| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt2)

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt prowadzi się w obiektach, które:

1) znajdują się w miejscu ogrodzonym, zabezpieczonym przed dostępem zwierząt z zewnątrz;

2) wyposaża się w:

a) urządzenia do załadunku i wyładunku zwierząt,

b) system odprowadzania ścieków.

2. W obiektach, o których mowa w ust. 1, zapewnia się:

1) miejsce do przeprowadzania badania zwierząt, zapewniające odpowiednie oświetlenie oraz wyposażone w urządzenia do unieruchamiania i poskramiania zwierząt;

2) pomieszczenie do izolacji zwierząt chorych;

3) pomieszczenie do przetrzymywania zwierząt wyposażone w urządzenia do ich karmienia i pojenia;

4) pomieszczenie socjalne i biurowe z doprowadzoną bieżącą wodą przeznaczone dla urzędowego lekarza weterynarii;

5) wydzielone miejsce do przetrzymywania nawozów naturalnych, w rozumieniu przepisów o nawozach i nawożeniu.

3. W przypadku działalności w zakresie prowadzenia obrotu zwierzętami lub ich skupu stwierdzenie wymagań weterynaryjnych, o których mowa w ust. 1 i 2, jest wymagane dla każdego obiektu budowlanego, w którym ta działalność ma być prowadzona.

4. Obiekty, o których mowa w ust. 1, poddaje się czyszczeniu i odkażaniu zgodnie z zaleceniami powiatowego lekarza weterynarii.

5. Dopuszcza się skup zwierząt bezpośrednio z terenu gospodarstwa, z którego zwierzęta te pochodzą, jeżeli:

1) zwierzęta pochodzące wyłącznie z jednego gospodarstwa przewozi się tym samym środkiem transportu;

2) przewóz zwierząt odbywa się bezpośrednio do miejsca ich przeznaczenia.

§ 2.
1. Przedmiotem działalności, o której mowa w § 1, mogą być wyłącznie zwierzęta:

1) oznakowane w sposób określony w przepisach o rejestracji i identyfikacji zwierząt;

2) niepodlegające zakazowi wyprowadzania z gospodarstwa w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt;

3) spełniające wymagania weterynaryjne określone w przepisach dla handlu zwierzętami – w przypadku, gdy zwierzęta są przeznaczone do handlu;

4) spełniające wymagania weterynaryjne określone w przepisach o przywozie zwierząt – w przypadku, gdy zwierzęta są przywożone z państw trzecich.

2. Dopuszcza się obrót zwierzętami niespełniającymi wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli:

1) zwierzęta z gospodarstwa pochodzenia zostaną dostarczone bezpośrednio do rzeźni znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanej przez powiatowego lekarza weterynarii;

2) zwierzęta te nie miały kontaktu z innymi zwierzętami w czasie ich przewożenia z gospodarstwa pochodzenia do rzeźni.

§ 3.
1. Podmiot prowadzący działalność, o której mowa w § 1, prowadzi dokumentację dotyczącą zwierząt, będących przedmiotem jego działalności.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę posiadacza zwierząt, od którego zwierzęta zostały nabyte, oraz adres i numer identyfikacyjny gospodarstwa ich pochodzenia;

2) datę nabycia zwierząt;

3) liczbę nabytych zwierząt, ich numer identyfikacyjny oraz numer świadectwa zdrowia lub paszportu;

4) imię i nazwisko albo nazwę nabywcy oraz adres miejsca, do którego dostarczono zwierzęta;

5) weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu dokonującego przewozu zwierząt oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym zwierzęta są przewożone;

6) kopię planu trasy, jeżeli jest wymagana.

3. Dokumentację przechowuje się przez 3 lata od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.

§ 4.
Do ponownego stwierdzenia spełniania wymagań weterynaryjnych, w przypadku wydania decyzji zakazującej prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami lub ich skupu w obiektach, w stosunku do których stwierdzono naruszenie tych wymagań, są niezbędne wymagania określone w § 1–3.
§ 5.
Powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję, o której mowa w:

1) art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zwanej dalej „ustawą” – w przypadku niespełnienia wymagań, określonych w § 1 i § 3;

2) art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy, w zakresie umieszczania na rynku zwierząt – w przypadku niespełnienia wymagań, określonych w § 2.

§ 6.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu zwierzętami, innymi niż zwierzęta gospodarskie, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu takich zwierząt.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają do prawa polskiego postanowienia dyrektywy 64/432/EEC z dnia 26 czerwca 1964 r. o problemach zdrowia zwierząt w handlu bydłem i trzodą chlewną wewnątrz Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 121, z 29.07.1964 r.) w części dotyczącej prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt. Dane dotyczące ogłoszenia aktu prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »