REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/1271 z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmiany decyzji 2014/512/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Strony 196 - 196 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/1272 z dnia 21 lipca 2022 r. dotycząca zmiany decyzji 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 219 - 219 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1264 z dnia 20 lipca 2022 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fludioksonilu w określonych produktach lub na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1265 z dnia 20 lipca 2022 r. ustanawiające środki zapobiegające wprowadzaniu na terytorium Unii i rozprzestrzenianiu się na nim wirusa rozetowatości róży

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1266 z dnia 20 lipca 2022 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie glutaminianu monosodowego wytwarzanego w drodze fermentacji przez Corynebacterium glutamicum KCCM 80187 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1267 z dnia 20 lipca 2022 r. określające procedury wyznaczania unijnych jednostek badawczych do celów nadzoru rynku i weryfikacji zgodności produktów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 051/22/COL z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie islandzkiej mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027 (Islandia) [2022/1268]

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/892 z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 668/2014 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 155 z dnia 8 czerwca 2022 r.)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1246 z dnia 14 lipca 2022 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Bra” (ChNP)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1247 z dnia 19 lipca 2022 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie czerwieni Allura AC jako dodatku paszowego dla małych ssaków niesłużących do produkcji żywności i ptaków ozdobnych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1248 z dnia 19 lipca 2022 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie olejku eterycznego z Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw. jako dodatku paszowego dla niektórych gatunków zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1249 z dnia 19 lipca 2022 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie witaminy B12 w postaci cyjanokobalaminy wytwarzanej przez Ensifer adhaerens CNCM I-5541 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1250 z dnia 19 lipca 2022 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie akrylanu etylu, izowalerianu pentylu, 2-metylomaślanu butylu, 2-metyloundekanalu, kwasu (2E)-metylokrotonowego, (E,Z)-deka-2,4-dienianu etylu, butan-2-onu, octanu cykloheksylu, 3,4-dimetylocyklopentano-1,2-dionu, 5-etylo-3-hydroksy-4-metylofuran-2(5H)-onu, maślanu fenyloetylu, fenylooctanu heksylu, 4-metyloacetofenonu, 4-metoksyacetofenonu, 3-metylofenolu, 3,4-dimetylofenolu, 1-metoksy-4-metylobenzenu, trimetylooksazolu i 4,5-dihydrotiofen-3(2H)-onu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1251 z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnych feromony łuskoskrzydłych o łańcuchach prostych (octany) jako substancji czynnej niskiego ryzyka i feromony łuskoskrzydłych o łańcuchach prostych (aldehydy i alkohole), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1252 z dnia 19 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/408 w celu aktualizacji wykazu substancji kwalifikujących się do zastąpienia (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1253 z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do odstępstw od niektórych wymogów wprowadzonych rozporządzeniem delegowanym (UE) 2022/201

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1254 z dnia 19 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/640 w odniesieniu do wprowadzenia nowych dodatkowych wymogów w zakresie zdatności do lotu

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1255 z dnia 19 lipca 2022 r. określające środki przeciwdrobnoustrojowe lub grupy środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowane do leczenia niektórych zakażeń u ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/1256 z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na 226. Sesji Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w odniesieniu do proponowanego przyjęcia zmiany nr 48 w części I załącznika 6 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/1257 z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie mianowania pięciu członków i siedmiu zastępców członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Królestwo Danii

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/1258 z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka Komitetu Regionów, zaproponowanych przez Republikę Federalną Niemiec

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/1259 z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanego przez Wielkie Księstwo Luksemburga

Strony 68 - 68 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/1260 z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanego przez Królestwo Danii

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/1261 z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów, zaproponowanego przez Królestwo Hiszpanii

Strony 71 - 71 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/1262 z dnia 18 lipca 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2020/1355 w sprawie udzielenia Rumunii tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

REKLAMA