Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 245 poz. 1783

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 22 grudnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 160, poz. 1341 oraz z 2006 r. Nr 169, poz. 1199) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego (Dz. U. Nr 35, poz. 312 i Nr 167, poz. 1749 oraz z 2005 r. Nr 36, poz. 321 i Nr 132, poz. 1115) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego rolnikowi wytwarzającemu na własny użytek ester lub czysty olej roślinny określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być dołączone w oryginale lub uwierzytelnionej kopii oraz zawierać dane aktualne w dniu składania wniosku o wydanie zezwolenia. Dokument, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. a, nie może być sporządzony wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku, natomiast dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b oraz § 3a ust. 1 pkt 1, nie mogą być sporządzone wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.”;

2) w § 3 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, z zastrzeżeniem § 3a, należy dołączyć:”;

3) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 3a, wnioskodawca będący rolnikiem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199), zwanej dalej „ustawą o biokomponentach i biopaliwach ciekłych”, dołącza:

1) zaświadczenie wydane przez właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub jednostkę organizacyjną Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z wpłatami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

2) szacunkowe dane dotyczące ilości estru lub czystego oleju roślinnego, które mają być produkowane i magazynowane w składzie podatkowym, w okresie jednego miesiąca;

3) dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 2–5, pkt 6 lit. a, pkt 7, 8, 11, 13, 15 oraz 16;

2. Jeżeli z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, występuje grupa producentów rolnych, o której mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, oprócz dokumentów określonych w ust. 1, należy dołączyć decyzję marszałka województwa, na podstawie której grupa ta została wpisana do rejestru grup producentów rolnych, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z 2003 r. Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 162, poz. 1694 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1462).”;

4) w § 7:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 6–8, z zastrzeżeniem ust. 4.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, złożonego przez wnioskodawcę, o którym mowa w § 3a, należy dołączyć dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. a, pkt 7 i 8 oraz w § 3a ust. 1 pkt 1.”;

5) w § 13:

a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) dla olejów smarowych – minimalna wysokość obrotu w roku poprzedzającym dany rok podatkowy wynosząca 20 mln zł;”,

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. W przypadku napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych i olejów smarowych, podmiot, o którym mowa w ust. 1, rozpoczynający działalność, złoży oświadczenie, w którym zadeklaruje osiągnięcie w danym roku minimalnej wysokości obrotu, w podziale na kolejne miesiące. Nieosiągnięcie deklarowanych obrotów w okresie trzech pierwszych miesięcy działalności powoduje cofnięcie zezwolenia.

4. Minimalny okres magazynowania przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wynosi 5 dni, licząc od daty przyjęcia wyrobów do składu. W przypadku składów magazynowych, w których magazynowane są paliwa silnikowe, oleje opałowe, oleje smarowe i gaz, średnioroczny okres składowania w danym magazynie wynosi minimum 2 dni.”;

6) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

7) dodaje się załącznik nr 3 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Minister Finansów: Z. Gilowska

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 22 grudnia 2006 r. (poz. 1783)


Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

Dziennik Ustaw