| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 27 października 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty lotniczej

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 września 2003 r. w sprawie opłaty lotniczej (Dz. U. Nr 176, poz. 1718) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Prezes Urzędu może, na zasadzie wzajemności, z wyjątkiem przewoźników lotniczych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, określić w stosunku do obcego przewoźnika lotniczego opłatę lotniczą za zezwolenia eksploatacyjne lub ogólne w wysokości stawki zerowej, w przypadku gdy odpowiednie przepisy w państwie ustanowienia tego przewoźnika taką opłatę przewidują, a polscy przewoźnicy nie są zobowiązani do jej uiszczenia.”;

2) w § 3:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla innych czynności urzędowych – z chwilą złożenia wniosku o dokonanie takiej czynności urzędowej, z zastrzeżeniem pkt 3;”,

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) dla czynności urzędowych, o których mowa w tabeli nr 2 w części XVIII załącznika do rozporządzenia – z chwilą wydania dokumentu.”;

3) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku wystąpienia podczas dokonywania czynności urzędowej, o której mowa w § 3 pkt 2, dodatkowych kosztów postępowania, wnioskodawca obowiązany jest zwrócić na rachunek Urzędu Lotnictwa Cywilnego powstałe koszty dodatkowe.”,

b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) koszty niezbędnych zagranicznych i krajowych podróży służbowych pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego określone zgodnie z odrębnymi przepisami;”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Obowiązek zwrotu przez wnioskodawcę kosztów dodatkowych powstaje z chwilą wydania dokumentu obciążającego wnioskodawcę powstałymi kosztami dodatkowymi.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Opłaty za czynności urzędowe, o których mowa w § 3 pkt 2, pobiera się bez względu na ich wynik.

2. Jeżeli wnioskowana czynność urzędowa, o której mowa w ust. 1, nie odbędzie się z przyczyn, za które odpowiedzialny jest wnioskodawca, zobowiązany jest on do zwrotu kosztów poniesionych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.”;

5) uchyla się § 10;

6) w załączniku do rozporządzenia:

a) w tabeli nr 1 Opłaty lotnicze za koncesje i zezwolenia:

– w części I Koncesje:

– – pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wydanie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego:

 

1) nieregularnego przy użyciu statków powietrznych o maksymalnej masie startowej:

 

a) poniżej 10 000 kg

2 000

b) powyżej 10 000 kg

5 000

2) regularnego przy użyciu statków powietrznych o maksymalnej masie startowej:

 

a) poniżej 10 000 kg

4 000

b) powyżej 10 000 kg

6 000

 

– – pkt 3 otrzymuje brzmienie:

 

3. Zmiana koncesji (w szczególności zmiana nazwy, siedziby, struktury kapitału)

10 % stawki określonej w pkt 1

 

– – uchyla się pkt 4,

– w części II Zezwolenia:

– – w pkt 2 ppkt 11 otrzymuje brzmienie:

11) zaopatrzenie pokładowe statków powietrznych (catering)

1 000

 

– – pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3. Zmiana zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej na lotnisku użytku publicznego, o której mowa w pkt 1 i 2 (w szczególności zmiana nazwy, siedziby, struktury kapitału)

10% stawki określonej odpowiednio w pkt 1 lub w pkt 2

 

– – uchyla się pkt 4 i 6,

b) w tabeli nr 2 Opłaty lotnicze z tytułu innych czynności urzędowych część XVIII Przewóz lotniczy otrzymuje brzmienie:

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość stawki w PLN

1

2

1. Wydanie upoważnienia lub wyznaczenia na wykonywanie przewozów lotniczych na określonych trasach lub obszarach polskiemu przewoźnikowi lotniczemu lub przewoźnikowi lotniczemu będącemu przedsiębiorcą zagranicznym z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ustanowionemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z traktatami o ustanowieniu Wspólnot Europejskich

2 000

 

1

2

2. Wydanie zgodnie z rozporządzeniem nr 2408/92/EWG z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie dostępu przewoźników lotniczych Wspólnoty do wewnątrzwspólnotowych tras lotniczych (Dz. Urz. WE L 240 z 24.08.1992) zezwolenia dla przewoźników pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym na wykonywanie przewozów lotniczych do lub z lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy połączeniach:

 

1) regularnych (zezwolenie eksploatacyjne)

2 000

2) nieregularnych (10 lub więcej lotów nieregularnych – zezwolenie ogólne)

2 000

3. Wydanie, z zastrzeżeniem pkt 2, zezwolenia dla obcych przewoźników na wykonywanie przewozów do lub z Rzeczypospolitej Polskiej przy połączeniach:

 

1) regularnych (zezwolenie eksploatacyjne)

5 000

2) nieregularnych (10 lub więcej lotów nieregularnych – zezwolenie ogólne)

3 000

 

§ 2.
Do czynności urzędowych polegających na wydaniu zezwolenia eksploatacyjnego lub ogólnego, o których mowa w § 1 pkt 1 rozporządzenia, oraz do czynności urzędowych polegających na zmianie zezwolenia eksploatacyjnego lub ogólnego na wykonywanie przewozów do lub z Rzeczypospolitej Polskiej przy lotach regularnych i nieregularnych, dokonywanych na podstawie wniosków złożonych od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, stosuje się przepisy rozporządzenia.
§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757, Nr 163, poz. 1362, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1490.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 8 grudnia 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »