| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 8 września 2003 r.

w sprawie opłaty lotniczej

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wykaz czynności urzędowych Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanych dalej „czynnościami urzędowymi", związanych z nadzorem nad lotnictwem cywilnym oraz wykonywanych w ramach porozumień międzynarodowych, w tym wydawanie przez niego koncesji, zezwoleń, licencji, certyfikatów, świadectw i zaświadczeń, a także przeprowadzanie egzaminów, podlegających opłacie lotniczej;

2) wysokość stawek opłaty lotniczej i sposób jej ustalania;

3) ulgi w opłacie lotniczej za egzaminy dla młodzieży, która nie ukończyła 21. roku życia, oraz młodzieży uczącej się, która nie ukończyła 24. roku życia, a także żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową oraz dla osób niepełnosprawnych;

4) tryb wnoszenia opłaty lotniczej.

§ 2.
1. Szczegółowy wykaz czynności, o których mowa w § 1 pkt 1, oraz wysokość stawki opłaty lotniczej za poszczególne czynności, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 4, określa załącznik do rozporządzenia.

2. Za czynności urzędowe, o których mowa w tabeli nr 2 w części II pkt 1 ppkt 7, pkt 2 ppkt 2–12, pkt 4 i pkt 6 ppkt 2 lit. d, w części IV pkt 8 ppkt 4 oraz w części XVI pkt 2 załącznika do rozporządzenia, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ustala wysokość opłaty lotniczej, biorąc pod uwagę rodzaj sprzętu lotniczego oraz lotniska będącego przedmiotem dokonywanej czynności urzędowej lub stopień skomplikowania czynności urzędowej.

§ 3.
Obowiązek uiszczenia opłaty lotniczej powstaje:

1) dla koncesji, zezwoleń na prowadzenie lotniczej działalności gospodarczej oraz innych dokumentów – z chwilą ich wydania;

2) dla innych czynności urzędowych – z chwilą złożenia wniosku o dokonanie takiej czynności urzędowej.

§ 4.
1. W przypadku wystąpienia podczas dokonywania czynności urzędowej, o której mowa w § 3 pkt 2, dodatkowych kosztów postępowania, określona opłata lotnicza za daną czynność ulega zwiększeniu o powstałe koszty dodatkowe.

2. Za koszty dodatkowe, o których mowa w ust. 1, uważa się dodatkowe wydatki bezpośrednio związane z daną czynnością urzędową, poniesione przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, a w szczególności:

1) koszty wynagrodzenia powołanych ekspertów lub biegłych;

2) koszty gromadzenia dowodów, przeprowadzania specjalistycznych badań i ekspertyz naukowych;

3) obejmowanie nadzorem nowego typu statku powietrznego;

4) koszty niezbędnych zagranicznych podróży służbowych pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego określone zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) koszty prac zleconych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego innym jednostkom organizacyjnym i instytucjom.

3. W przypadku czynności urzędowej wiążącej się z dodatkowymi kosztami, o których mowa w ust. 1 i 2, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego informuje o nich wnioskodawcę w formie pisemnej.

4. Obowiązek zwrotu przez wnioskodawcę kosztów dodatkowych powstaje z chwilą wydania dokumentu związanego z dokonaną czynnością urzędową.

§ 5.
1. Opłaty za czynności urzędowe pobiera się bez względu na ich wynik.

2. Jeżeli wnioskowana czynność urzędowa nie odbędzie się z przyczyn, za które odpowiedzialny jest wnioskodawca, zobowiązany jest on do zwrotu kosztów poniesionych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

§ 6.
W przypadku czynności urzędowej, o której mowa w § 3 pkt 2, przeprowadzanej w trybie pilnym na wniosek zainteresowanego, opłata lotnicza ulega zwiększeniu o 50% opłaty lotniczej określonej za daną czynność.
§ 7.
1. Opłatę lotniczą za egzaminy dla uczącej się młodzieży, która nie ukończyła 24. roku życia, żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową oraz dla osób niepełnosprawnych obniża się o 50% wysokości tej opłaty.

2. Opłatę lotniczą za egzaminy dla młodzieży, która nie ukończyła 21. roku życia, obniża się o 25% wysokości tej opłaty.

§ 8.
Opłatę lotniczą wnosi się z chwilą powstania obowiązku jej uiszczenia, z tym że wpłatę z tytułu zwrotu kosztów dodatkowych, o których mowa w § 4, wnosi się w terminie 30 dni od dnia powstania obowiązku zwrotu tych kosztów.
§ 9.
1. Opłata lotnicza podlega zwrotowi, jeżeli została pobrana nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej. W przypadku pobrania opłaty wyższej od należnej zwrotowi podlega kwota pobrana nienależnie.

2. Zwrot opłaty nie przysługuje, jeżeli strona nie przyjęta prawidłowo sporządzonego dokumentu.

3. Zwrot opłaty nie przysługuje, jeżeli zachodzi konieczność powtórzenia czynności urzędowej w całości lub w części.

§ 10.
1. Opłatę lotniczą, z zastrzeżeniem ust. 2, wnosi się na rachunek bankowy środków specjalnych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, poprzez wpłatę do kasy Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub na ten rachunek.

2. Opłaty z tytułu wydawania koncesji i zezwoleń, określonych w tabeli nr 1 załącznika do rozporządzenia, wnosi się na rachunek bankowy Ministerstwa Infrastruktury.

§ 11.
Opłatę lotniczą uiszcza się oddzielnie za każdy rodzaj zezwolenia, także wówczas, jeżeli zostały udzielone w jednym dokumencie.
§ 12.
Opłatę za czynności urzędowe dokonywane przez jednostki organizacyjne albo osoby, zgodnie z upoważnieniem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydanym na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, wnosi się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
§ 13.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do czynności urzędowych, o których mowa w tabeli nr 1 oraz w tabeli nr 2 w części XVIII załącznika do rozporządzenia, dokonanych na podstawie wniosków złożonych od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY WYKAZ OPŁAT LOTNICZYCH ORAZ ICH WYSOKOŚĆ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 8 września 2003 r. (poz. 1718)

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ OPŁAT LOTNICZYCH ORAZ ICH WYSOKOŚĆ

Tabela nr 1. Opłaty lotnicze za koncesje i zezwolenia

Część l. Koncesje

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość stawki w PLN

1. Wydanie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego:

 

1) nieregularnego przy użyciu statków powietrznych:

 

a) poniżej 10 000 kg

2000

b) powyżej 10 000 kg

5000

2) regularnego przy użyciu statków powietrznych:

 

a) poniżej 10 000 kg

4000

b) powyżej 10 000 kg

6000

2. Wydanie promesy koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego

50% stawki za odpowiednią koncesję

3. Zmiana decyzji koncesyjnej (zmiana nazwy, siedziby, struktury kapitału)

1000

4. Wydanie zgody na zmianę właściciela pakietu udziałów/akcji

2000

 

Część II. Zezwolenia

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość stawki w PLN

1. Wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego

6000

2. Wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obsługi naziemnej na rzecz użytkowników statków powietrznych:

 

1) ogólne usługi administracyjno-gospodarcze wykonywane w interesie użytkowników

1000

2) obsługa pasażerów

1000

3) obsługa bagażu

600

4) obsługa ładunków (towarów i poczty)

1000

5) obsługa płytowa statków powietrznych

1000

6) obsługa kabinowa statków powietrznych

1000

7) zaopatrywanie statków powietrznych w paliwo lotnicze, smar i inne materiały techniczne

6000

8) obsługa techniczno-administracyjna statków powietrznych

1000

9) obsługa operacyjna lotu i administracyjna załóg statków powietrznych

1000

10) transport naziemny pomiędzy statkiem powietrznym i dworcem lotniczym

1000

11) zaopatrzenie pokładowe statków powietrznych (catering)

6000

3. Zmiana decyzji zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej na lotnisku użytku publicznego w zakresie podanym w pkt 2 za każdy rodzaj usług

50% stawki określonej w pkt 2

4. Przedłużenie ważności zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej na lotnisku użytku publicznego w zakresie podanym w pkt 2

75% stawki określonej w pkt 2

5. Wydanie zezwolenia na własną obsługę naziemną swoich statków powietrznych, załóg, pasażerów i ładunku

2000

6. Przedłużenie ważności zezwolenia na własną obsługę naziemną swoich statków powietrznych, załóg, pasażerów i ładunku

1000

7. Wydanie zezwolenia na prowadzenie sprzedaży przewozów lotniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla przewoźników lotniczych

6000

8. Wydanie promesy zezwolenia, o którym mowa w pkt 1, 2, 5 i 7

50% stawki za odpowiednie zezwolenie

 

Tabela nr 2. Opłaty lotnicze z tytułu innych czynności urzędowych

Część l. Rejestracja statków powietrznych

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość stawki w PLN

1. Rezerwacja znaków rozpoznawczych

30

2. Przedłużanie rezerwacji znaków rozpoznawczych

20

3. Wpisanie do rejestru cywilnych statków powietrznych wraz z wydaniem świadectwa rejestracji:

 

1) lotni, motolotni, paralotni, balonów, spadochronów

50

2) szybowców, motoszybowców

70

3) statków powietrznych kategorii specjalnej

70

4) samolotów i śmigłowców o maksymalnej masie startowej:

 

a) do 1000 kg

100

b) od 1000 kg do 5700 kg

300

c) od 5700 kg do 20 000 kg

800

d) powyżej 20 000 kg

2000

4. Wydanie duplikatu świadectwa rejestracji

30

5. Wydanie zaświadczenia o wykreśleniu statku powietrznego z rejestru cywilnych statków powietrznych lub zaświadczenia o niewpisaniu do rejestru

50

6. Wydanie wyciągu z rejestru cywilnych statków powietrznych

300

7. Wydanie zgody na wpis do rejestru cywilnych statków powietrznych zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

80

8. Zaakceptowanie umowy o czasowym oddaniu statku powietrznego osobie innej niż właściciel

100

 

Część II. Certyfikacja sprzętu lotniczego (Type Certificate)

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość stawki w PLN

1

2

1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu typu dla:

 

1) samolotów o maksymalnej masie startowej:

 

a) do 1000 kg

1500

b) od 1000 kg do 5700 kg

3200

c) od 5700 kg do 20 000 kg

8000

d) powyżej 20 000 kg

18 000

2) wiropłatów

jak dla samolotów

3) sterowców

4000

4) motoszybowców

1500

5) szybowców

1000

6) balonów załogowych

1000

7) statków powietrznych kategorii specjalnej

500–3000

8) spadochronów

500

9) silników lotniczych o maksymalnej mocy startowej lub dopuszczalnym ciągu:

 

a) do75 kW

800

b) od 75 kW do 375 kW lub 10 000 N

1200

c) od 375 kW do 750 kW lub od 10 000 N do 50 000 N

3500

d) powyżej 750 kW lub 50 000 N

8000

10) silników do motoszybowców, samolotów ultralekkich lub motolotni

300

11) śmigieł:

 

a) o skoku stałym lub nastawnym na ziemi

600

b) o skoku zmiennym

2000

12) motolotni

400

13) lotni

80

 

1

2

14) paralotni

60

15) wydanie uzupełniającego certyfikatu typu (STC) dla samolotów i wiropłatów o maksymalnej masie startowej:

 

a) do 1000 kg

300

b) od 1000 kg do 5700 kg

1000

c) od 5700 kg do 20 000 kg

2000

d) powyżej 20 000 kg

5000

2. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie orzeczenia typu dla następującego sprzętu lotniczego:

 

1) urządzenia startowe (wyciągarki i ściągarki)

100

2) urządzenia radiowe przewidziane do zabudowy na statku powietrznym

200–2000

3) przyrządy pokładowe

200–2000

4) urządzenia nawigacyjne

200–2000

5) urządzenia kontroli zespołów napędowych

200–1500

6) urządzenia i systemy kontroli lotu

200–2000

7) opony, koła, hamulce

200–800

8) urządzenia ostrzegawcze

200–2000

9) urządzenia ratownicze dla konstrukcji ultralekkich, lotni, motolotni i paralotni

200–600

10) kontenery, palety, urządzenia załadunkowe

300–3000

11) kuchenki pokładowe

300–8000

12) rejestratory lotu

100–5000

13) pomocnicze urządzenia napędowe (APU)

5000

14) zaczepy do holowania szybowców i transparentów

100

15) fotele i leżanki

300

16) uprzęże do lotni i paralotni

60

3. Zmiany i uzupełnienia certyfikacji typu sprzętu lotniczego

50% stawki określonej w pkt 1 lub 2

4. Wydawanie uprawnień zgodnych z normami technicznymi JAR-TSO

500–2000

5. Zmiana uprawnień zgodnych z normami technicznymi JAR-TSO

50% stawki określonej zgodnie z pkt 4

6. Zatwierdzanie dokumentacji technicznej statków powietrznych i wyposażenia istotnych dla bezpieczeństwa lotniczego:

 

1) programów prób na ziemi oraz programów prób w locie dla:

 

a) samolotów i wiropłatów o maksymalnej masie startowej:

 

– do 1000 kg

100

– od 1000 kg do 5700 kg

300

– od 5700 kg do 20 000 kg

500

– powyżej 20 000 kg

1000

b) pozostałych rodzajów statków powietrznych

100

2) instrukcji użytkowania w locie dla:

 

a) samolotów i śmigłowców o maksymalnej masie startowej:

 

– do 1000 kg

300

– od 1000 kg do 5700 kg

500

– od 5700 kg do 20 000 kg

2000

– powyżej 20 000 kg

8000

b) motoszybowców i szybowców

200

c) sterowców i balonów załogowych

500

d) statków powietrznych kategorii specjalnej

50–800

e) spadochronów

50

f) motolotni, lotni i paralotni

50

3) instrukcji obsługi technicznej lub programów obsługi dla:

 

a) samolotów i śmigłowców o maksymalnej masie startowej:

 

– do 1000 kg

200

– od 1000 kg do 5700 kg

500

– od 5700 kg do 20 000 kg

1000

– powyżej 20 000 kg

3000

b) pozostałych statków powietrznych

100

 

1

2

4) główny wykaz wyposażenia minimalnego (MMEL) dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej:

 

a) do 5700 kg

500

b) powyżej 5700 kg

1000

7. Zmiany w dokumentacji technicznej

50% stawki określonej w pkt 6

8. Szczególne przypadki certyfikacji

 

1) uznanie dokumentów zdatności wydanych przez władze lotnicze innych państw:

 

a) dla samolotów i wiropłatów o maksymalnej masie startowej:

 

– do 1000 kg

200

– od 1000 kg do 5700 kg

500

– od 5700 kg do 20 000 kg

1000

– powyżej 20 000 kg

6000

b) dla pozostałych rodzajów statków powietrznych:

100

2) wydanie świadectw zgodności z normą hałasu, wibracji oraz zanieczyszczeniem ziemi, wody i powietrza dla:

 

a) samolotów i wiropłatów o maksymalnej masie startowej:

 

– do 5700 kg

500

– powyżej 5700 kg

2000

b) pozostałych rodzajów statków powietrznych

300

3) wydanie świadectwa zgodności normy hałasu, wibracji oraz zanieczyszczenia ziemi, wody i powietrza dla importowanych statków powietrznych

300

4) certyfikacja statków powietrznych bezpilotowych, wszystkich rodzajów

3000

 

Część III. Zdatność do lotu statków powietrznych (Certificate of Airworthiness)

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość stawki w PLN

1

2

1. Przeprowadzenie procesu oceny zdatności do lotu statku powietrznego i wydanie świadectwa zdatności do lotu po raz pierwszy dla:

 

1) samolotów i wiropłatów o maksymalnej masie startowej:

 

a) do 1000 kg

300

b) od 1000 kg do 5700 kg

900

c) od 5700 kg do 20 000 kg

3000

d) powyżej 20 000 kg

10 000

2) sterowców

400

3) szybowców

120

4) motoszybowców

250

5) balonów załogowych

250

6) spadochronów osobowych

120

7) spadochronów ratunkowych

200

2. Przedłużanie i odnawianie świadectw zdatności do lotu statków powietrznych

75% opłaty określonej w pkt 1

3. Wystawienie eksportowego świadectwa zdatności do lotu statku powietrznego lub dokumentu równoważnego dla elementu wyposażenia:

 

1) samoloty i wiropłaty o maksymalnej masie startowej:

 

a) do 1000 kg

100

b) od 1000 kg do 5700 kg

300

c) od 5700 kg do 20 000 kg

500

d) powyżej 20 000 kg

1500

 

1

2

2) sterówce

200

3) motoszybowce

100

4) szybowce

50

5) balony załogowe

50

6) spadochrony osobowe

30

7) spadochrony ratunkowe

80

8) silniki lotnicze o maksymalnej mocy lub ciągu:

 

a) do 75 kW

200

b) od 75 kW do 375 kW lub 10 000 N

400

c) od 375 kW do 750 kW lub od 10 000 N do 50 000 N

600

d) powyżej 750 kW lub 50 000 N

1000

9) śmigła

200

4. Wystawienie świadectw oględzin dla statków powietrznych będących w próbach:

1) samoloty i wiropłaty o maksymalnej masie startowej:

 

a) do 1000 kg

200

b) od 1000 kg do 5700 kg

300

c) od 5700 kg do 20 000 kg

700

d) powyżej 20 000 kg

2000

2) szybowce

50

3) motoszybowce

100

4) inne (w szczególności sterówce, balony)

200

5. Wydanie zezwolenia na wykonanie lotu przez statek powietrzny niemający ważnego świadectwa zdatności do lotu:

 

1) samoloty i wiropłaty o maksymalnej masie startowej:

a) do 1000 kg

100

b) od 1000 kg do 5 700 kg

300

c) od 5700 kg do 20 000 kg

1000

d) powyżej 20 000 kg

3000

2) szybowce i motoszybowce

100

3) inne (w szczególności sterówce, balony)

200

6. Zatwierdzanie wykazu wyposażenia minimalnego (MEL) dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej:

 

1) do 5700 kg

500

2) powyżej 5700 kg

1000

 

Część IV. Lotniska. Lądowiska i lotnicze urządzenia naziemne

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość stawki w PLN w zależności od litery kodu lotniska

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

1. Wydanie promesy zezwolenia na założenie lotniska:

1) użytku publicznego

1000

8200

15 500

22 700

30 000

2) użytku niepublicznego

800

2600

4400

6200

8000

2. Wydanie zezwolenia na założenie lotniska:

1) użytku publicznego

2000

14 000

26 000

38 000

50 000

2) użytku niepublicznego

1500

4800

8300

11 700

15 000

3. Wpisanie lotniska do rejestru lotnisk cywilnych i wydanie

 

 

 

 

 

zaświadczenia:

1) lotnisko użytku publicznego

1500

11 000

20 500

30 000

40 000

2) lotnisko użytku niepublicznego

1000

3200

5500

7800

10 000

 

1

2

3

4

5

6

4. Wykreślenie lotniska z rejestru lotnisk cywilnych i wydanie zaświadczenia

200

1400

2600

3800

5000

5. Zatwierdzenie instrukcji operacyjnej nowo zakładanego lotniska:

1) użytku publicznego

8000

16 000

24 000

32 000

40 000

2) użytku niepublicznego

500

1600

2700

3800

5000

6. Wydanie zezwolenia na wprowadzenie zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska użytku publicznego

1250

8400

15 600

22 800

30 000

7. Wpisanie lądowiska do ewidencji i wydanie zaświadczenia o wpisie

2500

6500

12 700

18 900

25 000

8. Wpisanie lub wprowadzenie zmian do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych i wydanie zaświadczenia o wpisie lub zmianie wpisu:

1) urządzenia radiokomunikacyjne

 

800

 

2) urządzenia radiolokacyjne

 

1500

 

3) urządzenia radionawigacyjne

 

3000

 

4) wzrokowe pomoce nawigacyjne

800–1000

5) automatyczne systemy pomiarowe parametrów meteorologicznych

1000

9. Wydanie duplikatu zaświadczenia o wpisie lądowiska do ewidencji lub o wpisie lotniczego urządzenia naziemnego do rejestru

300

 

Część V. Żegluga powietrzna – loty międzynarodowe

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość stawki w PLN

1. Wydanie zgody na dokonywanie przez statki powietrzne wykonujące loty międzynarodowe, przez czas określony, startów i lądowań na lotniskach innych niż międzynarodowe

3000

2. Wydanie zezwolenia na międzynarodowe loty niehandlowe obcych cywilnych statków powietrznych w polskiej przestrzeni powietrznej

2000

3. Wydanie zezwolenia na wykonywanie lotów międzynarodowych przez obce cywilne statki powietrzne bezzałogowe

8000

 

Część VI. Personel lotniczy

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość w stawki w PLN

teoretyczny

praktyczny

1

2

3

1. Przeprowadzenie egzaminu kandydatów na członków personelu lotniczego na licencje:

 

 

1) pilota samolotowego turystycznego

200

800

2) pilota samolotowego zawodowego

600

2000

3) pilota samolotowego liniowego

1000

3000

4) pilota śmigłowcowego turystycznego

200

800

5) pilota śmigłowcowego zawodowego

600

2000

6) pilota śmigłowcowego liniowego

1000

3000

7) pilota wiatrakowcowego turystycznego

200

800

8) pilota wiatrakowcowego zawodowego

600

1000

9) pilota sterowcowego zawodowego

600

1000

10) pilota sterowcowego liniowego

1000

2000

 

1

2

3

11) pilota balonu wolnego

100

500

12) pilota szybowcowego

100

100

13) nawigatora lotniczego

400

1500

14) mechanika pokładowego

400

1000

15) radiooperatora pokładowego

400

500

16) skoczka spadochronowego zawodowego

300

1000

17) mechanika poświadczającego obsługę statku powietrznego

200

1000

18) kontrolera ruchu lotniczego

400

2500

19) dyspozytora lotniczego

200

1000

20) informatora służby informacji powietrznej

200

500

2. Przeprowadzenie egzaminu kandydatów na członków personelu lotniczego na dodatkowe uprawnienia w zakresie wykonywania czynności lotniczych, za każde uprawnienie

200

300

3. Przeprowadzenie egzaminu kandydatów na członków personelu lotniczego dla wydania świadectwa kwalifikacji dla:

 

 

1) pilota lotni

40

60

2) pilota paralotni

40

40

3) pilota motolotni i motoparalotni

60

60

4) pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej do 495 kg

60

60

5) pilota – operatora modelu latającego

20

20

6) skoczka spadochronowego

40

40

4. Za wydanie, przedłużenie, wznowienie, wpisanie uprawnień do licencji, wydanie duplikatu licencji:

 

1) wydanie lub przedłużenie każdego świadectwa kwalifikacji pilota paralotni, lotni, motolotni, skoczka spadochronowego

40

2) wydanie lub przedłużenie każdej licencji pilota statku powietrznego turystycznego, pilota szybowcowego, balonu wolnego

60

3) wydanie lub przedłużenie każdej licencji zawodowej

100

4) wydanie lub przedłużenie każdej licencji liniowej

200

5) wpisanie uprawnień do każdej licencji turystycznej szybowcowej i balonu wolnego – za każde uprawnienie

40

6) wpisanie uprawnień do licencji zawodowej, za każde uprawnienie

100

7) wpisanie uprawnień do każdej licencji liniowej, za każde uprawnienie

200

8) wznowienie wydanego wcześniej świadectwa kwalifikacji pilota paralotni, lotni, motolotni, skoczka spadochronowego

40

9) wznowienie wydanej wcześniej licencji turystycznej, szybowcowej lub balonu wolnego

40

10) wznowienie wydanej wcześniej licencji zawodowej

100

11) wznowienie wydanej wcześniej licencji liniowej

200

12) wydanie lub przedłużenie licencji nawigatora lotniczego i mechanika poświadczającego obsługę

200

13) wydanie lub przedłużenie licencji kontrolera ruchu lotniczego

200

14) wydanie licencji informatora służby informacji powietrznej

100

15) wydanie dodatkowych uprawnień w zakresie wykonywanych czynności

100

16) wydanie duplikatu licencji lub świadectwa kwalifikacji

17) wydanie lub wznowienie uznania (notyfikacji) licencji pilota wydanej za granicą i wykonującego loty na zarejestrowanym w Rzeczypospolitej Polskiej statku powietrznym o maksymalnej masie startowej:

40

a) do 1000 kg

100

b) od 1000 kg do 5700 kg

300

c) od 5700 kg do 20 000 kg

500

d) powyżej 20 000 kg

1500

5. Inne opłaty:

1) wydanie zgody na szkolenie cudzoziemca

200

2) wydanie identyfikatora członka personelu lotniczego CMC (Crew Member Certificate)

500

3) uznanie kwalifikacji nabytych w lotnictwie państwowym (Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policja, Straż Graniczna, służba celna, Państwowa Straż Pożarna)

200

 

Część VII. Eksploatacja statków powietrznych. Certyfikacja operatorów lotniczych (AOC)

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość stawki w PLN

Wielkość jednostki organizacyjnej*

M

Ś

D

1. Przeprowadzanie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego (Air Operator Certificate – AOC) po raz pierwszy lub wznowienie ważności certyfikatu AOC nieważnego dłużej niż 12 miesięcy, opłata podstawowa

500

1000

2000

zwiększona o opłatę za:

1) przewóz pasażerów i ich bagażu (A-1)

200

500

1000

2) przewóz towarów i poczty (A-2)

3) przewóz sanitarny i medyczny (A-3)

100

100

300

300

800

500

2. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie specyfikacji operacyjnych po raz pierwszy dla niżej wymienionych szczególnych rodzajów lub form działalności lotniczej rozszerzających zakres uprawnień wynikający z certyfikatu AOC:

1) operacje w każdych warunkach meteorologicznych (Ali Weather Operations – AWO):

200

500

1000

a) operacje podejść precyzyjnych w kategorii II (CAT II)

500

700

1500

b) operacje podejść precyzyjnych w kategorii III A
(CAT III A)

1 000

2000

c) operacje podejść precyzyjnych w kategorii III B
(CAT III B)

1500

3000

d) operacje podejść precyzyjnych w kategorii III C
(CAT III C)

3000

4000

2) operacje w przestrzeniach (Minimum Navigation Performance Specification – MNPS)

 

1000

2000

3) operacje o wydłużonym zasięgu (Extended Range Operation with Two-Engine Aeroplanes – ETOPS)

 

2000

4000

4) operacje w przestrzeniach, w których wymagana jest zdolność do prowadzenia nawigacji obszarowej (Area Navigation – RNAV):

a) nawigacja obszarowa podstawowa (Basic B – RNAV)

700

1500

b) nawigacja obszarowa precyzyjna (Precision P – RNAV)

1000

2000

c) oznaczenie klasy dokładności prowadzonej nawigacji (RNP)

1000

2000

5) operacje w przestrzeniach powietrznych, gdzie stosowana jest zredukowana separacja pionowa (RVSM)

 

1500

3000

6) przewóz lotniczy materiałów niebezpiecznych

300

1000

3000

7) śmigłowcowe operacje przybrzeżno-morskie

800

1500

8) transport pilotów morskich

800

1500

3. Przedłużenie ważności świadectwa AOC:
opłata podstawowa zwiększona o opłatę za:

75 % stawki określonej w pkt 1

a) przewóz pasażerów i ich bagażu (A-1)

75 % stawki określonej w pkt 1

ppkt 1

b) przewóz towarów i poczty (A-2)

75 % stawki określonej w pkt 1

ppkt 2

c) przewóz sanitarny i medyczny (A-3)

75 % stawki określonej w pkt 1

ppkt 3

4. Przedłużenie ważności specyfikacji operacyjnych rozszerzających certyfikat AOC o poszczególne rodzaje i formy działalności lotniczej wymienione w pkt 2

75 % stawki określonej w pkt 2

5. Opłata roczna za okresowe i doraźne kontrole posiadacza certyfikatu AOC prowadzone przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w trybie art. 162 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze*

500

1500

3000

 

Część VIII. Certyfikacja usług lotniczych (AWC)

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość stawki w PLN

Wielkość jednostki organizacyjnej *

M

Ś

D

1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu usług lotniczych (Aerial Works Certificate – AWC) po raz pierwszy lub wznowienie ważności certyfikatu AWC nieważnego dłużej niż 12 miesięcy, opłata podstawowa

200

500

1500

zwiększona o opłatę za:

1) loty agrolotnicze i rekultywacji środowiska naturalnego (AW-1)

100

300

800

2) loty patrolowe i inspekcyjne z użyciem specjalistycznej aparatury pokładowej (AW-2)

100

300

800

3) prace budowlano-montażowe z użyciem śmigłowca (AW-3)

200

500

1000

4) loty na wykonywanie zdjęć fotogrametrycznych lub teledetekcyjnych z użyciem statków powietrznych specjalnie zmodyfikowanych do tego celu (AW-4)

200

500

1000

5) loty przeciwpożarowe i gaśnicze z użyciem specjalnie do tego celu zmodyfikowanych statków powietrznych (AW-5)

100

300

800

6) loty śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego (HEMS) oraz loty poszukiwawczo-ratownicze SAR
(AW-6)

200

500

1000

7) usługi ogólne (bez przewozu pasażerów na pokładzie) inne niż zastrzeżone w ppkt 1 – 6 niewymagające specjalnego wyposażenia statku powietrznego albo specjalnych technik operacyjnych, jak np. loty obserwacyjne, reklamowe (AW-7)

100

300

800

2. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie specyfikacji operacyjnych po raz pierwszy dla rodzajów i form działalności lotniczej rozszerzających zakres uprawnień wynikających z certyfikatu AWC, wymienionych w części VII pkt 2 ppkt 1–5

100 % stawki określonej w części VII pkt 2 ppkt 1 – 5

3. Przedłużenie ważności certyfikatu AWC, opłata podstawowa:

1) loty agrolotnicze i rekultywacji środowiska naturalnego (AW-1)

50 % stawki określonej
w części VIII pkt 1

2) loty patrolowe i inspekcyjne z użyciem specjalistycznej aparatury pokładowej (AW-2)

3) prace budowlano-montażowe z użyciem śmigłowca (AW-3)

4) loty fotogrametryczne z użyciem statków powietrznych specjalnie zmodyfikowanych do tego celu (AW-4)

5) loty przeciwpożarowe i gaśnicze z użyciem specjalnie do tego celu zmodyfikowanych statków powietrznych (AW-5)

6) loty śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego (HEMS) oraz loty poszukiwawczo-ratownicze (SAR) (AW-6)

7) loty usługowe (bez pasażerów na pokładzie) inne niż zastrzeżone w ppkt 1 – 6 niewymagające specjalnego wyposażenia statku powietrznego albo specjalnych technik operacyjnych, jak np. loty obserwacyjne, reklamowe (AW-7)

4. Przedłużenie ważności specyfikacji operacyjnych dla rodzaju i form działalności lotniczej rozszerzających zakres uprawnień wynikających z certyfikatu AWC, wymienionych w części VII pkt 2 ppkt 1 – 5

 

50 % stawki
określonej w części VIII
pkt 2 ppkt 1–5

5. Opłata roczna za okresowe i doraźne kontrole posiadacza certyfikatu AWC prowadzona przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w trybie art. 162 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze**

200

500

1000

 

Część IX. Certyfikacja lotniska

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość stawki w PLN w zależności od litery kodu lotniska

Litera kodu lotniska

A

B

C

D

E

1. Przeprowadzanie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu lotniska AMC (Aerodrome Management Certificate) po raz pierwszy lub wznowienie ważności certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

2. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie dokumentu rozszerzającego zakres uprawnień wynikających z certyfikatu lotniska o operacje wymagające wykazania się przez podmiot w procesie certyfikacji kwalifikacjami innymi niż w podstawowym procesie certyfikacji po raz pierwszy lub wznowienie ważności i rozszerzenia certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy:

1) operacje podejść precyzyjnych w CAT II

 

10 000

 

2) operacje podejść precyzyjnych w CAT III A

 

15 000

 

3) operacje podejść precyzyjnych w CAT III B

 

20 000

 

4) operacje podejść precyzyjnych w CAT III C

 

30 000

 

5) operacje przy ograniczonej widzialności (LVO) (E-5)

 

15 000

 

3. Przedłużenie ważności certyfikatu lotniska w zakresie podanym w pkt 1

50 % stawki określonej w pkt 1

4. Przedłużenie ważności rozszerzenia certyfikatu lotniska o operacje podane w pkt 2

50 % stawki określonej w pkt 2

5. Opłata roczna za prowadzenie ciągłego nadzoru oraz doraźnych i bieżących kontroli posiadacza certyfikatu lotniska”

2000

11 500

21 000

30 500

40 000

 

Część X. Certyfikacja agenta obsługi naziemnej

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość stawki w PLN

Wielkość jednostki organizacyjnej *

M

Ś

D

1

2

3

4

1. Przeprowadzanie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu agenta obsługi naziemnej (Airport Handling Agent Certyficate) po raz pierwszy lub wznowienie ważności certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy dla niżej wymienionych kategorii usług wykonywanych w porcie lotniczym na rzecz przewoźników lotniczych, opłata podstawowa

500

1000

1500

zwiększona o zgłoszone opłaty za:

1) ogólne usługi administracyjno-gospodarcze wykonywane w interesie użytkownika

200

300

500

2) obsługę pasażerów

200

300

500

3) obsługę bagażu

100

200

300

4) obsługę ładunków (towarów i poczty)

200

300

500

5) obsługę płytową statków powietrznych

200

500

700

6) obsługę kabinową statków powietrznych

200

300

500

7) obsługę w zakresie zaopatrzenia statków powietrznych w paliwo, smary i inne materiały techniczne

200

500

700

 

1

2

3

4

8) obsługę techniczno-administracyjną statków powietrznych

100

300

500

9) obsługę operacyjną lotu i administracyjną załóg statków powietrznych

100

200

300

10) transport naziemny pomiędzy statkami powietrznymi i dworcem lotniczym

100

300

500

11) obsługę w zakresie zaopatrzenia pokładowego statków powietrznych (catering)

200

500

700

2. Przeprowadzenie procesu certyfikacji po raz pierwszy lub wznowienie ważności certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy:

 

 

 

1) bez prawa spedycji materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą

500

1000

1500

2) z prawem spedycji materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą

1000

2000

1500

3. Przedłużenie certyfikatu agenta obsługi naziemnej i wyszczególnionego w pkt 1

75 % stawki określonej w pkt 1

4. Opłata roczna za prowadzenie ciągłego nadzoru oraz doraźnych i bieżących kontroli posiadacza certyfikatu agenta obsługi naziemnej

300

500

700

 

Część XI. Certyfikacja ośrodków szkolenia lotniczego

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość stawki w PLN

1

2

1. Przeprowadzanie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu ośrodka szkolenia personelu wchodzącego w skład załóg statków powietrznych (Flight Training Organization – FTO) po raz pierwszy lub wznowienie ważności certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy, opłata podstawowa

300

zwiększona o następujące specjalności:

1) pilot samolotowy turystyczny

100

2) pilot samolotowy zawodowy

200

3) pilot samolotowy liniowy

500

4) pilot śmigłowcowy turystyczny

100

5) pilot śmigłowcowy zawodowy

200

6) pilot śmigłowcowy liniowy

500

7} pilot wiatrakowcowy turystyczny

100

8) pilot wiatrakowcowy zawodowy

300

9) pilot sterowcowy zawodowy

200

10) pilot sterowcowy liniowy

500

11) pilot balonu wolnego

100

12) pilot szybowcowy

100

13) nawigator lotniczy

200

14) mechanik pokładowy

200

15) radiooperator pokładowy

200

2. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu ośrodka szkolenia personelu wchodzącego w skład załóg statków powietrznych wymienionego w pkt 1 w zakresie wymaganym dla uzyskania uprawnień wpisywanych do już posiadanej licencji (Type Rating Flight Training Organization – TRTO) po raz pierwszy lub wznowienie ważności certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy

75 % stawki określonej w pkt 1

3. Przeprowadzenie certyfikacji i wydanie certyfikatu ośrodka szkolenia personelu lotniczego w zakresie wymaganym dla uzyskania licencji lotniczej (Certified Training Organization – CTO) lub wznowienie ważności certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy, opłata podstawowa

200

zwiększona o następujące specyfikacje:

1) skoczek spadochronowy zawodowy

200

2) kontroler ruchu lotniczego

500

3) dyspozytor lotniczy

300

4) informator służby informacji powietrznej

300

 

1

2

4. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu ośrodka szkolenia mechaników poświadczenia obsługi statku powietrznego w zakresie wymaganym dla uzyskania licencji lotniczego mechanika poświadczenia obsługi statku powietrznego (Maintenance Certifying Staff Training Organization – MCSTO) lub wznowienie ważności certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy, opłata podstawowa

500

powiększona o następujące grupy specjalne:

1) poziom A mechanika obsługi

300

2) poziom B1 mechanika obsługi

300

3) poziom B2 mechanika obsługi

300

4) poziom C mechanika obsługi

800

5. Przedłużenie ważności certyfikatu ośrodka szkolenia personelu wchodzącego w skład załóg statków powietrznych (FTO)

75 % stawki określonej w pkt 1

6. Przedłużenie ważności certyfikatu ośrodka szkolenia personelu wchodzącego w skład załóg statków powietrznych w zakresie wymaganym dla uzyskania uprawnień wpisywanych do już posiadanej licencji (TRTO)

75 % stawki określonej w pkt 2

7. Przedłużenie ważności certyfikatu ośrodka szkolenia personelu lotniczego w zakresie wymaganym dla uzyskania licencji lotniczej (CTO)

75 % stawki określonej w pkt 3

8. Przedłużenie ważności certyfikatu ośrodka szkolenia mechaników poświadczenia obsługi statku powietrznego w zakresie wymaganym dla uzyskania licencji lotniczej (MCSTO)

75 % stawki określonej w pkt 4

9. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu symulatora lotu przeznaczonego do szkolenia personelu w ośrodkach szkolenia po raz pierwszy w zakresie:

1) symulatora lotu samolotów (JAR-STD 1A)

800

2) symulatora lotu śmigłowców (JAR-STD 1H)

800

3) urządzeń treningowych – samoloty (JAR-STD 2A)

500

4) urządzeń szkolenia procedur pilotażu i nawigacji – samoloty (JAR-STD 3A)

500

10. Przedłużenie ważności certyfikatu symulatorów lotu

50 % stawki określonej w pkt 9

11. Opłata roczna za okresowe i doraźne kontrole posiadacza certyfikatu ośrodka szkolenia personelu lotniczego prowadzone przez Urząd Lotnictwa Cywilnego**

500

 

Część XII. Certyfikacja jednostek projektujących wyroby, części i akcesoria

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość stawki w PLN

wielkość jednostki organizacyjnej*

M

Ś

D

1

2

3

4

1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu organizacji projektującej wyroby, części i akcesoria (Design Organization Approval – DOA) po raz pierwszy lub wznowienie ważności certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy, opłata podstawowa

100

200

500

 

1

2

3

4

powiększona o:

1) projektowanie wyrobów

200

400

700

2) projektowanie części i akcesoriów

100

300

600

2. Rozszerzenie lub zmiana zakresu posiadacza certyfikatu DOA

50 % stawki określonej w pkt 1

3. Przedłużenie ważności certyfikatu jednostki projektującej wyroby, części i akcesoria (DOA)

75 % stawki określonej w pkt 1

4. Opłata roczna za okresowe i doraźne kontrole posiadacza certyfikatu jednostki projektującej wyroby, części i akcesoria (DOA)**

100

200

500

 

Część XIII. Certyfikacja jednostek produkujących wyroby, części i akcesoria

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość stawki w PLN

wielkość jednostki organizacyjnej*

M

Ś

D

1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu jednostki produkującej wyroby, części i akcesoria (Production Organization Approval – POA) po raz pierwszy lub wznowienie ważności certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy

500

1000

2000

2. Rozszerzenie lub zmiana zakresu posiadacza certyfikatu jednostki produkującej wyroby, części i akcesoria (POA)

100

300

600

3. Przedłużenie ważności certyfikatu jednostki produkującej wyroby, części i akcesoria (POA)

50 % stawki określonej w pkt 1

4. Opłata roczna za okresowe i doraźne kontrole posiadacza certyfikatu jednostki produkującej wyroby, części i akcesoria (POA) prowadzone przez Urząd Lotnictwa Cywilnego**

200

500

1000

5. Wydanie zgody na produkcję wyrobów, części i akcesoriów bez przeprowadzania procesu certyfikacji i wydania certyfikatu (POA)

200

600

1800

 

Część XIV. Certyfikacja jednostek obsługi technicznej sprzętu lotniczego

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość stawki w PLN

Wielkość jednostki organizacyjnej*

M

Ś

D

1

2

3

4

1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu jednostki obsługi technicznej i napraw sprzętu lotniczego (Approved Maintenance Organization – AMO) po raz pierwszy lub wznowienie certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy, dla jednostki:

 

 

 

1) spełniającej wymagania

200

500

1000

2) spełniającej wymagania JAR-145

500

1000

3000

 

1

2

3

4

2. Rozszerzenie lub zmiana zakresu certyfikatu (AMO) jednostki obsługi technicznej i napraw dla jednostki:

1) spełniającej wymagania

100

200

500

2) spełniającej wymagania JAR-145

200

500

1500

3. Przedłużenie ważności certyfikatu jednostki obsługi technicznej i napraw (AMO) dla organizacji:

1) spełniającej wymagania

100

300

700

2) spełniającej wymagania JAR-145

300

800

2000

4. Opłata roczna za okresowe i doraźne kontrole posiadacza certyfikatu obsługi technicznej i napraw (AMO) prowadzone przez Urząd Lotnictwa Cywilnego dla jednostki organizacyjnej**:

1) spełniającej wymagania JAR-145

200

500

1500

2) niespełniającej wymagań, o których mowa w ppkt 1

100

200

500

 

Część XV. Uznawanie certyfikatów wydanych przez nadzory obcych państw

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość stawki w PLN

Wielkość jednostki organizacyjnej *

M

Ś

D

1. Uznanie certyfikatu przewoźnika lotniczego (Air Operation Certificate – AOC) lub dokumentu równoważnego

500

1500

4500

2. Uznanie certyfikatu jednostki wykonującej obsługę techniczną i naprawy sprzętu lotniczego, wyrobów, części i akcesoriów (Approved Maintenance Organization – AMO) lub dokumentu równoważnego

500

1500

4500

3. Uznanie certyfikatu jednostki projektującej wyroby, części i akcesoria (Design Organization Approval – DOA) lub dokumentu równoważnego

200

600

1800

4. Uznanie certyfikatu jednostki produkującej wyroby, części i akcesoria (Production Organization Approval – POA) lub dokumentu równoważnego

300

1000

3000

5. Uznanie certyfikatu ośrodka szkolenia lotniczego, prowadzącego szkolenia personelu lotniczego następujących specjalności:

1) szkolenie personelu wchodzącego w skład załóg statków powietrznych (FTO)

 

1500

 

2) szkolenie personelu wchodzącego w skład załóg statków powietrznych w zakresie wymaganym dla uzyskania uprawnień wpisywanych do licencji (TRTO)

 

1000

 

3) szkolenie mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych (MCSTO)

300

1000

3000

4) szkolenie personelu lotniczego wymienionego w art. 94 ust. 6 pkt 2, 4 – 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (CTO)

200

600

1500

6. Uznanie certyfikatu symulatorów lotu oraz urządzeń treningowych

300

500

1000

 

Część XVI. Inne opłaty za zezwolenia i zgody operacyjne

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość stawki w PLN

1. Opłata za zatwierdzenie umowy leasingu statku powietrznego zawieranej w oparciu o art. 83 bis Konwencji ICAO i przekazanie nadzoru organowi zagranicznemu

2000

2. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie publicznego pokazu lotniczego

500–3000

3. Wydanie certyfikatu na jednorazowe przeprowadzenie operacji ETOPS na trasie innej niż zatwierdzona w certyfikacie AOC

2000

 

Część XVII. Ochrona lotnictwa cywilnego

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość stawki w PLN

1. Wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

100

2. Zatwierdzenie programu ochrony:

 

1) lotniska użytku publicznego o literze kodu A i B

500

2) lotniska użytku publicznego o literze kodu C i D

1200

3) lotniska użytku publicznego o literze kodu E

2000

4) lotniska użytku niepublicznego

500

3. Zatwierdzenie programu ochrony:

 

1) przewoźnika wykonującego przewóz regularny

1000

2) przewoźnika wykonującego przewóz nieregularny

500

3) podmiotu wykonującego inną działalność gospodarczą

300

4. Zatwierdzenie zmiany lub rozszerzanie zakresu programu ochrony

30 % stawki określonej w pkt 2 lub 3

 

Część XVIII. Przewóz lotniczy

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość stawki w PLN

1. Wydanie upoważnienia lub wyznaczenia polskiemu przewoźnikowi lotniczemu na wykonywanie przewozów lotniczych na obowiązujących trasach lub obszarach

800

2. Zmiana upoważnienia lub wyznaczenia, o którym mowa w pkt. 1, dla przewoźników

150

3. Przedłużenie ważności upoważnienia lub wyznaczenia, o którym mowa w pkt 1, dla przewoźników

300

4. Wydanie zezwolenia dla obcych przewoźników na wykonywanie przewozów do lub z Rzeczypospolitej Polskiej przy połączeniach:

 

1) regularnych (zezwolenie eksploatacyjne)

5000

2) nieregularnych (10 lub więcej lotów nieregularnych – zezwolenie ogólne)

3000

5. Zmiana zezwolenia, o którym mowa w pkt 4, dla przewoźników lotniczych

1000

 

Objaśnienia:

* Wielkość jednostki organizacyjnej, gdzie:

M – oznacza jednostkę organizacyjną zatrudniającą do 10 osób, w wymiarze min. 35 godzin tygodniowo, dla każdego zatrudnionego,

Ś – oznacza jednostkę organizacyjną zatrudniającą od 10 do 100 osób, w wymiarze min. 35 godzin tygodniowo, dla każdego zatrudnionego,

D – oznacza jednostkę organizacyjną zatrudniającą powyżej 100 osób, w wymiarze min. 35 godzin tygodniowo, dla każdego zatrudnionego.

** W przypadku posiadania przez jednostkę organizacyjną więcej niż jednego certyfikatu opłatę roczną za okresowe i doraźne kontrole pobiera się w wysokości stanowiącej równowartość najwyższej stawki za certyfikat, podwyższonej o 20% za każdy następny certyfikat.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »