| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 11 maja 1998 r.

w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1998 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78 poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 348, Nr 79, poz. 484, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 158, poz. 1042) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa wysokość stawek dotacji dla rolnictwa oraz zasady i tryb ich udzielania.
§ 2.
Dotacje, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, są wypłacane na zadania i w ramach środków budżetowych określonych w art. 20 ustawy budżetowej na rok 1998 z dnia 19 lutego 1998 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 156).

Rozdział 2

Dotacje na dofinansowanie postępu biologicznego w produkcji roślinnej oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 3.

1. Przedsiębiorcy, który realizuje zadania w zakresie:

1) hodowli roślin rolniczych i ogrodniczych,

2) prowadzenia sadów zraźnikowych i nasiennych, sadów i plantacji elitarnych oraz uzyskiwania wolnego i uwalnianego od wirusów materiału szkółkarskiego,

3) ochrony zasobów genowych roślin

– przysługuje dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji tych zadań.

2. Wysokość dotacji na zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1:

1) w hodowli roślin rolniczych dla poszczególnych gatunków wynosi:

a) 50% kwoty określonej przez iloczyn wartości jednego punktu i sumy punktów, skorygowany współczynnikiem trudności hodowli i znaczenia gospodarczego gatunku, określonych w ust. 1–3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, oraz

b) sumę kwot określonych przez iloczyn stawki dotacji w wysokości 33 637 zł i końcowej wartości odmiany,

2) w hodowli roślin ogrodniczych jest określana przez iloczyn wartości jednego punktu i sumy punktów, skorygowany współczynnikiem trudności hodowli i znaczenia gospodarczego gatunku, określonych w ust. 1–3 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

3. Wysokość dotacji na realizację zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, objętych Programem hodowli roślin na tle zmian organizacyjnych w jednostkach hodowlanych do 2000 r., zatwierdzonym przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, wynosi:

1) 100% kwoty dotacji, o której mowa w ust. 2, dla gatunków roślin i przedsiębiorców wymienionych w ust. 4 pkt 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

2) 60% kwoty dotacji, o której mowa w ust. 2, dla gatunków roślin i przedsiębiorców wymienionych w ust. 4 pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

3) 100% kwoty dotacji określonej przez iloczyn wartości jednego punktu i sumy punktów, skorygowany współczynnikiem trudności hodowli i znaczenia gospodarczego gatunku, określonym dla gatunków roślin w ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia i przedsiębiorców wymienionych w ust. 5 pkt 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia – na dokończenie prac hodowlanych,

4) 60% kwoty dotacji określonej przez iloczyn wartości jednego punktu i sumy punktów, skorygowany współczynnikiem trudności hodowli i znaczenia gospodarczego gatunku, określonym w ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, dla gatunków roślin i przedsiębiorców wymienionych w ust. 5 pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia – na dokończenie prac hodowlanych.

4. Wysokość dotacji na zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się:

1) jako iloczyn liczby hektarów sadu lub plantacji elitarnych i stawki dotacji na 1 hektar, określonej w ust. 7 pkt 1 i 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

2) jako iloczyn liczby materiału szkółkarskiego i stawki dotacji za sztukę materiału szkółkarskiego, określonej w ust. 7 pkt 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia

– na podstawie zestawienia powierzchni zakwalifikowanych sadów sporządzonego przez Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach oraz stawek dotacji zatwierdzonych przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

5. Dotacja na zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 3, przysługuje na pisemny wniosek przedsiębiorcy w wysokości określonej w ust. 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia i na warunkach ustalonych w zawartych umowach.

§ 4.
1. Przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia obrotu materiałem siewnym, o których mowa w art. 63 ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 149, poz. 724 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770), zwanej dalej „ustawą o nasiennictwie”, przysługuje dotacja, na obniżenie ceny sprzedaży kwalifikowanego materiału wykorzystywanego do siewu lub sadzenia w posiadanym gospodarstwie rolnym nabywcy, w wysokości udzielonej bonifikaty, nie wyższa niż:

1) 16 zł – za 100 kg zaprawionych odpowiednimi środkami ochrony roślin nasion zbóż jarych nabytych do dnia 15 maja 1998 r. i zbóż ozimych nabytych od dnia 15 sierpnia 1998 r. do dnia 31 października 1998 r.,

2) 8 zł – za 100 kg sadzeniaków ziemniaka nabytych od dnia 1 lutego 1998 r. do dnia 31 maja 1998 r. oraz nabytych od dnia 1 września 1998 r. do dnia 20 listopada 1998 r.

2. Przedsiębiorcom, o których mowa w ust. 1, przysługuje dotacja na obniżenie ceny sprzedaży kwalifikowanego materiału wykorzystywanego do siewu lub sadzenia na gruntach ornych w gospodarstwie nabywcy, w którym wystąpiły szkody spowodowane przez powódź, na terenie gmin wyszczególnionych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie ustalenia wykazu gmin, na obszarze których wystąpiła powódź, oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla tych gmin na finansowanie bieżących zadań własnych (Dz. U. Nr 82, poz. 528, Nr 87, poz. 547, Nr 102, poz. 645, Nr 108, poz. 699, Nr 135, poz. 915 i Nr 162, poz. 1113) w wysokości udzielonej bonifikaty, nie wyższa niż:

1) 40 zł – za 100 kg zaprawianych odpowiednimi środkami ochrony roślin nasion zbóż jarych nabytych do dnia 15 maja 1998 r.,

2) 10 zł – za 100 kg sadzeniaków ziemniaka nabytych od dnia 1 lutego 1998 r. do dnia 31 maja 1998 r. i po przedstawieniu zaświadczenia urzędu gminy stwierdzającego, jaka powierzchnia gruntów ornych gospodarstwa rolnego została zalana przez powódź w lipcu 1997 r.

3. Przedsiębiorcom, o których mowa w ust. 1, przysługuje dotacja na obniżenie ceny:

1) sprzedaży kwalifikowanego materiału siewnego do dalszego rozmnażania tego materiału,

2) zakupu kwalifikowanego materiału siewnego przeznaczonego do dalszego rozmnażania tego materiału w posiadanym gospodarstwie, jeżeli:

a) cena zakupu nie została pomniejszona o dotacje, o których mowa w ust. 1 i 2 lub,

b) zakupiono nie zaprawiony materiał siewny i zaprawiono go przed wysiewem.

4. Dotacja, o której mowa w ust. 3, przysługuje w wysokości udzielonej bonifikaty, nie wyższa niż:

1) 18 zł – za 100 kg zaprawionych odpowiednimi środkami ochrony roślin nasion zbóż jarych nabytych do dnia 15 maja 1998 r. i zbóż ozimych nabytych od dnia 15 sierpnia 1998 r. do dnia 31 października 1998 r.,

2) 13 zł – za 100 kg sadzeniaków ziemniaka nabytych od dnia 1 lutego 1998 r. do dnia 31 maja 1998 r. oraz nabytych od dnia 1 września 1998 r. do dnia 20 listopada 1998 r.,

3) za 100 kg nasion traw:

a) 70 zł – rajgrasu,

b) 90 zł – kostrzewy i kupkówki,

c) 110 zł – pozostałych gatunków

– nabytych do dnia 30 września 1998 r.,

4) 200 zł – za 100 kg nasion koniczyny białej nabytych do dnia 30 czerwca 1998 r.,

5) 40 zł – za 100 kg nasion łubinu nabytych do dnia 31 maja 1998 r.

5. W przypadku rezygnacji z reprodukcji lub wycofania plantacji z urzędowej kwalifikacji dotacje, o których mowa w ust. 3 i 4, podlegają zwrotowi jako dotacje nienależnie pobrane.

6. Dotacje, o których mowa w ust. 1–4, przysługują do materiału siewnego wytworzonego w kraju, odmian krajowych i zagranicznych wpisanych do rejestru odmian roślin uprawnych, z wyłączeniem odmian krajowych przeznaczonych do uprawy wyłącznie za granicą.

7. Dotacje, o których mowa w ust. 1–4, przysługują pod warunkiem wyszczególnienia wysokości udzielonej bonifikaty na fakturze lub rachunku uproszczonym wystawionym nabywcy.

8. Przepisów ust. 1–7 nie stosuje się do sprzedaży kwalifikowanego materiału siewnego, dokonywanej pomiędzy przedsiębiorcami należącymi do tych samych osób fizycznych lub w których te same osoby fizyczne posiadają swoje udziały lub akcje, a materiał siewny został wyprodukowany przez tych przedsiębiorców.

§ 5.
Dotacje na badania związane z kosztami wynikającymi z:

1) rejestracji odmian roślin uprawnych i grzybów jadalnych,

2) wpisania odmian do księgi ochrony wyłącznego prawa

– ustala się jako iloczyn punktów, wynikających z pracochłonności i materiałochłonności prowadzonych prac badawczo-doświadczalnych, i stawki dotacji za 1 punkt w wysokości 99 zł.

§ 6.
Dotacje, o których mowa w § 5, przysługują przedsiębiorcom prowadzącym badania z upoważnienia Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, wydanego na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o nasiennictwie.
§ 7.
Dotacja przysługuje na wypłatę premii autorskich i pomocniczych premii autorskich, o których mowa w art. 76 ust. 1 i art. 80 ustawy o nasiennictwie.
§ 8.
Przedsiębiorcom realizującym zadania, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 3, może być przyznana dotacja w wysokości do 70% ceny zakupu specjalistycznego sprzętu do realizacji tych zadań.
§ 9.
1. Dotacje są wypłacane przez:

1) Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w odniesieniu do dotacji, o których mowa:

a) w § 3 ust. 1 – w okresach kwartalnych,

b) w § 8 – na pisemny wniosek przedsiębiorcy uzasadniający potrzebę zakupu specjalistycznego sprzętu,

2) Centralny Inspektorat Inspekcji Nasiennej za pośrednictwem okręgowych inspektoratów Inspekcji Nasiennej w odniesieniu do dotacji, o których mowa w § 4 – na pisemny wniosek przedsiębiorcy,

3) Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w odniesieniu do dotacji, o których mowa w § 5 i 7 – w okresach miesięcznych.

2. Środki finansowe na wypłatę dotacji są przekazywane podmiotom, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 2 – w wysokości określonej we wniosku,

2) pkt 3 – w okresach miesięcznych w wysokości 1/12 rocznej kwoty dotacji.

3. Nie wykorzystane środki finansowe na wypłatę dotacji, o których mowa w ust. 2, według stanu na dzień 31 grudnia 1998 r., są zwracane na rachunek Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej do dnia 20 stycznia 1999 r.

§ 10.
Rozliczenia z wypłaconych dotacji, o których mowa w § 9 ust. 1, są przekazywane Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przez:

1) Centralny Inspektorat Inspekcji Nasiennej,

2) Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych,

3) przedsiębiorców prowadzących hodowlę roślin,

4) przedsiębiorców prowadzących sady zraźnikowe i nasienne, sady i plantacje elitarne,

5) przedsiębiorców prowadzących ochronę zasobów genowych roślin

– w okresach rocznych do dnia 31 stycznia 1999 r.

Rozdział 3

Dotacje na dofinansowanie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 11.

1. Dotacje ustalone według stawek określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia przysługują:

1) hodowcy – za rozpłodnika zalicencjonowanego lub zakwalifikowanego i sprzedanego do rozrodu,

2) hodowcy za buhajka zakwalifikowanego do hodowli.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 3, wówczas, gdy sprzedaż została udokumentowana zaświadczeniem o celowości zakupu rozpłodnika, wydanym w odniesieniu do:

1) knura i kozła – przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta),

2) knura do krycia naturalnego w stadach hodowlanych – przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt lub właściwą okręgową stację hodowli zwierząt,

3) kozła do krycia naturalnego w stadach hodowlanych – przez właściwy regionalny związek hodowców owiec i kóz,

4) ogiera do krycia w hodowli terenowej – przez właściwy związek hodowców koni.

3. Wymóg uzyskania zaświadczenia nie dotyczy sprzedaży rozpłodników na potrzeby inseminacji dla przedsiębiorców, o których mowa w § 22 ust. 1 i 2; zakup rozpłodnika potwierdzany jest kopią dokumentu zakupu.

4. Dotacja do knura pochodzącego od lochy pierwiastki, która się oprosiła po raz pierwszy po dniu 30 czerwca 1996 r., przysługuje, jeżeli locha posiada indeks oceny przyżyciowej na poziomie I klasy.

§ 12.
1. Dla hodowcy bydła, świń, koni i kóz ustala się stawkę dotacji w wysokości:

1) 450 zł – za krowę pierwiastkę, pochodzącą po buhaju testowanym ras mlecznych: czarno-białej, czerwono-białej, polskiej czerwonej i simentalskiej; dotacja przysługuje po ukończeniu przez krowę pierwszej laktacji oraz pod warunkiem zainseminowania jej w okresie do 200 dni po pierwszym wycieleniu wyłącznie nasieniem buhajów testowanych – w odniesieniu do krów wycielonych w 1998 r., lub zainseminowania jej po raz pierwszy, po pierwszym wycieleniu, nasieniem buhaja testowanego – w odniesieniu do krów wycielonych w 1997 r. W przypadku otrzymania dotacji z innego tytułu dotacja należna jest pomniejszona o dotację pobraną,

2) 150 zł – za krowę pierwiastkę ras mlecznych: czarno-białej, czerwono-białej, simentalskiej, polskiej czerwonej i jersey, o udokumentowanym pochodzeniu, w stadach objętych oceną użytkowości, która ocieliła się w wieku 690–930 dni w odniesieniu do krów wycielonych w 1998 r. lub w wieku 660–960 dni w odniesieniu do krów wycielonych w 1997 r. w gospodarstwie hodowcy, lub została zakupiona z innego stada ocenianego w kraju i uzyskała wydajność za 200 dni laktacji; w odniesieniu do krów pierwiastek ras: czarno-białej i czerwono-białej, wycielonych w 1998 r., dotacja przysługuje pod warunkiem zainseminowania ich w okresie do 200 dni po pierwszym wycieleniu wyłącznie nasieniem buhajów testowanych lub w odniesieniu do krów pierwiastek tych ras wycielonych w 1997 r., pod warunkiem zainseminowania ich po raz pierwszy, po pierwszym wycieleniu, nasieniem buhaja testowanego,

3) 330 zł – za krowę pierwiastkę rasy mięsnej i rasy simentalskiej o wyłącznie mięsnym kierunku użytkowości lub 160 zł – za krowę pierwiastkę posiadającą co najmniej 50% udziału krwi bydła ras mięsnych, która:

a) ocieliła się w 1998 r. w gospodarstwie hodowcy lub została zakupiona z innego stada ocenianego i urodziła żywe cielę pochodzące po buhaju rasy mięsnej,

b) utrzymywana jest w stadzie objętym oceną użytkowości,

4) 700 zł – za krowę rasy mięsnej i rasy simentalskiej o wyłącznie mięsnym kierunku użytkowości lub 360 zł – za krowę posiadającą co najmniej 50% udziału krwi bydła ras mięsnych:

a) wpisaną do ksiąg hodowlanych prowadzonych w kraju dla bydła ras mięsnych,

b) utrzymywaną w stadzie objętym oceną użytkowości,

c) na którą nie była wypłacona w danym roku dotacja, o której mowa w pkt 3,

5) 150 zł – za krowę rasy mięsnej wpisaną do księgi hodowlanej, zakwalifikowaną przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt na matkę buhajów,

6) 400 zł – za jałówkę rasy polskiej czerwonej w wieku 6–18 miesięcy pochodzącą po buhaju testowanym, urodzoną i odchowaną w stadzie objętym oceną użytkowości lub sprzedaną do innego stada objętego oceną użytkowości,

7) 170 zł – za lochę rasy puławskiej, objętą oceną użytkowości rozpłodowej; przy naliczaniu dotacji przyjmuje się średni stan loch obliczony na podstawie liczby loch w stadzie w dniach 1 stycznia, 30 czerwca i 31 grudnia 1998 r.,

8) 80 gr – za 1 punkt wartości hodowlanej loszki krzyżówkowej sprzedanej ze stada będącego pod oceną, posiadającego numer ewidencyjny nadany przez właściwą okręgową stację hodowli zwierząt, produkującego wyłącznie loszki; minimalna liczba punktów wynosi 29, a maksymalna – 63,

9) 420 zł – za lochę rasy złotnickiej pstrej, złotnickiej białej lub puławskiej utrzymywaną w stadzie zachowawczym; przy naliczaniu dotacji przyjmuje się sumę stanów pierwszego dnia każdego miesiąca i na dzień kończący okres obrachunkowy podzieloną przez 13,

10) 60 zł – za źrebię spełniające warunki do wpisu do ksiąg głównych koni zarodowych, z wyjątkiem źrebiąt pochodzących od klaczy ras: pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej oraz ras: huculskiej i konika polskiego w stadach zachowawczych,

11) 90 zł – za kozę pierwiastkę rasy białej uszlachetnionej, barwnej uszlachetnionej oraz ras importowanych, dla których prowadzone są w kraju księgi zwierząt zarodowych, która:

a) pochodzi po matce i ojcu tej samej rasy lub odmiany, wpisanych do ksiąg zwierząt zarodowych,

b) wykociła się w gospodarstwie hodowcy lub została zakupiona z innego stada ocenianego i uzyskała wydajność za 150 dni laktacji,

c) utrzymywana jest w stadzie objętym oceną wartości użytkowej.

2. Hodowcy (posiadaczowi) biorczyni zarodków bydlęcych przysługuje dotacja w wysokości 500 zł za każdy zarodek skutecznie przeniesiony do dróg rodnych biorczyni oraz odpowiadający wymaganiom hodowlanym określonym przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt.

3. Dotacja przysługuje za wykonanie oznaczenia:

1) na nosicielstwo genu BLAD (BOVINE LEUKOCYTE ADHESION DEFICENCY) przez buhaja rasy czarno-białej i czerwono-białej odchowywanego z przeznaczeniem do rozrodu lub wykorzystywanego w unasiennianiu oraz przez krowę kandydatkę na matkę buhajów rasy czarno-białej i czerwono-białej wytypowaną przez okręgową stację hodowli zwierząt – w wysokości 45 zł,

2) grupy krwi i polimorfizmu białek u konia pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej, wpisanego do Polskiej Księgi Stadnej koni pełnej krwi angielskiej i Polskiej Księgi Stadnej koni arabskich czystej krwi oraz ogierów ras półkrwi i zimnokrwistych przeznaczonych do rozrodu – w wysokości 60 zł.

4. Dotacja w wysokości 45 zł przysługuje za pobranie krwi i wykonanie testu w celu sprawdzenia pochodzenia:

1) buhajka kwalifikowanego do hodowli,

2) krowy pierwiastki, cieliczki i buhajka, wykorzystywanych do oceny buhajów na podstawie ich potomstwa.

5. Hodowcy przysługuje dotacja za loszkę remontową w stadzie objętym oceną użytkowości, pochodzącą z zakupu lub odchowu własnego, w wysokości:

1) 195 zł – w stadach produkujących knury i loszki,

2) 116 zł – w stadach produkujących wyłącznie loszki.

6. Dotacja, o której mowa w ust. 5, przysługuje za lochy pierwiastki:

1) których pierwsze mioty zostały ocenione w danym roku na liczbę całkowitą nie większą niż 40% stanu loch w stadzie na dzień 1 stycznia,

2) które uzyskały indeks oceny przyżyciowej na poziomie 1 klasy w stadach produkujących knury i loszki lub co najmniej 2 klasy w stadach produkujących wyłącznie loszki,

3) po odchowaniu do 21 dnia życia co najmniej:

a) 7 prosiąt przez lochę rasy wielkiej białej polskiej, polskiej białej zwisłouchej, złotnickiej pstrej, złotnickiej białej, puławskiej,

b) 5 prosiąt przez lochę rasy duroc, hampshire, pietrain, belgijskiej zwisłouchej, linii syntetycznej 990.

7. Hodowcy trzody chlewnej, za uzyskane wyniki hodowlane przysługuje dotacja do lochy stada podstawowego – w wysokości:

1) 400 zł – w stadach produkujących knury i loszki,

2) 280 zł – w stadach produkujących wyłącznie loszki.

8. Dotacja, o której mowa w ust. 7, przysługuje za lochę utrzymywaną w stadzie:

1) produkującym knury i loszki, osiągającym określone wyniki w zakresie oceny rozpłodowej loch i oceny przyżyciowej knurków i loszek, o średnim stanie co najmniej 15 ocenianych loch, wyrażonym liczbą całkowitą, z uwzględnieniem liczby ocenianych zwierząt,

2) produkującym wyłącznie loszki, osiągającym określone wyniki w zakresie oceny rozpłodowej, o średnim stanie co najmniej 15 ocenianych loch, wyrażonym liczbą całkowitą.

Dotacja może być wypłacana dwukrotnie w ciągu roku w wysokości 50% stawki rocznej, jeżeli stado było objęte oceną w dniu 31 marca i 30 września 1998 r.

9. Dotacja przysługuje przedsiębiorcy za zakupiony czysto rasowy materiał hodowlany na utworzenie stada zachowawczego świń rasy złotnickiej pstrej, złotnickiej białej lub puławskiej w wysokości ceny zakupu, nie wyższa niż:

1) 700 zł – za knura stadnego w wieku powyżej 10 miesięcy,

2) 700 zł – za lochę objętą oceną użytkowości,

3) 500 zł – za loszkę zakwalifikowaną do dalszej hodowli.

10. Hodowcy owcy matki przysługuje dotacja, na jego wniosek, potwierdzony przez właściwy regionalny związek hodowców owiec i kóz prowadzący prace hodowlane w stadzie, w wysokości:

1) 165 zł – za owcę matkę ras mięsnych i plennych lub mięsnych i plennych linii syntetycznych, utrzymywaną w stadzie zarodowym, oraz za owcę matkę utrzymywaną w stadzie uczestniczącym w I poziomie Programu doskonalenia plenności owiec zatwierdzonego przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, zwanego dalej „Programem”,

2) 120 zł – za owcę matkę ras i typów: merynos, owca nizinna, owca długowełnista i polska owca górska, utrzymywaną w stadzie:

a) zarodowym,

b) produkującym tryki, uczestniczącym w II poziomie Programu,

c) nie produkującym tryków, uczestniczącym w II poziomie Programu, przeznaczaną do krycia trykiem o udziale 50% krwi rasy plennej,

3) 75 zł – za owcę matkę utrzymywaną w stadzie reprodukcyjnym lub w stadzie uczestniczącym w III poziomie Programu, przeznaczoną do krycia trykiem o udziale co najmniej 37,5% krwi rasy plennej, oraz w stadzie zarodowym, na którą nie była wypłacona dotacja z tytułu produkcji tryków,

4) 50 zł – za owcę matkę utrzymywaną w stadzie towarowym o liczebności minimum 10 owiec matek, nie uczestniczącym w Programie; warunkiem udzielenia dotacji jest:

a) zarejestrowanie stada we właściwym regionalnym związku hodowców owiec i kóz,

b) poddanie utrzymywanych owiec matek trwałemu oznakowaniu, niepowtarzalnymi w kraju numerami,

c) krycie owiec maciorek trykiem hodowlanym utrzymywanym w stadzie,

d) pozostawienie na remont stada z odchowu własnego lub zakupu ze stad hodowlanych owiec maciorek w liczbie co najmniej 15% stanu owiec matek na dzień 1 stycznia 1998 r.; wymóg ten nie dotyczy stad, które zgodnie z przyjętymi zasadami w 1997 r. zakończyły udział w III poziomie Programu.

11. Dotacje, o których mowa w ust. 10 pkt 1 i 2, naliczane są według zasad:

1) w stadzie owiec ras plennych, plennych linii syntetycznych i stadzie uczestniczącym w I poziomie Programu dotacja przysługuje na cztery owce matki za jednego tryka zalicencjonowanego w 1998 r.,

2) w stadzie owiec ras mięsnych i mięsnych linii syntetycznych dotacja przysługuje na siedem owiec matek za jednego tryka zalicencjonowanego w 1998 r.,

3) w stadzie owiec ras i typów: merynos, owiec nizinnych, owiec długowełnistych i polskiej owcy górskiej oraz uczestniczącym w II poziomie Programu produkującym tryki dotacja przysługuje na dziesięć owiec matek za jednego tryka zalicencjonowanego w 1998 r.

Do naliczenia dotacji przyjmuje się stan owiec matek w dniu licencjonowania tryka.

12. Dotacje, o których mowa w ust. 10, mogą być wypłacane dwukrotnie w ciągu roku:

1) pkt 1 i 2 lit. a) i b) – w wysokości 37,50 zł według stanu owiec matek na dzień 1 stycznia 1998 r.; wyrównanie do stawki rocznej następuje po zalicencjonowaniu tryka,

2) pkt 2 lit. c) i pkt 3 i 4 – w wysokości 50% stawki rocznej, według stanu owiec matek na dzień 1 stycznia i 1 lipca 1998 r., a w odniesieniu do owiec matek rasy polska owca górska – według stanu na dzień 1 stycznia 1998 r. i na dzień jesiennego przeglądu stada.

13. Regionalnym związkom hodowców owiec i kóz przysługuje dotacja w wysokości 3 zł – za oznakowanie i zewidencjonowanie jednej owcy matki w stadzie towarowym oraz za nadzór zootechniczny nad prawidłowym prowadzeniem stada. Dotacja może być wypłacana dwukrotnie w ciągu roku w wysokości 1,50 zł według stanu owiec matek na dzień 1 stycznia i 1 lipca 1998 r.

14. Dotacja za prowadzenie testowania drobiu przysługuje w wysokości nie wyższej niż:

1) 5 500 zł – za wykonanie w testach próby kombinacji krzyżowniczej kur nieśnych,

2) 10 175 zł – za wykonanie w testach próby kombinacji krzyżowniczej kur mięsnych, łącznie z trzykrotnym przeprowadzeniem testu brojlerów,

3) 1 925 zł – za przeprowadzenie testu towarowego kur brojlerów,

4) 11 500 zł – za wykonanie w testach próby kombinacji krzyżowniczej stad rodzicielskich kaczek, łącznie z przeprowadzeniem testu towarowego.

Stawki dotacji, o których mowa w pkt 1, 2 i 4, przysługują za testy, których wykonanie rozpoczęto w 1998 r. i obowiązują przy ostatecznym rozliczeniu kosztów wykonanego testu.

15. Hodowcy utrzymującemu zwierzęta futerkowe w fermie zarodowej lub reprodukcyjnej przysługuje dotacja, według stanu zwierząt na dzień 31 marca 1998 r., w wysokości:

1) 20 zł – za samicę stada podstawowego nutrii odmian: standardowa, stalowosrebrzysta, grenlandzka, biała niealbinotyczna, bursztynowozłocista, szafirowa, pastelowa, czarna dominująca, sobolowa i perłowa, która uzyskała:

a) nie mniej niż 27 punktów licencyjnych i urodziła się do dnia 31 marca 1997 r.,

b) nie mniej niż 17 punktów licencyjnych, urodziła się po dniu 31 marca 1997 r. i nie została zdyskwalifikowana przez komisję oceny pokroju jako zwierzę hodowlane,

2) 14 zł – za samicę stada podstawowego królików ras: belgijski olbrzym biały i szary, olbrzym srokacz, angora biała, termondzki biały, nowozelandzki biały i czerwony, duński biały, kalifornijski, francuski srebrzysty, wiedeński niebieski i biały, szynszyl wielki, francuski baran biały i szary, popielniański, która uzyskała nie mniej niż 93 punkty licencyjne,

3) 40 zł – za samca: lisów pospolitych srebrzystych, lisów polarnych niebieskich i białych, tchórzy, jenotów oraz norek odmian: standard, pastel, platyn, biała Hedlunda, utrzymywanego w fermie uznanej za zarodową lub reprodukcyjną, urodzonego w 1997 r., pochodzącego z odchowu własnego i przeznaczonego na remont stada, który uzyskał nie mniej niż 18 punktów licencyjnych i nie został zdyskwalifikowany przez komisję oceny pokroju jako zwierzę hodowlane; dotacja przysługuje w proporcji jeden samiec na cztery samice i przy remoncie stada do 30%.

§ 13.
1. Przedsiębiorcy będącemu posiadaczem pasieki, w której realizowany jest program hodowlany zatwierdzony przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt, przysługuje dotacja:

1) za matkę pszczelą unasiennioną, o znanym pochodzeniu co najmniej po matce, sprzedaną w grupie liczącej 8–12 sztuk, z przeznaczeniem do terenowej oceny wartości użytkowej – w wysokości 7 zł,

2) za utrzymywanie każdej matki pszczelej w rodzinie pszczelej w celu realizacji programu hodowlanego zatwierdzonego przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt, w wysokości:

a) 80 zł – rasy kaukaskiej lub rasy kraińskiej zakwalifikowanej do rezerwy genetycznej lub wpisanej do księgi wstępnej,

b) 150 zł – rasy kaukaskiej lub rasy kraińskiej zakwalifikowanej do stada zachowawczego, lub jako zarodowa, albo wpisanej do księgi głównej,

c) 150 zł – rasy środkowoeuropejskiej zakwalifikowanej do rezerwy genetycznej lub stada zachowawczego, lub jako zarodowa, albo wpisanej do księgi wstępnej lub głównej.

2. Przedsiębiorcy realizującemu programy organizacyjno-hodowlane w zamkniętych rejonach hodowli zachowawczej pszczół miejscowych kampinoskich lub augustowskich, za każdą rodzinę pszczelą utrzymywaną w pasiekach nie stanowiących własności przedsiębiorców – przysługuje dotacja w wysokości:

a) 300 zł – za matkę pszczelą zakwalifikowaną do realizacji programu stada zachowawczego pszczół rasy środkowoeuropejskiej, w liczbie nie przekraczającej 50 sztuk z linii kampinoskiej lub augustowskiej,

b) 12 zł – w pasiece lustrowanej na terenie rejonu.

3. Przedsiębiorcy, który jest posiadaczem pasieki, przysługuje dotacja:

1) za utrzymywanie każdej rodziny pszczelej spełniającej warunki określone w programie hodowlano-organizacyjnym zatwierdzonym przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt; dotacja przyznawana jest na podstawie oświadczenia pszczelarza o stanie zazimowania pasieki na dzień 1 września 1998 r. potwierdzonego przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt lub Stację Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Olecku – w wysokości:

a) 25 zł – na terenie strefy centralnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół miejscowych augustowskich,

b) 10 zł – na terenie rejonu hodowli zachowawczej pszczół miejscowych kampinoskich oraz na terenie stref ochronnych rejonu hodowli zachowawczej pszczół miejscowych augustowskich,

2) za terenową ocenę wartości użytkowej każdej matki pszczelej z grupy testowej, a także matki pszczelej z identycznie ocenionej grupy kontrolnej liczącej nie więcej niż 12 sztuk, prowadzoną pod nadzorem Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt lub właściwej okręgowej stacji hodowli zwierząt – w wysokości 10 zł.

§ 14.
1. Nabywcy uprawnionemu do rybactwa przysługuje dotacja w wysokości:

1) 5 zł – za 100 sztuk narybku lina, szczupaka, suma, siei, sandacza, jazia, bolenia, brzany i klenia, którymi dokonano zarybienia rzek, jezior lub zbiorników zaporowych,

2) 1 zł – za 1000 sztuk wylęgu siei i sielawy, którymi dokonano zarybienia jezior lub zbiorników zaporowych,

3) 5 zł – za 1000 sztuk wylęgu ryb roślinożernych,

4) 40 zł – za zarybienie jeziora lub zbiornika zaporowego 1 kg zakupionego z importu materiału zarybieniowego węgorza,

5) 15 zł – za 1 sztukę tarlaka karpia nowej linii lub rasy, zakupionego w Zakładzie Ichtiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu lub Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w Zatorze Instytutu Rybactwa Śródlądowego,

6) 3 zł – za 1 sztukę wyselekcjonowanego rodzajowo tarlaka pstrąga, zakupionego w Pracowni Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach Instytutu Rybactwa Śródlądowego,

7) 8 zł – za 10 sztuk selekta pstrąga zakupionego w Pracowni Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach Instytutu Rybactwa Śródlądowego.

2. Przedsiębiorcy, prowadzącemu zarybianie jezior i zbiorników zaporowych, przysługuje dotacja w wysokości 8 zł za każde 10 sztuk narybku troci jeziorowej; dotacja nie dotyczy narybku troci o średniej długości całkowitej mniejszej niż 15 cm.

3. Przedsiębiorcy, utrzymującemu tarlaki i selekty karpia czystych linii: zatorskiej, węgierskiej, jugosłowiańskiej, starzawskiej, gołyskiej i izraelskiej DOR-70, w liczbie nie przekraczającej 800 sztuk rocznie dla każdej linii, oraz linii: knyszyńskiej, francuskiej, niemieckiej, ukraińskiej i litewskiej, w liczbie nie przekraczającej 100 sztuk rocznie dla każdej linii, stanowiących rezerwę genetyczną, przysługuje dotacja na pokrycie części kosztów ich utrzymania w wysokości 20 zł za 1 sztukę tarlaka lub selekta.

4. Przedsiębiorcy, utrzymującemu poznakowane tarlaki i selekty pstrąga tęczowego szczepu wiosennego i jesiennego tarła, prowadzącemu selekcję rodzinową w celu poprawy wartości użytkowej, przysługuje dotacja na pokrycie części kosztów utrzymania, w wysokości 5 zł za 1 sztukę tarlaka lub selekta, w liczbie nie przekraczającej 4 000 sztuk rocznie.

§ 15.
1. Przedsiębiorcy, utrzymującemu stado ogierów lub prowadzącemu zakład treningowy, przysługuje dotacja w wysokości:

1) 3 500 zł – za ogiera używanego do rozrodu,

2) 60 zł – za pokrycie klaczy ogierem ras: pełna krew angielska, czysta krew arabska, małopolska, wielkopolska, szlachetna półkrew i śląska, udokumentowane świadectwem pokrycia,

3) 20 zł – za pokrycie klaczy ogierem ras: zimnokrwista, huculska i konik polski, udokumentowane świadectwem pokrycia,

4) 6 000 zł – za ogiera przygotowywanego do próby dzielności, w cyklu 8-miesięcznym, w zakładzie treningowym.

2. Do naliczenia dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, przyjmuje się średni stan ogierów, ustalony w wyniku podzielenia sumy stanów ogierów na pierwszy dzień każdego miesiąca i na dzień kończący okres obrachunkowy przez 13 w odniesieniu do pkt 1 i przez 9 w odniesieniu do pkt 4.

3. Maksymalna liczba ogierów, na których utrzymanie przysługuje dotacja, wynosi 1 420 szt.; wykaz przedsiębiorców, o których mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 16.
1. Przedsiębiorcy prowadzącemu hodowlę koni zarodowych przysługuje dotacja w wysokości:

1) za ogiera sprzedanego do stada ogierów lub zakładu treningowego:

a) pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej przeznaczonego do rozrodu w hodowli:

– koni pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej – 18 000 zł,

– koni półkrwi – 12 000 zł,

b) zimnokrwistego, hucuła i konika polskiego, który otrzymał za ocenę pokroju, według skali 100–punktowej:

– 80 punktów i więcej – 5 300 zł,

– do 79 punktów – 4 600 zł,

c) rasy śląskiej, który otrzymał za ocenę pokroju, według skali 100-punktowej:

– 80 punktów i więcej – 6 200 zł,

– do 79 punktów – 5 500 zł,

2) za trzylatka czystej krwi arabskiej, który ukończył próbę dzielności w czterech gonitwach na krajowym torze wyścigowym – 1 000 zł; dotacja przysługuje przedsiębiorcy będącemu właścicielem konia,

3) za ogiera przygotowywanego do próby dzielności, w cyklu 100-dniowym, w zakładzie treningowym lub w stadzie ogierów – 800 zł; dotacja wypłacana jest po ukończeniu próby dzielności,

4) za ogiera, który po ukończeniu próby dzielności w cyklu 100-dniowym, został zakwalifikowany do dalszego treningu w cyklu 8 miesięcznym – 12 000 zł.

2. Warunkiem udzielenia dotacji, o których mowa w ust. 1, jest:

1) dokument sprzedaży ogiera do zakładu treningowego lub stada ogierów (pkt 1),

2) potwierdzenie wniosku o dotacje przez Służewiec – Tory Wyścigów Konnych w Warszawie Spółka z o.o. o ukończeniu przez konia próby dzielności (pkt 2),

3) protokół kwalifikacji ogiera do treningu w cyklu 100-dniowym (pkt 3),

4) protokół kwalifikacji ogiera do treningu w cyklu 8-miesięcznym (pkt 4).

§ 17.
1. Hodowcy będącemu właścicielem matki w chwili urodzenia konia pełnej krwi angielskiej hodowli krajowej, który zajął premiowane miejsce w próbach dzielności w wyścigach płaskich przeprowadzonych na krajowych torach wyścigów konnych w 1998 r., zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, przysługuje dotacja w wysokości określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. Za ogiera lub klacz czystej krwi arabskiej hodowli krajowej, które w 1998 r. uzyskały wyniki w krajowym pokazie hodowlanym – Champion Polski, afiliowanym przez Europejską Organizację Konia Arabskiego (ECAHO) – przysługuje dotacja przedsiębiorcy, będącemu hodowcą lub właścicielem konia, w wysokości po 50% stawki dotacji określonej w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

3. Przedsiębiorcy prowadzącemu Księgi Stadne koni pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej przysługuje dotacja w wysokości 100 100 zł na dofinansowanie kosztów związanych z opracowaniem i wydaniem drukiem Ksiąg Stadnych, dodatków i rejestrów hodowlanych koni tych ras.

§ 18.
1. Przedsiębiorcom utrzymującym stada zachowawcze i stada stanowiące rezerwę genetyczną zwierząt gospodarskich oraz stada zarodowe drobiu przysługuje dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania tych zwierząt.

2. Wysokość stawek dotacji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

3. Przedsiębiorców i maksymalne liczby zwierząt gospodarskich w stadach zachowawczych i stadach stanowiących rezerwę genetyczną oraz w stadach zarodowych drobiu, na których utrzymanie przysługuje dotacja, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

4. Przy naliczaniu dotacji, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się średnioroczny stan ewidencyjny tych zwierząt. Średnioroczny stan ewidencyjny zwierząt ustala się jako:

1) sumę stanów dziennych sztuk dorosłych (samców i samic), utrzymywanych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1998 r., podzieloną przez 365 – w odniesieniu do drobiu,

2) sumę stanów owiec matek na ostatni dzień każdego kwartału podzieloną przez 4 – w odniesieniu do owiec,

3) stan samic na dzień 31 marca 1998 r. – w odniesieniu do lisów pospolitych pastelowych, lisów pospolitych białoszyjnych i tchórzy,

4) sumę stanów pierwszego dnia każdego miesiąca i na dzień kończący okres obrachunkowy podzieloną przez 13 – w odniesieniu do pozostałych zwierząt.

5. Warunkiem udzielenia dotacji, o której mowa w ust. 1, jest potwierdzenie przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt lub właściwą okręgową stację hodowli zwierząt utrzymywania stad zachowawczych i stanowiących rezerwę genetyczną zwierząt gospodarskich oraz stad zarodowych drobiu, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Utrzymywanie stad koników polskich i hucułów potwierdza Polski Związek Hodowców Koni, a utrzymywanie stad owiec – właściwy regionalny związek hodowców owiec i kóz.

7. W razie zmiany przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1, dotacje, o których mowa w ust. 2, przysługują pierwszemu i drugiemu właścicielowi w wysokości proporcjonalnej do okresu utrzymywania stad, potwierdzonego dokumentem kupna sprzedaży; dotacje rozliczane są do średniego stanu zwierząt, ustalanego jako suma stanów dziennych podzielona przez liczbę dni okresu utrzymywania zwierząt.

§ 19.
Przedsiębiorcy, upoważnionemu przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej koni w hodowli terenowej, przysługuje dotacja w wysokości:

1) 44 zł – za klacz wpisaną do Księgi Stadnej, podlegającą weryfikacji wartości użytkowej i hodowlanej,

2) 87 zł – za klacz podlegającą ocenie wartości użytkowej w celu wpisania do Księgi Stadnej,

3) 36 zł – za źrebię podlegające opisowi w celu wystawienia dokumentu hodowlanego,

4) 19 zł – za źrebię roczne i dwuletnie podlegające selekcji hodowlanej,

5) 56 zł – za ogiera uznanego podlegającego przeglądowi i selekcji hodowlanej,

6) 116 zł – za ogiera młodego podlegającego kwalifikacji i wpisowi do ksiąg koni zarodowych,

7) 112 zł – za ogiera poddanego próbie dzielności,

8) 210 000 zł – za koszty związane z opracowaniem i wydaniem drukiem ksiąg koni zarodowych i rejestrów ogierów uznanych i państwowych.

§ 20.
Przedsiębiorcom może być przyznana dotacja na dofinansowanie:

1) organizowania Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, w tym nagród za osiągnięcia w hodowli przyznawanych na tej wystawie – w ramach kwoty 3 000 000 zł,

2) upowszechniania postępu biologicznego oraz innych zadań z zakresu postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej – w ramach kwoty 1 500 000 zł,

3) nabycia z importu niezbędnych do realizacji programów hodowlanych rozpłodników, zarodków, nasienia: buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów oraz żeńskiego materiału hodowlanego i matek pszczelich – w ramach kwoty 3 000 000 zł – przyjmując za podstawę cenę zakupu, obejmującą kwotę należną sprzedającemu powiększoną o obciążenia o charakterze publicznoprawnym i koszty ubezpieczenia związane bezpośrednio z zakupem,

4) wyposażenia i zainstalowania linii technologicznej do pobierania, oceny, konfekcjonowania i konserwowania nasienia ogierów – w ramach kwoty 450 000 zł.

§ 21.
Dotacja na realizację zadań zleconych przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z zakresu postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej przysługuje do wysokości stawek określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
§ 22.
1. Przedsiębiorcy upoważnionemu przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przysługuje dotacja na prowadzenie:

1) oceny wartości użytkowej i hodowlanej, wpisu i prowadzenia ksiąg zwierząt zarodowych: świń, drobiu, zwierząt futerkowych i pszczół oraz bydła w stadach stosujących unasiennianie krów; wymóg unasienniania nie dotyczy stad bydła rasy polskiej czerwonej i simentalskiej oraz bydła ras mięsnych,

2) unasienniania zwierząt gospodarskich na:

a) obniżenie ceny świadczonych usług unasienniania krów i loch,

b) częściowe pokrycie kosztów:

– realizacji przez poszczególne stacje hodowli i unasienniania zwierząt programów oceny i selekcji buhajów do hodowli oraz produkcji lub zakupu nasienia buhajów,

– nabycia rozpłodników oraz produkcji lub nabycia ich nasienia,

3) produkcji i unasienniania matek pszczelich,

4) unasienniania owiec, klaczy i kóz.

2. Przedsiębiorcom prowadzącym unasiennianie zwierząt gospodarskich, działającym poza organizacją Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt, ale pod jej merytorycznym nadzorem i na podstawie zawartego z nią porozumienia, przysługuje dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 4; dotacje są przekazywane przedsiębiorcom za pośrednictwem Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt w okresach miesięcznych po przedstawieniu rozliczeń potwierdzonych przez odpowiednie terenowe stacje hodowli i unasienniania zwierząt.

3. Dotacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i w ust. 2, są udzielane za pierwszy zabieg inseminacyjny udokumentowany wystawionym zaświadczeniem o unasiennianiu.

4. Wykaz zadań i wysokość stawek dotacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

5. Przedsiębiorcy upoważnionemu przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przysługuje dotacja według stawek i na zadania określone w lp. C I załącznika nr 9 do rozporządzenia.

6. Przedsiębiorcom, o których mowa w ust. 1 i 2, dotacje są przekazywane w okresach miesięcznych – po przedstawieniu w terminie 20 dni po upływie każdego miesiąca rozliczenia z wykonanych zadań; w wypadku unasienniania i produkcji matek pszczelich dotacja może być przekazywana miesięcznie w wysokości 1/12 kwoty dotacji planowanej na te zadania, a jej rozliczenie roczne następuje w terminie 30 dni od dnia zakończenia wykonania zadań.

7. Przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1, może być przekazana zaliczka do wysokości 1/12 planowanej kwoty dotacji rocznej na realizację zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i w wysokości 1/6 planowanej kwoty dotacji rocznej na realizację zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4; kwoty te powinny być rozliczone we wnioskach o wypłatę należnych dotacji za listopad i grudzień 1998 r.

8. Roczne rozliczenie dotacji jest składane do dnia 20 stycznia 1999 r.

9. Nie wykorzystane środki budżetowe na wypłaty dotacji, według stanu na dzień 31 grudnia 1998 r., są zwracane do dnia 20 stycznia 1999 r. na rachunek Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

§ 23.
1. Przedsiębiorcom upoważnionym przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za prowadzenie oceny wartości użytkowej i hodowlanej owiec i kóz przysługuje dotacja w wysokości stawek określonych w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

2. Przedsiębiorcom, o których mowa w ust. 1, dotacje są przekazywane w okresach miesięcznych, po przedstawieniu w terminie 20 dni po upływie każdego miesiąca rozliczenia wykonanych zadań.

3. Przedsiębiorcy upoważnionemu przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przysługuje dotacja według stawek i na zadania określone w lp. C II załącznika nr 9 do rozporządzenia.

4. Przedsiębiorcom, o których mowa w ust. 1, może być przekazana zaliczka do wysokości 1/12 planowanej kwoty dotacji rocznej; kwota ta powinna być rozliczona we wniosku o wypłatę należnych dotacji za grudzień 1998 r.

5. Środki otrzymane z rachunku Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej powinny być przekazane przez Polski Związek Owczarski do regionalnych związków hodowców owiec i kóz w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania.

6. Roczne rozliczenie dotacji jest składane do dnia 20 stycznia 1999 r.

7. Nie wykorzystane środki budżetowe na wypłaty dotacji, według stanu na dzień 31 grudnia 1998 r., są zwracane do dnia 20 stycznia 1999 r. na rachunek Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

§ 24.
1. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za pośrednictwem Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt i okręgowych stacji hodowli zwierząt dokonuje wypłat dotacji, o których mowa w:

1) § 11 ust. 1:

a) pkt 1 – na wniosek hodowcy sprzedającego knura, zawierający numer identyfikacyjny i informację dotyczącą oceny knura, wraz z załączonym zaświadczeniem o celowości jego nabycia lub dokumentem zakupu, o których mowa w § 11 ust. 2 i 3,

b) pkt 2 – na wniosek hodowcy, potwierdzony przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt lub właściwą okręgową stację hodowli zwierząt o zakwalifikowaniu buhajka do hodowli,

2) § 12:

a) ust. 1:

– pkt 1 – na wniosek hodowcy, w którym wyniki oceny użytkowości mlecznej są zgodne z danymi okręgowej stacji hodowli zwierząt, potwierdzony pod względem merytorycznym przez okręgową stację hodowli zwierząt z podaniem numeru zaświadczenia unasienniania, daty unasienniania, nazwy i numeru rejestracyjnego buhaja, numeru kartoteki,

– pkt 2, 3, 5 i 7 – na wniosek hodowcy potwierdzony pod względem merytorycznym przez okręgową stację hodowli zwierząt,

– pkt 4 – na wniosek hodowcy – dotacja jest wypłacana w dwóch ratach w wysokości 1/2 stawki rocznej, według stanu krów licencjonowanych na dzień 31 maja i 30 listopada 1998 r.,

– pkt 6 – na wniosek hodowcy potwierdzony przez właściwą okręgową stację hodowli zwierząt i Małopolskie Towarzystwo Hodowców Bydła w Krakowie,

– pkt 8 – na wniosek hodowcy sprzedającego loszkę, zawierający liczbę punktów za wartość hodowlaną, określoną przez właściwą okręgową stację hodowli zwierząt w świadectwie zakwalifikowania loszki,

– pkt 9 – na wniosek przedsiębiorcy potwierdzony pod względem merytorycznym przez właściwą okręgową stację hodowli zwierząt; dotacja może być wypłacana po zakończeniu każdego miesiąca w wysokości 1/12 rocznej kwoty dotacji, a całkowite rozliczenie należnej dotacji następuje po zakończeniu roku kalendarzowego,

b) ust. 2 – na wniosek hodowcy udokumentowany zaświadczeniem wydanym przez wykonującego czynności związane z przeniesieniem zarodków do dróg rodnych biorczyni, potwierdzonym przez właściwą okręgową stację hodowli zwierząt,

c) ust. 3 pkt 1 – na wniosek Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu,

d) ust. 4 – na wniosek udokumentowany zestawieniem sporządzonym przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt lub okręgową stację hodowli zwierząt na podstawie protokółów pobrań prób krwi oraz wyników testów krwi wykonanych przez uprawnione laboratoria,

e) ust. 5 – na wniosek hodowcy, po złożeniu do okręgowej stacji hodowli zwierząt metryczki świadczącej o odchowaniu pierwszego miotu lochy,

f) ust. 7 – na wniosek hodowcy potwierdzony pod względem merytorycznym przez właściwą okręgową stację hodowli zwierząt,

g) ust. 9 – na wniosek przedsiębiorcy, z załączonym dokumentem zakupu,

h) ust. 14:

– pkt 1 i 2 – na wniosek Oddziału Badawczego Drobiarstwa Stacja Testowa we Wroniawach Instytutu Zootechniki, przy czym dotacja może być wypłacana w czterech ratach: po zakończeniu 8 tygodni odchowu, po zakończeniu całego odchowu, w połowie cyklu hodowlanego, po zakończeniu cyklu hodowlanego i po opracowaniu wyników końcowych testów; stawki dotacji są stawkami maksymalnymi; końcowe rozliczenie kwoty należnej dotacji następuje na podstawie faktycznie poniesionych kosztów, a warunkiem wypłacenia dotacji jest prowadzenie testowania drobiu zgodnie z metodyką i programem testowania,

– pkt 3 – na wniosek Oddziału Badawczego Drobiarstwa Stacja Testowa we Wroniawach Instytutu Zootechniki; wypłata dotacji następuje po zakończeniu testu i opracowaniu wyników; stawki dotacji są stawkami maksymalnymi; rozliczenie dotacji następuje na podstawie faktycznie poniesionych kosztów, a warunkiem wypłacenia dotacji jest prowadzenie testowania drobiu zgodnie z metodyką i programem testowania,

– pkt 4 – na wniosek przedsiębiorcy upoważnionego przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, przy czym dotacja może być wypłacana w 4 ratach: po zakończeniu 8 tygodnia odchowu, po zakończeniu całego odchowu, w połowie cyklu hodowlanego, po zakończeniu cyklu hodowlanego i opracowaniu wyników końcowych testu; stawki dotacji są stawkami maksymalnymi; końcowe rozliczenie kwoty należnej dotacji następuje na podstawie faktycznie poniesionych kosztów, a warunkiem wypłacenia dotacji jest prowadzenie testowania drobiu zgodnie z metodyką i programem testowania,

i) ust. 15 – na wniosek hodowcy, po potwierdzeniu przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt lub właściwą okręgową stację hodowli zwierząt, że oceny pokroju dokonała powołana w tym celu komisja oceny pokroju,

3) § 13 – na wniosek przedsiębiorcy,

4) § 18 – na wniosek przedsiębiorcy wymienionego w załączniku nr 7 do rozporządzenia, przy czym w odniesieniu do stad trzody chlewnej i drobiu dotacja może być wypłacana po zakończeniu każdego miesiąca w wysokości 1/12 rocznej kwoty dotacji, a całkowite rozliczenie należnej dotacji następuje po zakończeniu roku kalendarzowego; w odniesieniu do stad lisów pospolitych pastelowych, lisów pospolitych białoszyjnych i tchórzy dotacja wypłacana jest jednorazowo, począwszy od II kwartału, przy czym wniosek powinien być potwierdzony pod względem merytorycznym przez właściwą okręgową stację hodowli zwierząt.

2. Przed dokonaniem wypłat dotacji, o których mowa w ust. 1, wnioski przedsiębiorców pod względem merytorycznym i rachunkowym sprawdzają i potwierdzają: Centralna Stacji Hodowli Zwierząt i okręgowe stacje hodowli zwierząt, a w wypadku dotacji do ogierów rozpłodników – okręgowe związki hodowców koni.

3. W ramach środków przewidzianych w budżecie państwa na finansowanie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej może przekazać Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt zaliczkę do wysokości 1/12 rocznej kwoty dotacji wypłacanej za jej pośrednictwem; kwota ta powinna być rozliczona we wniosku o wypłatę należnych dotacji za grudzień 1998 r.

4. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w okresach miesięcznych po przedstawieniu w terminie 20 dni po upływie każdego miesiąca rozliczenia wykonanych zadań.

5. Roczne rozliczenie dotacji, o których mowa w ust. 1, jest składane do dnia 20 stycznia 1999 r.

6. Nie wykorzystane środki budżetowe na wypłaty dotacji, według stanu na dzień 31 grudnia 1998 r., są zwracane do dnia 20 stycznia 1999 r. na rachunek Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

§ 25.
Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej dokonuje wypłat dotacji, o których mowa w:

1) § 11 ust. 1 pkt 1 – ma wniosek okręgowego związku hodowców koni, sporządzony na podstawie wniosków hodowców sprzedających ogiery, zawierających numer identyfikacyjny i informację dotyczącą oceny ogiera, wraz z załączonym zaświadczeniem o celowości jego nabycia, o którym mowa w § 11 ust. 2,

2) § 12:

a) ust. 1 pkt 10 – na wniosek Polskiego Związku Hodowców Koni, sporządzony na podstawie wniosków okręgowych związków hodowców koni lub na wniosek innego przedsiębiorcy,

b) ust. 3 pkt 2 – na wniosek Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, zawierający imienny wykaz przetestowanych koni oraz potwierdzenie zgodności z wpisem w Księdze Stadnej dla ras: pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej, a w odniesieniu do ogierów ras półkrwi i zimnokrwistych przeznaczonych do rozrodu – na wniosek Polskiego Związku Hodowców Koni sporządzony na podstawie wniosków przedsiębiorców wykonujących oznaczenia,

3) § 14:

a) ust. 1 pkt 3 i 5–7 – na udokumentowany wniosek nabywcy, na wskazane przez niego konto bankowe,

b) ust. 1 pkt 1, 2 i 4 – na udokumentowany wniosek nabywcy wraz z załączonym protokółem zarybień, na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe,

c) ust. 2 – na wniosek przedsiębiorcy z załączonym protokółem zarybień, na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe,

d) ust. 3 – na wniosek Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze Instytutu Rybactwa Śródlądowego lub Zakładu Ichtiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu, wraz z załączonym protokółem odłowu tarlaków i selektów dokonanego w celu przeprowadzenia selekcji i wyboru sztuk do stada podstawowego danej linii,

e) ust. 4 – na wniosek Pracowni Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach Instytutu Rybactwa Śródlądowego,

4) § 15 ust. 1:

a) pkt 1 – na wniosek przedsiębiorcy wymienionego w załączniku nr 3 do rozporządzenia; w pierwszym miesiącu I, II i III kwartału dotacja może być wypłacana w wysokości 1/4 ogólnej kwoty należnej dotacji rocznej; rozliczenie rocznej dotacji następuje we wniosku za IV kwartał,

b) pkt 2 i 3 – na wniosek przedsiębiorcy potwierdzony przez Polski Związek Hodowców Koni,

c) pkt 4 – na wniosek przedsiębiorcy wymienionego w załączniku nr 3 do rozporządzenia; w pierwszym miesiącu I i II kwartału dotacja może być wypłacana w wysokości 1/3 ogólnej kwoty należnej dotacji rocznej; rozliczenie roczne dotacji następuje we wniosku za III kwartał,

5) § 16 ust. 1:

a) pkt 1 i 4 – na wniosek:

– przedsiębiorcy nadzorowanego przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, potwierdzony przez jej Oddział Terenowy w Warszawie; w pierwszym miesiącu I, II i III kwartału dotacja może być wypłacana w wysokości 1/4 ogólnej kwoty dotacji rocznej, a rozliczenie dotacji rocznej następuje we wniosku za IV kwartał,

– innego przedsiębiorcy, potwierdzony przez Polski Związek Hodowców Koni,

b) pkt 2 – na wniosek przedsiębiorcy potwierdzony przez Służewiec Tory Wyścigów Konnych w Warszawie Spółkę z o.o.,

c) pkt 3 – na wniosek przedsiębiorcy potwierdzony przez właściwy zakład treningowy,

6) § 17 – na wniosek:

a) ust. 1 – hodowcy, potwierdzony przez Służewiec Tory Wyścigów Konnych w Warszawie Spółkę z o.o.,

b) ust. 2 – przedsiębiorcy, zawierający potwierdzenie wpisu o uzyskanych wynikach w Księdze Stadnej koni arabskich czystej krwi,

c) ust. 3 – Służewiec Tory Wyścigów Konnych w Warszawie Spółki z o.o., potwierdzony przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa – Oddział Terenowy w Warszawie; dotacja może być wypłacana za wykonane prace, a rozliczenie dotacji rocznej następuje w IV kwartale,

7) § 18 – na wniosek przedsiębiorcy wymienionego w załączniku nr 7 do rozporządzenia, w odniesieniu do koników polskich i hucułów; w pierwszym miesiącu I, II i III kwartału dotacja może być wypłacana w wysokości 1/4 ogólnej kwoty należnej dotacji rocznej; rozliczenie dotacji rocznej następuje we wniosku za IV kwartał,

8) § 19 – na wniosek Polskiego Związku Hodowców Koni,

9) § 20 – na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wydanej na wniosek przedsiębiorcy,

10) § 21 – na wniosek przedsiębiorcy i na warunkach określonych w umowie,

11) § 22 – na wniosek Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt lub innego przedsiębiorcy realizującego zadania,

12) § 23 – na wniosek Polskiego Związku Owczarskiego.

§ 26.
1. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za pośrednictwem Polskiego Związku Owczarskiego i regionalnych związków hodowców owiec i kóz dokonuje wypłat dotacji, o których mowa w:

1) § 11 ust. 1 pkt 1 – na wniosek hodowcy sprzedającego kozła, zawierający numer identyfikacyjny rozpłodnika i informację dotyczącą oceny rozpłodnika, wraz z załączonym zaświadczeniem, o którym mowa w § 11 ust. 2,

2) § 12:

a) ust. 1 pkt 11 – na wniosek hodowcy,

b) ust. 10 – na wniosek hodowcy,

c) ust. 13 – na wniosek regionalnego związku hodowców owiec i kóz,

3) § 18 – na wniosek przedsiębiorcy wymienionego w załączniku nr 7 do rozporządzenia, w odniesieniu do stad owiec, przy czym dotacja może być wypłacana po zakończeniu każdego miesiąca w wysokości 1/12 rocznej dotacji, a rozliczenie z tytułu dotacji rocznej następuje po zakończeniu roku kalendarzowego.

2. Polski Związek Owczarski i regionalne związki hodowców owiec i kóz potwierdzają i sprawdzają wnioski, o których mowa w ust. 1, pod względem merytorycznym i rachunkowym.

3. Podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, może być przekazana zaliczka do wysokości 1/12 rocznej kwoty dotacji wypłacanej za jego pośrednictwem; kwota ta powinna być rozliczona we wniosku o wypłatę należnych dotacji za grudzień 1998 r.

4. Dotacje są przekazywane w okresach miesięcznych – po przedstawieniu w terminie 20 dni po upływie każdego miesiąca rozliczenia wykonanych zadań.

5. Środki na wypłaty dotacji powinny być przekazywane przez:

1) Polski Związek Owczarski do regionalnych związków hodowców owiec i kóz w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania ich z rachunku Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,

2) regionalne związki hodowców owiec i kóz – hodowcom w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania ich z Polskiego Związku Owczarskiego.

6. Roczne rozliczenie dotacji jest składane do dnia 20 stycznia 1999 r.

7. Nie wykorzystane środki budżetowe na wypłaty dotacji, według stanu na dzień 31 grudnia 1998 r., są zwracane do dnia 20 stycznia 1999 r. na rachunek Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Rozdział 4

Dotacje na dofinansowanie upowszechniania doradztwa rolniczego oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 27.

1. Dotacje, w wysokości określonej w załączniku nr 10 do rozporządzenia, przysługują przedsiębiorcom, którym Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej lub wojewoda zleci na podstawie umowy wykonanie zadań dotyczących doradztwa rolniczego w zakresie:

1) problemów rozwoju wsi i rolnictwa w warunkach integracji z Unią Europejską,

2) restrukturyzacji rolnictwa i jego otoczenia, szczególnie w odniesieniu do:

a) przekształceń wynikających z przeprofilowania systemu zarządzania i oczekiwań rynku konsumenta,

b) promowania przedsiębiorczości – wskazania dodatkowych źródeł dochodu,

c) funkcjonowania giełd i rynków hurtowych,

3) zarządzania gospodarstwem towarowym i przedsiębiorstwem na obszarach wiejskich,

4) organizacji grup, związków i zrzeszeń producentów rolnych,

5) ekonomiczno-organizacyjnym i marketingowym, zwłaszcza w zakresie:

a) standaryzacji i jakości produktów rolniczych,

b) doskonalenia systemu informacji dotyczącego rozwoju wsi i rolnictwa,

6) prowadzenia wiejskiego gospodarstwa domowego,

7) problemów socjalno-bytowych na obszarach wiejskich,

8) doskonalenia zawodowego kadry doradczej,

9) technologii dotyczącej:

a) produkcji roślinnej i zwierzęcej,

b) proekologicznych technologii produkcji,

c) przechowalnictwa produktów rolnych i przetwórstwa,

10) aktywizacji społeczności lokalnej na obszarach wiejskich i kształcenia liderów.

2. W ramach stawek dotacji określonych w załączniku nr 10 do rozporządzenia na wykonanie zadań, o których mowa w ust. 1, mogą być dofinansowane zakupy środków produkcji, niezbędnych do realizacji tych zadań, z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych, w wysokości nie wyższej jednak niż 50% wartości tych zakupów.

§ 28.
Z dotacji na zadania określone w § 27 mogą być pokrywane wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, nie wyższe jednak niż 50% dotacji udzielonej na zadanie.

Rozdział 5

Dotacje na dofinansowanie kosztów zwalczania zakaźnych chorób zwierząt oraz badań pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 29.

1. Dotacje na zwalczanie zakaźnych chorób zwierząt oraz badań pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego są przeznaczone na realizację zadań Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 60, poz. 369), a w szczególności w zakresie:

1) kontynuacji szczepień przeciwko wściekliźnie lisów dziko żyjących oraz oceny efektywności tych szczepień,

2) likwidacji skutków nie przewidzianych epizootii,

3) badań monitorowych pozostałości biologicznych i chemicznych w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz w tkankach i płynach ustrojowych zwierząt rzeźnych,

4) badań monitorowych zakażeń zwierząt,

5) zakupu biopreparatów i odczynników do badań laboratoryjno-diagnostycznych chorób zakaźnych zwierząt, antygenów, środków farmakologicznych do eutanazji zwierząt z nakazu rejonowego lekarza weterynarii,

6) zakupu sprzętu jednorazowego użycia do pobierania prób, kolczyków i kolczykownic do znakowania zwierząt, odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej niezbędnych przy zwalczaniu zakaźnych chorób zwierząt,

7) zakupu środków dezynfekcyjnych i ich transportu (wraz z rezerwą epizootyczną), w tym środków przekazywanych ekipom dezynfekcyjnym,

8) dowozu (dostarczenia) prób do laboratorium, zakładu higieny weterynaryjnej lub Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach,

9) obserwacji i szczepień zwierząt podejrzanych o zarażenie się wścieklizną, zarządzonych przez rejonowego lekarza weterynarii, w tym również obserwacji zwierząt, które pokąsały człowieka, oraz utrzymania zwierzęcia w czasie trwania obserwacji,

10) czynności zleconych prywatnym lekarzom weterynarii z zakresu zwalczania zakaźnych chorób zwierząt,

11) kosztów dojazdu lekarzy prywatnych do miejsca wykonania zadań,

12) kosztów dojazdu państwowych lekarzy weterynarii do miejsc likwidacji ognisk chorób zakaźnych zwierząt,

13) przewozu i zabijania zwierząt, zastosowania odpowiednich technologii przerobu mięsa, utylizacji zwłok zwierzęcych i odpadów poubojowych, z nakazu rejonowego lekarza weterynarii,

14) odszkodowań wypłacanych posiadaczom za zwierzęta zabite z nakazu organów Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej.

2. Na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, zwiększane będą wydatki budżetów wojewodów z rezerwy celowej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, przewidzianej w ustawie budżetowej na rok 1998.

Rozdział 6

Dotacje na dofinansowanie kosztów monitoringu jakości gleb, roślin, produktów rolniczych i spożywczych oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 30.

Dotacja na dofinansowanie kosztów oznaczania parametrów: gleby, jakości żywności, produktów rolniczych oraz środowiska ich produkcji i przetwarzania przysługuje przedsiębiorcom za wykonane zadania zlecone przez Główny Inspektorat Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, zwany dalej „Głównym Inspektoratem”, według stawek określonych w załączniku nr 11 do rozporządzenia.
§ 31.
1. W ramach środków przewidzianych w budżecie państwa na wykonanie zadań, o których mowa w § 30, Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przekazuje Głównemu Inspektoratowi zaliczkę w wysokości 1/12 planowanej rocznej dotacji na te zadania. Dotacja ta powinna być rozliczona we wniosku o wypłatę należnych dotacji w grudniu 1998 r.

2. Głównemu Inspektoratowi dotacje są przekazywane w okresach miesięcznych, po przedstawieniu rozliczenia, w ciągu 20 dni po upływie każdego miesiąca.

3. Roczne rozliczenie dotacji jest składane przez Główny Inspektorat Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej do dnia 20 stycznia 1999 r.

4. Nie wykorzystane środki budżetowe na wypłaty dotacji według stanu na dzień 31 grudnia 1998 r. są zwracane do dnia 20 stycznia 1999 r. na rachunek Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Rozdział 7

Dotacje na dofinansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 32.

1. Wojewódzkim biurom geodezji i terenów rolnych przysługuje dotacja, w wysokości wynikającej z liczby zadań i stawek dotacji określonych w załączniku nr 12 do rozporządzenia, za wykonanie zadań statutowych w zakresie:

1) scalania i wymiany gruntów, opracowania dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu i wymianie gruntów na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 1989 r. Nr 58, poz. 349, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i z 1994 r. Nr 127, poz. 627),

2) opracowania map numerycznych ewidencji gruntów metodą: skanowania i digitalizacji, analityczną, nowego pomiaru, opracowania części opisowej operatu ewidencji gruntów w systemie informatycznym według stanu w rejestrze gruntów, weryfikacji (kontroli terenowej) ewidencji gruntów i budynków, opracowania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej po weryfikacji (kontroli terenowej) ewidencji gruntów i budynków, modernizacji ewidencji gruntów, założenia ewidencji gruntów i budynków na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 103, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770) i rozporządzenia Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 158, poz. 813),

3) ponownej gleboznawczej klasyfikacji: gruntów zmeliorowanych, gruntów zrekultywowanych i ulepszonych, zmienionych klas gruntów i użytków rolnych oraz kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz. U. Nr 19, poz. 97, z 1957 r. Nr 5, poz. 21 i z 1972 r. Nr 49, poz. 317),

4) opracowania map gleboworolniczych, aktualizacji lub odnowienia map gleboworolniczych,

5) opracowania dokumentacji geodezyjnej na grunty zmeliorowane (tereny konkurencyjne) na podstawie ustawy z dnia 24 października 1974 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i z 1995 r. Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 47, poz. 299, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 885), zwanej dalej „Prawem wodnym”, do naliczenia opłat melioracyjnych oraz ustalenia podstawy do wymiaru podatku rolnego na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926),

6) opracowania dokumentacji geodezyjnej do sporządzenia projektu rekultywacji gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych w wyniku działania nieznanych sprawców, w tym dokumentacji projektowej, rekultywacji na cele rolne lub leśne oraz dokumentacji technicznej dróg transportu rolnego na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 oraz z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505 i Nr 160, poz. 1079),

7) opracowania dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25),

8) opracowania dokumentacji geodezyjno-urządzeniowej dotyczącej granicy polno-leśnej na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 121, poz. 770 i Nr 160, poz. 1079),

9) opracowania materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w części dotyczącej rolniczej przestrzeni produkcyjnej, opracowania planów urządzeniowo-rolnych gminy, wsi i gospodarstw rolnych, z uwzględnieniem wymogów ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, krajobrazu oraz ochrony gruntów rolnych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 111, poz. 726, Nr 133, poz. 885 i Nr 141, poz. 943),

10) opracowania dokumentacji geodezyjnej nieruchomości rolnych Państwowego Funduszu Ziemi, przekazywanych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299 i Nr 101, poz. 504, z 1996 r. Nr 59, poz. 268, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349 i Nr 79, poz. 484),

11) opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji administracyjnych dotyczących zwrotu nieruchomości rolnych przejętych na rzecz państwa z naruszeniem prawa.

2. Stawki dotacji za wykonanie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 5, 10 i 11, ustalone w wyniku przetargu ogłoszonego przez wojewodę, nie mogą być wyższe niż określone w załączniku nr 12 do rozporządzenia.

3. Do prac związanych ze scaleniem i wymianą gruntów, opracowaniem map numerycznych ewidencji gruntów metodą nowego pomiaru oraz z weryfikacją (kontrolą terenową) ewidencji gruntów i budynków stawkę dotacji określoną w załączniku nr 12 do rozporządzenia w województwach:

1) bielskim, krośnieńskim i nowosądeckim, z uwagi na dużą szachownicę gruntów i warunki terenowe – stosuje się ze współczynnikiem 2,2,

2) krakowskim, przemyskim, rzeszowskim i tarnowskim – stosuje się ze współczynnikiem 1,9,

3) częstochowskim, jeleniogórskim, katowickim, kieleckim, lubelskim, piotrkowskim, tarnobrzeskim, wałbrzyskim i zamojskim – stosuje się ze współczynnikiem 1,5.

4. Do prac związanych z wymianą gruntów, z zastrzeżeniem ust. 5, stosuje się stawkę dotacji określoną w lp. 1 załącznika nr 12 do rozporządzenia ze współczynnikiem:

1) 3,0 dla obszaru do 1 ha objętego postępowaniem,

2) 2,0 dla obszaru powyżej 1 ha do 2 ha objętego postępowaniem,

3) 1,5 dla obszaru powyżej 2 ha do 3 ha objętego postępowaniem.

5. Do prac wymienionych w ust. 4 nie mają zastosowania współczynniki określone w ust. 3.

6. W przypadku opracowywania projektów rekultywacji gruntów i opracowywania dokumentacji technicznej dla dróg transportu rolnego w terenach górskich stosuje się stawkę dotacji określoną w lp. 5 załącznika nr 12 do rozporządzenia, ze współczynnikiem 1,5.

7. Do prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów (II etap – porządkowanie i aktualizacja danych opisowych) stosuje się stawkę dotacji określoną w lp. 10 załącznika nr 12 do rozporządzenia, ze współczynnikiem:

1) 0,6 dla obrębu, gdzie średnia powierzchni działki wynosi do 0,3 ha,

2) 0,8 dla obrębu, gdzie średnia powierzchni działki wynosi powyżej 0,3 ha do 0,6 ha,

3) 1,0 dla obrębu, gdzie średnia powierzchni działki wynosi powyżej 0,6 ha do 1,0 ha,

4) 1,5 dla obrębu, gdzie średnia powierzchni działki wynosi powyżej 1,0 ha do 1,5 ha,

5) 2,0 dla obrębu, gdzie średnia powierzchni działki wynosi powyżej 1,5 ha do 2,0 ha,

6) 2,5 dla obrębu, gdzie średnia powierzchni działki wynosi powyżej 2,0 ha do 2,5 ha.

Na obrębie, gdzie średnia powierzchnia działki wynosi powyżej 2,5 ha stosuje się współczynnik równy średniej powierzchni działki na obrębie w zaokrągleniu do pełnych liczb.

8. Do prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów (IV etap – utworzenie mapy numerycznej) stosuje się stawkę dotacji określoną w lp. 10 załącznika nr 12 do rozporządzenia, ze współczynnikiem:

1) 1,0 dla obrębu, gdzie średnia ilość punktów przypadająca na działkę wynosi do 6,

2) 1,2 dla obrębu, gdzie średnia ilość punktów przypadająca na działkę wynosi powyżej 6 do 8,

3) 1,4 dla obrębu, gdzie średnia ilość punktów przypadająca na działkę wynosi powyżej 8 do 11,

4) 1,6 dla obrębu, gdzie średnia ilość punktów przypadająca na działkę wynosi powyżej 11 do 15,

5) 1,8 dla obrębu, gdzie średnia ilość punktów przypadająca na działkę wynosi powyżej 15 do 20,

6) 2,0 dla obrębu, gdzie średnia ilość punktów przypadająca na działkę wynosi powyżej 20.

Przez pojęcie punktu należy rozumieć każdy punkt określony współrzędnymi znajdującymi się w bazie danych mapy numerycznej

9. Do prac związanych z założeniem ewidencji gruntów stosuje się stawkę dotacji określoną w lp. 12 załącznika nr 12 do rozporządzenia, ze współczynnikiem:

1) 0,7 dla obrębu, gdzie średnia powierzchnia działki wynosi do 0,3 ha,

2) 0,9 dla obrębu, gdzie średnia powierzchnia działki wynosi powyżej 0,3 ha do 0,6 ha,

3) 1,0 dla obrębu, gdzie średnia powierzchnia działki wynosi powyżej 0,6 ha do 1,0 ha,

4) 1,5 dla obrębu, gdzie średnia powierzchnia działki wynosi powyżej 1,0 ha do 1,5 ha,

5) 2,0 dla obrębu, gdzie średnia powierzchnia działki wynosi powyżej 1,5 ha do 2,0 ha,

6) 2,5 dla obrębu, gdzie średnia powierzchnia działki wynosi powyżej 2,0 ha do 2,5 ha.

Na obrębie, gdzie średnia powierzchnia działki wynosi powyżej 2,5 ha, stosuje się współczynnik równy średniej powierzchni działki na obrębie w zaokrągleniu do pełnych liczb.

10. Do prac związanych z klasyfikacją gruntów wykonywanych na mapach wielkoskalowych stosuje się stawkę dotacji określoną w lp. 13 załącznika nr 12 do rozporządzenia, ze współczynnikiem 1,4 dla skali 1:500 i ze współczynnikiem 1,2 dla skali 1:1000.

11. Dla obszarów leśnych objętych scaleniem i wymianą gruntów, na których szacuje się drzewostan, stosuje się stawkę dotacji określoną w lp. 1 załącznika nr 12 do rozporządzenia, ze współczynnikiem 1,25.

12. Do prac związanych z opracowaniem materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa, w części dotyczącej rolniczej przestrzeni produkcyjnej, stosuje się stawkę dotacji określoną w lp. 2 załącznika nr 12 do rozporządzenia, ze współczynnikiem 0,15.

13. Zadania, wymienione w lp. 1, 6, 9–14 i 17 załącznika nr 12 do rozporządzenia, nie obejmują prac związanych z uzupełnieniem treści mapy zasadniczej.

§ 33.
1. Dotacje, o których mowa w § 32, są przekazywane w okresach miesięcznych po przedstawieniu rozliczenia w terminie 20 dni po upływie każdego miesiąca.

2. Na realizację zadań, o których mowa w § 32, zostanie przekazana zaliczka w wysokości 1/12 planowanej rocznej dotacji na zadania; kwota ta powinna być rozliczona we wniosku o wypłatę należnych dotacji za grudzień 1998 r.

3. Rozliczenia dotacji są sprawdzane i zatwierdzane pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez wojewodę. Rozliczenie jest przesyłane Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za I półrocze 1998 r. – do dnia 31 lipca 1998 r., za rok 1998 r. – do dnia 20 stycznia 1999 r.

4. Nie wykorzystane środki budżetowe na wypłaty dotacji, według stanu na dzień 31 grudnia 1998 r., są zwracane do dnia 20 stycznia 1999 r. na rachunek wojewody.

Rozdział 8

Dotacje na dofinansowanie nawozów wapniowych oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 34.

1. Dotacje mogą być udzielane przedsiębiorcom produkującym lub pozyskującym na terenie kraju ze źródeł krajowych nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe o wymaganiach określonych w Polskich Normach:

1) PN-93/C-87007/02 „Nawozy sztuczne wapniowe”, odmian (symboli) od 01 do 09,

2) PN-C-87006-2 „Nawozy sztuczne wapniowo-magnezowe”, odmian (symboli) od 01 do 07,

dla których uzyskano pozytywną ocenę Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz ważny dla danej partii nawozów atest (zaświadczenie) wystawiony przez właściwą okręgową stację chemiczno-rolniczą. Partię stanowi produkcja dobowa nawozu jednej odmiany lub ilości, nie przekraczająca 2000 ton.

2. Atest, o którym mowa w ust. 1, powinien być wydany na podstawie badania prób nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych, pobranych przez próbobiorcę właściwej, ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, okręgowej stacji chemiczno-rolniczej na terenie miejsca produkcji lub pozysku tych nawozów. W przypadku wystąpienia długotrwałych opadów atmosferycznych, mających wpływ na wilgotność, a tym samym na jakość nawozu wapniowego, atest zgodności danej partii nawozu wapniowego z wymogami obowiązującej normy powinien być powtórzony.

3. Dotacja do nawozów wapniowo-magnezowych, odmian /symboli/ od 01 do 07 oraz nawozów wapniowych z produkcji podstawowej, odmian /symboli/ od 01 do 05 i pozysku wapna kredowego, odmian /symboli/ od 06 do 09 może być udzielona, gdy przedsiębiorca ubiegający się o dotację posiada koncesję na wydobycie kopalin, wydaną na podstawie odrębnych przepisów przez właściwy organ administracji państwowej, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku przedsiębiorcy, który nie posiada koncesji, a złożył wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, dotacja może być udzielana do czasu jej uzyskania, nie dłużej jednak niż do 1 lipca 1998 r.

§ 35.
1. Dotacja do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych, spełniających wymagania określone w § 34, może być udzielona przedsiębiorcom, z zastrzeżeniem ust. 5, po ich sprzedaży producentom rolnym do wysiewu na użytkach rolnych i gruntach pod stawami – bezpośrednio lub za pośrednictwem jednostki handlowej – w wysokości:

1) 45 zł za tonę czystego składnika MgO – na odległość do 100 km,

2) 63 zł za tonę czystego składnika MgO – na odległość ponad 100 km do 200 km,

3) 104 zł za tonę czystego składnika MgO – na odległość ponad 200 km do 300 km,

4) 135 zł za tonę czystego składnika MgO – na odległość ponad 300 km,

5) 45 zł za tonę czystego składnika CaO – bez względu na odległość.

2. Odległość, o której mowa w ust. 1, liczona jest od miejsca produkcji lub pozysku nawozów do miejscowości będącej siedzibą gospodarstwa rolnego.

3. Ilość czystego składnika CaO i MgO oblicza się według minimalnych zawartości tych składników, określonych w normie dla danej odmiany (symbolu) nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych.

4. Dotacja, o której mowa w ust. 1, może być udzielona do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych sprzedanych producentom rolnym, w ilościach nie przekraczających dawki 3 ton czystego składnika CaO w przeliczeniu na 1 ha w ciągu roku.

5. Dotacja, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje przedsiębiorcom sprzedającym nawozy wapniowe producentom rolnym na teren województw: bydgoskiego, gdańskiego, elbląskiego, konińskiego, nowosądeckiego, rzeszowskiego i szczecińskiego, na terenie których dotacja jest wypłacana bezpośrednio producentom rolnym.

§ 36.
1. Sprzedaż nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych, o których mowa w § 34, powinna być potwierdzona dokumentem (fakturą lub rachunkiem uproszczonym) zawierającym informację o ilości, odmianie (symbolu) i cenie sprzedanych nawozów, numerze atestu dla danej partii nawozu, wysokości dotacji oraz kwocie do zapłaty, a w przypadku:

1) nawozów wapniowo-magnezowych, dodatkowo, o odległości od miejsca produkcji nawozów do miejscowości będącej siedzibą gospodarstwa producenta rolnego, który dokonał zakupu,

2) nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych, o których mowa w § 34 ust. 3, dodatkowo, numer koncesji.

2. Przedsiębiorca jest obowiązany uzyskać od nabywcy nawozów wapniowych oświadczenie o wielkości posiadanych użytków rolnych i gruntów pod stawami.

§ 37.
1. Na terenie województw: bialskopodlaskiego, bielskiego, częstochowskiego, jeleniogórskiego, katowickiego, krakowskiego, krośnieńskiego, legnickiego, łódzkiego, nowosądeckiego, sieradzkiego i wałbrzyskiego, w których stopień zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi jest powyżej średniej krajowej – stawki dotacji, określone w § 35 ust. 1 podwyższa się o 10%.

2. W miejscowościach objętych wapnowaniem regeneracyjnym, z wyjątkiem województw wymienionych w ust. 1, w których ponad 50% powierzchni gleb zostało uznanych przez właściwą okręgową stację chemiczno-rolniczą za bardzo kwaśne – stawki dotacji, określone w § 35 ust. 1, podwyższa się o 10%. Wykazy tych miejscowości właściwe okręgowe stacje chemiczno-rolnicze przekazują do izb rolniczych, ośrodków doradztwa rolniczego, izb skarbowych i wójtów (burmistrzów, prezydentów miast).

3. W miejscowościach, w których wystąpiła powódź w lipcu 1997 r. i na terenie których nie zostały sprzedane lub bezpłatnie przekazane nawozy objęte dotacją w 1997 r., stawki dotacji wymienione w § 35 ust. 1 podwyższa się nie więcej niż o 15%, niezależnie od dotacji wymienionych w ust. 1 i 2, a cenę sprzedaży nawozów obniża się co najmniej o kwotę podwyższonej z tego tytułu dotacji. Przedsiębiorcy mogą bezpłatnie przekazywać i dowozić nawozy producentom rolnym w ilościach nie przekraczających dawki, o której mowa w § 35 ust. 4. Podstawą do otrzymania dotacji, w przypadku bezpłatnego przekazania nawozów jest dokument, o którym mowa w § 36 ust. 1, wraz z oświadczeniem producenta rolnego, o którym mowa w § 36 ust. 2, uzupełnionym potwierdzeniem bezpłatnego przekazania nawozów.

4. Podwyższone dotacje, o których mowa w ust. 3, są wypłacane na podstawie zaświadczenia urzędu gminy, stwierdzającego wystąpienie szkód spowodowanych przez powódź w gospodarstwach prowadzonych na terenie gmin wymienionych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów, o którym mowa w § 4 ust. 2. Dotacje te przysługują na całą powierzchnię użytków rolnych gospodarstwa dotkniętego skutkami powodzi.

§ 38.
1. Wypłatę dotacji do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych bezpośrednio producentom rolnym z województw, o których mowa w § 35 ust. 5, realizować będą właściwe izby rolnicze na podstawie porozumień, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770).

2. Izby skarbowe z województw wymienionych w § 35 ust. 5, w ramach porozumień, o których mowa w ust. 1, ustalą:

1) wzory miesięcznych zestawień oraz sposób archiwizowania faktur (rachunków uproszczonych),

2) terminy składania miesięcznych zestawień dotacji oraz kopii faktur (rachunków uproszczonych),

3) zasady i tryb przekazywania miesięcznych kwot dotacji.

3. Dotacje wypłaca się producentom rolnym po zakupie nawozów w wysokości określonej w § 35 ust. 1 i § 37 ust. 1–3, do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych spełniających wymagania określone w § 34 ust. 1, w kwocie nie wyższej jednak niż cena zapłacona przedsiębiorcy sprzedającemu nawozy.

4. Wypłata dotacji jest dokonywana na podstawie składanych właściwym izbom rolniczym przez producentów rolnych:

1) faktur (rachunków uproszczonych) zawierających:

a) ilość, odmianę (symbol) i cenę zakupionych nawozów,

b) numer atestu danej partii nawozów, a w przypadku nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych, o których mowa w § 34 ust. 3, dodatkowo numer koncesji,

c) adnotację przedsiębiorcy, że nie otrzymał dotacji do nawozów będących przedmiotem sprzedaży,

d) informację o odległości, o której mowa w § 35 ust. 1 – w przypadku nawozów wapniowo-magnezowych,

2) oświadczenie producenta rolnego, o którym mowa w § 36 ust. 2.

5. Izbom rolniczym w województwach wymienionych w § 35 ust. 5 przysługuje prowizja z tytułu dokonanych wypłat należnej dotacji w wysokości 1,5%.

6. W przypadku przesłania dotacji przez izbę rolniczą za pośrednictwem urzędu pocztowego koszty przesłania są finansowane przez tę izbę w ramach prowizji, o której mowa w ust. 5.

7. Ostateczne rozliczenie roczne z należnej dotacji izby rolnicze w województwach wymienionych w § 35 ust. 5 przedkładają do właściwej terytorialnie izby skarbowej w terminie do dnia 31 grudnia 1998 r.

§ 39.
1. Przedsiębiorcy zainteresowani korzystaniem z dotacji, o której mowa w § 35 i 37, przed rozpoczęciem działalności objętej dotowaniem w 1998 r. składają wniosek do właściwej terytorialnie izby skarbowej, z którą uzgadniają sposób udokumentowania oraz ewidencjonowania tej działalności. Do wniosku o dotację przedsiębiorca powinien dołączyć:

1) pozytywną ocenę Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na produkowane lub pozyskiwane nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe spełniające wymagania Polskich Norm, o których mowa w § 34 ust. 1,

2) koncesję na wydobycie kopalin do produkcji nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych, o których mowa w § 34 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 4,

3) potwierdzenie z urzędu skarbowego o zgłoszeniu prowadzonej działalności.

2. Właściwą terytorialnie izbą skarbową do wypłacania dotacji jest izba skarbowa, na której terenie znajduje się siedziba przedsiębiorcy produkującego lub pozyskującego nawozy, o których mowa w § 34, z zastrzeżeniem § 38.

3. Izba skarbowa ustala dla przedsiębiorcy ubiegającego się o dotację limit dotacji na 1998 r., w ramach środków budżetowych przyznanych na ten cel izbie skarbowej.

4. Dotacje są wypłacane przedsiębiorcom i izbom rolniczym, o których mowa w § 38, przez właściwe izby skarbowe – w okresach miesięcznych, po przedstawieniu odpowiednich zestawień należnych dotacji i niezbędnej dokumentacji – do wysokości rocznego limitu dotacji. Izby rolnicze, o których mowa w § 38, mogą we właściwej izbie skarbowej uzyskać zaliczkę w wysokości 1/12 limitu dotacji na 1998 r., zaliczkę rozlicza się, a nie wykorzystaną zwraca najpóźniej do dnia 31 grudnia 1998 r.

Rozdział 9

Dotacje na dofinansowanie prac w zakresie chemizacji rolnictwa, ochrony roślin uprawnych i produkcji rolnej metodami ekologicznymi oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 40.

1. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Wesołej k. Warszawy, zwanej dalej „Okręgową Stacją”, oraz jej oddziałom przysługuje dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zadań określonych w załączniku nr 13 do rozporządzenia, a także zadań kontrolnych zleconych przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane Okręgowej Stacji miesięcznie, po przedstawieniu rozliczenia za miesiąc poprzedni.

3. Okręgowej Stacji może być przekazana zaliczka w wysokości 1/3 planowanej dotacji rocznej, która jest rozliczana w okresie od września do grudnia 1998 r.

§ 41.
Okręgowej Stacji, z tytułu obsługi finansowej i nadzoru merytorycznego okręgowych stacji chemiczno-rolniczych w zakresie realizacji zadań dotyczących agrochemicznej obsługi rolnictwa, ochrony środowiska oraz badań jakości płodów rolnych i badań dla potrzeb rolnictwa ekologicznego, przysługuje dotacja roczna w wysokości 133 000 zł; dotacja przekazywana jest miesięcznie w wysokości 1/12 dotacji rocznej.
§ 42.
Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej może udzielić dotacji na realizację zadań w zakresie:

1) ochrony roślin uprawnych przed organizmami szkodliwymi,

2) prognozowania i sygnalizacji terminów zwalczania chorób i szkodników roślin uprawnych,

3) kontroli jakości środków ochrony roślin,

4) analizy pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych,

5) zleconych badań środków ochrony roślin w celu dopuszczenia ich do obrotu i stosowania.

§ 43.
1. Dotacja na zadania, o których mowa w § 42 pkt 1, przysługuje:

1) przedsiębiorcom, którym wojewódzki inspektor Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin nakazał decyzją wykonanie na koszt Skarbu Państwa określonych czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. Nr 90, poz. 446 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770), zwanej dalej „ustawą o ochronie roślin uprawnych”,

2) w wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przy wykonywaniu decyzji wojewódzkiego inspektora Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o ochronie roślin uprawnych,

3) na finansowanie zwalczania organizmów szkodliwych na podstawie decyzji administracyjnych wojewódzkich inspektorów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy o ochronie roślin uprawnych, w trybie postępowania egzekucyjnego,

4) na finansowanie ekspertyz związanych z wyceną czynności, o których mowa w pkt 1, oraz rzeczywistej szkody, o której mowa w pkt 2.

2. W ramach dotacji, o których mowa w § 42 pkt 1, Główny Inspektor Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin może zlecić przeprowadzenie badań organizmów szkodliwych, podlegających obowiązkowi zwalczania zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie roślin uprawnych oraz innych organizmów o znaczeniu międzynarodowym, w celu stwierdzenia zasadności umieszczenia ich na liście organizmów zwalczanych z urzędu udzielając dotacji na te zadania w wysokości rzeczywistych kosztów ich realizacji.

§ 44.
Dotacja, o której mowa w § 42 pkt 2, przysługuje przedsiębiorcom wykonującym zlecone przez Głównego Inspektora Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin zadania w zakresie zorganizowania i opracowania systemu sygnalizacji terminów zwalczania chorób i szkodników roślin uprawnych w wysokości rzeczywistych kosztów realizacji i na warunkach ustalonych w zawartych umowach.
§ 45.
Dotacje, o których mowa w § 42 pkt 3 i 4, przysługują przedsiębiorcom, którym Główny Inspektor Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin zleci wykonanie badań, w wysokości określonej w załączniku nr 14 do rozporządzenia.
§ 46.
Dotacje na zadania, o których mowa w § 42 pkt 5, przysługują przedsiębiorcom, którym Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o ochronie roślin uprawnych zleci realizację i wykonanie tych zadań, w wysokości rzeczywistych kosztów realizacji i na warunkach ustalonych w zawartych umowach.
§ 47.
1. Dotacje są wypłacane przez Głównego Inspektora Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin, w odniesieniu do dotacji, o których mowa w:

1) § 43 ust. 1 – za pośrednictwem wojewódzkich inspektorów,

2) § 44 – po wykonaniu zadania,

3) § 45 – w okresach miesięcznych.

2. Środki finansowe na wypłatę dotacji są przekazywane Głównemu Inspektorowi Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin po wykonaniu zadań.

3. Rozliczenia z wypłaconych dotacji są przekazywane Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przez Głównego Inspektora Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin w okresach półrocznych.

§ 48.
1. Stowarzyszeniu Agro Bio Test w Warszawie lub Polskiemu Towarzystwu Rolnictwa Ekologicznego w Lublinie przysługuje dotacja na dofinansowanie kosztów kontroli gospodarstw ekologicznych i gospodarstw będących w okresie przestawiania na ekologiczne metody produkcji, w wysokości określonej w załączniku nr 15 do rozporządzenia.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana i rozliczana przez Główny Inspektorat Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych w okresach kwartalnych, po przedstawieniu rozliczenia w terminie 20 dni po upływie kwartału.

3. Rozliczenia z wypłaconych dotacji są przekazywane Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przez Główny Inspektorat Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych w okresach półrocznych.

§ 49.
Nie wykorzystane środki finansowe na wypłatę dotacji, o których mowa w § 40, 42 i 48, według stanu na dzień 31 grudnia 1998 r., są zwracane na rachunek Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej do dnia 20 stycznia 1999 r.

Rozdział 10

Dotacje na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na koszt państwa oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 50.

1. Przedsiębiorcom realizującym zadania utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych, o których mowa w art. 91 Prawa wodnego, zlecane przez wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych, przysługuje dotacja na dofinansowanie kosztów wykonania tych zadań.

2. Zlecanie zadań, o których mowa w ust. 1, i ustalenie wysokości dotacji może być dokonywane wyłącznie według zasady wyboru najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Określenie przedsiębiorcy realizującego zadania obejmujące usuwanie szkód powodziowych może odbywać się w drodze rokowań z jednym przedsiębiorcą.

§ 51.
Dotacja, o której mowa w § 50, jest wypłacana przez wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych.
§ 52.
1. Przepisy § 50 i 51 stosuje się odpowiednio do urządzeń melioracji wodnych, o których mowa w § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie melioracji wodnych (Dz. U. Nr 40, poz. 173).

2. Wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych przekazują wojewodom roczne sprawozdania z wypłaconych dotacji do dnia 20 stycznia 1999 r., a do dnia 31 stycznia 1999 r. kopie tych sprawozdań – Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Rozdział 11

Dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji zadań melioracyjnych przez spółki wodne oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 53.

1. Spółka wodna, wykonująca konserwacje urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, może otrzymać od wojewody dotacje, o których mowa w § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1979 r. w sprawie spółek wodnych i ich związków (Dz. U. Nr 17, poz. 109 i z 1984 r. Nr 19, poz. 87), z zastrzeżeniem § 54.

2. Spółce wodnej, której na podstawie art. 96 Prawa wodnego, decyzją rejonowego organu rządowej administracji ogólnej, powierzono utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych, tworzących spójny system melioracyjny z urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych utrzymywanych przez spółkę, przysługuje dotacja w wysokości poniesionych przez spółkę kosztów rzeczywistych (bez zysku).

3. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są ustalane i wypłacane przez wojewodę na podstawie wniosków spółek wodnych, pozytywnie zaopiniowanych przez organy sprawujące nadzór nad ich działalnością, a w odniesieniu do spółek wodnych konserwujących urządzenia melioracji nawadniających – na podstawie wniosku z opinią w sprawie nawodnień przeprowadzonych w roku poprzednim.

4. Dotacje, o których mowa w ust. 2, są ustalane i wypłacane przez wojewodę zgodnie z warunkami określonymi w decyzji.

§ 54.
Z dotacji mogą być finansowane koszty opracowania projektów oraz dokumentacji obiektów budowlanych i urządzeń wodnych, o których mowa w § 23 pkt 2 rozporządzenia wymienionego w § 53 ust. 1, opracowywanych na zlecenie wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych i nieodpłatnie przekazywanych spółkom wodnym.

Rozdział 12

Dotacje na dofinansowanie kosztów monitorowania dostępu polskich artykułów rolno-spożywczych do rynków zagranicznych oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 55.

1. Przedsiębiorcom, realizującym zadania na zlecenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w zakresie monitorowania dostępu polskich artykułów rolno-spożywczych do rynków zagranicznych, przysługuje dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji tych zadań.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, przysługuje za wykonanie zadania w wysokości wynikającej z liczby zadań i stawek dotacji określonych w załączniku nr 16 do rozporządzenia.

§ 56.
Dotacja, o której mowa w § 55 ust. 1, jest wypłacana przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej po przedstawieniu rozliczenia wykonanych zadań. Roczne rozliczenie wykonanych zadań jest składane do dnia 20 stycznia 1999 r.

Rozdział 13

Dotacje na dofinansowanie kosztów ogrzewania warsztatów szkolnych gospodarstw pomocniczych szkół rolniczych, wykorzystywanych na cele dydaktyczne, oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 57.

1. Gospodarstwom pomocniczym szkół rolniczych może być przyznana dotacja na dofinansowanie kosztów ogrzewania 1 m2 powierzchni wykorzystywanej do celów dydaktycznych w wysokości:

1) 9,50 zł – w I półroczu 1998 r.,

2) 9,97 zł – w II półroczu 1998 r.

2. Za podstawę do naliczenia dotacji w I półroczu przyjmuje się powierzchnię według stanu na dzień 1 stycznia 1998 r., a w II półroczu – według stanu na dzień 1 lipca 1998 r., z tym że powierzchnia ta, liczona na jednego ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu, nie może przekroczyć:

1) w obiektach szklarniowych i inwentarskich – 4 m2,

2) w warsztatach mechanizacji rolnictwa – 8 m2.

3. Dotacja w 1998 r. nie może być wyższa niż poniesione koszty ogrzewania powierzchni, o której mowa w ust. 2.

§ 58.
1. Szkoły rolnicze przesyłają do Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zbiorcze wyliczenie dotacji, o których mowa w § 57 w terminie:

1) na I półrocze – do dnia 31 marca 1998 r.,

2) na II półrocze – do dnia 31 lipca 1998 r.

2. Szkoły rolnicze przesyłają do Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zbiorcze roczne rozliczenie dotacji w terminie do dnia 20 stycznia 1999 r.

Rozdział 14

Dotacje na dofinansowanie nakładów inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi oraz zasady i tryb ich udzielania

§ 59.

1. Dotacje mogą być udzielane na dofinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych w 1998 r. na zaopatrzenie w wodę i sanitację wsi.

2. Gminie mogą być udzielane dotacje na inwestycje w zakresie:

1) zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę,

2) kanalizacji wsi,

3) oczyszczalni ścieków na wsi,

4) gminnych wysypisk śmieci.

3. Dotacje, o których mowa w ust. 2, mogą być udzielane na inwestycje kontynuowane w 1998 r. w wysokości nie przekraczającej wielkości wydatkowanych na te inwestycje środków finansowych gminy, w tym środków finansowych wpłacanych gminie przez komitety społeczne i rolników w 1998 r. Udział pracy fizycznej i sprzętu rolników lub komitetów społecznych w inwestycji zalicza się do środków finansowych gminy po uprzednim dokonaniu przedmiaru robót, wycenie ich według kosztorysu inwestorskiego i zatwierdzeniu kalkulacji przez inspektora nadzoru wojewódzkiego zarządu melioracji i urządzeń wodnych, z zastrzeżeniem ust. 4–7.

4. Dotacje mogą być udzielane na dofinansowanie do 50% kosztów budowy jednego punktu czerpalnego wody we wsiach, w których występuje stały lub okresowy, co najmniej 3-miesięczny, brak wody.

5. Dotacja może być udzielana w wysokości do 50% środków wydatkowanych na modernizację wybudowanych przed 1980 r. stacji uzdatniania wody wraz ze studniami, w tym również Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

6. Dotacja na wybudowaną oczyszczalnię ścieków, służącą jednemu lub grupie gospodarstw rolnych, może być przyznana przez wojewodę po uzyskaniu pozytywnej opinii gminy i przedstawieniu rachunków; wysokość dotacji nie może przekraczać 50% wartości zakupionych urządzeń i materiałów wbudowanych.

7. Dotacja na realizację wspólnej inwestycji w zakresie ujęcia wody, stacji uzdatniania lub rurociągu tranzytowego może być udzielona związkowi międzygminnemu, na jego wniosek, w wysokości nie przekraczającej 20% środków budżetowych przeznaczonych w budżecie wojewody na zaopatrzenie w wodę i sanitację wsi.

8. Dotacje na inwestycje, o których mowa w ust. 2 i 4–7, nie mogą być wykorzystane na inwestycje wynikające ze szkód górniczych.

9. Dotacje na inwestycje, o których mowa w ust. 2 i 4–7, mogą być udzielane, jeżeli projekt uzyskał pozytywną opinię wojewódzkiego zarządu melioracji i urządzeń wodnych.

10. Dotacje są przekazywane przez wojewodę na wniosek wojewódzkiego zarządu melioracji i urządzeń wodnych, sporządzony na podstawie sprawdzonych rachunków (faktur) dokumentujących poniesione nakłady inwestycyjne.

11. Dotacje, o których mowa w ust. 4–7, podlegają rozliczeniu do dnia 20 stycznia 1999 r. według stanu realizacji na dzień 31 grudnia 1998 r., a w odniesieniu do gmin i związków międzygminnych – na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz. U. z 1998 r. Nr 30, poz. 164).

12. Dotacje na inwestycje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub nie wykorzystane oraz nie spełniające warunków, o których mowa w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 6 i 11, są zwracane do dnia 20 stycznia 1999 r. na rachunek budżetu wojewody.

13. Wojewoda składa Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej sprawozdanie z wykorzystania dotacji w terminie do dnia 15 lutego 1999 r.

Rozdział 15

Dotacje na nakłady inwestycyjne w zakresie melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy urządzeń zwiększających retencję wody na potrzeby rolnictwa

§ 60.

Dotacje na nakłady inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych, o których mowa w art. 91 Prawa wodnego, oraz wykonywanych na podstawie decyzji wynikających z art. 85 Prawa wodnego są przeznaczone w szczególności na następujące zadania:

1) w zakresie melioracji podstawowych:

a) odbudowę i modernizację urządzeń na terenach dotkniętych powodzią w lipcu 1997 r.,

b) poprawę ochrony terenów rolnych przed powodziami,

c) dostosowanie urządzeń dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń szczegółowych, zwłaszcza w zakresie nawodnień,

d) zwiększenie retencji wodnej na potrzeby rolnictwa przez budowę urządzeń do piętrzenia i magazynowania wody,

e) uzupełnienie systemów melioracyjnych urządzeniami określonymi w toku przeprowadzonych w latach 1990–1993 przeglądów pod kątem tworzenia warunków dla zachowania równowagi przyrodniczej,

2) w zakresie melioracji szczegółowych:

a) odbudowę i modernizację urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem terenów dotkniętych powodzią w lipcu 1997 r.,

b) budowę urządzeń w dolinach, pod warunkiem zapewnienia nawodnień,

c) wykonywanie drenowań w wypadkach uzasadnionych rolniczym użytkowaniem gleb o dużych potencjalnych zdolnościach produkcyjnych; projekty odwodnień w szczególności powinny być wnikliwie badane pod kątem wpływu na przyrodę i środowisko, a także uzgodnione z właściwymi służbami wojewody,

d) poprawę warunków ekologicznych na obiektach melioracyjnych.

§ 61.
Dotacje na zadania, o których mowa w § 60, są wypłacane przez wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych zgodnie z zawartymi umowami o wykonanie robót.

Rozdział 16

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 62.

Ze środków przeznaczonych na dotacje dla rolnictwa w ustawie budżetowej na rok 1998 wypłaca się dotacje za zadania wykonane w 1997 r., należne według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lipca 1997 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania w 1997 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 568 i Nr 120, poz. 763), jeżeli wnioski o dotacje zostały złożone do dnia 28 lutego 1998 r.
§ 63.
1. Dotacje mogą być udzielone za zadania wykonane w 1998 r. wyłącznie do wysokości kwot ustalonych dla danego rodzaju zadań na 1998 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepis, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do wypłat dotacji na dofinansowanie wykonanych w 1998 r. zadań z postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej, dokonywanych do wysokości stawek i kwot dotacji określonych w niniejszym rozporządzeniu.

3. Rozliczenia dotacji za 1998 r. przedsiębiorcy są obowiązane przedłożyć w terminie do dnia 31 stycznia 1999 r., chyba że przepisy rozporządzenia określają inne terminy rozliczenia.

4. Kwoty dotacji nienależnie pobranych podlegają zwrotowi, wraz z odsetkami ustawowymi, od dnia ich otrzymania, na rachunek bieżący:

1) wydatków – odpowiednio, właściwej części budżetu państwa lub izby skarbowej, jeżeli zwrot nastąpił w roku, w którym dotacja została udzielona,

2) dochodów – odpowiednio, części budżetu państwa lub izby skarbowej, jeżeli zwrot nastąpił po roku, w którym dotacja została udzielona, z zastrzeżeniem pkt 3,

3) dochodów budżetu państwa – odpowiednio we właściwym urzędzie skarbowym, jeżeli zwrot dotacji następuje w wyniku kontroli skarbowej.

5. Zwrot dotacji nienależnie pobranych regulują odrębne przepisy.

§ 64.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1998 r.

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: w z. R. Brzezik

Załącznik 1. [PUNKTY I STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej z dnia 11 maja 1998 r.
(poz. 461)

Załącznik nr 1

PUNKTY I STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ

1. Liczba punktów w hodowli twórczej roślin wynosi:

1) roślin rolniczych jednorocznych: za każdą odmianę wpisaną do rejestru odmian w ciągu ostatnich 8 lat i pozostającą w rejestrze w dniu 31 grudnia 1997 r. – 6 punktów,

2) roślin rolniczych wieloletnich: za każdą odmianę wpisaną do rejestru odmian w ciągu ostatnich 10 lat i pozostającą w rejestrze w dniu 31 grudnia 1997 r. – 6 punktów,

3) roślin ogrodniczych:

a) warzywnych jednorocznych: za każdą odmianę wpisaną do rejestru odmian w ciągu ostatnich 5 lat i pozostającą w rejestrze w dniu 31 grudnia 1997 r. – 6 punktów,

b) warzywnych wieloletnich: za każdą odmianę wpisaną do rejestru odmian w ciągu ostatnich 7 lat i pozostającą w rejestrze w dniu 31 grudnia 1997 r. – 6 punktów,

e) sadowniczych drzewiastych: za każdą odmianę wpisaną do rejestru odmian w ciągu ostatnich 8 lat i pozostającą w rejestrze w dniu 31 grudnia 1997 r. – 8 punktów,

f) sadowniczych krzewiastych i bylin: za każdą odmianę wpisaną do rejestru odmian w ciągu ostatnich 8 lat i pozostającą w rejestrze w dniu 31 grudnia 1997 r. – 6 punktów,

4) za każdy ród będący w badaniach rejestrowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w dniu 31 grudnia 1997 r.:

a) roślin rolniczych 3 punkty,

b) roślin ogrodniczych:

– warzywnych 3 punkty,

– sadowniczych drzewiastych 4 punkty,

– sadowniczych krzewiastych i bylin 3 punkty,

5) za hodowlę odpornościową od 0 do 5 punktów,

6) za wykonanie specjalistycznych analiz jakościowych od 0 do 5 punktów,

7) za stosowanie specjalistycznych technik hodowlanych od 0 do 5 punktów.

2. Wartość jednego punktu stawki dotacji wynosi:

1) dla roślin rolniczych 11.500 zł,

2) dla roślin ogrodniczych: 5.800 zł.

3. Współczynniki trudności hodowli i znaczenia gospodarczego:

1) żyto 1,5

2) pszenżyto 1,3

3) pozostałe zboża 1,0

4) kukurydza 1,0

5) ziemniak 1,8

6) burak cukrowy 1,8

7) burak pastewny 1,5

8) pozostałe korzeniowe 0,5

9) strączkowe 0,7

10) trawy 0,5

11) motylkowe drobnonasienne 0,5

12) oleiste (rzepak, mak) 1,8

13) inne oleiste 0,5

14) warzywa:

a) odmiany ustalone 1,0

b) odmiany mieszańcowe 1,3

15) rośliny sadownicze drzewiaste bez podkładek 1,5

16) rośliny sadownicze krzewiaste i byliny 1,0

4. Programy hodowlane dla poszczególnych gatunków roślin i przedsiębiorców objętych Programem Hodowli Roślin na tle zmian organizacyjnych w jednostkach hodowlanych do 2000 r.

1) gatunki ważne gospodarczo

Lp.

Gatunek roślin

Liczba programów

Przedsiębiorcy realizujący program

1

2

3

4

1

pszenica ozima

6

1. Danko Hodowla Roślin Spółka z o.o., Choryń 64–005 Racot, woj. leszczyńskie

2. Hodowla Roślin Rolniczych Nasiona Kobierzyc Spółka z o.o., 55-040 Kobierzyce, woj. wrocławskie

3. Poznańska Hodowla Roślin Spółka z o.o. zs. w Tulcach k. Poznania, 63-004 Tulce

4. Hodowla Roślin Szelejewo Spółka z o.o., 63-813 Szelejowo, woj. leszczyńskie

5. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików 05-870 Błonie, woj. warszawskie

6. Małopolska Hodowla Roślin – HBP Spółka z o.o., 30-002 Kraków, ul. Zbożowa 4

2

pszenica jara

2

1. Hodowla Roślin Rolniczych Nasiona Kobierzyc Spółka z o.o., 55–040 Kobierzyce, woj. wrocławskie

2. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików 05-870 Błonie, woj. warszawskie

3

żyto

3

1. Danko Hodowla Roślin Spółka z o.o., Choryń 64-005 Racot, woj. leszczyńskie

2. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików 05-870 Błonie, woj. warszawskie

3. Poznańska Hodowla Roślin Spółka z o.o. zs. w Tulcach k. Poznania, 63-004 Tulce

4

jęczmień jary

3

1. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików 05-870 Błonie, woj. warszawskie

2. Małopolska Hodowla Roślin – HBP Spółka z o.o., 30-002 Kraków, ul. Zbożowa 4

3. Stacja Hodowli Roślin „Modzurów” Spółka z o.o., 47-415 Szonowice, woj. katowickie

5

pszenżyto ozime

2

1. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików 05-870 Błonie, woj. warszawskie

2. Danko Hodowla Roślin Spółka z o.o., Choryń 64-005 Racot, woj. leszczyńskie

6

owies

3

1. Danko Hodowla Roślin Spółka z o.o., Choryń 64-005 Racot, woj. leszczyńskie

2. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików 05-870 Błonie, woj. warszawskie

3. Małopolska Hodowla Roślin – HBP Spółka z o.o., 30-002 Kraków, ul. Zbożowa 4

7

ziemniak

3

1. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików 05-870 Błonie, woj. warszawskie

2. Olsztyńska Hodowla Ziemniaka i Nasiennictwo OLZNAS-CN Spółka z o.o., 10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego 6

3. Pomorsko-Mazowiecka Hodowla Ziemniaka Spółka z o.o., zs. w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno, woj. koszalińskie

8

burak cukrowy

1

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Spółka z o.o., 99-300 Kutno, ul. Przemysłowa 5

9

rzepak

1

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików 05-870 Błonie, woj. warszawskie

10

kukurydza

2

1. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików 05-870 Błonie, woj. warszawskie

2. Hodowla Roślin Rolniczych Nasiona Kobierzyc Spółka z o.o., 55-040 Kobierzyce, woj. wrocławskie

11

trawy pastewne:

 

 

– życica trwała

2

1. Poznańska Hodowla Roślin Spółka z o.o., zs. w Tulcach k. Poznania, 63-004 Tulce

2. Hodowla Roślin Szelejewo Spółka z o.o., 63-813 Szelejowo, woj. leszczyńskie

– tymotka łąkowa

3

1. Hodowla Roślin Szelejewo Spółka z o.o., 63-813 Szelejowo, woj. leszczyńskie

2. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików 05-870 Błonie, woj. warszawskie

3. Małopolska Hodowla Roślin – HBP Spółka z o.o., 30-002 Kraków, ul. Zbożowa 4

– kostrzewa łąkowa

2

1. Poznańska Hodowla Roślin Spółka z o.o. zs. w Tulcach k. Poznania, 63-004 Tulce

2. Małopolska Hodowla Roślin – HBP Spółka z o.o., 30-002 Kraków, ul. Zbożowa 4

– kupkówka pospolita

2

1. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików 05-870 Błonie, woj. warszawskie

2. Poznańska Hodowla Roślin Spółka z o.o. zs. w Tulcach k. Poznania, 63-004 Tulce

12

kapusta głowiasta biała

2

1. POLAN Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o., 30-130 Kraków, ul. Rydla 53/55

2. PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Spółka z o.o., 05-082 Babice Stare, woj. warszawskie

13

cebula

3

1. POLAN Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o., 30-130 Kraków, ul. Rydla 53/55

2. SPÓJNIA Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o., w Nochowie, 63-100 Śrem, woj. poznańskie

3. PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze w Gołębiewie Spółka z o.o., 99-300 Kutno, woj. płockie

14

marchew

3

1. POLAN Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o., 30-130 Kraków, ul. Rydla 53/55

2. PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Gołębiew Spółka z o.o., 99-300 Kutno, woj. płockie

3. Produkcja i Hodowla Roślin Ogrodniczych w Krzeszowicach Spółka z o.o., 32-065 Krzeszowice, ul. Żbicka 32

15

burak ćwikłowy

2

1. POLAN Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o., 30-130 Kraków, ul. Rydla 53/55

2. SPÓJNIA Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o., w Nochowie, 63-100 Śrem, woj. poznańskie

16

ogórek gruntowy

4

1. POLAN Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o., 30-130 Kraków, ul. Rydla 53/55

SPÓJNIA Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o., w Nochowie, 63-100 Śrem, woj. poznańskie

2. PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze w Gołębiewie Spółka z o.o., 99–300 Kutno, woj. płockie

3. Instytut Warzywnictwa, 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3

17

pomidor gruntowy

3

1. PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze w Świętosławiu Spółka z o.o., 87-853 Kruszyn, woj. włocławskie

2. Polska Hodowla i Nasiennictwo Roślin Ogrodniczych IWARZ–PNOS Spółka z o.o., Reguły 05-816 Michałowice, woj. warszawskie

PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Spółka z o.o., 05-082 Babice Stare, woj. warszawskie

18

fasola na suche nasiona

3

1. POLAN Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o., 30-130 Kraków, ul. Rydla 53/55

2. PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze w Gołębiewie Spółka z o.o., 99-300 Kutno, woj. płockie

3. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików 05-870 Błonie, woj. warszawskie

19

fasola szparagowa

2

1. PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Spółka z o.o., 05-082 Babice Stare, woj. warszawskie

 

 

 

2. POLAN Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o., 30-130 Kraków, ul. Rydla 53/55

20

groch konserwowy

3

1. PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Spółka z o.o., 05-082 Babice Stare, woj. warszawskie

 

 

 

2. SPÓJNIA Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o., w Nochowie, 63-100 Śrem, woj. poznańskie

 

 

 

3. PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze w Świętosławiu Spółka z o.o., 87-853 Kruszyn, woj. włocławskie

21

jabłoń

1

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 18

22

śliwa

1

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 18

23

wiśnia

1

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa 96–100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 18

24

porzeczka czarna

1

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 18

25

malina

1

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 18

26

truskawka

1

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 18

2) gatunki o mniejszym znaczeniu gospodarczym

Lp.

Gatunek roślin

Liczba programów

Przedsiębiorcy realizujący program

1

jęczmień ozimy

2

1. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików 05-870 Błonie, woj. warszawskie

 

 

 

2. PIAST Hodowla Roślin Łagiewniki Spółka z o.o., 88-150 Kruszwica, woj. bydgoskie

2

pszenżyto jare

1

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików 05-870 Błonie, woj. warszawskie

3

groch

2

1. Poznańska Hodowla Roślin Spółka z o.o., zs. w Tulcach k. Poznania, 63-004 Tulce

 

 

 

2. Hodowla Roślin Sobótka Spółka z o.o., 63-450 Sobótka, woj. kaliskie

4

bobik

2

1. Hodowla Roślin Szelejewo Spółka z o.o., 63-813 Szelejowo, woj. leszczyńskie

 

 

 

2. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików 05-870 Błonie, woj. warszawskie

5

łubin

2

1. Poznańska Hodowla Roślin Spółka z o.o., zs. w Tulcach k. Poznania, 63-004 Tulce

 

 

 

2. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików 05-870 Błonie, woj. warszawskie

6

koniczyna czerwona

1

Hodowla Roślin Nieznanice Spółka z o.o., 42-279 Witkowice, woj. częstochowskie

7

koniczyna biała

1

Poznańska Hodowla Roślin Spółka z o.o., zs. w Tulcach k. Poznania, 63-004 Tulce

8

wyka siewna

1

Hodowla Roślin Szelejewo Spółka z o.o., 63-813 Szelejowo, woj. leszczyńskie

9

seradela

1

Poznańska Hodowla Roślin Spółka z o.o., zs. w Tulcach k. Poznania, 63-004 Tulce

10

trawy gazonowe

2

1. Hodowla Roślin Nieznanice Spółka z o.o., 42-279 Witkowice, woj. częstochowskie

 

 

 

2. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików 05-870 Błonie, woj. warszawskie

11

trawy pastewne:

 

 

 

– wiechlina łąkowa

2

1. Małopolska Hodowla Roślin – HBP Spółka z o.o., 30-002 Kraków, ul. Zbożowa 4

 

 

 

2. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików 05-870 Błonie, woj. warszawskie

 

– kostrzewa czerwona

1

Poznańska Hodowla Roślin Spółka z o.o., zs. w Tulcach k. Poznania, 63-004 Tulce

 

– życica wielokwiatowa

2

1. Małopolska Hodowla Roślin – HBP Spółka z o.o., 30-002 Kraków, ul. Zbożowa 4

 

 

 

2. Hodowla Roślin Szelejewo Spółka z o.o., 63-813 Szelejowo, woj. leszczyńskie

 

– życica mieszańcowa

1

Poznańska Hodowla Roślin Spółka z o.o., zs. w Tulcach k. Poznania, 63-004 Tulce

 

– festulolium

1

Hodowla Roślin Szelejewo Spółka z o.o., 63-813 Szelejowo, woj. leszczyńskie

12

burak pastewny

1

Małopolska Hodowla Roślin – HBP Spółka z o.o., 30-002 Kraków, ul. Zbożowa 4

13

len, konopie

1

Instytut Włókien Naturalnych, 60-630 Poznań, ul. Wojska Polskiego 71B

14

chmiel

1

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Osada Pałacowa, 24-100 Puławy

15

mak

1

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików 05-870 Błonie, woj. warszawskie

16

pomidor szklarniowy

2

1. Produkcja i Hodowla Roślin Ogrodniczych w Krzeszowicach Spółka z o.o., 32-065 Krzeszowice, ul. Żbicka 32

 

 

 

2. Instytut Warzywnictwa, 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3

17

ogórek szklarniowy

3

1. PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze w Gołębiewie Spółka z o.o., Gołębiew k. Kutna 99-300 Kutno, woj. płockie

 

 

 

2. PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Spółka z o.o., 05-082 Babice Stare, ul. Warszawska 1

 

 

 

3. SPÓJNIA Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o., w Nochowie, 63-100 Śrem, ul. Lipowa 12

18

sałata szklarniowa

1

PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Spółka z o.o., 05-082 Babice Stare, ul. Warszawska 1

19

sałata gruntowa

2

1. PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze w Świętosławiu Spółka z o.o., Świętosław 87-853 Kruszyn, woj. włocławskie

 

 

 

2. Polska Hodowla i Nasiennictwo Roślin Ogrodniczych IWARZ-PNOS Spółka z o.o., Reguły 05-816 Michałowice, woj. warszawskie

20

papryka

2

1. PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze w Świętosławiu Spółka z o.o., Świętosław 87-853 Kruszyn, woj. włocławskie

 

 

 

2. Polska Hodowla i Nasiennictwo Roślin Ogrodniczych IWARZ-PNOS Spółka z o.o., Reguły 05-816 Michałowice, woj. warszawskie

21

seler

1

PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Spółka z o.o., 05-082 Babice Stare, ul. Warszawska 1

22

por

1

PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze w Gołębiewie Spółka z o.o., Gołębiew k. Kutna 99-300 Kutno, woj. płockie

23

kalafior

1

PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze w Gołębiewie Spółka z o.o., Gołębiew k. Kutna 99-300 Kutno, woj. płockie

24

pietruszka

1

POLAN Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o., 30-130 Kraków, ul. Rydla 53/55

25

szpinak

1

PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Spółka z o.o., 05-082 Babice Stare, ul. Warszawska 1

26

czosnek

1

POLAN Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o., 30-130 Kraków, ul. Rydla 53/55

27

grusza

1

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 18

28

czereśnia

1

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 18

29

orzech włoski

1

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 18

30

agrest

1

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 18

31

porzeczka czerwona

1

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 18

5. Programy hodowlane dla poszczególnych gatunków roślin i przedsiębiorców nie wymienionych w ust. 4, przewidziane na dokończenie prac hodowlanych

1) gatunki ważne gospodarczo

Lp.

Gatunek roślin

Liczba rodów*)

Przedsiębiorca realizujący program

1

jęczmień jary

2

1. Poznańska Hodowla Roślin Spółka z o.o. zs. w Tulcach k. Poznania, 63-004 Tulce

 

 

1

2. „Piast” Hodowla Roślin Łagiewniki Spółka z o.o., 88-150 Kruszwica, woj. bydgoskie

2

pszenica ozima

1

Stacja Hodowli Roślin Modzurów Spółka z o.o., 47-415 Szonowice, woj. katowickie

3

pszenica jara

1

1. Pałucka Hodowla Roślin w Sobiejuchach Spółka z o.o., 88-400 Żnin

 

 

1

2. Poznańska Hodowla Roślin Spółka z o.o. zs. w Tulcach k. Poznania, 63-004 Tulce

4

pszenżyto ozime

1

Hodowla Roślin Szelejewo Spółka z o.o., 63-813 Szelejowo, woj. leszczyńskie

5

życica trwała

1

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików 05-870 Błonie, woj. warszawskie

6

burak cukrowy

4

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików 05-870 Błonie, woj. warszawskie

7

żyto ozime

1

Hodowla Roślin Szelejewo Sp. z o.o., 63-813 Szelejowo, woj. leszczyńskie

8

cebula

2

PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o., 05-082 Babice Stare

9

burak ćwikłowy

1

Hodowla i Nasiennictwo Roślin Ogrodniczych w Bąkowie, 49-212 Kolnica

10

ogórek gruntowy

2

1. SGGW Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166

 

 

2

2. Zakład Warzywniczy Spółka z o.o., Przyborów 39-217 Grabiny

11

pomidor gruntowy

2

SGGW Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166

2) gatunki o mniejszym znaczeniu gospodarczym

Lp.

Gatunek roślin

Liczba rodów*)

Przedsiębiorca realizujący program

1

jęczmień ozimy

4

1. Poznańska Hodowla Roślin Spółka z o.o., zs. w Tulcach k. Poznania, 63-004 Tulce

 

 

2

2. Hodowla Roślin Nieznanice Spółka z o.o., Witkowice, woj. częstochowskie

2

pszenżyto jare

1

„Danko” – Hodowla Roślin Spółka z o.o., Choryń 64-005 Racot, woj. leszczyńskie

3

koniczyna czerwona

4

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików 05-870 Błonie, woj. warszawskie

4

groch siewny

6

1. „Piast” Hodowla Roślin Łagiewniki Spółka z o.o., 88-150 Kruszwica

 

 

3

2. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików 05-870 Błonie, woj. warszawskie

5

bobik

2

1. Pałucka Hodowla Roślin w Sobiejuchach Spółka z o.o., 88-400 Żnin, woj. bydgoskie

 

 

1

2. Poznańska Hodowla Roślin Spółka z o.o., zs. w Tulcach k. Poznania, 63-004 Tulce

6

burak pastewny

1

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików 05-870 Błonie, woj. warszawskie

7

pomidor szklarniowy

1

Zakład Warzywniczy Spółka z o.o., Przyborów k. Dębicy, 39-217 Grabiny

8

ogórek szklarniowy

4

Zakład Warzywniczy Spółka z o.o., Przyborów k. Dębicy, 39-217 Grabiny

9

sałata gruntowa

1

„Spójnia” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o., w Nochowie, 63-100 Śrem

10

papryka

2

1. PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Spółka z o.o., 05-082 Babice Stare

 

 

2

2. SGGW Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, 02–787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166

11

seler

2

Polska Hodowla i Nasiennictwo Roślin Ogrodniczych „IWARZ-PNOS” Spółka z o.o., Reguły 05-816 Michałowice

12

por

1

Hodowla i Nasiennictwo Roślin Ogrodniczych Spółka z o.o., 59-406 Snowidza

*) Za ród w badaniach rejestrowych liczba punktów wynosi 1.

6. Przedsiębiorcy oraz stawki dotacji za zadania z zakresu ochrony zasobów genowych roślin

Lp.

Nazwa zadania z zakresu ochrony zasobów genowych:

Przedsiębiorcy

Kwartalne stawki dotacji na zadania w złotych

1

2

3

4

1

ocena zróżnicowania genetycznego w zasobach genowych buraka ćwikłowego

Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Genetyki Hodowli i Nasiennictwa, 31–120 Kraków, al. Mickiewicza 21

9 000

2

gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych pszenżyta i pszenicy twardej

Akademia Rolnicza w Lublinie Instytut Genetyki i Hodowli Roślin 20-934 Lublin, ul. Akademicka 15

18 000

3

gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych fasoli

Akademia Rolnicza w Poznaniu Zakład Doświadczalny Baranowo 62–081 Przeźmierowo

7 000

4

gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych uzyskanych w badaniach genetycznych

Polska Akademia Nauk Instytut Genetyki Roślin, 60–479 Poznań, ul. Strzeszyńska 34

8 000

5

– gromadzenie, ocena i utrzymywanie w stanie żywym zasobów genowych roślin użytkowych na potrzeby hodowli i badań naukowych,

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików 05-870 Błonie

330 000

 

– prowadzenie kolekcji patogenów ziemniaka,

 

 

– koordynacja krajowego programu ochrony zasobów genowych roślin użytkowych

 

6

prowadzenie kolekcji mikroorganizmów patogenicznych dla roślin

Instytut Ochrony Roślin 60-318 Poznań, ul. Miczurina 20

71 000

7

gromadzenie i ocena materiałów nasiennych jako banku genów chronionych roślin leczniczych i ocena ich zasobów w stanie naturalnym w kraju

Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich, 61–707 Poznań, ul. Libelta 27

38 000

8

gromadzenie i ocena zasobów genowych roślin sadowniczych i ozdobnych

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 18

107 000

9

gromadzenie i ocena kolekcji tytoniu oraz odmian uprawnych, ekotypów i roślin męskich chmielu

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8

40 000

10

gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych roślin warzywnych, grzybów uprawnych i dziko rosnących

Instytut Warzywnictwa 96-100 Skierniewice ul. Konstytucji 3 Maja 1/3

67 000

11

gromadzenie i ocena kolekcji odmian i ekotypów lnu oraz konopi

Instytut Włókien Naturalnych 60-630 Poznań, ul. Wojska Polskiego 71b

15 500

12

– gromadzenie i zachowanie materiałów kolekcyjnych dzikich, prymitywnych form i wybranych linii wsobnych żyta oraz innych gatunków dzikich roślin zbożowych,

Polska Akademia Nauk Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej Ogród Botaniczny 02-973 Warszawa, ul. Prawdziwka 2

29 000

 

– gromadzenie i zachowanie kolekcji dzikich, prymitywnych i uprawnych w ubiegłym stuleciu odmian jabłoni

13

gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych z rodzaju łubinów, grochu i seradeli

Stacja Hodowli Roślin Spółka z o.o. w Tulcach k. Poznania 63-004 Tulce, ul. Kasztanowa 5

34 000

14

– gromadzenie i ocena kolekcji mutantów żyta,

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Rolniczy Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166

15 000

– gromadzenie, wytwarzanie i ocena materiałów kolekcyjnych ziemniaków na poziomie diploidalnym

15

– gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych odmian, linii i form roślin dyniowatych,

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Ogrodniczy Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
02–787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166

28 000

– gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych ekotypów i uprawowych populacji roślin zielarskich

7. Stawka dotacji na prowadzenie:

1) sadów zraźnikowych i nasiennych wynosi:

a) dla sadów w wieku do dwóch lat 7 500 zł/ha,

b) dla sadów w wieku powyżej dwóch lat 2 800 zł/ha,

2) sadów i plantacji elitarnych 14 900 zł/ha,

3) wyjściowego materiału szkółkarskiego wolnego i uwalnianego od wirusów
2 500 zł/szt.

Załącznik 2. [STAWKI DOTACJI DO ROZPŁODNIKÓW]

Załącznik nr 2

STAWKI DOTACJI DO ROZPŁODNIKÓW

Lp.

Rozpłodnik

Rasa

Klasa

Stawka dotacji w złotych

1

2

3

4

5

1

ogier

I

4 000

 

 

 

II

3 000

 

– sprzedany z hodowli terenowej do punktu kopulacyjnego,

 

 

 

 

– sprzedany ze stadniny koni do punktu kopulacyjnego,

 

 

 

 

– sprzedany z punktu kopulacyjnego w wieku powyżej 6 lat do punktu kopulacyjnego działającego w innym rejonie hodowlanym

 

 

 

2

ogier

7 000

 

sprzedany do punktu kopulacyjnego po ukończeniu z wynikiem dobrym lub dostatecznym 100-dniowego treningu

 

 

 

3

buhajek

 

 

 

 

buhajek zakwalifikowany do hodowli

mleczna

600

 

 

mięsna

1000

4

knur

 

 

 

 

– sprzedany do krycia naturalnego do wykorzystania w inseminacji

I

150

 

– sprzedany do stacji hodowli i unasienniania zwierząt lub podmiotowi gospodarczemu, o którym mowa w § 22 ust. 2 rozporządzenia

czysta i linia 990

S

500

 

 

 

S1

350

 

– dotacja za klasę indeksu kojarzenia i oceny ojca na potomstwie*)

1

150

 

 

 

2

150

5

kozioł

 

 

 

 

Wpisany do:

 

 

 

 

– księgi głównej

340

 

– księgi wstępnej

210

*) Knur może uzyskać dotacje za klasę indeksu kojarzenia lub oceny ojca na potomstwie albo jednocześnie za oba indeksy, jeżeli zastał zakwalifikowany do klasy I, S lub S1.

Załącznik 3. [PRZEDSIĘBIORCY UTRZYMUJĄCY STADA OGIERÓW LUB PROWADZĄCY ZAKŁAD TRENINGOWY]

Załącznik nr 3

PRZEDSIĘBIORCY UTRZYMUJĄCY STADA OGIERÓW LUB PROWADZĄCY ZAKŁAD TRENINGOWY

Lp.

Przedsiębiorcy

1

2

1

Stada Ogierów Skarbu Państwa w:

1) Gnieźnie

2) Kętrzynie

3) Klikowej

4) Książu

5) Łobezie

6) Starogardzie Gdańskim

2

Stada Ogierów – Spółka z o.o. w:

1) Bogusławicach

2) Łącku

3) Białce

4) Sierakowie

3

Zakłady Treningowe Skarbu Państwa w:

1) Białym Borze

2) Kwidzynie

 

Załącznik 4. [STAWKI DOTACJI ZA ZAJĘCIE PREMIOWANEGO MIEJSCA W PRÓBACH DZIELNOŚCI PRZEZ KONIE PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ W WYŚCIGACH PŁASKICH]

Załącznik nr 4

STAWKI DOTACJI ZA ZAJĘCIE PREMIOWANEGO MIEJSCA W PRÓBACH DZIELNOŚCI PRZEZ KONIE PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ W WYŚCIGACH PŁASKICH

Gonitwy

Stawka w zł za lokatę

I

II

III

IV

V

kategorii A

Grupa 1

8 500

3 400

1 700

850

425

Grupa 2

3 400

1 400

700

300

150

Grupa 3

1 700

700

350

150

75

kategorii B oraz gonitwy próbne

1 100

440

220

110

55

Grupa I i II oraz handicapy pozagrupowe

450

180

90

45

22

Grupa III i IV

280

110

60

30

15

 

Załącznik 5. [Stawki dotacji za zajęcie miejsca przez konie czystej krwi arabskiej hodowli krajowej na krajowym pokazie hodowlanym - Championacie Polski afiliowanym przez Europejską Organizację Konia Arabskiego]

Załącznik nr 5

Stawki dotacji za zajęcie miejsca przez konie czystej krwi arabskiej hodowli krajowej na krajowym pokazie hodowlanym – Championacie Polski afiliowanym przez Europejską Organizację Konia Arabskiego

klasa

stawka dotacji za lokatę (w złotych)

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

Champion

Vicechampion

klacze roczne

2 200

1 800

1 400

1 000

800

600

450

2 000

1 000

klacze dwuletnie

2 200

1 800

1 400

1 000

800

600

450

ogiery roczne

2 600

2 400

2 100

1 900

1 600

1 100

800

3 000

2 000

ogiery dwuletnie

2 600

2 400

2 100

1 900

1 600

1 100

800

klacze 4–6-letnie

3 100

2 600

2 500

2 200

1 900

1 600

1 250

5 000

3 000

klacze 7–10-letnie

3 100

2 600

2 500

2 200

1 900

1 600

1 250

klacze 11-letnie i starsze

3 100

2 600

2 500

2 200

1 900

1 600

1 250

ogiery 5–10-letnie

3 000

2 500

2 300

2 000

1 500

7 500

4 500

ogiery 11-letnie i starsze

3 000

2 500

2 300

2 000

1 500

 


Załącznik 6. [STAWKI DOTACJI DO STAD ZACHOWAWCZYCH, STAD STANOWIĄCYCH REZERWĘ GENETYCZNĄ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH ORAZ STAD ZARODOWYCH DROBIU]

Załącznik nr 6

STAWKI DOTACJI DO STAD ZACHOWAWCZYCH, STAD STANOWIĄCYCH REZERWĘ GENETYCZNĄ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH ORAZ STAD ZARODOWYCH DROBIU

Lp.

Stada

Stawka dotacji w złotych za 1 sztukę

1

2

3

 

I. Stada zachowawcze i stada stanowiące rezerwę genetyczną

 

1

Trzoda chlewna

420,00

2

Kury

23,16

3

Gęsi

52,80

4

Kaczki

52,80

5

Owce matki

120,00

6

Koniki polskie i hucuły

396,00

7

Lisy pospolite pastelowe i lisy pospolite białoszyjne

120,00

8

Tchórze

50,00

 

II. Stada zarodowe drobiu

 

9

Kury nieśne

15,12

10

Kaczki

37,92

11

Gęsi

37,92

 

Załącznik 7. [PRZEDSIĘBIORCY I MAKSYMALNE LICZBY ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W STADACH ZACHOWAWCZYCH, W STADACH STANOWIĄCYCH REZERWĘ GENETYCZNĄ ORAZ W STADACH ZARODOWYCH DROBIU]

Załącznik nr 7

PRZEDSIĘBIORCY I MAKSYMALNE LICZBY ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W STADACH ZACHOWAWCZYCH, W STADACH STANOWIĄCYCH REZERWĘ GENETYCZNĄ ORAZ W STADACH ZARODOWYCH DROBIU

Lp.

Tytuł (podmiot)

Liczba zwierząt w sztukach

1

2

3

 

STADA ZACHOWAWCZE

 

1

Trzody chlewnej rasy złotnickiej pstrej:

 

 

1) Ekologiczne Agrohodowlane Przedsiębiorstwo Handlowe EKOTYP Spółka z o.o., Zdbowo, woj. pilskie

40 loch

 

2) Przedsiębiorstwo Rolnicze „Głogus” Spółka z o.o., Głogowiec, woj. płockie

35 loch

 

3) Fundacja Wzajemnej Pomocy Chudobczyce, woj. poznańskie

40 loch

 

4) Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Przebędowo, woj. poznańskie

15 loch

2

Trzody chlewnej rasy złotnickiej białej:

 

 

– Ekologiczne Agrohodowlane Przedsiębiorstwo Handlowe EKOTYP Spółka z o.o., Zdbowo, woj. pilskie

30 loch

3

Trzody chlewnej rasy puławskiej:

 

 

1) Czesław Sikorski, Bełcząc, woj. bialskie

15 loch

 

2) Jerzy Bajda, Bełcząc, woj. bialskie

10 loch

 

3) Akademia Rolnicza w Lublinie Zakład Doświadczalny Elizówka, woj. lubelskie

30 loch

 

4) PPH – EKO Food Snopków, woj. lubelskie

30 loch

 

5) Wiesław Siwek, Wola Skromowska, woj. lubelskie

10 loch

 

6) Witold Swić, Wola Skromowska, woj. lubelskie

10 loch

 

7) Jan Niewęgłowski, Tchórzew, woj. lubelskie

20 loch

 

8) Roman Klej, Dębica, woj. lubelskie

10 loch

 

9) Józef Wnuk, Dębica, woj. lubelskie

15 loch

 

10) Wiesław Skubisz, Dębica, woj. lubelskie

15 loch

 

11) Wiesław Baran, Ostrówek, woj. lubelskie

15 loch

 

12) Aleksander Sidor, Kamionka, woj. lubelskie

20 loch

 

13) Wojciech Antoniak, Gołąb, woj. lubelskie

15 loch

 

14) Roman Chruścicki, Ciotcza, woj. lubelskie

15 loch

 

15) Stanisław Drozd, Ciotcza, woj. lubelskie

20 loch

 

16) Janusz Gąska, Zalesie, woj. lubelskie

15 loch

 

17) Andrzej Marczak, Brzeziny, woj. lubelskie

15 loch

 

18) Stanisław Kwiatkowski, Gorajec, woj. zamojskie

30 loch

 

19) Grzegorz Serzysko, Kujawy, woj. siedleckie

15 loch

 

20) Jan Owczarczyk, Samorządki, woj. siedleckie

15 loch

4

Drobiu:

 

 

1) Akademia Rolnicza w Lublinie Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Stacja Doświadczalna w Felinie

 

 

– kur polbar

550 kur

 

– kur zielononóżka

550 kur

 

2) Instytut Zootechniki, Zootechniczny Zakład Doświadczalny Chorzelów, woj. rzeszowskie

 

 

– kur leghorn (G-99)

550 kur

 

– kur rhode island red (R-11)

550 kur

 

– kur sussex (S-66)

550 kur

 

– kur leghorn (H-22)

550 kur

 

– kur żółtonóżka (Ż-33)

550 kur

 

– kur zielononóżka (Z-11)

550 kur

 

3) Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie Wydział Zootechniczny Instytut Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej Katedra Drobiarstwa, Laboratorium Dydaktyczno-Badawcze Drobiu

 

 

– gęsi biłgorajskiej

200 gęsi

 

4) Akademia Rolnicza w Krakowie Wydział Zootechniczny Zespół Hodowli Drobiu Ferma w Rząsce, woj. krakowskie

 

 

– gęsi zatorskiej (ZD-1)

200 gęsi

 

5) Instytut Zootechniki Oddział Badawczy Drobiarstwa w Zakrzewie, woj. poznańskie

 

 

– kaczek (A, A-1, A-2, A-3, P-8, P-9, P-33, K-2, Kh-1, 0-1, Kho-1)

1 980 kaczek

 

– gęsi (Lu, Ki, Pd, Ka, Ry, Su, Ga, Ro, Go, Po, SD-01, WD-02, ND-12, SŁ)

2 800 gęsi

 

– kur (K-22, A-33)

1 100 kur

 

6) Ośrodek Hodowli Kaczek Urszula i Franciszek Sroka Nieciszów, woj. wrocławskie

 

 

– kaczek (P-11, P-22)

360 kaczek

5

Owiec rasy wrzosówka:

 

 

1) Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej woj. skierniewickie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

200 matek

 

2) Irena i Ryszard Surwiłło Ferma Owiec, Kowalki, woj. suwalskie

450 matek

 

3) Instytut Zootechniki Zootechniczny Zakład Doświadczalny w Siejniku, woj. suwalskie

250 matek

 

4) Bogusław Bilmin, Bilminy, woj. białostockie

150 matek

 

5) Krzysztof Żyliński, Kowale Kolonia, woj. białostockie

110 matek

 

6) Antoni Puza, Aulakowszczyzna, woj. białostockie

120 matek

 

7) Tadeusz Sawoń Łosośna Wielka, woj. białostockie

60 matek

 

8) Tadeusz Radkiewicz Budno, woj. białostockie

60 matek

6

Owiec rasy świniarka:

 

 

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Lasocin, woj. kieleckie

160 matek

7

Owiec rasy leine:

 

 

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Cerkwicy Spółka z o.o., Cerkwica, woj. szczecińskie

250 matek

8

Owiec odmiany pomorskiej:

 

 

1) Ośrodek Hodowli Zarodowej w Bobrownikach Spółka z o.o., Bobrowniki, woj. słupskie

150 matek

 

2) Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Przyszłość” w Kulicach, woj. gdańskie

350 matek

9

Owiec rasy texel:

 

 

Ośrodek Hodowli Zarodowej Waplewo Spółka z o.o., woj. elbląskie

70 matek

10

Owiec odmiany kamienieckiej:

 

 

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Susz” Spółka z o.o., Gospodarstwo Hodowlane Lipowo Duże, woj. elbląskie

300 matek

11

Owiec odmiany żelaźnieńskiej:

 

 

Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie woj. skierniewickie

300 matek

12

Owiec odmiany uhruskiej:

 

 

1) Akademia Rolnicza w Lublinie Stacja Doświadczalna w Bezku, woj. chełmskie

250 matek

 

2) Akademia Rolnicza w Lublinie Gospodarstwo Doświadczalne w Uhrusku, woj. chełmskie

50 matek

13

Owiec odmiany wielkopolskiej:

 

 

1) Gospodarstwo Rolne Niepruszewo, Spółka z o.o., woj. poznańskie

240 matek

 

2) Jerzy Kozak Pawłowice, woj. leszczyńskie

60 matek

14

Owiec odmiany korideila:

 

 

Wojciech Gosławski Panaszew 4A, woj. sieradzkie

50 matek

15

Koników polskich:*)

 

 

1) Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Popielnie, woj. suwalskie

60

 

2) Stado Ogierów Skarbu Państwa w Sierakowie Wielkopolskim, woj. poznańskie

35

 

3) Poznańska Hodowla Roślin Spółka z o.o. z siedzibą w Tulcach, woj. poznańskie

60

 

4) Kombinat Rolniczo-Przemysłowy „Manieczki” Spółka z o.o., woj. poznańskie

30

 

5) Stadnina Koni Dobrzyniewo Spółka z o.o., woj. pilskie

45

16

Hucułów:*)

 

 

1) Stadnina Koni Huculskich Gładyszów Spółka z o.o., woj. nowosądeckie

100

 

2) Instytut Zootechniki Zootechniczny Zakład Doświadczalny, Rymanów z siedzibą w Odrzechowej, woj. krośnieńskie

45

 

3) Bieszczadzki Park Narodowy w Ustrzykach Górnych, woj. krośnieńskie

25

17

Zwierząt futerkowych:

 

 

1) „VERA-ROL” Przedsiębiorstwo Rolne w Łęknie Ferma Jeziory Wielkie, woj. poznańskie

 

 

– lisów pospolitych pastelowych

100 samic

 

2) Józef Czarczyk, Olsztyn, woj. częstochowskie

 

 

– tchórzy

30 samic

 

3) Ferma Hodowli Zwierząt Futerkowych „Wiartel” Spółka z o.o., Zakład Wiartel, woj. suwalskie

 

 

– tchórzy

30 samic

 

4) Gospodarstwo Hodowlano-Rolne „Batorówka” Spółka z o.o., Moszczenica, woj. piotrkowskie

 

 

– lisów pospolitych białoszyjnych

20 samic

 

STADA STANOWIĄCE REZERWĘ GENETYCZNĄ

 

18

Owiec ras plennych:

 

 

1) booroola:

 

 

– Zakład Doświadczalny Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu, woj. warszawskie

40 matek

 

2) olkuskiej:

 

 

– Zakład Doświadczalny Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu, woj. warszawskie

10 matek

 

– Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej, woj. skierniewickie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

40 matek

 

– Akademia Rolnicza w Krakowie Wydział Zootechniczny Stacja Doświadczalna Katedry Hodowli Owiec i Kóz

40 matek

19

Owiec rasy merynos barwny:

 

 

– Instytut Zootechniki Zootechniczny Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej, woj. bydgoskie

150 matek

20

Drobiu:

 

 

1) Instytut Zootechniki Oddział Badawczy Drobiarstwa w Zakrzewie, woj. poznańskie

 

 

– gęsi (Re, Ku)

1 300 gęsi

 

2) Eugeniusz Warszawski, Lubiewo, woj. bydgoskie

 

 

– kaczek (P-55)

650 kaczek

 

3) Adam Belt Lińsk, woj. bydgoskie

 

 

– kaczek (P-44)

650 kaczek

 

STADA ZARODOWE

 

21

Drobiu:

 

 

1) Instytut Zootechniki Oddział Badawczy Drobiarstwa w Zakrzewie, woj. poznańskie

 

 

– kur nieśnych (K-66, K-44, A-22, A-88, WJ-44, N-11, P-11)

11 550 kur

 

– kaczek (A-44, A-55, P-77, P-66)

2 900 kaczek

 

2) Stadnina Koni „Iwno” Spółka z o.o., woj. poznańskie

 

 

– kur nieśnych (H-77, L-99, N-88, S-22, R-33)

8 250 kur

 

3) Zarodowa Ferma Kur w Mieni Spółka z o.o., woj. siedleckie

 

 

– kur nieśnych (N-22, H-33, V-44, M-55)

6 600 kur

 

4) Zarodowa Ferma Kur Rszew Spółka z o.o., woj. łódzkie

 

 

– kur nieśnych (R-55, S-11, S-55)

4 950 kur

 

5) Instytut Zootechniki Zootechniczny Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej, woj. bydgoskie

 

 

– gęsi (W-11, W-33)

4 000 gęsi

*) Liczba koników polskich i hucułów dotyczy łącznie: klaczy jednorocznych, dwuletnich, trzyletnich i klaczy matek, Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie – również ogierów używanych do rozpłodu w stadzie stajennym.

Załącznik 8. [WYSOKOŚĆ STAWEK DOTACJI I WYKAZ ZADAŃ Z ZAKRESU POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ]

Załącznik nr 8

WYSOKOŚĆ STAWEK DOTACJI I WYKAZ ZADAŃ Z ZAKRESU POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

Lp.

Numer rejestracyjny zadania*)

Zadanie

Stawka dotacji w złotych

1

2

3

4

1

11301.3

Ocena wartości hodowlanej bydła ras mlecznych

266 220

2

11307.3

Szacowanie wartości hodowlanej bydła w zakresie cech pokroju

78 430

3

11308.3

Opracowanie systemu oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej metodą BLUP – model zwierzęcia

55 620

4

11309.3

Opracowanie systemu oceny wartości hodowlanej bydła rasy simental w małej populacji

88 300

5

11310.3

Opracowanie i wdrożenie systemu szacowania wartości hodowlanej buhajów i krów metodą BLUP – model zwierzęcia w oparciu o próbne udoje

45 000

6

12207.3

Wytworzenie w obrębie ras: wielka biała polska i polska biała zwisłoucha wysokoprodukcyjnych populacji świń wolnych od defektów genetycznych

982 590

7

12401.3

Ocena użytkowości tucznej i rzeźnej w Stacjach Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej

1 548 680

8

12402.3

Ocena użytkowości rozpłodowej loch

66 770

9

12403.3

Ocena przyżyciowa młodych knurów

73 000

10

12405.3

Wykorzystanie oceny przyżyciowej do określenia wartości hodowlanej świń metodą BLUP

70 000

11

13201.3

Wyprowadzenie indeksów selekcyjnych dla owiec

160 200

12

13204.3

Doskonalenie stacyjnej metody oceny wartości hodowlanej tryków

399 940

13

13207.3

Wykorzystanie bazy danych w Instytucie Zootechniki i Polskim Związku Owczarskim w doskonaleniu oceny wartości hodowlanej owiec opartej o metodę BLUP i ANIMAL MODEL

138 240

14

15209.3

Opracowanie założeń metodycznych i organizacyjnych oceny wartości użytkowej królików metodą stacyjną

90 000

15

24126.3

Standaryzacja receptur dawek pokarmowych dla mięsożernych zwierząt futerkowych w oparciu o zaktualizowaną bazę regionalnych zasobów paszowych

77 300

16

32105.3

Zastosowanie biotechnologicznych metod kierowania rozrodem w hodowli świń

324 290

17

16102.3

Produkcja i standaryzacja surowic testowych niezbędnych w kontroli pochodzenia u bydła

840 240

18

16105.3

Wykorzystanie badań grup krwi i polimorficznych form białek u owiec w praktyce hodowlanej

170 280

19

16103.4

Badania nad grupami krwi u świń i ich praktyczne wykorzystanie

224 570

20

16107.4

Badania nad grupami krwi u koni i ich praktyczne wykorzystanie

78 000

21

17108.3

Ocena aktualnego stanu i perspektyw zarodowej hodowli kur nieśnych w Polsce

51 380

22

17109.3

Monitoring wartości użytkowej drobiu

83 650

23

21106.3

Organizacja i prowadzenie Krajowego Centrum Informacji o Paszach

87 300

*) Numery rejestracyjne zadań oznaczają:

– pierwsza cyfra – numer kierunku badawczego,

– druga i trzecia cyfra – numer zagadnienia badawczego w obrębie kierunku,

– czwarta i piąta cyfra – numer tematu szczegółowego w obrębie zagadnienia badawczego,

– szósta cyfra (podana po kropce) – wykonawcę oraz źródło finansowania; cyframi 3 i 4 oznaczone są zadania finansowane przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Załącznik 9. [WYKAZ ZADAŃ I WYSOKOŚĆ STAWEK DOTACJI NA DOFINANSOWANIE OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ I HODOWLANEJ, WPISU I PROWADZENIA KSIĄG ZWIERZĄT ZARODOWYCH ORAZ USŁUG UNASIENNIANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH]

Załącznik nr 9

WYKAZ ZADAŃ I WYSOKOŚĆ STAWEK DOTACJI NA DOFINANSOWANIE OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ I HODOWLANEJ, WPISU I PROWADZENIA KSIĄG ZWIERZĄT ZARODOWYCH ORAZ USŁUG UNASIENNIANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Lp.

Zadanie

Stawka w zł za 1 sztukę

1

2

3

4

 

 

miesięczna

roczna

A

Ocena i hodowla zwierząt

 

 

I

Ocena krowy:

 

 

 

1. Ocena mlecznej użytkowości krów metodą A4:

 

 

 

1) w gospodarstwie:

 

 

 

a) do 20 sztuk krów

8,80

105,60

 

b) od 21 do 50 sztuk krów

4,00

48,00

 

c) powyżej 50 sztuk krów

1,90

22,80

 

2) w gospodarstwie do 5 sztuk krów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej

11,00

132,00

 

2. Ocena mlecznej użytkowości krów metodą:

 

 

 

1) A 8

5,00

60,00

 

2) A T4

1,85

22,20

 

3. Ocena krów w stadach bydła mięsnego

2,75

33,00

 

4. Ocena typu i budowy krów pierwiastek ras mlecznych, testowych i pozostawionych na remont stad z udokumentowanym pochodzeniem oraz krów pierwiastek kandydujących na matki buhajów

15,00

II

Hodowla bydła zarodowego ras mlecznych i mięsnych:

 

 

 

1. Wpis do ksiąg

12,00

 

2. Prowadzenie ksiąg

2,50

 

3. Parametryzacja stad krów ras mięsnych

2,50

III

Ocena lochy:

 

 

 

1. W gospodarstwie do 40 sztuk loch

3,40

40,80

 

2. W gospodarstwie powyżej 40 sztuk loch

2,50

30,00

IV

Prowadzenie ksiąg:

 

 

 

licencji loch i knurów, kwalifikacji loszek i knurów

4,27

V

Ocena owcy maciorki stada podstawowego:

 

 

 

1. W gospodarstwie do 100 sztuk

1,40

16,80

 

2. W gospodarstwie powyżej 100 sztuk

0,44

5,28

VI

Ocena kozy:

 

 

 

1. Metodą A4:

 

 

 

1) W gospodarstwie do 15 sztuk kóz

8,64

103,68

 

2) W gospodarstwie powyżej 15 sztuk kóz

4,32

51,84

 

2. Metodą AT:

 

 

 

1) w gospodarstwie do 15 sztuk kóz

6,50

78,00

 

2) w gospodarstwie powyżej 15 sztuk kóz

3,25

39,00

VII

Ocena samicy stada podstawowego zwierząt futerkowych:

 

 

 

1. W fermie lisów, jenotów, norek, tchórzy, szynszyli i nutrii:

 

 

 

1) w stadzie do 100 sztuk samic

0,83

9,96

 

2) w stadzie powyżej 100 sztuk samic

0,65

7,80

 

2. W fermie królików

1,21

14,52

VIII

Ocena pszczół:

 

 

 

1. Pasieka w ocenie terenowej

112,00

1344,00

 

2. Pasieka w ocenie stacjonarnej

223,00

2676,00

IX

Ocena drobiu:

 

 

 

1. Stado hodowlane

53,75

645,00

 

w tym: ocena wstępna

21,50

258,00

 

ocena właściwa

32,25

387,00

 

2. Stado reprodukcyjne*):

 

154,20

 

w tym: ocena wstępna

 

108,00

 

ocena właściwa

 

46,20

 

3. Ocena terenowa**):

 

 

 

1) ocena wstępna:

 

 

 

a) kategoria I

 

260,00

 

b) kategoria II

 

65,00

 

c) kategoria III

 

130,00

 

2) ocena właściwa

 

80,00

B

Unasiennianie zwierząt

 

 

I

Krowy i jałowicy nasieniem buhajów:

do usługi

na realizację Programu oceny i selekcji buhajów

 

1. Preferowanych do użycia w inseminacji oraz testowanych

2,00

15,00

 

2. Pozostałych krajowych dopuszczonych do rozrodu oraz nasieniem importowanym dla potrzeb realizacji programu hodowlanego***)

2,00

9,00

II

Krowy matki buhajów biorącej udział w realizacji programu hodowlanego dla bydła mlecznego nasieniem importowanym na potrzeby realizacji tego programu

2,00

198,00****)

III

Lochy:

do usługi

do nasienia

 

nasieniem knurów dopuszczonych do rozrodu według wymagań Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt:

 

 

 

1) w stadach objętych oceną użytkowości

2,00

23,00

 

2) w stadach pozostałych

2,00

15,00

 

 

do usługi i nasienia

IV

Klaczy

40,00

V

Owcy maciorki:

 

 

1) z synchronizacją rui

7,00

 

2) bez synchronizacji rui

3,00

VI

Kozy

20,00

VII

Matki pszczelej:

 

 

sztuczne i naturalne w pasiekach stacji hodowli i unasienniania zwierząt oraz w pasiece Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt, a także wyprodukowanie każdej matki przez pasiekę Stację Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Olecku i pasiekę Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt w Parzniewie przeznaczonej do rejonu zachowawczego pszczół miejscowych

30,00

C

Realizacja zadań przez:

Stawka miesięczna w złotych

I

Centralną Stację Hodowli Zwierząt z zakresu:

 

 

1) hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich

216 440,00

 

2) przetwarzania i publikowania danych z oceny użytkowości

130 000,00

 

3) doskonalenia systemu dokumentowania stad i prowadzenia ksiąg bydła zarodowego ras mięsnych

17 958,00

 

4) programów zachowania różnorodności biologicznej zwierząt gospodarskich

8 937,00

 

5) prowadzenia prac związanych z organizacją Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych

9 745,00

II

Polski Związek Owczarski z zakresu:

 

 

1) koordynowania i nadzorowania prac związanych z prowadzeniem ksiąg oraz oceną wartości użytkowej i hodowlanej owiec i kóz

8 212,00

 

2) przetwarzania i publikowania danych z oceny użytkowości owiec i kóz, kompletowania danych i obsługi krajowej bazy danych dotyczącej owiec

3 750,00

*) Dotacja wypłacana jest w pełnej wysokości stawki rocznej po wykonaniu lustracji i oceny fermy reprodukcyjnej przeprowadzanej w celu jej uznania.

**) Dotacja za ocenę terenową drobiu wypłacana jest w pełnej wysokości stawki rocznej za wykonane, zgodnie z metodyką oceny, jedno zadanie obejmujące ocenę w danym cząstkowym okresie życia i produkcji stada.

***) Dotacja do unasienniania nasieniem importowanym przysługuje wyłącznie, jeżeli zostało ono zakupione z udziałem dotacji z budżetu państwa.

****) Stawka obejmuje koszt nasienia importowanego.

Załącznik 10. [WYSOKOŚĆ STAWEK DOTACJI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW UPOWSZECHNIANIA DORADZTWA ROLNICZEGO]

Załącznik nr 10

WYSOKOŚĆ STAWEK DOTACJI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW UPOWSZECHNIANIA DORADZTWA ROLNICZEGO

Lp.

Zadanie

Stawka w złotych

1

2

3

1

Szkolenie

180 na jeden osobodzień

2

Pokazy i demonstracje

700 na jedną demonstrację lub pokaz

3

Olimpiady, konkursy, wystawy:

 

 

– o zasięgu regionalnym

14 000 na jedną olimpiadę, konkurs lub wystawę

 

– o zasięgu wojewódzkim

9 000 na jedną olimpiadę, konkurs lub wystawę

 

– o zasięgu gminnym lub rejonowym

6 000 na jedną olimpiadę, konkurs lub wystawę

4

Opracowanie i koszt wydawniczy materiałów szkoleniowych

1 000 za jeden arkusz wydawniczy

5

Opracowanie i realizacja filmów dydaktycznych

12 000 za jeden akt

 

Załącznik 11. [STAWKI DOTACJI ZA BADANIA MONITOROWE WYKONYWANE W ZAKRESIE JAKOŚCI GLEB, ROŚLIN, PRODUKTÓW ROLNICZYCH I SPOŻYWCZYCH]

Załącznik nr 11

STAWKI DOTACJI ZA BADANIA MONITOROWE WYKONYWANE W ZAKRESIE JAKOŚCI GLEB, ROŚLIN, PRODUKTÓW ROLNICZYCH I SPOŻYWCZYCH

Lp.

Rodzaj badania

Stawka dotacji za jedno badanie w złotych

1

2

3

1

Oznaczanie parametrów fizykochemicznych gleby, w tym metali ciężkich

735

2

Oznaczanie zawartości metali ciężkich w roślinach, tkankach zwierząt, mleku, produktach roślinnych i przetworach mięsnych

220

3

Oznaczanie azotanów i azotynów w produktach roślinnych i przetworach mięsnych

70

4

Oznaczanie pozostałości pestycydów w roślinach, tkankach zwierząt, mleku, produktach roślinnych i przetworach mięsnych

225

5

Oznaczanie pozostałości polichlorowanych bifenyli (PCB) w roślinach, tkankach zwierząt, mleku, produktach roślinnych i przetworach mięsnych

225

6

Oznaczanie mikotoksyn w ziarnie zbóż

255

7

Oznaczanie kwasów tłuszczowych w przetworach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i produktach olejarskich

65

8

Oznaczanie zawartości WWA w tkankach zwierząt, produktach roślinnych i przetworach mięsnych

155

9

Oznaczanie amin biogennych w tkankach zwierząt i przetworach mięsnych

180

10

Oznaczanie zawartości środków hamujących w mleku

45

11

Badania międzylaboratoryjne prób roślin, tkanek zwierząt, mleka, produktów roślinnych i przetworów mięsnych

625

 

Załącznik 12. [STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE PRAC GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWYCH NA POTRZEBY ROLNICTWA]

Załącznik nr 12

STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE PRAC GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWYCH NA POTRZEBY ROLNICTWA

Lp.

Zadanie

Jednostka

Stawka dotacji w zł

1

2

3

4

1

Scalenie i wymiana gruntów

ha

500,00

2

Opracowanie materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w części dotyczącej rolniczej przestrzeni produkcyjnej

ha*)

8,00

3

Opracowanie planu urządzeniowo-rolnego gminy, wsi i gospodarstw rolnych, z uwzględnieniem wymogów ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, krajobrazu oraz ochrony gruntów rolnych

ha

242,00

4

Opracowanie dokumentacji geodezyjno-urządzeniowej granicy polno-leśnej

ha

55,00

5

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sporządzenia projektu rekultywacji gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych w wyniku działania nieznanych sprawców, w tym dokumentacji projektowej rekultywacji na cele rolne lub leśne oraz dokumentacji technicznej dróg transportu rolnego

ha

1 400,00

km drogi

3 000,00

6

Opracowanie map numerycznych ewidencji gruntów metodą

skanowania i digitalizacji

pkt

5,50

analityczną

pkt

6,70

nowego pomiaru

pkt

27,00

7

Opracowanie części opisowej operatu ewidencji gruntów w systemie informatycznym (wg stanu w rejestrze gruntów)

działka

3,50

8

Weryfikacja (kontrola terenowa) ewidencji gruntów i budynków

ha

18,00

9

Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla aktualizacji danych ewidencji

ha

71,00

10

Modernizacja ewidencji gruntów

I etap – prace przygotowawcze

działka

10,00

II etap – porządkowanie i aktualizacja danych opisowych

działka

270,00

III etap – zakładanie zbiorów ewidencji w zakresie danych opisowych

działka

10,00

IV etap – utworzenie mapy numerycznej

działka

50,00

11

Założenie ewidencji budynków

budynek

100,00

12

Założenie ewidencji gruntów

działka

390,00

13

Ponowna gleboznawcza klasyfikacja

gruntów zmeliorowanych

ha

43,00

gruntów zrekultywowanych i ulepszonych

ha

100,00

zmienionych klas gruntów i użytków rolnych

ha

100,00

14

Kontrola gleboznawczej klasyfikacji gruntów (np. scalenie i wymiana gruntów)

ha

34,00

15

Opracowanie map glebowo-rolniczych (1:5000)

ha

5,40

16

Aktualizacja lub odnowienie map glebowo-rolniczych (1:5000)

ha

2,20

17

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej

działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania

działka

630,0

na grunty zmeliorowane (tereny konkurencyjne) na potrzeby naliczania opłat melioracyjnych

ha

15,00

dla nieruchomości rolnych Państwowego Funduszu Ziemi przekazywanych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

działka

630,00

do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu i wymianie gruntów

działka

80,00

do wydania decyzji organów administracji rządowej dotyczącej zwrotu nieruchomości rolnych przejętych na rzecz Skarbu Państwa z naruszeniem prawa

godzina

60,00

*) Do rozliczenia prac związanych z opracowaniem materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa, w części dotyczącej rolniczej przestrzeni produkcyjnej, należy brać tylko ilość ha użytków rolnych.

Załącznik 13. [STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE PRAC W ZAKRESIE CHEMIZACJI ROLNICTWA]

Załącznik nr 13

STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE PRAC W ZAKRESIE CHEMIZACJI ROLNICTWA

Lp.

Zadania dotowane

Jednostka

Stawka dotacji w zł

1

2

3

4

1

Badanie gleb na potrzeby doradztwa rolniczego

próbka

11

2

Badanie ziem i gleb ogrodniczych

próbka

8

3

Badanie części wskaźnikowych roślin na potrzeby nawożenia dolistnego

próbka

10

4

Badanie gleb na zawartość mikroelementów

próbka

40

5

Badanie zawartości azotu mineralnego w glebie na potrzeby nawożenia i oceny zanieczyszczenia środowiska

próbka

90

6

Analiza pasz gospodarskich

próbka

25

7

Kontrola jakości nawozów

próbka

48

8

Badanie płodów rolnych na zawartość metali ciężkich

próbka

116

9

Badanie zawartości azotanów w płodach rolnych

próbka

13

10

Kontrola stanu żyzności gleb i składu chemicznego wód gruntowych

punkt

580

11

Testowanie uniwersalnej metody badania gleb na potrzeby doradztwa nawozowego

próbka

13

12

Badania na potrzeby rolnictwa ekologicznego:

 

 

 

a) analiza gleby na zawartość pierwiastków śladowych

próbka

140

 

b) analiza wody na zawartość azotanów

próbka

15

 

Załącznik 14. [STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ROŚLIN]

Załącznik nr 14

STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ROŚLIN

Lp.

Zadania

Jednostka

Stawka dotacji w zł

1

2

3

4

1

Urzędowe badanie kontrolne środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie i stosowaniu w rolnictwie:

 

 

 

– analiza parametrów fizykochemicznych form użytkowych środków ochrony roślin

próbka

122

 

– analiza zawartości substancji biologicznie czynnej

próbka

239

 

– ocena skuteczności biologicznej środków ochrony roślin metodą laboratoryjną

próbka

161

 

– ocena fitotoksyczności środka ochrony roślin

próbka

200

2

Analiza pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych:

 

 

 

– badanie pozostałości insektycydów chloroorganicznych

próbka

101

 

– badanie pozostałości insektycydów fosforoorganicznych

próbka

70

 

– badanie pozostałości insektycydów pyretroidowych

próbka

111

 

– badanie pozostałości insektycydów karbaminianowych

próbka

102

 

– badanie pozostałości innych insektycydów

próbka

101

 

– badanie pozostałości fungicydów karbaminianowych

próbka

101

 

– badanie pozostałości fungicydów dwutiokarbaminianowych

próbka

35

 

– badanie pozostałości innych fungicydów

próbka

124

 

– badanie pozostałości herbicydów fenylomocznikowych

próbka

155

 

– badanie pozostałości innych herbicydów

próbka

101

 

Załącznik 15. [WYSOKOŚĆ STAWEK DOTACJI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KONTROLI GOSPODARSTW NA ZGODNOŚĆ SPOSOBÓW PRODUKCJI Z KRYTERIAMI ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO]

Załącznik nr 15

WYSOKOŚĆ STAWEK DOTACJI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KONTROLI GOSPODARSTW NA ZGODNOŚĆ SPOSOBÓW PRODUKCJI Z KRYTERIAMI ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

Lp.

Powierzchnia gospodarstwa

Stawka w złotych na 1 gospodarstwo

1

2

3

1

do 5 ha użytków rolnych

75

2

powyżej 5 ha do 10 ha użytków rolnych

100

3

powyżej 10 ha do 20 ha użytków rolnych

125

4

powyżej 20 ha do 50 ha użytków rolnych

150

5

powyżej 50 ha do 100 ha użytków rolnych

175

6

powyżej 100 ha użytków rolnych

300

 

Załącznik 16. [STAWKI DOTACJI NA MONITOROWANIE DOSTĘPU POLSKICH ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH DO RYNKÓW ZAGRANICZNYCH]

Załącznik nr 16

STAWKI DOTACJI NA MONITOROWANIE DOSTĘPU POLSKICH ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH DO RYNKÓW ZAGRANICZNYCH

DZIAŁ I – Analizy ekonomiczne polityki rolnej

Lp.

Zadania

Jednostka

Stawka dotacji w zł

1

2

3

4

1

Analizy zmian parametrów wpływających na sytuację ekonomiczno-finansową sektora gospodarki żywnościowej (ceny skupu płodów rolnych, ceny środków produkcji, ceny urzędowe, koszty utrzymania)

 

 

 

– oceny kwartalne

opracowanie

37 000

2

Analiza skutków liberalizacji handlu rolno-spożywczego w ramach WTO, Układu Europejskiego, CEFTA

opracowanie

60 000

3

Przygotowanie bazy danych o handlu zagranicznym i polityce rolnej (w oparciu o dane CIHZ i UE)

opracowanie

40 000

 

DZIAŁ II – Monitorowanie zagranicznych rynków rolnych

1

2

3

4

4

Sygnalne raporty monitorujące sytuację podażowo-popytową i cenową na światowych rynkach podstawowych produktów rolnych:

 

 

 

1) zbóż i nasion oleistych

opracowanie

8 700

 

2) żywca, mięsa wołowego, wieprzowego, drobiu i jaj

opracowanie

8 700

 

3) owoców, warzyw

opracowanie

8 700

 

4) cukru

opracowanie

8 700

 

5) mleka i produktów mleczarskich

opracowanie

8 700

5

Roczny raport podsumowujący polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 1997 r.

opracowanie

45 000

6

Przygotowanie kwartalnych analiz obrotów w handlu zagranicznym towarami rolno-spożywczymi

opracowanie

18 500

7

Przygotowanie szybkich analiz bieżącej sytuacji w polskim handlu artykułami rolno-spożywczymi z wybranymi państwami i w rolnictwie tych krajów

opracowanie

1800

 

DZIAŁ III – Monitorowanie rozmiarów importu i cen importowych

Lp.

Zadania

Jednostki

Stawka/1 osobodzień w złotych

1

2

3

4

8

Weryfikacja danych liczbowych i doprowadzenie ich do porównywalności w każdym miesiącu 1998 r.

osobodzień

180

9

Wykonanie prac obliczeniowych i przygotowanie miesięcznych raportów o wielkości importu towarów według narastających danych miesięcznych

osobodzień

180

10

Wykonanie prac obliczeniowych i przygotowanie miesięcznych raportów o cenach importowych towarów według danych miesięcznych

osobodzień

180

11

Sporządzenie uzupełniającej analizy tendencji zmian wielkości importu i cen importowych towarów w 1997 r. oraz syntezy

osobodzień

180

12

Ustalenie wielkości progowych importu i ceny progu dla towarów wymagających głębszej ochrony – w zależności od potrzeb – na rok 1999

osobodzień

180

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »