| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Parku Narodowego „Bory Tucholskie” na 2003 r.
§ 2.
Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: Cz. Śleziak

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 130, poz. 1112.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 27 marca 2003 r. (poz. 739)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

Lp.

Identyfikacja i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Sposoby eliminacji zagrożeń

1

2

3

1

Niezgodny z siedliskiem skład gatunkowy drzewostanów.

Wprowadzenie gatunków drzew liściastych zgodnych z siedliskiem.

2

Występowanie nieprawidłowej struktury wiekowej drzewostanów.

Odsłanianie naturalnego odnowienia sosny w drzewostanach, regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach, w celu zróżnicowania struktury wiekowej i przestrzennej.

3

Zamieranie drzewostanów na skutek silnych żerów owadów i porażenia przez grzyby pasożytnicze.

Wycinanie chorych drzew. Prognozowanie zagrożeń ze strony owadów. Wykładanie pułapek na owady.

4

Uszkadzanie upraw leśnych i młodników przez jelenie i sarny.

Grodzenie upraw leśnych i młodników. Zabezpieczanie środkami zapachowymi (repelentami), osłonkami. Zmniejszanie liczebności jeleni i saren.

5

Zagrożenie drzewostanów sosnowych przez pożary.

Oranie pasów przeciwpożarowych (mineralizacja) oraz oczyszczanie ich z materiałów łatwopalnych.

6

Pojawianie się niepożądanych gatunków drzew i krzewów w nieleśnych ekosystemach lądowych (sukcesja naturalna).

Usuwanie drzew i krzewów.

7

Niekorzystne zmiany składu ilościowego i jakościowego ryb w jeziorach, spowodowane procesami nadmiernego gromadzenia substancji pokarmowych (eutrofizacja) i gospodarką rybacką prowadzoną w okresie poprzedzającym utworzenie Parku.

Regulacja składu gatunkowego i struktury wiekowej populacji ryb przez odłowy regulacyjne oraz zarybienia gatunkami występującymi w niedoborze.

 

Załącznik 2. [SPOSOBY I ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ]

Załącznik nr 2

SPOSOBY I ZAKRES PROWADZENIA OCHRONY CZYNNEJ

Czynność

Sposób wykonania i zakres

Lokalizacja*

1

2

3

1. Ochrona ekosystemów leśnych.

Zalesienie gruntu po pożarze, na powierzchni 0,32 ha.

79b, f.

 

Wprowadzenie gatunków liściastych pod osłonę drzewostanu (przebudowa), na powierzchni 5,33 ha

159a, f, g, (144d)1).

 

Odsłonięcie nowego pokolenia drzew przez usunięcie części drzew z górnego piętra drzewostanu głównego, na powierzchni 3,71 ha.

198a, 222a.

 

1

2

3

 

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (czyszczenia późne), na powierzchni 6,64 ha.

65d, 67j.

 

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież wczesna), na powierzchni 152,53 ha.

10b, 11a, b, 12a, 16b, 17b, 19b, 23b, 35a, 44b, 74c, 75j, 79a, 91b, 96c, d, g, 106i, 117c, 135g, 136b, 137a, 151d, 153g, 178d, 199f, 223a, c.

 

Siew nasion sosny miejscowego pochodzenia w przerzedzonych drzewostanach na ręcznie przygotowanych pasach, na powierzchni 2,00 ha.

111c.

 

Sadzenie drzew i krzewów gatunków liściastych dla wzbogacenia siedliska (podsadzenia), na powierzchni 4,90 ha.

33b, (65g, 77a, 150b)1).

 

Usuwanie drzew zasiedlonych przez grzyby i owady, z pozostawieniem części drzew niezagrażających zdrowotności drzewostanów.

Cały obszar Parku.

 

Wyłożenie i korowanie drzew pułapkowych na cetyńce, w ilości 260 sztuk.

Cały obszar Parku.

 

Wyłożenie pułapek zapachowych (feromonowych) na:

Cały obszar Parku.

 

– cetyńce 10 sztuk,

 

 

– drwalnika paskowanego 10 sztuk,

 

 

– strzygonię choinówkę 20 sztuk.

 

 

– kornika drukarza 10 sztuk,

 

 

– zwójkę sosnóweczkę 30 sztuk,

 

 

– brudnicę mniszkę 20 sztuk.

 

 

Kontrolne poszukiwanie owadów w ściółce, w ilości 151 prób.

Cały obszar Parku.

 

Zakładanie na drzewach opasek (lepowanie), w celu określenia zagrożenia powodowanego przez owady, na powierzchni 0,65 ha.

25c1).

 

Grodzenie upraw leśnych siatką, w celu ich ochrony przed jeleniowatymi, na powierzchni 10,35 ha.

33b, 65g, 77a, 79b, f, (144d)1), 150b, 159a, f, g.

 

Zabezpieczanie upraw leśnych i młodników środkami zapachowymi (repelentami) przed jeleniowatymi, na powierzchni 31,02 ha.

(15h, 34a1, a2, 36d, 86c)1), 106a, (d, 195a, b, 196d, 221d1, d2)1).

 

Zmniejszenie liczebności zwierząt łownych: sarna 30 sztuk, w tym: kozły 10 sztuk i kozy 20 sztuk, jeleń 10 sztuk, w tym: byki 4 sztuki i łanie 6 sztuk.

Cały obszar Parku.

 

Oranie pasów przeciwpożarowych (mineralizacja), na długości 17,7 km

Wzdłuż dróg publicznych.

 

1

2

3

2. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych.

Koszenie mechaniczne łąk, zbiór wysuszonej masy roślinnej, na powierzchni 12,17 ha, z wywiezieniem tej biomasy.

(219k, m, 220a, d, h)1).

3. Ochrona ekosystemów wodnych.

Zarybianie wylęgiem sielawy**:

 

650 000 sztuk

 

Jezioro Ostrowite.

 

50 000 sztuk

 

Jezioro Zielone.

 

Zarybianie wylęgiem siei:

 

 

125 000 sztuk

 

Jezioro Ostrowite.

 

25 000 sztuk

 

Jezioro Zielone.

 

Zarybianie węgorzem obsadowym:

 

 

0,5 kg

Jezioro Zielone.

 

2,0 kg

Jezioro Jeleń.

 

0,5 kg

Jezioro Główka.

 

2,0 kg

Jezioro Płęsno.

 

1,0 kg.

Jezioro Skrzynka.

 

Zarybianie palczakiem szczupaka:

 

 

30,0 kg

Jezioro Ostrowite.

 

5,0 kg

Jezioro Zielone.

 

15,0 kg

Jezioro Jeleń.

 

5,0 kg

Jezioro Bełczak.

 

5,0 kg

Jezioro Główka.

 

20,0 kg

Jezioro Płęsno.

 

10,0 kg

Jezioro Skrzynka.

 

10,0 kg.

Jezioro Krzywce Wielkie.

 

Zarybianie narybkiem sandacza:

 

 

15,0 kg

Jezioro Płęsno.

 

5,0 kg.

Jezioro Skrzynka.

 

Odłowy regulacyjne:

 

 

1 600,0 kg

Jezioro Ostrowite.

 

125,0 kg

Jezioro Zielone.

 

240,0 kg

Jezioro Jeleń.

 

445,0 kg

Jezioro Płęsno.

 

290,0 kg

Jezioro Skrzynka.

 

100,0 kg

Jezioro Krzywce Wielkie.

 

w tym:

 

 

– sielawa

850 kg

 

 

– leszcz

625 kg

 

 

– płoć

400 kg

 

 

– karaś

275 kg

 

 

– lin

150 kg

 

 

– węgorz schodzący

325 kg

 

 

– szczupak

85 kg

 

 

– okoń

90 kg.

 

 

Objaśnienia:

* Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone literą oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapą przeglądową Nadleśnictwa Rytel, Obręb Klosnowo, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.1987 r., nr V/1/1. W Parku Narodowym „Bory Tucholskie” wszystkie lasy objęte są ochroną częściową.

Mapa znajduje się w siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w miejscowości Charzykowy.

** Zarybianie powinno być dokonane w oparciu o materiał zarybieniowy o cechach właściwych dla lokalnych populacji ryb, w celu stabilizacji składów jakościowych i ilościowych populacji ryb występujących na terenie parku narodowego.

1) Zadania kontynuowane z 2002 r.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adrianna Michałowicz

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »