| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Finanse > Umowa sprzedaży wierzytelności - WZÓR UMOWY

Umowa sprzedaży wierzytelności - WZÓR UMOWY

Wierzytelność może być przedmiotem sprzedaży. Sprzedaż wierzytelności przez dłużnika nazywamy przelewem. Sprzedaż wierzytelności musi być zawarta na piśmie gdy sama wierzytelność jest również stwierdzona pismem.

a) umowę zawartą z dłużnikiem,

b) faktury,

c) dowody ewentualnej zapłaty.

§ 3

1. Zbywca przelewa – w rozumieniu przepisów art. 509 i n. kodeksu cywilnego – na rzecz Nabywcy wierzytelności pieniężne, określone w § 1, a Nabywca przyjmuje w całości przelew tych wierzytelności.

2. Przelew wierzytelności na rzecz Nabywcy następuje z chwilą podpisania niniejszej Umowy.

3. Wraz z wierzytelnościami Zbywca przenosi na Nabywcę wszelkie związane z nimi prawa, w tym prawo do odsetek za opóźnienie.

§ 4

1. Zbywca zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego zawiadomienia Dłużnika o dokonaniu przelewu wierzytelności.

2. W przypadku spłacenia całości lub części wierzytelności na rzecz Zbywcy, Zbywca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania otrzymanych należności na rzecz Nabywcy.

§ 5

1. Strony zgodnie ustalają, że tytułem przeniesienia praw własności wierzytelności Nabywca zapłaci Zbywcy kwotę ................................ (cena sprzedaży) zł w formie polecenia przelewu na Jego rachunek numer .............................. (numer rachunku) w .................................... (nazwa banku)

2. Nabywca zapłaci należność wymienioną w ust. 1 w terminie ........................ (data dzienna) dni od daty podpisania niniejszej umowy.

§ 6

Zbywca odpowiada za to, że wierzytelność mu przysługuje.

§ 7

1. Strony zgodnie ustalają, iż zastrzegają dla niniejszej Umowy formę pisemną pod rygorem nieważności.

2. Zmiany Umowy wymagają odrębnego dokumentu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Jeśli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się sprzeczne z prawem, niewykonalne lub w inny sposób nieważne, Umowa pozostaje w mocy, a takie postanowienie będzie uważane za nieistniejące lub zostanie przez Strony zastąpione postanowieniem ważnym.

§ 8

Koszty związane z zawarciem niniejszej Umowy ponosi w całości Nabywca.

§ 9

W kwestiach nie unormowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
.....................................                                                               …………………………….
        Zbywca                                                                                                 Nabywca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa sprzedaży wierzytelności

reklama

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Stowarzyszenie polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ociepleń ścian zewnętrznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »