| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

SZÓSTY PROTOKÓŁ

sporządzony w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r.

do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Paryżu dnia 2 września 1949 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 5 marca 1996 r. został sporządzony w Strasburgu Szósty Protokół do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, w następującym brzmieniu:

Przekład

Szósty Protokół
do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy

Państwa członkowskie Rady Europy, sygnatariusze niniejszego protokołu,

mając na względzie Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, podpisaną w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (zwaną dalej „Konwencją");

mając na względzie Protokół nr 11 do Konwencji, zmieniający mechanizm kontroli ustanowiony przez Konwencję, podpisany w Strasburgu w dniu 11 maja 1994 r. (zwany dalej „Protokołem nr 11 do Konwencji"), który ustanawia stały Europejski Trybunał Praw Człowieka (zwany dalej „Trybunałem") zastępujący Europejską Komisję i Europejski Trybunał Praw Człowieka;

mając na względzie także artykuł 51 Konwencji, który stanowi, że sędziowie są uprawnieni w czasie pełnienia swoich funkcji do korzystania z przywilejów i immunitetów przewidzianych w artykule 40 Statutu Rady Europy i w porozumieniach zawartych na jego podstawie;

przypominając o Porozumieniu ogólnym w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, podpisanym w Paryżu dnia 2 września 1949 r. (zwanym dalej „Porozumieniem Ogólnym"), oraz o jego Drugim, Czwartym i Piątym Protokole;

zważywszy, że nowy protokół do Porozumienia Ogólnego jest potrzebny w celu przyznania przywilejów i immunitetów sędziom Trybunału;

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Poza przywilejami i immunitetami przewidzianymi w artykule 18 Porozumienia Ogólnego sami sędziowie, a także ich współmałżonkowie i niepełnoletnie dzieci, korzystają z przywilejów, immunitetów, zwolnień i ułatwień przyznawanych zgodnie z prawem międzynarodowym przedstawicielom dyplomatycznym.

Artykuł 2

W rozumieniu niniejszego protokołu termin „sędziowie" oznacza sędziów wybranych zgodnie z artykułem 22 Konwencji oraz każdego sędziego ad hoc powołanego przez zainteresowane państwo na mocy artykułu 27 ustęp 2 Konwencji.

Artykuł 3

W celu zapewnienia sędziom całkowitej wolności słowa oraz całkowitej niezależności w wykonywaniu ich obowiązków, immunitet jurysdykcyjny w odniesieniu do ich wypowiedzi ustnych lub pisemnych oraz wszelkich czynności dokonywanych przez nich w toku pełnienia ich obowiązków będzie im nadal przysługiwał, nawet po zakończeniu ich mandatu.

Artykuł 4

Przywileje i immunitety przyznaje się sędziom nie dla osobistej korzyści, lecz w celu zapewnienia im całkowitej niezależności przy wykonywaniu ich funkcji. Jedynie Trybunał na posiedzeniu plenarnym jest władny orzec o pozbawieniu immunitetu; ma on nie tylko prawo, ale i obowiązek pozbawienia immunitetu sędziego w każdym przypadku, kiedy w jego przekonaniu immunitet mógłby utrudniać wymiar sprawiedliwości oraz kiedy może on być uchylony bez uszczerbku dla celu, w jakim immunitet jest przyznawany.

Artykuł 5

1. Postanowienia artykułów 1, 3 i 4 niniejszego protokołu stosuje się do Szefa Kancelarii Trybunału i do zastępcy Szefa Kancelarii, kiedy spełnia on funkcje Szefa Kancelarii, na podstawie oficjalnej notyfikacji Państwom-Stronom Konwencji.

2. Postanowienia artykułu 3 niniejszego protokołu i artykułu 18 Porozumienia Ogólnego stosuje się do zastępcy Szefa Kancelarii.

3. Przywileje i immunitety przewidziane w ustępach 1 i 2 niniejszego artykułu przyznaje się Szefowi Kancelarii i zastępcy Szefa Kancelarii nie dla ich osobistej korzyści, lecz w celu ułatwienia wykonywania ich funkcji. Jedynie Trybunał na posiedzeniu plenarnym jest władny orzec o pozbawieniu immunitetu Szefa Kancelarii i zastępcy Szefa Kancelarii; ma on nie tylko prawo, ale i obowiązek pozbawienia ich immunitetu we wszystkich przypadkach, kiedy, jego zdaniem, immunitet mógłby utrudniać wymiar sprawiedliwości oraz kiedy może on być uchylony bez uszczerbku dla celu, w jakim immunitet jest przyznawany.

4. Sekretarz Generalny Rady Europy jest władny, za zgodą Przewodniczącego Trybunału, uwzględniając przy tym w należyty sposób uwagi zamieszczone w ustępie 3, orzec o pozbawieniu immunitetu innych funkcjonariuszy kancelarii Trybunału w myśl postanowień artykułu 19 Porozumienia Ogólnego.

Artykuł 6

1. Dokumenty i pisma Trybunału, sędziów i kancelarii, w zakresie dotyczącym działalności Trybunału, są nienaruszalne.

2. Korespondencja oficjalna i inne oficjalne pisma Trybunału, sędziów i Kancelarii nie podlegają zatrzymaniu ani cenzurze.

Artykuł 7

1. Niniejszy protokół jest otwarty do podpisu przez państwa członkowskie Rady Europy sygnatariuszy Porozumienia Ogólnego, które mogą wyrazić zgodę na przystąpienie do niego poprzez:

a) podpisanie bez zastrzeżenia ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia albo

b) podpisanie z zastrzeżeniem ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia, po którym nastąpi ratyfikacja, przyjęcie lub zatwierdzenie.

2. Dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia lub zatwierdzenia są składane Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy.

Artykuł 8

1. Niniejszy protokół wejdzie w życie w pierwszym dniu miesiąca następującego po upływie jednego miesiąca od dnia, w którym trzy strony Porozumienia Ogólnego wyrażą swą zgodę na związanie się protokołem zgodnie z postanowieniami artykułu 7, jeśli w dniu tym Protokół nr 11 do Konwencji będzie obowiązywał lub w przeciwnym razie, w dniu wejścia w życie Protokołu nr 11 do Konwencji.

2. W odniesieniu do każdego Państwa-Strony Porozumienia Ogólnego, które podpisze niniejszy protokół w późniejszym terminie bez zastrzeżenia ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia albo które go ratyfikuje, przyjmie lub zatwierdzi, niniejszy protokół wejdzie w życie po upływie jednego miesiąca po dniu, w którym nastąpiło podpisanie lub złożenie dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia lub zatwierdzenia.

Artykuł 9

1. Każde państwo może, w chwili podpisania bez zastrzeżenia ratyfikacji, w chwili ratyfikacji lub w jakimkolwiek późniejszym czasie, oświadczyć w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Rady Europy, że niniejszy protokół będzie obowiązywał na wszystkich terytoriach lub niektórych terytoriach, za których stosunki międzynarodowe Państwo to odpowiada i do których stosuje się Konwencję wraz z jej protokołami.

2. Protokół będzie obowiązywał na terytorium lub terytoriach wymienionych w notyfikacji, począwszy od trzydziestego dnia po otrzymaniu tej notyfikacji przez Sekretarza Generalnego Rady Europy.

3. Każde oświadczenie złożone stosownie do ustępu 1 może być wycofane lub zmodyfikowane w części dotyczącej jakiegokolwiek terytorium wymienionego w tym oświadczeniu, w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego. Wycofanie lub modyfikacja obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie jednego miesiąca od dnia otrzymania notyfikacji przez Sekretarza Generalnego.

Artykuł 10

Sekretarz Generalny Rady Europy notyfikuje państwom członkowskim Rady Europy:

a) każde podpisanie;

b) złożenie każdego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia;

c) każdą datę wejścia w życie niniejszego protokołu zgodnie z postanowieniami artykułów 8 i 9;

d) każdy inny akt, notyfikację lub zawiadomienie odnoszące się do niniejszego protokołu.

Na dowód czego, niżej podpisani, należycie do tego upoważnieni, podpisali niniejszy protokół.

Sporządzono w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r. w języku angielskim i francuskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne, w jednym egzemplarzu, który zostanie złożony w archiwach Rady Europy. Sekretarz Generalny Rady Europy przekaże jego uwierzytelnione odpisy każdemu państwu członkowskiemu Rady Europy.

Sixth Protocol
to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe

The member States of the Council of Europe, signatories hereto,

Having regard to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred to as "the Convention");

Having regard to Protocol No. 11 to the Convention, restructuring the control machinery established thereby, signed at Strasbourg on 11 May 1994 (hereinafter referred to as "Protocol No. 11 to the Convention"), which establishes a permanent European Court of Human Rights (hereinafter referred to as "the Court") to replace the European Commission and Court of Human Rights;

Also having regard to Article 51 of the Convention which specifies that judges are entitled, during the discharge of their functions, to the privileges and immunities provided for in Article 40 of the Statute of the Council of Europe and in the agreements made thereunder;

Recalling the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe, signed at Paris on 2 September 1949, (hereinafter referred to as "the General Agreement"), and its Second, Fourth and Fifth protocols;

Considering that a new protocol to the General Agreement is advisable to accord privileges and immunities to the judges of the Court;

Have agreed as follows:

Article 1

In addition to the privileges and immunities specified in Article 18 of the General Agreement, judges shall be accorded in respect of themselves, their spouses and minor children the privileges and immunities, exemptions and facilities accorded to diplomatic envoys in accordance with international law.

Article 2

For the purposes of this Protocol, the term "judges" means judges elected in accordance with Article 22 of the Convention as well as any ad hoc judge appointed by a State party concerned in pursuance of Article 27, paragraph 2, of the Convention.

Article 3

In order to secure for the judges complete freedom of speech and complete independence in the discharge of their duties, the immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts done by them in discharging their duties shall continue to be accorded, notwithstanding that the persons concerned are no longer engaged in the discharge of such duties.

Article 4

Privileges and immunities are accorded to judges not for the personal benefit of the individuals themselves but in order to safeguard the independent exercise of their functions. The plenary Court alone shall be competent to waive the immunity of judges; it has not only the right, but is under a duty, to waive the immunity of a judge in any case where, in its opinion, the immunity would impede the course of justice, and where it can be waived without prejudice to the purpose for which the immunity is accorded.

Article 5

1. The provisions of Articles 1, 3 and 4 of this Protocol shall apply to the Registrar of the Court and a Deputy Registrar formally notified as Acting Registrar to the State Parties to the Convention.

2. The provisions of Article 3 of this Protocol and Article 18 of the General Agreement shall apply to a Deputy Registrar of the Court.

3. The privileges and immunities referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article are accorded to the Registrar and a Deputy Registrar not for the personal benefit of the individuals themselves but to facilitate the discharge of their duties. The plenary Court alone shall be competent to waive the immunity of its Registrar and a Deputy Registrar; it has not only the right, but is under a duty, to waive such immunity in any case where, in its opinion, the immunity would impede the course of justice, and where it can be waved without prejudice to the purpose for with the immunity is accorded.

4. The Secretary General of the Council of Europe shall be competent to waive, with the agreement of the President of the Court, the immunity of other staff members of the registry in accordance with the provisions of Article 19 of the General Agreement and having due regard to the considerations set out in paragraph 3.

Article 6

1. Documents and papers of the Court, judges and registry, in so far as they relate to the business of the Court, shall be inviolable.

2. The official correspondence and other official communications of the Court, judges and the registry may not be held up or subjected to censorship.

Article 7

1. This protocol shall be open for signature by member States of the Council of Europe signatories to the General Agreement, which may express their consent to be bound by:

a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or

b) signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.

2. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 8

1. This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date on which three Parties to the General Agreement have expressed their consent to be bound by the Protocol in accordance with the provisions of Article 7 or on the date of entry into force of Protocol No. 11 to the Convention, whichever is the later.

2. As regards any State party to the General Agreement which shall subsequently sign this Protocol without reservation in respect of ratification, acceptance or approval or which shall ratify, accept or approve it, this Protocol shall enter into force one month after the date of such signature or after the date of deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 9

1. Any State my, at the time of its signature without reservation in respect of ratification, of its ratification or at any time thereafter, declare, by notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe, that the present Protocol shall extend to all or any of the territories for whose international relations it is responsible and where the Convention and its Protocols apply.

2. The Protocol shall extend to the territory or territories named in the notification as from the thirtieth day after the receipt of this notification by the Secretary General of the Council of Europe.

3. Any declaration made pursuant to paragraph 1 may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn or modified by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal or modification shall become effective on the first day of the month following the expiration of one month after the receipt of notification by the Secretary General.

Article 10

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of:

a) any signature;

b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;

c) any date of entry into force of this Protocol in accordance with Articles 8 and 9;

d) any other act, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Strasbourg, this 5th day of March 1996, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe.

Sixième Protocole
additionnel á l'Accord général sur les priviléges et immunités du Conseil de l'Europe

Les Etats members du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

Vu la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée );

Vu le Protocole n0 11 à la Convention, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, signé à Strasbourg le 11 mai 1994 (ci-après dénommé 0 11 à la Convention>), qui établit une Cour permanente européenne des Droits de l'Homme (ci-après dénommée ) remplaçant la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme;

Vu aussi l'article 51 de la Convention, qui spécifie que les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les accords conclus en vertu de cet article;

Rappelant l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, signé à Paris le 2 septembre 1949 (ci-après dénommé ), et ses Deuxième, Quatrième et Cinquième Protocoles;

Considérant qu'un nouveau Protocole à l'Accord général est opportun pour accorder des privilèges et immunités aux juges de la Cour;

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Outre les privilèges et immunités prévus à l'article 18 de l'Accord général, les juges, tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs, jouissent des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.

Article 2

Aux fins d'application du présent Protocole, le terme désigne indifféremment les juges élus conformément à l'article 22 de la Convention et tout juge ad hoc désigné par un Etat intéressé en vertu de l'article 27, paragraphe 2, de la Convention.

Article 3

En vue d'assurer aux juges une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction, en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions, continuera à leur être accordée même après que leur mandat aura pris fin.

Article 4

Les privilèges et immunités sont accordés aux juges non pour leur bénéfice personnel, mais en vue d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions. La Cour, siégeant en assemblée plénière, a seule qualité pour prononcer la levée des immunités; elle a non seulement le droit mais le devoir de lever l'immunité d'un juge dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

Article 5

1. Les dispositions des articles 1, 3 et 4 du présent Protocole s'appliquent au greffier de la Cour et à un greffier adjoint lorsqu'il fait fonction de greffier et que cela aura été notifié formellement aux Etats parties à la Convention.

2. Les dispositions de l'article 3 du présent Protocole et de l'article 18 de l'Accord général s'appliquent à un greffier adjoint de la Cour.

3. Les privilèges et immunités prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont accordés au greffier et à un greffier adjoint non pour leur bénéfice personnel mais en vue du bon accomplissement de leurs fonctions. La Cour, siégeant en assemblée plénière, a seule qualité pour prononcer la levée des immunités de son greffier et d'un greffier adjoint; elle a non seulement le droit mais le devoir de lever cette immunité dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

4. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe a qualité pour prononcer, avec l'accord du Président de la Cour, la levée de l'immunité des autres membres du greffe en conformité avec les dispositions de l'article 19 de l'Accord général et en tenant dûment compte des considérations figurant au paragraphe 3.

Article 6

1. Les documents et papiers de la Cour, des juges et du greffe, pour autant qu'ils concernent l'activité de la Cour, sont inviolables.

2. La correspondance officielle et les autres communications officielles de la Cour, des juges et du greffe ne peuvent être retenues ou censurées.

Article 7

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de l'Accord général, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

a) signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 8

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle trois Parties à l'Accord général auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 7, si à cette date le Protocole n0 11 à la Convention est entré en vigueur, ou à la date d'entrée en vigueur du Protocole n0 11 à la Convention dans le cas contraire.

2. Pour tout Etat partie à l'Accord général qui signera ce Protocole ultérieurement sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera, le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou de dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 9

1. Tout Etat peut, au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que le présent Protocole s'appliquera à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales et où la Convention et ses Protocoles s'appliquent.

2. Le Protocole s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aura reçu cette notification.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 1 pourra être retirée ou modifiée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 10

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:

a) toute signature;

b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

c) toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux articles 8 et 9;

d) tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 5 mars 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

Po zapoznaniu się z powyższym protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

– jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,

– będzie on niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 27 listopada 2002 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »