REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 36 poz. 321

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 16 lutego 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego (Dz. U. Nr 35, poz. 312 i Nr 167, poz. 1749) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dla wyrobów tytoniowych – minimalna wysokość obrotu w roku poprzedzającym dany rok podatkowy wynosząca 700 mln zł;”;

2) w § 13 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) dla napojów alkoholowych – minimalna wysokość obrotu w roku poprzedzającym dany rok podatkowy wynosząca 100 mln zł;”;

3) w § 13 po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu:

„4b. W przypadku podmiotów posiadających certyfikaty przewoźnika lotniczego wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz. U. Nr 146, poz. 1421) i posiadających upoważnienie do wykonywania regularnych przewozów na określonych trasach i obszarach wydane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na podstawie art. 191 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm.2)) nie stosuje się ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 3 i 4.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. P. Sawicki

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA