reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 7 maja 2004 r.

w sprawie sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Uwzględnianie potrzeb obronności państwa w zagospodarowaniu przestrzennym ma na celu zapewnienie warunków do obrony terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przez:

1) utrzymanie potencjału obronnego państwa;

2) zapewnianie warunków do funkcjonowania sił zbrojnych w okresie pokoju oraz do działania w razie agresji militarnej;

3) zapewnienie warunków do przyjęcia, rozmieszczenia, zaopatrywania i funkcjonowania sojuszniczych sił zbrojnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) zapewnianie funkcjonowania gospodarki państwa w razie agresji militarnej, w tym ewakuacji ludności i elementów materialnych gospodarki;

5) tworzenie warunków umożliwiających lokalizację, realizację i adaptację obiektów i urządzeń niezbędnych na potrzeby obronne.

2. Uwzględnianie potrzeb bezpieczeństwa państwa w zagospodarowaniu przestrzennym ma na celu przygotowanie i przeciwdziałanie zagrożeniom wewnętrznym, w szczególności przez zapewnienie warunków do:

1) reagowania na:

a) zagrożenia zdrowia i życia ludzi,

b) katastrofy i klęski żywiołowe,

c) zagrożenia gospodarczego i ekonomicznego funkcjonowania państwa,

d) przestępczość i akty terroryzmu;

2) ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;

3) ochrony bezpieczeństwa powszechnego;

4) wykonywania zadań z zakresu ochrony: osób, obiektów, zabytków i urządzeń;

5) ochrony granicy państwa;

6) wykonywania zadań dotyczących uchodźców i azylantów.

§ 2.
1. Właściwe organy wojskowe, ochrony granic i bezpieczeństwa państwa zgłaszają potrzeby w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa w zagospodarowaniu przestrzennym przez:

1) składanie wniosków dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

2) opiniowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

3) uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

w zakresie dostosowania ustaleń tych projektów do wymagań wynikających z potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, opiniują projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w szczególności w zakresie:

1) granic terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;

2) ograniczeń w zabudowie i przebywaniu ludzi, wynikających z funkcjonowania obecnego jak i planowanego przeznaczenia terenu oraz istniejących i planowanych obiektów i urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

3) kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

4) warunków ochrony obiektów ważnych i szczególnie ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa, określonych odrębnymi przepisami.

3. Organy, o których mowa w ust. 1, uzgadniają projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i planu zagospodarowania przestrzennego województwa w szczególności w zakresie:

1) granic terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;

2) ograniczeń, które powinny obowiązywać w strefach ochronnych, w tym dotyczących użytkowania i przeznaczenia terenów, zabudowy oraz przebywania ludzi;

3) ograniczeń w zagospodarowaniu terenów, wynikających z potrzeb bezkolizyjnego funkcjonowania istniejącej i planowanej infrastruktury niezbędnej na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

4) ograniczeń wynikających z utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania, w tym dla lotnisk, instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych;

5) wymagań dotyczących parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu wynikających z potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa;

6) wymagań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa dotyczących modernizacji, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej;

7) zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego, w tym pożarowych wynikających z planowanych warunków zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności z lokalizacji zakładów przemysłowych, w których istnieje ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;

8) możliwości prowadzenia działań ratowniczych, w tym w zakresie prowadzenia ewakuacji na wypadek masowego zagrożenia, zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych oraz dróg pożarowych;

9) budowy obiektów na potrzeby jednostek zajmujących się ochroną ludności, w tym jednostek ochrony przeciwpożarowej;

10) wznoszenia budowli ochronnych;

11) budowy infrastruktury technicznej służącej, w sytuacjach kryzysowych:

a) realizacji zadań w zakresie wykrywania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania,

b) ochronie przeciwpożarowej,

c) zapewnieniu bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych, w tym transportu rurociągami,

d) zaopatrywaniu ludności w wodę pitną,

e) zapewnieniu bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych.

§ 3.
Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy uwzględnia się, ustalając w szczególności:

1) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów;

2) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym terenów wyłączonych spod zabudowy;

3) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

4) obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

5) obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa;

6) obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych;

7) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;

8) inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania, występujące w gminie.

§ 4.
Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się, określając w szczególności:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, a zwłaszcza nieruchomości uznane za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa oraz obiekty ważne i szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa, określone odrębnymi przepisami;

2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

4) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu budowy;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

7) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 5.
Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa w planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się, określając w szczególności:

1) powiązania komunikacyjne oraz infrastrukturalne sieci osadniczej województwa, w tym kierunki powiązań transgranicznych;

2) obszary problemowe wraz z zasadami ich zagospodarowania oraz obszary metropolitalne;

3) obszary wsparcia;

4) obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi;

5) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;

6) obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin;

7) obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie §1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 106, poz. 1121).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama