| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 19 kwietnia 1991 r.

w sprawie zasad i trybu nadawania medalu „Za zasługi dla obronności kraju” oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu jego noszenia

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 21 kwietnia 1966 r. po ustanowieniu medalu „Za udział w walkach o Berlin” i medalu „Za zasługi dla obronności kraju” (Dz. U. Nr 14, poz. 85) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Medal „Za zasługi dla obronności kraju”, zwany dalej „medalem”, może być nadany osobom, które:

1) wykazały męstwo lub odwagę w bezpośrednim działaniu związanym z obronnością kraju albo osiągnęły bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych;

2) posiadają szczególne zasługi w dziedzinie rozwoju nowoczesnej myśli wojskowej, techniki wojskowej oraz potencjału obronnego, jak również w zakresie szkolenia i wychowania wojskowego;

3) swoją pracą zawodową lub działalnością w organizacjach społecznych znacznie przyczyniły się do rozwoju i umocnienia systemu obronnego kraju.

2. Przy nadawaniu medalu zachowuje się kolejność w jego stopniach, z tym że:

1) srebrny medal może być nadany osobie wyróżnionej brązowym medalem, jeżeli od jego nadania upłynęły co najmniej trzy lata;

2) nadanie złotego medalu może nastąpić po upływie co najmniej pięciu lat od nadania srebrnego medalu.

3. Medal w danym stopniu nadaje się tylko raz.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odstąpić od zasad określonych w ust. 2.

§ 2.
W celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy, medal może być nadany również:

1) złoty medal – rodzicom, których co najmniej pięcioro dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową albo co najmniej troje dzieci pełni lub pełniło zawodową służbę wojskową;

2) srebrny medal – rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową.

§ 3.
1. Wnioski o nadanie medalu przedstawiają:

1) ministrowie i kierownicy urzędów centralnych – w stosunku do osób pełniących służbę lub zatrudnionych w podległych im jednostkach organizacyjnych;

2) wojewodowie – przez szefów wojewódzkich sztabów wojskowych – w stosunku do pracowników terenowej administracji rządowej, podległych jednostek organizacyjnych oraz pracowników samorządowych i gminnych jednostek organizacyjnych;

3) władze naczelne organizacji społecznych – w stosunku do pracowników i członków tych organizacji;

4) szefowie instytucji centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowódcy okręgów wojskowych i rodzajów Sił Zbrojnych – w stosunku do podległych im żołnierzy i pracowników wojska;

5) dowódcy okręgów wojskowych – w stosunku do zamieszkałych na ich terenie osób, o których mowa w § 2.

2. Szefowie (dowódcy), o których mowa w ust. 1 pkt 4, mogą przedstawiać wnioski o nadanie medalu również w stosunku do innych osób niż określone w tym przepisie.

3. Wnioski o nadanie medalu przedstawia się do Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem jego wręczenia.

§ 4.
1. Medal wręczają osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, w sposób uroczysty, w obecności przedstawiciela wojewódzkiego sztabu wojskowego lub dowództwa okręgu wojskowego albo instytucji centralnej Ministerstwa Obrony Narodowej.

2. Żołnierzom w czynnej służbie wojskowej oraz pracownikom wojska medal wręczają dowódcy (szefowie) o uprawnieniach dyscyplinarnych co najmniej dowódcy pułku.

3. Osobom, o których mowa w § 2, medal wręczają szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych lub wojskowi komendanci uzupełnień.

§ 5.
1. Osobom wyróżnionym medalem wręcza się odznakę medalu i jego legitymację.

2. W razie nadania medalu jednostce wojskowej, organizacji społecznej, przedsiębiorstwu, zakładowi lub instytucji, wręcza się odznakę medalu i akt jego nadania.

§ 6.
1. Odznaką medalu jest okrągły złocony, srebrzony lub patynowany na brązowo medal o średnicy 36 mm; umieszczony jest na nim hełm rycerski w koronie, otoczony liśćmi akantu, pod nim tarcza, na której jest umieszczony orzeł wojskowy w koronie; w otoku napis „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU”; na odwrotnej stronie medalu jest umieszczony w środku dwuwierszowy, poziomy napis „WOJSKO POLSKIE”.

2. Medal nosi się na białej wstążce szerokości 38 mm, z pionowym czerwonym pasem szerokości 20 mm pośrodku.

3. Wzór rysunkowy odznaki medalu zawiera załącznik do rozporządzenia.

§ 7.
1. Medal nosi się na lewej stronie piersi po orderach i odznaczeniach państwowych.

2. Zamiast medalu można nosić jego miniaturkę lub baretkę.

§ 8.
Medale „Za zasługi dla obronności kraju”, nadane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nosi się według dotychczasowego wzoru.
§ 9.
Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 1966 r. w sprawie zasad i trybu nadawania medalu „Za udział w walkach o Berlin” i medalu „Za zasługi dla obronności kraju” oraz wzorów odznak tych medali i sposobu ich noszenia (Dz. U. Nr 14, poz. 89 i z 1969 r. Nr 18, poz. 138), w części dotyczącej medalu „Za zasługi dla obronności kraju”.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: P. Kołodziejczyk

Załącznik 1. [WZÓR RYSUNKOWY ODZNAKI MEDALU "ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU"]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 19 kwietnia 1991 r. (poz. 170)

WZÓR RYSUNKOWY ODZNAKI MEDALU „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU”

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »