| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Dziecko i prawo > Władza rodzicielska > Władza rodzicielska- poradnik

Władza rodzicielska- poradnik

Władza rodzicielska oznacza sprawowanie opieki nad dzieckiem. Czy jednak w pełni zdajemy sobie sprawę, co kryje się pod pojęciem władzy rodzicielskiej. Kiedy ulega ona zawieszeniu? Czy rodzice mogą zostać pozbawieni władzy rodzicielskiej? Co dzieje się z władzą rodzicielską w czasie rozwodu i separacji.

4. Kiedy ogranicza, a kiedy zawiesza się władzę rodzicielską

4.1. Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Przyczyną ograniczenia władzy rodzicielskiej jest zaistnienie stanu zagrożenia dziecka, na skutek niewłaściwego wykonywania tej władzy. W takiej sytuacji sąd opiekuńczy wydaje odpowiednie zarządzenie, w celu usunięcia stanu zagrożenia dobra dziecka (art. 109 § 1 i 2 KRO). Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie stanowi środka represji w stosunku do rodziców lecz jest przede wszystkim środkiem ochrony zagrożonego dobra dziecka i niesienia pomocy rodzicom, którzy z powodu trudności wychowawczych czy życiowych nie radzą sobie z wychowaniem dziecka. Zagrożenie dobra dziecka wcale nie musi być spowodowane przyczynami zawinionymi przez rodziców.

Sąd opiekuńczy ograniczając władzę rodzicielską może w szczególności:

 1. zobowiązać rodziców oraz małoletniego do odpowiedniego postępowania wraz ze wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń;
 2. określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców wykonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodzica innym ograniczeniom jakim podlega opiekun;
 3. poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego; np. w przypadku nieporadności rodziców, ich choroby lub niedorozwoju umysłowego;
 4. skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową opiekę nad dziećmi;
 5. zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo– wychowawczej; w tym wypadku sąd opiekuńczy zawiadamia powiatowe centrum pomocy rodzinie, które udziela rodzinie małoletniego odpowiedniej pomocy i składa sądowi opiekuńczemu sprawozdania dotyczące sytuacji rodziny i udzielanej pomocy, w terminach oznaczonych przez sąd, a także współpracuje z kuratorem (art. 109 § 4 KRO). Jeżeli sąd opiekuńczy nie postanowi inaczej, to obowiązek i prawo wykonywania bieżącej pieczy nad osobą małoletniego umieszczonego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo– wychowawczej, jego wychowania oraz reprezentowania w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokajanie jego utrzymania należą do rodziny zastępczej albo do placówki opiekuńczo– wychowawczej. Inne obowiązki i prawa wynikające z władzy rodzicielskiej należą do rodziców małoletniego;
 6. powierzyć zarząd majątkiem małoletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi (art. 109 § 3 KRO).

Wskazane powyżej sposoby stanowią przykładowy katalog form ograniczenia władzy rodzicielskiej rodziców. Sąd opiekuńczy według swojego uznania, biorąc pod uwagę konkretne okoliczności sprawy, może w inny sposób ograniczyć władzę rodzicielską. Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie obejmuje zakazu osobistej styczności rodziców z dzieckiem. Może to jednak nastąpić w wyjątkowych wypadkach, w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w rodzinie zastępczej

Szczególny przypadek ograniczenia władzy rodzicielskiej może wystąpić w sytuacji, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom dziecka, ale nie pozostają oni w związku małżeńskim. Wtedy sąd opiekuńczy może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej tylko jednemu z nich, ograniczając władzę rodzicielską tylko do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka (art. 107 KRO).

Dobro dziecka wymaga zgodnego działania rodziców, także w zakresie widywania się z nim, a w przypadku konieczności ingerencji sądu żądanie uregulowania kontaktów może być zgłoszone w każdym czasie do sądu rodzinnego.

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej - Wzór

……………………………, dnia …… r.

                                                                                  Sąd Rejonowy w ………………

                                                                                  Wydział Rodzinny i Nieletnich

                                                                       Wnioskodawca:

1)………………….., zam. w…

                                                                                              ul. ……….., nr ………

                                                                                              kod pocztowy ………...,

Uczestnicy :    

1) …………, zam. w…

                                                                                              ul. ……….., nr ………

                                                                                              kod pocztowy ………..

2) małoletni………….., zam. w…

                                                                                              ul. ……….., nr ………

                                                                                              kod pocztowy ………..

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej

W imieniu własnym wnoszę o ograniczenie władzy rodzicielskiej uczestnika postępowania ………………. nad małoletnim ………., urodzonym w dniu …….. w ……. , synem wnioskodawczyni i uczestnika postępowania – poprzez poddanie wykonywania tej władzy stałemu nadzorowi kuratora sądowego.

Uzasadnienie

Z małżeństwa z uczestnikiem postępowania mamy jedno dziecko, małoletniego ………, urodzonego w dniu …. w …… Mąż prowadzi w garażu przy naszym domu zakład naprawy samochodów. Od pewnego czasu nadużywa alkoholu, przez co staje się agresywny, krzyczy na syna i wymaga od niego ciężkiej pracy w zakładzie naprawczym, twierdząc, że uczy go w ten sposób zawodu. Na skutek tego syn zaniedbuje swoje obowiązki w szkole, ma coraz gorsze oceny. Nie może też uczestniczyć w zajęciach klubu sportowego, na które do tej pory uczęszczał.

Zachowanie ojca dziecka uzasadnia twierdzenie, że dobro syna jest zagrożone. W tym stanie rzeczy wniosek jest konieczny.

………………..

                                                                                                          (podpis)

Załączniki:

1) odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego ….

2) odpis skrócony aktu małżeństwa....

3) odpis wniosku i załączników....

 • Wnioskodawcą może być każdy z rodziców dziecka; uczestnikiem postępowania może być również prokurator.
 • Sądem właściwym miejscowo jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie dotyczy (dziecka), a w braku miejsca zamieszkania dziecka – sąd miejsca pobytu dziecka; jeżeli nie wiadomo gdzie dziecko przebywa, właściwy jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy – art. 569 KPC.
 • Od wniosku nie pobiera się wpisu.

4.2. Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Przyczyną zawieszenia władzy rodzicielskiej jest powstanie przemijającej przeszkody w jej wykonywaniu przez rodziców. Przemijająca przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej powstaje wtedy, kiedy rodzice nie mogą czasowo jej wykonywać. Przy czym przeszkoda ta ma charakter przemijający i nie pozwala przyjąć, iż rodzice (lub rodzic) w ogóle (również w przyszłości) nie są w stanie wykonywać tej władzy. Przemijającą przeszkodę w wykonywaniu władzy rodzicielskiej może stanowić:

 • wyjazd rodzica za granicę na staż naukowy;
 • leczenie szpitalne lub rehabilitacja;
 • krótkotrwały pobyt w zakładzie karnym.

Celem zawieszenia władzy rodzicielskiej jest ochrona dziecka, a także niesienie pomocy rodzicom dla właściwego wykonywania tej władzy. O zawieszeniu władzy rodzicielskiej orzeka sąd opiekuńczy (art. 110 § 1 KRO). W przypadku zaistnienia przyczyn zawieszenia władzy rodzicielskiej sąd może orzec o jej zawieszeniu, nie ma jednak takiego obowiązku zawsze w sytuacji gdy przeszkoda zaistnieje, jeżeli dobro dziecka nie jest zagrożone. Zawieszenie władzy rodzicielskiej może być przez sąd orzeczone również w wyroku orzekającym rozwód lub unieważnienie małżeństwa (art. 112 KRO).

Na skutek zawieszenia władzy rodzicielskiej powstaje konieczność ustanowienia opieki prawnej dla dziecka, ponieważ rodzice (lub rodzic), których władza została zawieszona - przez czas trwania zawieszenia – nie sprawują władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Nie wyklucza to jednak osobistej styczności dziecka z rodzicem.

Sąd ma obowiązek uchylić postanowienie o zawieszeniu władzy rodzicielskiej, wtedy gdy odpadnie przyczyna zawieszenia (art. 110 § 2 KRO). Obowiązek uchylenia orzeczenia o zawieszeniu władzy rodzicielskiej różni instytucję zawieszenia od pozbawienia władzy rodzicielskiej. W przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej sąd nie ma obowiązku uchylenia orzeczenia, nawet jeśli ustały przyczyny, dla których rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej.

Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej – Wzór

……………………………, dnia …… r.

                                                                                  Sąd Rejonowy w ………………

                                                                                  Wydział Rodzinny i Nieletnich

                                                                       Wnioskodawca:

1)………………….., zam. w…

                                                                                              ul. ……….., nr ………

                                                                                              kod pocztowy ………...,

Uczestnicy :    

1) …………, zam. w…

                                                                                              ul. ……….., nr ………

                                                                                              kod pocztowy ………..

2) małoletni………….., zam. w…

                                                                                              ul. ……….., nr ………

                                                                                              kod pocztowy ………..

Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej

Wnoszę o zawieszenie władzy rodzicielskiej uczestnika postępowania ………… w stosunku do małoletniego ………, urodzonego w dniu ……. w ………

Uzasadnienie

Małoletni …….. jest synem uczestnika postępowania ………. i mojej córki ……….

Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia

Matka małoletniego zmarła na skutej wypadku samochodowego w dniu ……..

Dowód: odpis skrócony aktu zgonu

Uczestnik postępowania w dniu …… wyjechał do USA w celu odbycia miesięcznego stażu naukowego w instytucie chemicznym. W dniu ….. poinformował mnie listownie, że zamierza przedłużyć swój pobyt za granicą przez okres co najmniej dwóch lat.

Dowód: list uczestnika postępowania z dnia …….

Od czasu wyjazdu uczestnika postępowania sprawuję pieczę nad wnukiem. Dobro wnuka wymaga, abym została ustanowiona jego opiekunem prawnym, na czas pobytu jego ojca za granicą.

Wobec powyższego niniejszy wniosek jest uzasadniony.

                                                                                                          ……………………….

                                                                                                                      (podpis)

Załączniki:

1) odpis aktu urodzenia małoletniego ….

2) list uczestnika postępowania z dnia …….

 • Wniosek rozpoznaje sąd w postępowaniu nieprocesowym.
 • Sądem właściwym miejscowo jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie dotyczy (dziecka), a w braku miejsca zamieszkania dziecka – sąd miejsca pobytu dziecka; jeżeli nie wiadomo gdzie dziecko przebywa, właściwy jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy – art. 569 KPC.
 • Postanowienie w przedmiocie zawieszenia władzy rodzicielskiej może zapaść tylko po przeprowadzeniu rozprawy.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK