REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 35 poz. 312

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 1 marca 2004 r.

w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób wydawania oraz cofania zezwoleń na:

a) prowadzenie składu podatkowego,

b) prowadzenie działalności jako zarejestrowany handlowiec,

c) prowadzenie działalności jako niezarejestrowany handlowiec,

d) wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego;

2) wzory wniosków o wydanie zezwoleń, o których mowa w pkt 1, a także rodzaje dokumentów, które powinny być dołączone do wniosków;

3) wymagane minimalne wysokości obrotu wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi, sposób ustalania wysokości składanego zabezpieczenia akcyzowego oraz sposób i minimalny okres magazynowania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych dla podmiotu prowadzącego działalność polegającą na magazynowaniu w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, wyprodukowanych lub przetworzonych przez inny podmiot.

§ 2.
1. Podmiot ubiegający się o wydanie zezwoleń, o których mowa w § 1 pkt 1, składa do właściwego naczelnika urzędu celnego wniosek o wydanie zezwolenia wraz z wymaganymi dokumentami.

2. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być dołączone w oryginale lub uwierzytelnionej kopii oraz zawierać dane aktualne w dniu składania wniosku o wydanie zezwolenia. Dokument, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. a, nie może być sporządzony wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku, natomiast dokument, o którym mowa w § 3 ust.1 pkt 6 lit. b, nie może być sporządzony wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Rozdział 2

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego

§ 3. [Dokumenty dołączane do wniosku]

1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający, iż wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT);

2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy, zawierający adres i numer ewidencyjny działki, na której znajdować się ma skład podatkowy;

3) zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON;

4) decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP);

5) potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego;

6) zaświadczenie wydane przez:

a) właściwego naczelnika urzędu skarbowego i naczelnika urzędu celnego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa oraz cłem,

b) właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez wnioskodawcę z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

7) informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób kierujących działalnością wnioskodawcy za przestępstwo przeciw wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo przeciw obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo skarbowe;

8) oświadczenie wnioskodawcy, że w stosunku do niego nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, upadłościowe, z wyłączeniem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu, ani likwidacyjne;

9) odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

10) szacunkowe dane dotyczące ilości wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, które mają być produkowane, przetwarzane, magazynowane, przyjmowane i wysyłane w składzie podatkowym w okresie jednego miesiąca;

11) szacunkowe dane dotyczące rodzajów i ilości surowców zużywanych do produkcji i przetwarzania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;

12) szacunkowe dane na temat ilości lub wartości wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, będących przedmiotem dostawy lub nabycia wewnątrzwspólnotowego w okresie jednego miesiąca;

13) oświadczenie wnioskodawcy, że miejsce, w którym ma być prowadzony skład podatkowy, spełnia warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, wymagane przez Państwową Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwową Straż Pożarną oraz Państwową Inspekcję Pracy;

14) inne dokumenty, wymagane na podstawie przepisów odrębnych, związane z działalnością wykonywaną w składzie podatkowym lub rodzajem wyrobów akcyzowych, w szczególności wymagane koncesje lub zezwolenia;

15) szczegółowy plan składu podatkowego wraz z określeniem powierzchni oraz opisem sposobu odgrodzenia i zabezpieczenia miejsca magazynowania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w składzie podatkowym;

16) projekt regulaminu funkcjonowania składu podatkowego.

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego podmiot posiadający już zezwolenie na prowadzenie innego składu podatkowego dołącza dokumenty określone w ust. 1 pkt 2, 5–8 i 10–16.

§ 4.
Właściwy naczelnik urzędu celnego, w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku, dokonuje w obecności wnioskodawcy lub osoby reprezentującej wnioskodawcę oceny miejsca przeznaczonego na prowadzenie składu podatkowego. Z czynności tej sporządza się protokół zawierający w szczególności ustalenia dotyczące lokalizacji, powierzchni, sposobu odgrodzenia i zabezpieczenia miejsca magazynowania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w składzie podatkowym od innych powierzchni i terenów oraz opis wyposażenia systemu zabezpieczenia technicznego i biurowego.
§ 5.
1. Przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego właściwy naczelnik urzędu celnego wzywa wnioskodawcę do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Jeżeli zabezpieczenie akcyzowe nie zostanie złożone w terminie, o którym mowa w ust. 1, naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

3. Zabezpieczenie akcyzowe z określonym terminem ważności, składane jako warunek wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, powinno być przedłużone najpóźniej na miesiąc przed upływem terminu jego ważności. Termin ważności nowego zabezpieczenia biegnie od dnia następnego po dniu wygaśnięcia uprzednio złożonego zabezpieczenia.

4. W przypadku upływu terminu ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, wyroby akcyzowe zharmonizowane nie mogą być wprowadzane i wyprowadzane ze składu podatkowego.

§ 6.
1. Właściwy naczelnik urzędu celnego, wydając zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, zatwierdza przedłożony przez wnioskodawcę regulamin funkcjonowania składu podatkowego.

2. Każda zmiana regulaminu funkcjonowania składu podatkowego wymaga zatwierdzenia przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

§ 7.
1. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane na czas oznaczony lub nieoznaczony, w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego na czas oznaczony wydawane jest na 3 lata. Wniosek o wydanie zezwolenia na kolejny okres należy złożyć nie później niż 3 miesiące przed upływem ważności zezwolenia.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 6, 7 i 8.

§ 8.
W zezwoleniu na prowadzenie składu podatkowego określa się tylko jedno miejsce prowadzenia składu podatkowego oraz wskazuje się ewentualne miejsca prowadzenia innych składów podatkowych.
§ 9.
Nie wydaje się zezwolenia na prowadzenie w jednym miejscu lub pomieszczeniu więcej niż jednego składu podatkowego.
§ 10.
W przypadku gdy zmiana danych zawartych we wniosku wpływa na zmianę treści udzielonego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub dotyczy warunków określonych w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego z zastrzeżeniem § 11.
§ 11.
Zmiana miejsca składu podatkowego wymaga uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.
§ 12.
1. Właściwy naczelnik urzędu celnego, przed podjęciem z urzędu decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, wzywa prowadzącego skład podatkowy do usunięcia stwierdzonych uchybień w określonym terminie.

2. Właściwy naczelnik urzędu celnego, przed wydaniem decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, przeprowadza kontrolę składu podatkowego w zakresie rozliczeń należności podatkowych oraz aktualnego stanu ilościowego i jakościowego wyrobów akcyzowych znajdujących się w składzie podatkowym.

Rozdział 3

Szczegółowe warunki dla podmiotu magazynującego w składzie podatkowym wyroby akcyzowe zharmonizowane, wyprodukowane i przetworzone przez inny podmiot niż prowadzący skład podatkowy

§ 13. [Warunki dodatkowe]

1. W przypadku podmiotu prowadzącego działalność polegającą na magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, wyprodukowanych lub przetworzonych przez inny podmiot, dodatkowym warunkiem wydania zezwolenia jest:

1) dla napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych – minimalna wysokość obrotu w roku poprzedzającym dany rok podatkowy wynosząca 700 mln zł;

2) dla paliw silnikowych, olejów opałowych – pojemność magazynowa co najmniej na poziomie 5000 m3;

3) dla gazu – pojemność magazynowa co najmniej na poziomie 500 m3.

2. Wysokość obrotu, o której mowa w ust. 1 pkt 1, powinna być wyliczona na podstawie ceny sprzedaży, pomniejszonej o podatek od towarów i usług.

3. W przypadku napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych podmiot, o którym mowa w ust. 1, rozpoczynający działalność złoży oświadczenie, w którym zadeklaruje osiągnięcie w danym roku minimalnej wysokości obrotu, w podziale na kolejne miesiące. Nieosiągnięcie deklarowanych obrotów w okresie trzech pierwszych miesięcy działalności powoduje cofnięcie zezwolenia.

4. Minimalny okres magazynowania przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wynosi 5 dni, licząc od daty przyjęcia wyrobów do składu. W przypadku składów magazynowych, w których magazynowane są paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, średnioroczny okres składowania w danym magazynie wynosi minimum 2 dni.

5. W przypadku podmiotu, o którym mowa w ust. 1, wyroby akcyzowe zharmonizowane, magazynowane w składzie podatkowym mogą być poddawane zwyczajowym czynnościom mającym na celu zapewnienie ich utrzymania w niezmienionym stanie oraz przygotowanie ich do dystrybucji lub odsprzedaży.

6. Szczegółowe warunki dotyczące magazynowania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, objętych szczególnym nadzorem podatkowym określają przepisy dotyczące szczególnego nadzoru podatkowego.

§ 14.
1. Właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia generalnego w oparciu o oświadczenie podmiotu, o którym mowa w § 13 ust. 1, w sprawie wysokości zobowiązania podatkowego:

1) obliczonego – w przypadku, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub

2) oszacowanego – w przypadku, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy.

2. Zabezpieczenie ustalone w sposób, o którym mowa w ust. 1, powiększa się o 30 %.

3. Jeżeli zabezpieczenie określone w sposób, o którym mowa w ust. 2, nie zapewni pokrycia kwoty wynikającej z zobowiązania podatkowego, właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia generalnego na poziomie wyższym.

4. Wysokość zabezpieczenia akcyzowego powinna być aktualizowana co sześć miesięcy, począwszy od dnia złożenia wniosku.

Rozdział 4

Zezwolenia na prowadzenie działalności jako zarejestrowany i niezarejestrowany handlowiec oraz na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego

§ 15. [Prowadzenie działalności jako zarejestrowany handlowiec]

Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako zarejestrowany handlowiec należy dołączyć:

1) dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 1–9, 12 i 14;

2) plan miejsca, w którym będą odbierane i przechowywane wyroby akcyzowe zharmonizowane, wraz z określeniem powierzchni.

§ 16.
Do sposobu wydawania oraz cofania zezwolenia na prowadzenie działalności jako zarejestrowany handlowiec stosuje się odpowiednio przepisy § 3 ust. 2, § 4, 5 i § 7–12.
§ 17.
Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako niezarejestrowany handlowiec należy dołączyć:

1) dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 1–9 i 14;

2) opis miejsca, w którym będą odbierane wyroby akcyzowe zharmonizowane, wraz z określeniem powierzchni.

§ 18.
W przypadku niezarejestrowanego handlowca właściwy naczelnik urzędu celnego ustala jednorazowe zabezpieczenie w wysokości wynikającej ze zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, które powinno pokrywać w pełnej wysokości kwotę zawieszonego zobowiązania podatkowego.
§ 19.
Do sposobu wydawania oraz cofania zezwolenia na prowadzenie działalności jako niezarejestrowany handlowiec stosuje się odpowiednio przepisy § 4, 8, 9 i 12.
§ 20.
Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego należy dołączyć dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 3–5 i 9 dotyczące podmiotu, wskazanego przez sprzedawcę, jako przedstawiciela podatkowego.
§ 21.
Do sposobu wydawania oraz cofania zezwolenia na dokonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego stosuje się odpowiednio przepisy § 5, 7, 10 i 12.
§ 22.
Przepisy § 17–21 stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.
§ 23.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 1 marca 2004 r. (poz. 312)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 5 marca 2004 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA