| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu nadawania medalu „Za zasługi dla obronności kraju” oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu jego noszenia

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 21 kwietnia 1966 r. o ustanowieniu medalu „Za udział w walkach o Berlin” i medalu „Za zasługi dla obronności kraju” (Dz. U. Nr 14, poz. 85) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 1991 r. w sprawie zasad i trybu nadawania medalu „Za zasługi dla obronności kraju” oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu jego noszenia (Dz. U. Nr 39, poz. 170) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Medal „Za zasługi dla obronności kraju”, zwany dalej „medalem”, może być nadany osobom, które:

1) wykazały męstwo lub odwagę w bezpośrednim działaniu związanym z obronnością kraju albo osiągnęły bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych;

2) posiadają szczególne zasługi w dziedzinie rozwoju nowoczesnej myśli wojskowej, techniki wojskowej oraz potencjału obronnego, jak również w zakresie szkolenia i wychowania wojskowego;

3) swoją pracą zawodową lub działalnością w organizacjach społecznych znacznie przyczyniły się do rozwoju i umocnienia systemu obronnego kraju.

2. Medal może być nadany jednostkom wojskowym, organizacjom społecznym, przedsiębiorstwom, zakładom i instytucjom, które:

1) osiągnęły bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych;

2) posiadają szczególne zasługi w dziedzinie rozwoju nowoczesnej myśli wojskowej, techniki wojskowej oraz potencjału obronnego, jak również w zakresie szkolenia i wychowania wojskowego.

3. Przy nadawaniu medalu zachowuje się kolejność w jego stopniach, z tym że:

1) nadanie srebrnego medalu może nastąpić po upływie co najmniej trzech lat od nadania medalu brązowego;

2) nadanie złotego medalu może nastąpić po upływie co najmniej pięciu lat od nadania srebrnego medalu.

4. Medal w danym stopniu nadaje się tylko raz.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odstąpić od zasad określonych w ust. 3.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Wnioski o nadanie medalu przedstawiają:

1) ministrowie i kierownicy urzędów centralnych – w stosunku do podległych lub nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz osób zatrudnionych lub pełniących w nich służbę;

2) wojewodowie – za pośrednictwem szefów wojewódzkich sztabów wojskowych – w stosunku do podległych lub nadzorowanych jednostek organizacyjnych, organów organizacji społecznych, pracowników terenowej administracji rządowej oraz pracowników samorządowych;

3) władze naczelne organizacji społecznych:

a) w stosunku do pracowników i członków tych organizacji,

b) w stosunku do podległych im jednostek organizacyjnych, za pośrednictwem szefów wojewódzkich sztabów wojskowych;

4) osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, dowódcy (dyrektorzy, komendanci, szefowie) jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej – w stosunku do bezpośrednio im podporządkowanych jednostek organizacyjnych oraz żołnierzy pełniących w nich służbę, a także pracowników zatrudnionych w tych jednostkach;

5) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – w stosunku do osób, o których mowa w § 2.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i pkt 4, mogą przedstawiać wnioski o nadanie medalu również w stosunku do innych jednostek organizacyjnych i innych osób niż określone w tym przepisie.

3. Wnioski o nadanie medalu przedstawia się do departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr nie później niż na 30 dni przed przewidywanym terminem jego wręczenia.

4. Wnioski o nadanie medalu jednostce organizacyjnej mają charakter opisowy, w pozostałych przypadkach stosuje się wzór wniosku stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.”;

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Medal wręczają osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, w sposób uroczysty, w obecności: osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, dyrektorów (szefów) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub przedstawiciela wojewódzkiego sztabu wojskowego.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Osobom wyróżnionym medalem wręcza się odznakę medalu i jego legitymację.

2. W przypadku nadania medalu jednostce organizacyjnej wręcza się odznakę medalu i akt jego nadania.

3. Wzór legitymacji medalu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Wzór aktu nadania medalu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.”;

5) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. W przypadku zagubienia lub zniszczenia odznaki posiadanego medalu departament Ministerstwa Obrony Narodowej właściwy do spraw kadr na prośbę wyróżnionej osoby lub jednostki organizacyjnej może ponownie wydać odznakę nadanego medalu. Ponowne wydanie odznaki medalu następuje za zwrotem kosztów jej wytworzenia. Wydanie wtórnika legitymacji następuje nieodpłatnie.”;

6) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wzór graficzny odznaki medalu określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.”;

7) dodaje się załączniki nr 1–3 do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 1–3 do niniejszego rozporządzenia;

8) dotychczasowy załącznik do rozporządzenia oznacza się jako załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2.
Do wniosków o nadanie medalu złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Załącznik 1. [WZÓR - WNIOSEK O NADANIE MEDALU]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (poz. 519)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O NADANIE MEDALU

infoRgrafika

strona druga

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI MEDALU "ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU"]

Załącznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI MEDALU „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU”

infoRgrafika

strona druga

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR AKTU NADANIA MEDALU "ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU"]

Załącznik nr 3

WZÓR AKTU NADANIA MEDALU „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU”

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Luiza Szmyt

ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »