| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 25 marca 2003 r.

w sprawie szczegółowego trybu nadawania oraz wzoru odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej”

Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Odznaka „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, zwana dalej „odznaką”, może być nadana funkcjonariuszowi albo pracownikowi Służby Więziennej, który:

1) wzorowo wykonywał zadania służbowe;

2) przejawiał inicjatywę w służbie lub pracy;

3) wykonywał zadania wymagające szczególnie dużego nakładu pracy;

4) wykonywał zadania w warunkach szczególnie utrudnionych;

5) dokonał czynu świadczącego o szczególnej odwadze lub męstwie.

2. Odznaka może być nadana także innej osobie, za zasługi w realizacji zadań Służby Więziennej.

§ 2.
Odznaka dzieli się na trzy stopnie:

1) l stopień – złota;

2) II stopień – srebrna;

3) III stopień – brązowa.

§ 3.
1. Odznaka tego samego stopnia może być nadana tej samej osobie tylko raz.

2. Przy nadawaniu odznaki zachowuje się kolejność w jej stopniach, przy czym:

1) srebrna odznaka może być nadana osobie wyróżnionej brązową odznaką, jeżeli od jej nadania upłynęły co najmniej trzy lata;

2) złota odznaka może być nadana osobie wyróżnionej srebrną odznaką, jeżeli od jej nadania upłynęło co najmniej pięć lat.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odstąpić od zasad określonych w ust. 2.

4. Odznaka może być nadana pośmiertnie.

§ 4.
Nadawanie odznaki następuje w dniu 26 kwietnia – w rocznicę uchwalenia ustawy o Służbie Więziennej, z okazji Narodowego Święta Niepodległości lub z okazji innych świąt państwowych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również w innych terminach.
§ 5.
1. Odznakę nadaje Minister Sprawiedliwości z własnej inicjatywy albo na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

2. Wniosek w sprawie nadania odznaki przedstawia Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej, za pośrednictwem dyrektora okręgowego Służby Więziennej, kierownik jednostki organizacyjnej, w której przedstawiona do wyróżnienia osoba pełni służbę albo pracuje.

3. Dyrektor okręgowy Służby Więziennej może także przedstawić wniosek w sprawie nadania odznaki osobie, o której mowa w ust. 2, z podległej mu jednostki organizacyjnej Służby Więziennej.

4. Dyrektor Generalny Służby Więziennej może przedstawić wniosek w sprawie nadania odznaki każdej osobie, o której mowa w § 1.

§ 6.
Wniosek o nadanie odznaki powinien w szczególności zawierać:

1) dane personalne osoby przedstawianej do wyróżnienia;

2) informacje o osiągnięciach uzasadniających nadanie odznaki;

3) opinię uprawnionego przełożonego, o którym mowa w § 5.

§ 7.
1. Odznaka ma kształt okrągłego medalu o średnicy 35 mm wykonanego w tombaku odpowiednio patynowanego, posrebrzanego lub pozłacanego. Na licowej stronie, w otoku, znajduje się napis dwoma łukami: „MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI ZASŁUŻONEMU”, a pośrodku, na tle ciemnoczerwonej emalii, wizerunek godła państwowego ustawowego wzoru w kolorze srebrnym. Na odwrotnej stronie odznaki, w środkowej części, na tle stylizowanej odznaki Służby Więziennej, składającej się z pochodni skrzyżowanej z mieczem na tle wieńca z liści dębowych, umieszczony jest w trzech wierszach napis: „PENITENCJA/PRACA, OŚWIATA/KULTURA”.

2. Odznaka jest zawieszona na wstążce szerokości 35 mm, granatowej, obrzeżonej prążkami szerokości 3 mm czerwono-białym i biało-czerwonym, z dwoma paskami białymi szerokości 4 mm, w równych 7 mm odstępach.

3. Wzór graficzny odznaki, wraz ze wstążką, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 8.
1. Odznakę wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie wręcza Minister Sprawiedliwości lub osoba przez niego upoważniona.

2. Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się w sposób i w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter aktu wręczenia.

§ 9.
Ewidencję osób odznaczonych prowadzi Centralny Zarząd Służby Więziennej.
§ 10.
1. W razie zgubienia albo zniszczenia odznaki wydaje się, na prośbę osoby odznaczonej, odznakę tego samego stopnia. Ponowne wydanie odznaki następuje za zwrotem kosztów jej wytworzenia.

2. W razie zgubienia lub zniszczenia legitymacji stwierdzającej nadanie odznaki, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że ponowne wydanie legitymacji następuje nieodpłatnie.

§ 11.
1. Osobom, którym nadano brązową lub srebrną odznakę „W Służbie Penitencjarnej” na podstawie przepisów zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1985 r. w sprawie zasad i trybu udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz wzoru odznaki „W Służbie Penitencjarnej” (Dz. Urz. Min. Spraw, z 1986 r. Nr 2, poz. 7) albo odznakę III lub II stopnia na podstawie przepisów zarządzenia, o którym mowa w § 12, może być nadana odpowiednio odznaka II lub l stopnia „Za zasługi w pracy penitencjarnej” – z uwzględnieniem terminów przewidzianych w § 3 ust. 2.

2. Osoby, którym nadano odznakę „W Służbie Penitencjarnej” lub odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej” na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 1, zachowują prawo do jej noszenia.

§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk

 

1) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 1997 r. w sprawie zasad i trybu nadawania oraz wzoru odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej” (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 4, poz. 44), zachowane w mocy na podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877).

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI "ZA ZASŁUGI W PRACY PENITENCJARNEJ"]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 25 marca 2003 r. (poz. 871)

Załącznik nr 1

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI „ZA ZASŁUGI W PRACY PENITENCJARNEJ”

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI]

Załącznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka M. Kalisz

Aplikantka radcowska w kancelarii e|n|w|c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »