| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 14 grudnia 2004 r.

w sprawie warunków spłaty należności za korzystanie z przedsiębiorstwa

Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki spłaty należności za korzystanie z przedsiębiorstwa;

2) sposób zabezpieczenia niespłaconej części należności, jeżeli własność przedsiębiorstwa przeniesiono przed uiszczeniem pełnej należności za przedsiębiorstwo ustalonej w umowie o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania, zwanej dalej „umową”.

2. Warunki spłaty należności za korzystanie z przedsiębiorstwa, na zasadach korzystniejszych od oferowanych na rynku, określają odrębne przepisy.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji;

2) przejmującym – należy przez to rozumieć spółkę, o której mowa w art. 51 ust. 1 i 2 ustawy, albo osobę fizyczną lub prawną, która na podstawie umowy przejęła przedsiębiorstwo do odpłatnego korzystania;

3) stopie referencyjnej – należy przez to rozumieć stawkę oprocentowania, okresowo ustalaną przez Komisję Europejską dla Rzeczypospolitej Polskiej publikowaną w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, obowiązującą w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przypada termin spłaty raty należności.

§ 3.
Podstawę ustalenia należności za korzystanie z przedsiębiorstwa stanowi wartość przedsiębiorstwa określona w umowie.
§ 4.
1. W umowach przewidujących przeniesienie na przejmującego prawa własności przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy, należność za korzystanie z przedsiębiorstwa nie może być niższa od sumy rat kapitałowych i sumy opłat dodatkowych należnych za cały okres obowiązywania umowy.

2. Ratę kapitałową stanowi iloraz wartości przedsiębiorstwa i liczby kwartałów, na jaką zawarto umowę.

3. Opłatę dodatkową ustala się jako iloczyn wartości przedsiębiorstwa pomniejszonej o zapłacone raty kapitałowe i ustalonego w umowie oprocentowania niespłaconej części wartości przedsiębiorstwa.

§ 5.
W umowach nieprzewidujących przeniesienia na przejmującego prawa własności przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy, należność za korzystanie z przedsiębiorstwa obejmuje wyłącznie opłaty dodatkowe.
§ 6.
Rata należności, zwana dalej „ratą kwartalną”, jest wpłacana w ciągu 20 dni roboczych po upływie kwartału, na rachunek wskazany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.
§ 7.
1. Do obliczenia kwoty opłaty dodatkowej stosuje się oprocentowanie nie niższe niż stopa referencyjna.

2. W celu wyliczenia opłaty dodatkowej przyjmuje się, że miesiąc liczy 30 dni, a rok 360 dni.

§ 8.
1. Jeżeli wpłata pierwszej raty kapitałowej i opłaty dodatkowej dotyczy okresu dłuższego niż połowa kwartału, wpłatę tę traktuje się jako wpłatę pierwszej raty kwartalnej.

2. Jeżeli wpłata pierwszej raty kapitałowej i opłaty dodatkowej dotyczy okresu krótszego lub równego połowie kwartału, wpłatę łączy się z następną wpłatą za pełny kwartał. Tak połączoną wpłatę traktuje się jako wpłatę pierwszej raty kwartalnej.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do umów, o których mowa w § 5.

§ 9.
1. Zabezpieczenie niespłaconej części należności za przedsiębiorstwo w przypadku wcześniejszego przeniesienia własności może być dokonane w jednej z następujących form:

1) hipoteką;

2) zastawem na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa;

3) poręczeniem bankowym;

4) gwarancją bankową.

2. Przy ustalaniu zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa termin zabezpieczenia nie może być dłuższy niż termin wykupu tych papierów wartościowych.

§ 10.
Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 11.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania należności za korzystanie z przedsiębiorstwa, sposobu zabezpieczenia niespłaconej części należności oraz warunków oprocentowania niespłaconej należności (Dz. U. Nr 130, poz. 855).
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 238, poz. 2390.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ziobrowski Tax & Law

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »