REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 240 poz. 2071

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie świadczeń z tytułu urlopów górniczych i zasiłków socjalnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112, z 2001 r. Nr 5, poz. 41 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 i Nr 238, poz. 2020) zarządza się, co następuje:

§ 1.
[1] Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz sposób wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie świadczeń, o których mowa w art. 22 i 23 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, zwanej dalej „ustawą”

2) warunki, zasady i tryb przyznawania, obliczania i wypłacania świadczeń, o których mowa w art. 22 i 23 ustawy;

3) szczegółowe warunki powodujące cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej.

§ 2.
Dotacje ustalone w ustawach budżetowych przeznacza się na finansowanie świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych, o których mowa w art. 22 i 23 ustawy.
§ 3.
1. Dotacje na świadczenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 i art. 23 ustawy, są przyznawane na wniosek podmiotu ubiegającego się o dotację.

2. Wniosek o przyznanie zaliczki dotacji na dany miesiąc powinien zawierać:

1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dotację;

2) określenie rodzaju świadczeń;

3) liczbę osób i kwotę dotacji z podziałem na rodzaje świadczeń;

4) wykaz osób wraz z numerem PESEL, które będą korzystały z poszczególnych rodzajów świadczeń;

5) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dotację.

§ 4.
1. Podmiot, który otrzymał dotację na świadczenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 i art. 23 ustawy, jest obowiązany sporządzać i przekazywać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki sprawozdania miesięczne i roczne z wykorzystania dotacji.

2. Sprawozdanie miesięczne powinno zawierać:

1) rozliczenie kwot wypłacanych na świadczenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 i art. 23 ustawy, wraz z należnymi składkami, w tym kwot przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych;

2) wykaz osób wraz z numerem PESEL, które nabyły uprawnienia do 50% wysokości miesięcznego świadczenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i art. 23 ustawy, oraz wykaz osób, które utraciły uprawnienia do tych świadczeń.

3. Sprawozdanie roczne powinno zawierać rozliczenie, o którym mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 5.
1. Przyznane pracownikowi świadczenie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, jest wypłacane w każdym miesiącu trwania urlopu górniczego, nie później niż w terminie wypłaty wynagrodzenia u pracodawcy.

2. Podstawę do ustalania wysokości świadczenia stanowi wynagrodzenie ustalone na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy.

3. Przyznane pracownikowi świadczenie, o którym mowa w art. 23 ustawy, jest wypłacane w miesiącu następującym po miesiącu, w którym były pracownik jest uprawniony do jego pobierania, nie później niż w terminie wypłaty wynagrodzeń u byłego pracodawcy.

§ 6.
1. Dotacja na cele określone w art. 22 ust. 3 ustawy jest przyznawana na wniosek podmiotu ubiegającego się o dotację.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, o przyznanie zaliczki dotacji na dany miesiąc powinien zawierać:

1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dotację;

2) określenie wielkości wydanych deputatów węglowych i rodzaju nagród;

3) liczbę osób uprawnionych do:

a) pobierania deputatów węglowych,

b) otrzymywania nagród;

4) wysokość kwoty zaliczki – w podziale na poszczególne cele;

5) oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że osoby wymienione w pkt 3 są uprawnione do otrzymywania nagród i pobierania deputatów węglowych;

6) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dotację.

3. Nagrody, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy, przysługują w wysokości miesięcznego świadczenia.

§ 7.
1. Podmiot, który otrzymał dotację na cele określone w art. 22 ust. 3 ustawy, jest obowiązany sporządzać i przekazywać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki sprawozdania – miesięczne i roczne.

2. Sprawozdanie miesięczne powinno zawierać w szczególności rozliczenie wypłacanych kwot na cele określone we wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 2, w tym kwot odprowadzonych od nich składek.

3. Sprawozdanie roczne powinno zawierać rozliczenie, o którym mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 8.
1. Dotacja na cele, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy, jest przyznawana zaliczkowo na wniosek podmiotu ubiegającego się o dotację.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, o przyznanie zaliczki dotacji na dany miesiąc powinien zawierać:

1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dotację;

2) liczbę osób przebywających na urlopach górniczych w danym miesiącu;

3) wysokość kwoty zaliczki liczonej jako 1/12 iloczynu przeciętnej liczby osób przebywających na urlopach górniczych w przeliczeniu na pełne etaty, uwzględniając wymiar czasu pracy tych osób przed przejściem na urlop górniczy w danym miesiącu, oraz 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.22);

4) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dotację.

§ 9.
1. Podmiot, który otrzymał dotację na cele określone w art. 22 ust. 4 ustawy, jest obowiązany sporządzić i przekazać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki sprawozdanie roczne za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:

1) liczbę osób przebywających na urlopach górniczych w danym roku w podziale na każdy miesiąc;

2) należną, otrzymaną i zwróconą kwotę dotacji.

§ 10.
1. Przyznawane dotacje na cele określone w rozporządzeniu są przekazywane na rachunek bankowy utworzony specjalnie w tym celu przez podmiot otrzymujący dotację.

2. Przyznaną dotację wykorzystuje się wyłącznie w zakresie, w jakim została udzielona.

§ 11.
1. Sprawozdania miesięczne i roczne są sporządzane na zasadach określonych w rozporządzeniu, w terminach:

1) do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni – sprawozdanie miesięczne;

2) do dnia 20 lutego roku następującego po rozliczanym roku budżetowym – sprawozdanie roczne.

2. Wnioski, o których mowa w rozporządzeniu, wraz z miesięcznymi sprawozdaniami stanowią podstawę do dokonywania wypłaty zaliczki dotacji na miesiąc następujący po miesiącu, którego sprawozdanie dotyczy.

3. Warunek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy zaliczki dotacji otrzymywanej:

1) na miesiąc grudzień;

2) na cele, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy.

§ 12.
Minister właściwy do spraw gospodarki czasowo wstrzymuje przekazywanie kolejnych rat dotacji w przypadku, gdy podmiot, który otrzymał dotację, nie przedłożył w wyznaczonym terminie sprawozdań, o których mowa w rozporządzeniu, i wykorzystał ratę dotacji na inne cele niż określone we wniosku o przyznanie raty dotacji.
§ 13.
1. Cofnięcie dotacji następuje, jeżeli podmiot wykorzystał dotację niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrał dotację w nadmiernej wysokości.

2. Dotacja wykorzystana przez wnioskodawcę w sposób określony w ust. 1 podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na rachunek:

1) z którego została pobrana, jeżeli zwrot następuje w tym samym roku, w którym została pobrana;

2) bieżący-subkonto dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw gospodarki, jeżeli zwrot następuje w następnym roku.

3. Odsetki, o których mowa w ust. 2, nalicza się odpowiednio od dnia przekazania dotacji przez ministra właściwego do spraw gospodarki lub stwierdzenia nieprawidłowego obliczenia dotacji.

§ 14.
W przypadku pobrania dotacji w nadmiernej wysokości zwrotowi podlega ta część dotacji, która została nadmiernie pobrana.
§ 15.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia (Dz. U. Nr 56, poz. 586 oraz z 2002 r. Nr 50, poz. 452).
§ 16.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Gospodarki: J. Piechota

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 97, poz. 867).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113, poz. 717 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1146.

[1] Rozporządzenie traci moc 27 lutego 2004 r. na podstawie § 33 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie dotacji na restrukturyzację zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz refundowania kosztów deputatu węglowego w naturze i rent wyrównawczych (Dz.U. Nr 25, poz. 223).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-12-31
  • Data wejścia w życie: 2003-01-01
  • Data obowiązywania: 2003-01-01
  • Dokument traci ważność: 2004-02-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA