REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/938 z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/373 w odniesieniu do wymogów dotyczących katalogu danych lotniczych i zbioru informacji lotniczych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1386 z dnia 9 sierpnia 2022 r. przedłużające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w zakresie minimalnych odległości od brzegu i minimalnej głębokości morza przy połowach niewodami pełnomorskimi babki przezroczystej (Aphia minuta) na niektórych wodach terytorialnych Włoch (Toskania i Liguria)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1387 z dnia 9 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2022/58 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii, Republiki Korei, Federacji Rosyjskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki po dokonaniu przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1388 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie nierozstrzygniętego sprzeciwu dotyczącego warunków pozwolenia na produkt biobójczy Pat’Appât Souricide Canadien Foudroyant, przekazanego przez Francję i Szwecję zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 4220) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1384 z dnia 8 sierpnia 2022 r. ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 30 czerwca 2022 r. do dnia 29 września 2022 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1385 z dnia 8 sierpnia 2022 r. zmieniające załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Kanady, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych i w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 115 - 115 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1380 z dnia 8 sierpnia 2022 r. ustanawiające zasady i warunki dokonywania przez przewoźników zapytań weryfikacyjnych, przepisy dotyczące ochrony danych i bezpieczeństwa systemu uwierzytelnienia przewoźników, a także procedury awaryjne w przypadku braku technicznej możliwości, oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/1217

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1381 z dnia 8 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2470 w odniesieniu do warunków stosowania nowej żywności „galaktooligosacharydy” (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1382 z dnia 8 sierpnia 2022 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 i Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1383 z dnia 8 sierpnia 2022 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie wyciągu z olibanum pozyskanego z Boswellia serrata Roxb. ex Colebr. jako dodatku paszowego dla koni i psów (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1376 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie stosowania art. 34 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do wytwarzania i sprzedaży hurtowej energii elektrycznej w Danii (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 5046) (Jedynie tekst w języku duńskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1377 z dnia 4 sierpnia 2022 r. zmieniająca załącznik do decyzji 2007/453/WE w odniesieniu do statusu BSE Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 5507) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2022/1378 z dnia 28 lipca 2022 r. zmieniające wytyczne 2008/596/WE w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących takich aktywów (EBC/2008/5) (EBC/2022/28)

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/1369 z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie skoordynowanych środków zmniejszających zapotrzebowanie na gaz

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1370 z dnia 5 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów ochratoksyny A w niektórych środkach spożywczych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1371 z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2066 w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1374 z dnia 5 sierpnia 2022 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie dimrówczanu potasu jako dodatku paszowego dla warchlaków, tuczników i loch oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 333/2012 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1375 z dnia 5 sierpnia 2022 r. dotyczące odmowy udzielenia zezwolenia na stosowanie etoksychiny jako dodatku paszowego należącego do grupy funkcjonalnej przeciwutleniaczy i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/962 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1372 z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie środków tymczasowych zapobiegających zawleczeniu, przemieszczaniu i rozprzestrzenianiu oraz rozmnażaniu i uwalnianiu w Unii Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1373 z dnia 5 sierpnia 2022 r. zezwalające na wprowadzanie na rynek winianu adypinianu wodorotlenku żelaza jako nowej żywności oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2470 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/1367 z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany decyzji 2011/72/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

Strony 276 - 276 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2022/1368 z dnia 3 sierpnia 2022 r. ustanawiająca grupę dialogu obywatelskiego w sprawach objętych wspólną polityką rolną i uchylająca decyzję 2013/767/UE

Strony 278 - 278 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/1356 z dnia 4 sierpnia 2022 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 101/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1357 z dnia 25 maja 2022 r. r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1241 w odniesieniu do przegrzebków zwyczajnych (Pecten maximus) w kanale La Manche

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1358 z dnia 2 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do wdrożenia bardziej proporcjonalnych wymogów dotyczących statków powietrznych wykorzystywanych w lotnictwie sportowym i rekreacyjnym

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA