| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie dotacji celowej udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 i Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb udzielania, rozliczania i zwrotu dotacji celowej udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego w warunkach normalnych i w sytuacji zdarzeń radiacyjnych, przeznaczonej na dofinansowanie działalności, o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, zwanej dalej „dotacją”, w tym:

1) wzór wniosku o udzielenie dotacji;

2) sposób dokumentowania realizacji zadania i wykorzystania dotacji.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Prezesie Agencji – rozumie się przez to Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki;

2) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe;

3) wnioskodawcy – rozumie się przez to ubiegającego się o udzielenie dotacji;

4) wykonawcy – rozumie się przez to wnioskodawcę, któremu Prezes Agencji udzielił dotacji na wykonywanie działalności będącej przedmiotem wniosku.

§ 3.
1. Dotacja może być udzielona wnioskodawcy, który spełnia następujące warunki:

1) dysponuje potencjałem technicznym, w szczególności:

a) sprzętem i aparaturą,

b) infrastrukturą techniczną

– umożliwiającymi prawidłowe wykonywanie działalności będącej przedmiotem wniosku;

2) posiada potencjał finansowy umożliwiający współfinansowanie działalności będącej przedmiotem wniosku;

3) dysponuje pracownikami o kwalifikacjach i doświadczeniu niezbędnych do wykonywania działalności będącej przedmiotem wniosku;

4) zapewnia wykonywanie prac lub czynności przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, o ile takie uprawnienia są wymagane.

2. Prezes Agencji dokonuje:

1) oceny wniosku pod względem merytorycznym i finansowym;

2) analizy wpływu działalności, będącej przedmiotem wniosku, na stan bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju.

3. Na podstawie oceny i analizy, o których mowa w ust. 2, Prezes Agencji udziela dotacji i określa jej wysokość albo odmawia jej udzielenia.

§ 4.
1. Wnioskodawca składa wniosek o udzielenie dotacji do Prezesa Agencji w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok kalendarzowy, którego wniosek dotyczy, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik do rozporządzenia.

3. Do wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji budowlanej wnioskodawca dołącza dodatkowo:

1) dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cel budowlany;

2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, o ile jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.1)).

4. O udzieleniu dotacji i jej wysokości albo o odmowie jej udzielenia Prezes Agencji zawiadamia wnioskodawcę na piśmie w terminie do dnia 15 listopada roku, w którym wniosek został złożony, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2.

5. Odmowa udzielenia dotacji wymaga uzasadnienia.

§ 5.
Po zawiadomieniu wnioskodawcy o udzieleniu dotacji i jej wysokości Prezes Agencji zawiera z nim umowę, która zawiera:

1) szczegółowy opis zadań wchodzących w zakres działalności będącej przedmiotem umowy i terminy ich wykonania;

2) wysokość dotacji;

3) terminy, kwoty i tryb przekazywania dotacji;

4) tryb kontroli wykonywania zadań, w tym wzór raportu kwartalnego oraz raportu końcowego z wykonywania działalności, na którą została udzielona dotacja;

5) obowiązek zwrotu dotacji w przypadku jej wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości.

§ 6.
1. Umowa, o której mowa w § 5, zawierana jest w terminie uzgodnionym przez wnioskodawcę i Prezesa Agencji, nie później jednak niż do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia finansowania działalności.

2. Opóźnienie zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy:

1) trwające nie dłużej niż 14 dni – powoduje obniżenie wysokości dotacji o jedną dwunastą;

2) trwające powyżej 14 dni – powoduje nieudzielenie dotacji.

3. Kwotę pozostałą w wyniku obniżenia wysokości lub cofnięcia dotacji, w przypadku, o którym mowa w ust. 2, Prezes Agencji przeznacza na powiększenie dofinansowania innego wybranego zadania lub udzielenie dotacji na wykonywanie działalności, która pomimo złożenia wniosku nie uzyskała dofinansowania z powodu braku środków.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, umowa z wykonawcą zawierana jest w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go przez Prezesa Agencji o powiększeniu dofinansowania lub o udzieleniu dotacji. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 7.
W celu dokumentowania wykorzystania dotacji wykonawca prowadzi:

1) ewidencję księgową – w sposób umożliwiający ustalenie dochodów i rozliczenie kosztów,

2) subkonto na rachunku bankowym – służące wyodrębnieniu wpływów i wydatków

– związane z działalnością, na wykonywanie której została udzielona dotacja.

§ 8.
1. Wykonawca dokumentuje realizację zadań objętych dotacją i wykorzystanie dotacji, składając Prezesowi Agencji raporty kwartalne i końcowe z wykonywania działalności, na którą została udzielona dotacja.

2. Raporty, o których mowa w ust. 1, obejmują:

1) część opisową, zawierającą opis realizacji poszczególnych zadań wchodzących w zakres działalności w okresie sprawozdawczym, wraz z określeniem stanu ich zaawansowania;

2) część finansową, sporządzaną w sposób narastający – od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do końca okresu sprawozdawczego, zawierającą informacje o kosztach poniesionych w związku z wykonywaną działalnością oraz o dochodach uzyskanych z tej działalności i środkach pochodzących z innych źródeł wykorzystanych do jej finansowania.

3. Raporty kwartalne wykonawca składa Prezesowi Agencji w terminie jednego miesiąca od zakończenia każdego kwartału.

4. Raport końcowy wykonawca składa Prezesowi Agencji w terminie jednego miesiąca od zakończenia umowy.

5. Jeżeli termin złożenia raportu końcowego pokrywa się z terminem złożenia raportu kwartalnego, wykonawca składa raport końcowy.

6. Prezes Agencji dokonuje oceny raportów pod względem merytorycznym i finansowym.

7. Negatywna ocena, niezłożenie w terminie lub złożenie niekompletnego raportu kwartalnego skutkuje zaprzestaniem dalszego dofinansowywania działalności.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, przepis § 6 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 9.
1. Podstawą rozliczenia umowy jest raport końcowy.

2. W przypadku złożenia niekompletnego raportu końcowego Prezes Agencji wzywa wykonawcę do jego uzupełnienia w terminie dwóch tygodni.

3. Niezłożenie w terminie raportu końcowego lub nieuzupełnienie raportu w terminie, o którym mowa w ust. 2, jest podstawą do uznania umowy za niewykonaną. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.

4. Prezes Agencji powiadamia wykonawcę o uznaniu umowy za wykonaną i rozliczoną lub za niewykonaną w całości lub w części w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania raportu końcowego.

5. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.2)), na wskazane przez Prezesa Agencji subkonto wydatków albo dochodów na rachunku bieżącym Państwowej Agencji Atomistyki.

§ 10.
1. Wnioski o udzielenie dotacji na 2005 r. składa się w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 7 stycznia 2005 r.

2. O udzieleniu dotacji i jej wysokości lub o odmowie jej udzielenia na 2005 r. Prezes Agencji zawiadamia wnioskodawcę w terminie do dnia 14 stycznia 2005 r.

§ 11.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie działalności zapewniającej bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną kraju (Dz. U. Nr 145, poz. 1626).
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959.

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 28 września 2004 r. (poz. 2272)

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

RESET2 Sp. z o.o.

RESET2 Sp. z o.o. istnieje od stycznia 2001 roku i kontynuuje działalność prowadzoną od 1992 roku przez RESET Computer Systems s.c. Spółka zajmuje się tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie firmą. Produkty RESET2 to połączenie bogatych możliwości z łatwą i intuicyjną obsługą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »