REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2022/1921 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie metodologii obliczania wysokości sankcji za domniemane naruszenia wymogów sprawozdawczości statystycznej (EBC/2022/32)

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1855 z dnia 10 czerwca 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny poziom szczegółowości danych podlegających zgłoszeniu repozytoriom transakcji oraz rodzaj zgłoszeń, które należy stosować (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1856 z dnia 10 czerwca 2022 r. zmieniające regulacyjne standardy techniczne ustanowione w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 151/2013 poprzez doprecyzowanie procedury dostępu do szczegółowych informacji dotyczących instrumentów pochodnych oraz ustaleń technicznych i operacyjnych dotyczących dostępu do nich (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1859 z dnia 10 czerwca 2022 r. zmieniające wykonawcze standardy techniczne ustanowione w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 1248/2012 w odniesieniu do formatu wniosków o rejestrację jako repozytorium transakcji i wniosków o rozszerzenie rejestracji jako repozytorium transakcji (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1860 z dnia 10 czerwca 2022 r. ustanawiające, na potrzeby stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012, wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do standardów, formatów, częstotliwości i metod oraz zasad dokonywania zgłoszeń (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 68 - 68 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1857 z dnia 10 czerwca 2022 r. zmieniające regulacyjne standardy techniczne ustanowione w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 150/2013 w odniesieniu do szczegółowych informacji zawartych we wnioskach o rejestrację jako repozytorium transakcji i wnioskach o rozszerzenie rejestracji jako repozytorium transakcji (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1858 z dnia 10 czerwca 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających procedury uzgadniania danych między repozytoriami transakcji i procedury, które repozytorium transakcji ma stosować w celu weryfikacji spełnienia przez kontrahenta dokonującego zgłoszenia lub podmiot przekazujący zgłoszenie wymogów dotyczących zgłaszania oraz w celu weryfikacji kompletności i poprawności zgłaszanych danych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1911 z dnia 6 października 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/1912 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Centralnej Komisji Żeglugi na Renie w odniesieniu do przyjęcia zmienionego rozporządzenia w sprawie załóg statków na Renie

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1913 z dnia 4 października 2022 r. dotycząca niektórych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ospy owiec i ospy kóz w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 7162) (Jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1914 z dnia 6 października 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2020/668 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących indywidualnych urządzeń wypornościowych – środków asekuracyjnych, kamizelek ratunkowych i akcesoriów (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/1910 z dnia 29 września 2022 r. dotycząca przyjęcia zmian do Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/1901 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 1352/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Jemenie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2022/1902 z dnia 6 października 2022 r. dotycząca wykonania decyzji 2014/932/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Jemenie

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1862 z dnia 4 października 2022 r. ustanawiające wykazy zastrzeżonych i zablokowanych nazw domen w domenie najwyższego poziomu .eu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/517 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343 z dnia 22 grudnia 2009 r.)

Strony 196 - 196 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1863 z dnia 5 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/892 w odniesieniu do wycofywania z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji owoców i warzyw

Strony 187 - 187 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1864 z dnia 5 października 2022 r. określająca strukturę organizacyjną i funkcjonowanie europejskiej sieci WPR oraz uchylająca decyzję wykonawczą 2014/825/UE

Strony 189 - 189 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1861 z dnia 29 września 2022 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Vaca Gallega - Buey Gallego” (ChOG)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2022/1686 z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020, sekcja I – Parlament Europejski

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2022/1687 z dnia 4 maja 2022 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020, sekcja I – Parlament Europejski

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2022/1688 z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020, sekcja II – Rada Europejska i Rada

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2022/1689 z dnia 4 maja 2022 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020, sekcja II – Rada Europejska i Rada

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2022/1690 z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2020, sekcja III – Komisja

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, EURATOM) 2022/1691 z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (obecnie Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury) (EACEA) za rok budżetowy 2020

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

REKLAMA