REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Decyzja Rady (UE) 2022/1318 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie mianowania członka Trybunału Obrachunkowego

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1319 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie akceptacji wniosku o niestosowanie niektórych przepisów technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI) odnośnie do rekonfiguracji istniejącego taboru na pociągi zespołowe 19 TGV P-DUPLEX, złożonego przez Francję zgodnie z art. 7 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 5150) (Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1320 z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 5471) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Europejskiego Banku Centralnego (UE) [2022/134] z dnia 19 stycznia 2022 r. określającej wspólne zasady przekazywania przez Europejski Bank Centralny informacji nadzorczych organom i instytucjom na potrzeby wykonywania zadań powierzonych Europejskiemu Bankowi Centralnemu na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013 (EBC/2022/2) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 20 z dnia 31 stycznia 2022 r.)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1310 z dnia 26 lipca 2022 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych, wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2020/1408 na przywóz niektórych walcowanych na gorąco arkuszy i zwojów ze stali nierdzewnej, pochodzących z Indonezji, przez przywóz niektórych walcowanych na gorąco arkuszy i zwojów ze stali nierdzewnej wysyłanych z Turcji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Turcji, oraz poddające ten przywóz obowiązkowej rejestracji

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/1311 z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia negocjacji z Królestwem Norwegii w celu zmiany Umowy pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Norwegii o współpracy administracyjnej, zwalczaniu oszustw oraz odzyskiwaniu wierzytelności w dziedzinie podatku od wartości dodanej

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich (UE) 2022/1312 z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie mianowania sędziów Sądu

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1316 z dnia 25 lipca 2022 r. zmieniająca decyzję 2008/911/WE ustanawiającą wykaz substancji ziołowych, preparatów i ich połączeń do użytku w tradycyjnych ziołowych produktach leczniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 4341)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/1308 z dnia 26 lipca 2022 r. wykonujące rozporządzenie (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1309 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2019 w odniesieniu do niektórych roślin przeznaczonych do sadzenia gatunku Malus domestica pochodzących z Ukrainy i Serbii

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/1313 z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmiany decyzji 2014/512/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/1314 z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2021/1277 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libanie

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2022/1315 z dnia 26 lipca 2022 r. wykonująca decyzję (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1299 z dnia 24 marca 2022 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających treść mechanizmów kontroli zarządzania pozycjami stosowanych przez systemy obrotu (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1302 z dnia 20 kwietnia 2022 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących stosowania limitów pozycji do towarowych instrumentów pochodnych oraz procedur ubiegania się o wyłączenie z limitów pozycji (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1303 z dnia 25 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 w odniesieniu do definicji i wymogów dotyczących alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego

Strony 71 - 71 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1304 z dnia 20 lipca 2022 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Valašský frgál” (ChOG)]

Strony 74 - 74 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1305 z dnia 25 lipca 2022 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz drutu molibdenowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1306 z dnia 25 lipca 2022 r. zmieniające załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 102 - 102 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1307 z dnia 22 lipca 2022 r. ustanawiająca listę obserwacyjną substancji do celów monitorowania obejmującego całą Unię w zakresie polityki wodnej na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 5098) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 117 - 117 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1300 z dnia 24 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1093 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu sprawozdań dotyczących pozycji składanych przez firmy inwestycyjne i operatorów rynku (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1301 z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/1226 w odniesieniu do informacji, które należy przekazywać zgodnie z wymogami dotyczącymi zgłoszenia STS w odniesieniu do bilansowych sekurytyzacji syntetycznych

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady „nie czyń poważnych szkód”, określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1289 z dnia 18 lipca 2022 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Hrušovský lepník” (ChOG)]

Strony 73 - 73 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1292 z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/1976 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz glikolu etylenowego pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Królestwa Arabii Saudyjskiej

Strony 119 - 119 Pobierz pdf

REKLAMA