REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2023 roku

Rozporządzenie Rady (UE) 2023/1191 z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2283 otwierającego i ustalającego sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1192 z dnia 14 marca 2023 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/23 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających treść pisemnych uzgodnień i procedur dotyczących funkcjonowania kolegiów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1193 z dnia 14 marca 2023 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/23 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających treść planu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1194 z dnia 20 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2022/2346 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych produktów niemających przewidzianego zastosowania medycznego wymienionych w załączniku XVI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1195 z dnia 20 czerwca 2023 r. ustanawiające przepisy dotyczące szczegółów i formatu informacji, które mają być udostępniane przez państwa członkowskie w odniesieniu do wyników urzędowych postępowań wyjaśniających dotyczących przypadków zanieczyszczenia produktami lub substancjami niedopuszczonymi do stosowania w produkcji ekologicznej

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/1196 z dnia 16 czerwca 2023 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Bank Ċentrali ta’ Malta/Banku Centralnego Malty

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2023/1197 z dnia 19 czerwca 2023 r. upoważniająca Polskę do stosowania, zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE, obniżonych stawek podatku akcyzowego na ciężki olej opałowy, gaz ziemny, węgiel i koks, wykorzystywane jako paliwa do ogrzewania

Strony 71 - 71 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1198 z dnia 21 czerwca 2023 r. zmieniająca dyrektywę 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych w celu zezwolenia na określone odstępstwa krajowe (notyfikowana jako dokument nr C(2023) 3900)

Strony 73 - 73 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1182 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie przepisów szczególnych odnoszących się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi, przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu w Irlandii Północnej oraz zmieniające dyrektywę 2001/83/WE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2023/1183 z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją w Demokratycznej Republice Konga

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1184 z dnia 10 lutego 2023 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 przez ustanowienie unijnej metodyki określającej szczegółowe zasady produkcji odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych pochodzenia niebiologicznego

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1185 z dnia 10 lutego 2023 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 poprzez ustanowienie minimalnego progu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w przypadku pochodzących z recyklingu paliw węglowych oraz poprzez określenie metodyki oceny ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, uzyskanego dzięki odnawialnym ciekłym i gazowym paliwom transportowym pochodzenia niebiologicznego oraz pochodzącym z recyklingu paliwom węglowym

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1186 z dnia 13 czerwca 2023 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Kullings kalvdans” (ChOG)]

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/1187 z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wsparcia Unii na rzecz upowszechnienia i skutecznego wdrożenia Międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/1188 z dnia 19 czerwca 2023 r. zmieniająca decyzję 2014/386/WPZiB w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2023/1189 z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykonania decyzji 2010/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Demokratycznej Republice Konga

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1176 z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 w odniesieniu do orientacyjnych map transeuropejskiej sieci transportowej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1177 z dnia 5 kwietnia 2023 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 w odniesieniu do wcześniej określonej listy zawodów do celów wizowego systemu informacyjnego

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1178 z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/47 zezwalającego na stosowanie alternatywnych włoków T90 w połowach w Morzu Bałtyckim na zasadzie odstępstwa od rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1179 z dnia 12 czerwca 2023 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Bohusläns blåmusslor” (ChNP)]

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/1180 z dnia 8 czerwca 2023 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do niektórych rezolucji, które będą przedmiotem głosowania na 21. Posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Organizacji ds. Winorośli i Wina, które ma się odbyć w dniu 9 czerwca 2023 r.

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/1181 z dnia 16 czerwca 2023 r. zmieniająca decyzję Rady (WPZiB) 2021/1694 w sprawie wsparcia upowszechniania, wdrażania i wzmocnienia Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki (konwencji CCW)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1165 z dnia 14 czerwca 2023 r. zmieniająca decyzję (UE) 2022/563 w odniesieniu do kwoty pomocy makrofinansowej dla Republiki Mołdawii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1166 z dnia 9 czerwca 2023 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Gemlik Zeytini” (ChNP)]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1167 z dnia 15 czerwca 2023 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu 6-fitazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei CBS 146250 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków drobiu i wszystkich świń (posiadacz zezwolenia: Danisco (UK) Ltd, prowadzący działalność jako Danisco Animal Nutrition i reprezentowany przez Genencor International B.V.)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA