REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2023 roku

Decyzja nr 01/2022 Komitetu ds. ceł Umowy o Wolnym Handlu Między Unią Europejską a Republiką Singapuru z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniająca niektóre elementy protokołu 1 dotyczącego definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej i załączników do niego [2023/202]

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2023/180 z dnia 27 stycznia 2023 r. wykonujące rozporządzenie (UE) 2022/2474 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/181 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1149 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do krajowych programów wsparcia w sektorze wina oraz zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2008

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/182 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych załącznika III do rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2122 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do niektórych kategorii zwierząt i towarów zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej i w odniesieniu do określonych kontroli bagażu osobistego pasażerów i małych przesyłek towarów wysyłanych do osób fizycznych i nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/183 z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 w odniesieniu do wymogów w zakresie zgodności z dobrą praktyką laboratoryjną dotyczących weterynaryjnych produktów leczniczych, określonych w załączniku II do tego rozporządzenia

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/184 z dnia 23 stycznia 2023 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Ciliegia di Braciglianos” (ChOG)]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/185 z dnia 27 stycznia 2023 r. wszczynające przegląd pod kątem nowego eksportera dotyczący rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/607 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu cytrynowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w odniesieniu do jednego chińskiego producenta eksportującego, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od tego producenta eksportującego i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/186 z dnia Brukseli dnia 27 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2325 w odniesieniu do uznawania niektórych organów kontrolnych i jednostek certyfikujących do celów przywozu produktów ekologicznych do Unii

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/187 z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Podkomitetu do Spraw Sanitarnych i Fitosanitarnych ustanowionego na mocy Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w odniesieniu do zmiany załącznika XI-B do tego Układu

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/188 z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów, zaproponowanego przez Republikę Austrii

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/189 z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów, zaproponowanego przez Rumunię

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/190 z dnia 27 stycznia 2023 r. dotycząca środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/191 z dnia 27 stycznia 2023 r. zmieniająca decyzję 2014/512/WPZiB dotyczącą środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/173 z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 1-metylo-3-(trifluorometylo)-1H-pirazolo-4-karboksamidu (PAM), cykloksydymu, cyflumetofenu, cyflutryny, metobromuronu i pentiopiradu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/174 z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1793 w sprawie tymczasowego zwiększenia kontroli urzędowych i środków nadzwyczajnych regulujących wprowadzanie do Unii niektórych towarów z niektórych państw trzecich, wykonujące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 i (WE) nr 178/2002

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji (UE) 2023/175 z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/32/WE w odniesieniu do 2-metylooksolanu

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2023/176 z dnia 14 grudnia 2022 r. dotycząca zgodności docelowych parametrów skuteczności działania, zawartych w skorygowanym projekcie planu skuteczności działania przedłożonym przez władze Francji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, z ustalonymi na trzeci okres odniesienia ogólnounijnymi docelowymi parametrami skuteczności działania (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 9230)

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2023/177 z dnia 14 grudnia 2022 r. dotycząca zgodności docelowych parametrów skuteczności działania, zawartych w skorygowanym projekcie planu skuteczności działania przedłożonym przez władze Niemiec zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, z ustalonymi na trzeci okres odniesienia ogólnounijnymi docelowymi parametrami skuteczności działania (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 9233)

Strony 79 - 79 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2023/178 z dnia 14 grudnia 2022 r. dotycząca zgodności docelowych parametrów skuteczności działania, zawartych w skorygowanym projekcie planu skuteczności działania przedłożonym przez władze Szwajcarii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, z ustalonymi na trzeci okres odniesienia ogólnounijnymi docelowymi parametrami skuteczności działania (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 9236)

Strony 87 - 87 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2023/179 z dnia 14 grudnia 2022 r. dotycząca zgodności docelowych parametrów skuteczności działania, zawartych w skorygowanym projekcie planu skuteczności działania przedłożonym przez władze Niderlandów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, z ustalonymi na trzeci okres odniesienia ogólnounijnymi docelowymi parametrami skuteczności działania (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 9238)

Strony 95 - 95 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/166 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie sprostowania francuskiej wersji językowej załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/167 z dnia 3 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2020/256 ustanawiające wieloletnie planowanie kroczące

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/168 z dnia 25 stycznia 2023 r. ustanawiające wzór rocznych sprawozdań z wykonania dotyczących Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej na okres programowania 2021–2027 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1148

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/169 z dnia 25 stycznia 2023 r. ustanawiające wzór rocznych sprawozdań z wykonania dotyczących Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na okres programowania 2021–2027 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1147

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/170 z dnia 25 stycznia 2023 r. ustanawiające wzór rocznych sprawozdań z wykonania dotyczących Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego za okres programowania 2021–2027 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1149

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

REKLAMA