| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 lutego 2007 r.

w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 135, poz. 909, z późn. zm.2)), zwana dalej „strefą”, obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 524,0691 ha położone na terenach miast: Bartoszyce, Elbląg, Lidzbark Warmiński, Mława, Morąg, Mrągowo, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztyn, Ostróda i Pasłęk oraz gmin: Bartoszyce, Dobre Miasto, Olecko, Szczytno.

3. Strefa działa do dnia 15 listopada 2017 r.

4. Zarządzającym strefą jest Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie.

§ 2.
Zezwolenie nie jest wydawane na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1) wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, wyrobu, rozlewu i przetwarzania spirytusu oraz napojów alkoholowych, a także przetwarzania paliw silnikowych;

2) prowadzenia ośrodków gier, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479);

3) usług instalowania, napraw, konserwacji i remontu maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz przedmiotów osobistego użytku;

4) robót budowlanych określonych w sekcji F Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844, z 2005 r. Nr 90, poz. 760 oraz z 2006 r. Nr 245, poz. 1780), zwanej dalej „PKWiU”;

5) usług w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych i motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, usług hotelarskich i gastronomicznych, określonych w sekcjach G i H PKWiU;

6) usług pośrednictwa finansowego oraz usług związanych z nieruchomościami, wynajmem, nauką i prowadzeniem działalności gospodarczej, określonych w sekcjach J i K PKWiU, z wyjątkiem:

a) usług informatycznych określonych działem 72,

b) usług badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych określonych grupą 73.1,

c) usług rachunkowości i kontroli ksiąg określonych kategorią 74.12.1,

d) usług w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych, określonych kategorią 74.12.2,

e) usług w zakresie badań i analiz technicznych określonych grupą 74.3,

f) usług centrów telefonicznych określonych klasą 74.86;

7) usług w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, usług komunalnych pozostałych, społecznych i indywidualnych, usług gospodarstw domowych, usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne, określonych w sekcjach L–Q PKWiU, z wyjątkiem usług prania i czyszczenia określonych klasą 93.01;

8) działalności gospodarczej, na której prowadzenie jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.3));

9) produkcji w sektorach rybołówstwa i akwakultury, hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych w rozumieniu przepisów wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej4);

10) produkcji statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 100 GT określonej w Polskiej Klasyfikacji Działalności ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727), zwanej dalej „PKD”, (podklasa 35.11.A PKD), naprawy i konserwacji statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 100 GT (podklasa 35.11.B PKD), generalnej odbudowy statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 1 000 GT (podklasa 35.11.BPKD);

11) wydobywania węgla kamiennego (klasa 10.10 PKD) i węgla brunatnego (klasa 10.20 PKD);

12) produkcji pierwotnej produktów rolnych, o których mowa w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

13) wytwarzania i obrotu produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r. w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Dz. Urz. WE L 182 z 03.07.1987, str. 36, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 247, z późn. zm.).

§ 3.
Pomoc regionalna udzielana przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie strefy na podstawie zezwolenia może być udzielana z zachowaniem warunków rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 302 z 01.11.2006, str. 29).
§ 4.
1. Pomoc regionalna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.5)) albo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.6)) stanowi pomoc regionalną z tytułu:

1) kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych w § 7, lub

2) tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

2. Warunkiem udzielenia pomocy z tytułu nowej inwestycji jest udział środków własnych przedsiębiorcy rozumianych jako środki, które nie zostały uzyskane w ramach udzielonej mu pomocy, wynoszących co najmniej 25 % całkowitych kosztów inwestycji.

3. Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dniem uzyskania zezwolenia.

4. Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez niezależnego inwestora.

5. Nie jest dopuszczalna pomoc przeznaczona na inwestycje odtworzeniowe.

6. Przez nowo zatrudnionych pracowników należy rozumieć liczbę pracowników zatrudnionych po dniu uzyskania zezwolenia, w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie 3 lat od zakończenia inwestycji, a każde miejsce pracy jest utrzymane przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – przez okres co najmniej 3 lat. Liczba pracowników oznacza pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie roku wraz z pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz pracownikami sezonowymi, w przeliczeniu na etaty w pełnym wymiarze czasu pracy.

7. Pomoc przeznaczona na nowe inwestycje może być udzielana wraz z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy, pod warunkiem że łącznie wielkość tych pomocy nie przekracza maksymalnej wielkości pomocy określonej w § 5, przy czym dopuszczalną wielkość pomocy określa się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów: nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.

8. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być udzielana łącznie z inną pomocą na nowe inwestycje lub tworzenie nowych miejsc pracy, bez względu na jej źródło i formę, pod warunkiem że łącznie wartość pomocy nie przekroczy dopuszczalnej wielkości pomocy określonej w § 5.

§ 5.
1. Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wynosi:

1) 50 % – na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego;

2) 40 % – na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, a do dnia 31 grudnia 2010 r. na obszarze należącym do województwa mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy;

3) 30 % – na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.

2. Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej małym lub średnim przedsiębiorcom, w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 64), z wyłączeniem prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu, podwyższa się o 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców, w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych obszarów.

3. W przypadku pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcy na realizację dużego projektu inwestycyjnego maksymalną wielkość pomocy ustala się według wzoru:

I = R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C),

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

I –

maksymalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,

R –

intensywność pomocy dla obszaru lokalizacji inwestycji, określoną zgodnie z ust. 1,

B –

wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej równowartości 50 mln euro nieprzekraczającą równowartości 100 mln euro,

C –

wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 100 mln euro.

4. Przez duży projekt inwestycyjny należy rozumieć nową inwestycję, podjętą w okresie 3 lat przez jednego lub kilku przedsiębiorców, w przypadku której środki trwałe są połączone ze sobą w sposób ekonomicznie niepodzielny oraz której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50 mln euro i zostały obliczone według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia udzielenia zezwolenia.

5. W przypadku gdy łączna wartość pomocy przekraczałaby 75 % wartości maksymalnej pomocy, jakiej można udzielić na realizację inwestycji o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą stanowiących równowartość 100 mln euro, projekt pomocy indywidualnej wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.

§ 6.
1. Zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, pod warunkiem że:

1) nie przeniesie w jakiejkolwiek formie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne – przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – przez okres 3 lat;

2) będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu, gdy cała inwestycja zostanie zakończona, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – przez okres nie krótszy niż 3 lata.

2. Zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca rozpoczął ponoszenie kosztów pracy, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, przy spełnieniu warunków, o których mowa w § 4 ust. 6.

3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.

4. Przy ustalaniu wielkości zwolnienia od podatku dochodowego przysługującego przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na terenie strefy za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 3, przepisy art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych albo art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych stosuje się odpowiednio.

§ 7.
1. Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, będące:

1) ceną nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego;

2) ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika;

3) kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych;

4) ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Koszty związane z nabyciem aktywów objętych najmem albo dzierżawą, innych niż grunty, budynki i budowle, uwzględnia się jedynie w przypadku, gdy najem albo dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z chwilą upływu okresu najmu albo dzierżawy. W odniesieniu do najmu albo dzierżawy gruntów, budynków i budowli najem albo dzierżawa musi trwać przez okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia projektu inwestycyjnego, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – przez okres co najmniej 3 lat.

3. W przypadku przedsiębiorców innych niż mali i średni koszty inwestycji określone w ust. 1 pkt 4 uwzględnia się w kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości kosztów, o których mowa w ust. 1.

4. Wartości niematerialne i prawne powinny spełniać łącznie następujące warunki:

1) będą wykorzystane przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc regionalną wyłącznie w przedsiębiorstwie, na rzecz którego przedsiębiorca otrzymuje pomoc, oraz będą ujęte w aktywach tego przedsiębiorstwa i pozostaną w nim przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku przedsiębiorcy małego lub średniego – przez okres co najmniej 3 lat;

2) będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych;

3) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.7)).

5. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

6. W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu wydatki na nabycie środków transportu nie kwalifikują się do objęcia pomocą.

7. W przypadku gdy przed nabyciem przedsiębiorstwa w stosunku do jego składników udzielono już pomocy publicznej, cena nabycia tych składników nie zalicza się do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

8. Środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nabyte przez przedsiębiorcę innego niż mały i średni powinny być nowe.

9. Minimalna wysokość kosztów inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1, wynosi 100 tys. euro według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia udzielenia zezwolenia.

§ 8.
1. Koszty inwestycji oraz wielkość pomocy są dyskontowane na dzień uzyskania zezwolenia.

2. Do dyskontowania wydatków poniesionych przed dniem 1 lutego 1998 r. stosuje się średniomiesięczną stopę sześciomiesięcznego kredytu udzielanego na warszawskim rynku międzybankowym (WIBOR) ze stycznia 1998 r.

3. Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydatków poniesionych w okresie od dnia 1 lutego 1998 r. do dnia 31 sierpnia 2004 r. stosuje się średniomiesięczne stopy sześciomiesięcznego kredytu udzielanego na warszawskim rynku międzybankowym (WIBOR), notowane w miesiącach poprzedzających miesiąc, w którym przedsiębiorca poniósł wydatek lub otrzymał pomoc.

4. Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydatków poniesionych w okresie od dnia 1 września 2004 r. do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich stopę referencyjną dla Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się średniomiesięczną stopę w wysokości 9,46 %.

5. Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydatków poniesionych od pierwszego dnia miesiąca, w którym opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich stopę referencyjną dla Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się tę stopę.

6. Zdyskontowaną wartość poniesionych wydatków i otrzymanej pomocy określa się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

PV –

zdyskontowaną, na dzień wydania zezwolenia, wartość poniesionych wydatków lub otrzymanej pomocy.

F –

wartość poniesionych wydatków z dnia ich poniesienia lub otrzymanej pomocy z dnia jej otrzymania,

i –

kolejny miesięczny okres dyskontowania,

ri

stopę dyskonta, o której mowa odpowiednio w ust. 2–5, wyrażoną w ułamku dziesiętnym, właściwą dla i-tego okresu dyskontowania,

n –

liczbę miesięcy, jakie upłynęły od dnia uzyskania zezwolenia na działalność w strefie do dnia poniesienia wydatków lub dnia otrzymania pomocy, przy czym:

 

– dniem poniesienia wydatku jest ostatni dzień miesiąca, w którym poniesiono wydatek,

 

– dniem otrzymania pomocy jest ostatni dzień miesiąca, w którym udzielono pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2006 r. Nr 191, poz. 1411 i Nr 245, poz. 1775),

 

– dniem uzyskania zezwolenia jest ostatni dzień miesiąca, w którym wydano zezwolenie.

 

§ 9.
Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.
§ 10.
Do przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się dotychczasowe warunki udzielania pomocy regionalnej.
§ 11.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 215, poz. 2184 oraz z 2005 r. Nr 8, poz. 59, Nr 33, poz. 292 i Nr 214, poz. 1782).
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 997.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 69, z 2001 r. Nr 30, poz. 338 i Nr 107, poz. 1180, z 2002 r. Nr 64, poz. 591, z 2003 r. Nr 83, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 2, poz. 10, Nr 75, poz. 701 i Nr 95, poz. 944.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124.

4) Zakres sektora hutnictwa i stali został określony w załączniku I do Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013 (Dz. Urz. UE C 54 z 04.03.2006, str. 13), natomiast zakres sektora włókien syntetycznych w załączniku II do tych Wytycznych.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540.

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 2 lutego 2007 r. (poz. 170)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Podstrefa Bartoszyce

Kompleks Bema

Rejon 1

Obręb Jarkowo – ark. mapy nr 1

Granica biegnie od punktu 43 w kierunku wschodnim i przez punkt 44 dochodzi do punktu 45. Tu skręca na północ i dochodzi do punktu 46. Dalej biegnie w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu 47. Tu skręca na północ i dochodzi do punktu 48. Dalej biegnie w kierunku północnym i przez punkty: 13, 12, 11, 10, 9, 8 dochodzi do punktu 8a. Stąd biegnie na zachód i przez punkt 7 dochodzi do punktu 6, gdzie skręca na północ, i biegnie przez punkt 5 do punktu 4. Tu zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu 3, gdzie skręca na południe, i dochodzi do punktu 2. Dalej biegnie w kierunku zachodnim i przez punkt 1 dochodzi do punktu 43, od którego rozpoczęto opis.

Rejon 2

Obręb 1 m. Bartoszyce – ark. mapy nr 213.132.143

Granica biegnie od punktu 631 w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu 1365. Tu skręca na północny zachód i przez punkt 1364 dochodzi do punktu 635, gdzie skręca na zachód, i dochodzi do punktu 636. Tu skręca na południowy wschód i przez punkt 632 dochodzi do punktu 631, od którego rozpoczęto opis.

Rejon 3

Obręb 1 m. Bartoszyce – ark. mapy nr 213.132.191

Granica biegnie od punktu 1587 w kierunku północno-wschodnim przez punkty: 1585, 1586 i 1598 do punktu 1594. Tu skręca na północny zachód i linią łamaną przez punkty: 1613, 1595 i 1596 dochodzi do punktu 1597. Tu skręca na zachód i dochodzi do punktu 1581, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i przez punkty: 1580, 1584, 1434 i 1433 dochodzi do punktu 1432. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 1587, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Kętrzyńska

Rejon 1

Obręb 8 m. Bartoszyce – ark. mapy nr 213.134.054

Granica biegnie od punktu 582 w kierunku zachodnim do punktu 575, gdzie skręca na północ, i dochodzi do punktu 547. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu 548, skąd biegnie w kierunku południowym, i dochodzi do punktu 582, od którego rozpoczęto opis.

Rejon 2

Obręb 8 m. Bartoszyce – ark. mapy nr: 213.134.054, 213.134.102

Granica biegnie od punktu 1445 w kierunku wschodnim do punktu 1446, gdzie skręca na południe, i dochodzi do punktu 1383. Tu skręca na wschód i dochodzi do punktu 1401, gdzie skręca na południe, i przez punkty: 556, 555, 1439, 610, 609, 608, 1412, 614, 1413, 1417, 1438, 1377, 1376 dochodzi do punktu 613. Tu skręca na zachód i przez punkty: 612, 1400, 1388, 1361 i 611 dochodzi do punktu 607. W punkcie 607 skręca na północ i przez punkty: 605, 1359, 606, 541 i 1382 dochodzi do punktu 1445, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Piersele

Obręb Piersele – ark. mapy nr 1

Granica biegnie od punktu 51-31 w kierunku południowo-zachodnim i przez punkt 51-124 dochodzi do punktu 51-20, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu 51-781. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 51-780, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i przez punkty: 51-779 i 51-143 dochodzi do punktu 51-778. W tym punkcie skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 51-764, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i przez punkty: 51-765 i 51-21 dochodzi do punktu 51-28. Tutaj skręca w kierunku północno-wschodnim i przez punkty: 51-27, 51-26 i 51-25 dochodzi do punktu 51-24. W punkcie tym skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez punkt 51-29 dochodzi do punktu 51-30. W punkcie 51-30 skręca w kierunku południowym i przez punkty: 51-777, 51-132, 51-128, 51-127, 51-107 i 51-157 dochodzi do punktu 51-31, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Dobre Miasto

Kompleks Spichrzowa

Rejon 1

Obręb Nowa Wieś Mała – ark. mapy nr 3

Granica biegnie od punktu 129.5-19 linią łamaną w kierunku północno-wschodnim i przez punkty: 8-1000, 8-1001, 8-1002, 8-1003, 8-1004, 8-1005, 8-1006, 8-1007, 8-1008 i 8-1009 dochodzi do punktu 8-1010. W tym miejscu załamuje się w kierunku wschodnim i przez punkt 8-3193 dochodzi do punktu 8-1028. Stąd biegnie na południowy wschód do punktu 8-1013, w którym skręca na południowy zachód, i przez punkty: 8-3010, 8-1014 i 8-1015 dochodzi do punktu 8-1016. W punkcie 8-1016 skręca na południowy wschód i przez punkt 8-3009 dochodzi do punktu 8-3008. Od punktu 8-3008 biegnie w kierunku wschodnim do punktu 8-8558, gdzie skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu 8-3143. Tu skręca na południe i przez punkt 8-8555 dochodzi do punktu 129.5-23. W punkcie 129.5-23 załamuje się w kierunku zachodnim i przez punkty: 129.5-22, 129.5-21 i 129.5-20 dochodzi do punktu 129.5-704, w którym skręca na północny wschód, i przez punkty: 8-3165 i 8-3166 dochodzi do punktu 8-3182. Tu skręca na wschód i dochodzi do punktu 8-3181, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 8-3180, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 8-3179. Dalej biegnie na południowy zachód do punktu 8-3178, w którym skręca na południowy wschód, i osiąga punkt 8-3177. Z punktu 8-3177 biegnie w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty: 8-3191 i 8-3176 dochodzi do punktu 129.5-707. Dalej biegnie na północny zachód i dochodzi do punktu 129.5-19, od którego rozpoczęto opis.

Rejon 2

Obręb 5 m. Dobre Miasto – ark. mapy nr: 222.221.162.3, 222.221.162.4

Granica biegnie od punktu 5-164 w kierunku północno-wschodnim przez punkty: 5-165, 5-166, 5-167, 5-168, 5-675 i 5-169 do punktu 5-170. Tu skręca na północ i dochodzi do punktu 5-171, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu 5-172. W punkcie 5-172 skręca na północ i przez punkt 5-672 dochodzi do punktu 5-148. Stąd biegnie w kierunku wschodnim i przez punkty: 5-149, 5-670, 5-151, 5-673, 5-152, 5-153, 5-154, 5-155, 5-156 i 5-157 dochodzi do punktu 5-158. W punkcie 5-158 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i osiąga punkt 5-159. Dalej załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przez punkt 5-160 dochodzi do punktu 5-161. W punkcie tym skręca w kierunku zachodnim i przez punkt 5-162 dochodzi do punktu 5-164, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Fabryczna

Rejon 1

Obręb Nowa Wieś Mała – ark. mapy nr 3

Obręb 5 m. Dobre Miasto – ark. mapy nr: 222.221.164.1, 222.221.164.2

Granica biegnie od punktu 8-3409 w kierunku północno-zachodnim i przez punkt 8-3416 dochodzi do punktu 8-3410. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 8-3411, skąd biegnie w kierunku wschodnim i przez punkty: 8-3412, 8-3413, 8-3414, 129.5-10, 129.5-11, 5-188, 5-187, 5-186, 5-185, 5-184 i 5-183 dochodzi do punktu 5-137. Tu skręca na zachód i przez punkt 5-138 dochodzi do punktu 5-139. Tutaj skręca na północ i przez punkt 5-193 dochodzi do punktu 5-192, w którym skręca na zachód, i przez punkty: 5-191, 5-190, 5-667 i 5-189 dochodzi do punktu 129.5-4. Tu skręca na południe i przez punkty: 129.5-3 i 129.5-2 dochodzi do punktu 129.5-1. W punkcie 129.5-1 skręca na zachód i przez punkt 8-3415 dochodzi do punktu 8-3409, od którego rozpoczęto opis.

Rejon 2

Obręb 1 m. Dobre Miasto – ark. mapy nr: 222.221.164.4, 222.221.173.3, 222.221.212.2, 222.221.221.1, 222.221.221.3, 222.221.164

Granica biegnie od punktu 129.1-1 w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 1-64, gdzie skręca na południe, i dochodzi do punktu 1-65, a następnie odchyla się w kierunku południowo-wschodnim i przez punkt 1-66 dochodzi do punktu 1-67. Tu skręca na wschód i przez punkt 1-68 dochodzi do punktu 1-69. W punkcie 1-69 skręca na południe i dochodzi do punktu 1-84. W tym miejscu skręca na wschód i przez punkty: 1-83, 1-82 i 1-81 dochodzi do punktu 1-80, w którym skręca na północ, i przez punkt 1-79 dochodzi do punktu 1-90. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i osiąga punkt 1-77. Dalej biegnie w kierunku południowym i przez punkty: 1-78, 1-101 dochodzi do punktu 1-100. Tu odchyla się w kierunku południowo-wschodnim i przez punkt 1-2336 dochodzi do punktu 1-121, w którym skręca na południe, i przez punkt 1-2201 dochodzi do punktu 1-122. W punkcie 1-122 skręca na wschód i przez punkty: 1-1941, 1-123 dochodzi do punktu 1-1948, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu 1-1947. Od tego punktu biegnie na północ i przez punkty: 1-1946, 1-1945 osiąga punkt 1-1944, w którym skręca na wschód, i przez punkty: 1-2331, 1-126 dochodzi do punktu 1-127. W tym punkcie skręca na północ i dochodzi do punktu 1-128, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu 1-129. Od punktu 1-129, biegnąc w kierunku południowo-wschodnim kolejno przez punkty: 1-30, 1-2344, 1-131, 1-132, 1-133, 1-134, 1-135, 1-136, 1-137 i 1-138, dochodzi do punktu 1-139. W punkcie 1-139 skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 129.1-19. Od tego miejsca biegnie w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 129.1-18, w którym skręca na zachód, i przez punkty: 129.1-17, 129.1-16, 129.1-15, 129.1-14, 126.1-13, 129.1-12, 129.1-11, 129.1-10, 129.1-9 dochodzi do punktu 129.1-8. Tu skręca na północ i przez punkty: 129.1-7, 129.1-6, 129.1-5, 129.1-4, 129.1-3 i 129.1-2 dochodzi do punktu 129.1-1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Olsztyńska

Rejon 1

Obręb 3 m. Dobre Miasto – ark. mapy nr: 222.221.231, 222.221.232, 222.221.233, 222.221.234

Granica biegnie od punktu 3-37 w kierunku północno-zachodnim i przez punkty: 4-147, 3-654, 4-148, 4-149, 4-150, 3-646, 4-151, 4-152 i 3-486 dochodzi do punktu 3-491. Dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim i przez punkt 3-490 dochodzi do punktu 3-489, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, osiągając punkt 3-481, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 3-480. Tu skręca na północny zachód i osiąga punkt 3-354, w którym skręca na północny wschód, osiągając punkt 3-355. Dalej odchyla się w kierunku północnym i dochodzi do punktu 3-356, w którym skręca na południowy wschód, i linią łamaną, przez punkty: 3-639, 3-638, dochodzi do punktu 3-643, gdzie skręca na północny wschód, i osiąga punkt 3-360. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 3-361, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu 3-637. W tym punkcie skręca na południowy wschód i przez punkty: 3-644, 3-645, 3-650, 3-651, 3-652, 3-655 i 3-656 dochodzi do punktu 3-657. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 3-658, gdzie skręca na wschód, i dochodzi do punktu 3-401. Dalej biegnie na południe i przez punkty: 3-402, 3-403, 3-404, 3-407, 3-408, 3-411, 3-414, 3-415 dochodzi do punktu 129.3-35. Z punktu 129.3-35 biegnie w kierunku południowym do punktu 129.3-36, a następnie łączy się z punktem 3-37, od którego rozpoczęto opis.

Rejon 2

Obręb 3 m. Dobre Miasto – ark. mapy nr: 222.221.231.1, 222.221.231, 222.221.233

Granica biegnie od punktu 3-245 w kierunku wschodnim do punktu 3-244, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i przez punkt 3-370 dochodzi do punktu 3-371. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 3-523. W punkcie 3-523 skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez punkt 3-522 dochodzi do punktu 3-377. W tym punkcie skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 3-337/1, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu 3-381/1. Od punktu 3-381/1 biegnie w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 3-381, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i przez punkty: 3-378, 3-521, 3-363 i 3-364 dochodzi do punktu 3-369. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 3-649, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu 3-648. W punkcie 3-648 skręca na południe i dochodzi do punktu 3-647, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i przez punkt 3-368 dochodzi do punktu 3-337. W punkcie 3-337 skręca w kierunku północno-wschodnim i przez punkt 3-338 dochodzi do punktu 3-245, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Szczytno

Kompleks Korpele

Obręb Korpele – ark. mapy nr 1

Granica biegnie od punktu 66 w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty: 65, 64, 63 dochodzi do punktu 62. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 61, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i przez punkty: 2989, 60, 59 dochodzi do punktu 58. W punkcie 58 skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 57, w którym skręca w kierunku wschodnim, i dochodzi do punktu 1017. W punkcie 1017 skręca na południe i dochodzi do punktu 1016, w którym zmienia kierunek na wschodni, i dochodzi do punktu 1015. W tym miejscu skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 3099, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu 3098. W punkcie 3098 skręca na południe i przez punkt 3096 dochodzi do punktu 3102, gdzie skręca na wschód, i przez punkt 3101 dochodzi do punktu 101. W punkcie 101 skręca na południe i dochodzi do punktu 286, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkty: 285, 4039, 4008, 828 osiąga punkt 284. Z punktu 284 biegnie w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty: 4010, 2015 osiąga punkt 4011, w którym odchyla się w kierunku zachodnim, i przez punkt 2013 dochodzi do punktu 10. W punkcie 10 skręca na wschód i biegnie do punktu 11, w którym lekko załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu 12. W punkcie 12 skręca na południowy zachód i przez punkty: 3213 i 3257 dochodzi do punktu 3026. Tu skręca na północny zachód i przez punkty: 3256, 3451, 3035 i 4021 dochodzi do punktu 3025, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i przez punkt 2005 dochodzi do punktu 3024. Z punktu 3024 biegnie w kierunku południowo-wschodnim i przez punkt 3255 dochodzi do punktu 2023. W punkcie 2023 skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 3265. W tym punkcie skręca na północny zachód i przez punkty: 4047, 3269 dochodzi do punktu 3270, gdzie odchyla się na zachód, i dochodzi do punktu 3253. Dalej, przez punkty: 3205, 3206, 3207, 3211 i 3208, dochodzi do punktu 3237, w którym skręca na północny wschód, i przez punkty: 3235, 551, 3236, 541, 3461, 3455, 531, 5, 4035, 18, 2990, 2987 dochodzi do punktu 66, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Szymany

Obręb Szymany – ark. mapy nr 3

Granica biegnie od punktu 28-25003 w kierunku na północ, dochodząc do punktu 28-25005, w którym skręca na południowy wschód, i dalej przez punkty: 28-20023, 28-20024, 28-20025 dochodzi do punktu 28-20026. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przechodząc kolejno przez punkty: 28-121, 28-123, dochodzi do punktu 28-124. Następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 28-25003, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Elbląg

Kompleks Mazurska

Rejon 1

Obręb 1 m. Elbląg – ark. mapy nr 1

Obręb 1 m. Elbląg – ark. mapy nr 2

Granica biegnie od punktu 01000051 w kierunku południowym do punktu 01000047. W tym miejscu skręca na zachód i dochodzi do punktu 01000048, gdzie skręca na południe, i przez punkt 01000049 dochodzi do punktu 01000050. Tu skręca na zachód i przez punkt 01000059 dochodzi do punktu 01000086, w którym skręca na południe, i dochodzi do punktu 01001250. W tym punkcie skręca na zachód i dochodzi do punktu 01001251, w którym skręca na północ, i przez punkty: 01001099, 01001100, 01001101 i 01001102 dochodzi do punktu 01001103. Następnie załamuje się w kierunku wschodnim i przez punkty: 01000043, 01000041, 01000039, 01000037, 01000035, 01000033 i 01000060 dochodzi do punktu 01000051, od którego rozpoczęto opis.

Rejon 2

Obręb 1 m. Elbląg – ark. mapy nr 3

Granica biegnie od punktu 01000282 w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 01000246, gdzie skręca na wschód, i przez punkt 01000247 dochodzi do punktu 01000248. Tu skręca na południe i przez punkty: 01000830, 01000249, 01001218, 01000283, 01000284, 01000279 dochodzi do punktu 01000280, gdzie skręca na zachód, i dochodzi do punktu 01000277, w którym skręca na północ, i przez punkty: 01000278, 01000281, 01001217 dochodzi do punktu 01000282, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Radomska

Obręb 13 m. Elbląg – ark. mapy nr 1

Granica biegnie od punktu 13000681 w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty: 13000675, 13000669, 13000665, 13000662, 13000613, 13000686, 13000689, 13000693, 13000700, 13000702, 13000706, 13000711 dochodzi do punktu 13001281, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 13000971. W tym punkcie skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 13000941, następnie skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 13000934. Z tego miejsca biegnie na północny zachód i dochodzi do punktu 13000928, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu 13000921. W tym punkcie skręca na północny zachód i przez punkty: 13001090, 13001091, 13000527, 13000528, 13000529, 13000530, 13000531, 13000532, 13000533, 13000534 dochodzi do punktu 13001288, w którym skręca na północny wschód, i przez punkty: 13001287, 13001283, 13001282 dochodzi do punktu 13000681, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Pasłęk

Kompleks Wschodnia

Obręb 9 m. Pasłęk – ark. mapy nr 1

Granica biegnie od punktu 09000155 w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty: 09000102, 09000101, 09000100 dochodzi do punktu 09000220, gdzie skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 09000222. Stąd biegnie na północ i przez punkty: 09000226, 09000255 dochodzi do punktu 09000263, w którym skręca na zachód, i przez punkt 09000262 dochodzi do punktu 09000261. Tu skręca na północ i dochodzi do punktu 09000264, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu 09000266. Stąd biegnie w kierunku północnym i dochodzi do punktu 09000272, w którym skręca na zachód, i biegnie do punktu 09000270. Tu skręca na północ i przez punkty: 09000067, 09001256 dochodzi do punktu 4905, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu 09000013. Stąd biegnie na północ i dochodzi do punktu 09000012, w którym skręca na zachód, i przez punkt 09000216 dochodzi do punktu 09000010. Dalej biegnie na południowy zachód i dochodzi do punktu 09000009, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu 09000006. Stąd biegnie na północ i dochodzi do punktu 09000001, gdzie skręca na wschód, i dochodzi do punktu 09002247. Od punktu 09002247 biegnie w kierunku południowym i przez punkty: 09001223, 09002246, 09001209, 09000156 dochodzi do punktu 09000155, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Firmowa

Obręb 3 m. Pasłęk – ark. mapy nr 2

Granica biegnie od punktu 03000586 w kierunku wschodnim i przez punkty: 03000577, 03000576, 03000575, 03000578, 03000587 dochodzi do punktu 03000588. Tu skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 03000589, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu 03000590. Stąd biegnie na południe i przez punkty: 03000591, 03000592 dochodzi do punktu 03000134. Tu skręca na zachód i przez punkty: 03000135, 03000136, 03000364 dochodzi do punktu 03000347. Dalej biegnie na północ i dochodzi do punktu 03000573, w którym skręca na zachód, i przez punkty: 03000572, 03000571, 03000570 dochodzi do punktu 03000569. Stąd biegnie na północ i dochodzi do punktu 03000586, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Olecko

Kompleks Augustowska

Obręb Olecko 2 – ark. mapy nr: 224.222.053, 224.222.101, 224.222.044

Granica biegnie od punktu 2.232-60 w kierunku północno-zachodnim i przez punkt 2.232-59 dochodzi do punktu 2.232-73. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 2.232-80, gdzie skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu 2.232-79. Dalej biegnie na północny wschód i dochodzi do punktu 2.232-78, następnie skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 2.232-77. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 2.232-76. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim, dochodzi do punktu 2.232-75, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 2.232-74. Tu skręca na północny zachód i przez punkty: 2.222-13, 2.222-8, 224.222-1364p, 2.222-5, 2.221-32, 2.221-30, 2.221-53 dochodzi do punktu 2.221-52. W tym punkcie skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 2.221-51, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 2.221-50. Tu skręca na północny wschód i przez punkty: 2.221-26, 2.221-28, 2.222-4, 2.222-2, 2.212-9, 2.212-7, 2.212-4 dochodzi do punktu 2.212-3. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty: 224.222-2579p, 224.222-1370p, 2.222-10, 224.222-1366p dochodzi do punktu 224.222-1372p, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 224.222-1375p. Dalej zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu 2.232-11. Tu skręca na zachód i dochodzi do punktu 2.232-8, w którym skręca na południe, i dochodzi do punktu 2.232-60, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Mrągowo

Kompleks Przemysłowa

Obręb 7 m. Mrągowo – ark. mapy nr: 223.234.241.2, 223.234.241.4, 223.234.242.1, 223.234.242.3, 223.234.243.2, 223.234.243.4, 223.234.244.1, 223.234.244.3

Granica biegnie od punktu 7-297 w kierunku północno-wschodnim i przez punkty: 7-545, 7-295 dochodzi do punktu 7-3, w którym załamuje się na południe, i przez punkty: 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, 7-9, 7-10, 7-11, 7-12, 7-13, 7-14, 7-15, 7-16, 7-17, 7-18, 7-19, 7-20, 7-21 dochodzi do punktu 7-22, w którym skręca na zachód, i przez punkt 7-777 dochodzi do punktu 7-776. Tu skręca na północ i przez punkt 7-755 dochodzi do punktu 7-754, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu 7-457. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 7-383, w którym skręca na południowy wschód, i przez punkt 7-666 dochodzi do punktu 7-403. Stąd biegnie na północny wschód i przez punkt 7-402 dochodzi do punktu 7-401, gdzie skręca na północny zachód, i przez punkty: 7-400, 7-399, 7-760 dochodzi do punktu 7-374. Tu skręca na południowy zachód i przez punkty: 7-693, 7-692, 7-691 dochodzi do punktu 7-382, gdzie załamuje się na północny zachód, i przez punkt 7-748 dochodzi do punktu 7-538. Tu skręca na północny wschód i przez punkt 7-750 dochodzi do punktu 7-373. Tu skręca na północny zachód i przez punkt 7-273 dochodzi do punktu 7-539. W tym punkcie skręca na północny wschód i przez punkt 7-271 dochodzi do punktu 7-270, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 7-269. W tym punkcie skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 7-260, a następnie biegnie na południowy wschód i przez punkt 7-259 dochodzi do punktu 7-256. Tu skręca na północny wschód i przez punkty: 7-255, 7-254 dochodzi do punktu 7-253, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 7-252, w którym skręca na południowy wschód, i przez punkt 7-487 dochodzi do punktu 7-258. W tym punkcie skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 7-299, gdzie skręca na południowy wschód, i przez punkt 7-303 dochodzi do punktu 7-304. W tym punkcie skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 7-302, w którym załamuje się na północny zachód, i linią łamaną przez punkt 7-301 dochodzi do punktu 7-297, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Słoneczna

Obręb 8 m. Mrągowo – ark. mapy nr: 223.234.242.1, 223.234.242.2, 223.234.242.3

Granica biegnie od punktu 8-1148 linią łamaną w kierunku północno-wschodnim i przez punkty: 6-118, 6-117, 6-116, 6-115 dochodzi do punktu 6-114, gdzie skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 6-113, w którym skręca na północny wschód, i przez punkt 6-112 dochodzi do punktu 6-111. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i przez punkt 8-243 dochodzi do punktu 8-161, w którym skręca na południe, i przez punkty: 8-1143, 8-162 dochodzi do punktu 8-1173. Tu skręca na południowy zachód i przez punkt 8-1111 dochodzi do punktu 8-1172, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 8-1171. Stąd biegnie na południowy zachód i dochodzi do punktu 8-1170, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu 8-1169. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i linią łamaną, przez punkty: 8-1176, 8-1175, dochodzi do punktu 8-1174, w którym skręca pod kątem ostrym na południe, i przez punkty: 8-1118, 8-1117, 8-1116 dochodzi do punktu 8-272, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 8-271. W tym punkcie skręca na południe i przez punkty: 8-270, 8-269, 8-279 dochodzi do punktu 8-280, w którym skręca na południowy zachód, i przez punkty: 8-266, 8-483, 8-481 dochodzi do punktu 8-480. Tu skręca na północny zachód i przez punkt 8-263 dochodzi do punktu 8-258. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku zachodnim i przez punkt 8-259 dochodzi do punktu 8-260, gdzie skręca na północny wschód, i przez punkty: 8-255, 8-254, 8-1142 dochodzi do punktu 8-1140. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 8-250, w którym skręca na północny zachód, i przez punkty: 8-249, 8-248, 8-247, 8-1141, 8-1149, 8-245 dochodzi do punktu 8-1148, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Giżycka

Rejon 1

Obręb 2 m. Mrągowo – ark. mapy nr: 223.234.102.3, 223.234.104.1

Granica biegnie od punktu 2-84 w kierunku północnym i przez punkty: 2-1523, 2-1522 dochodzi do punktu 2-1517, gdzie skręca na wschód, i dochodzi do punktu 2-1518. Tu skręca na północ i przez punkt 2-1758 dochodzi do punktu 2-1519, skąd biegnie na wschód, i dochodzi do punktu 2-1520. W tym punkcie skręca na południe i dochodzi do punktu 2-1521, w którym skręca na wschód, i przez punkty: 2-72, 2-73, 237.2-2066 i 2-74 dochodzi do punktu 2-75. Stąd biegnie na południe i dochodzi do punktu 2-76, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkty: 2-77, 2-78, 2-79, 2-80, 2-81, 237.2-82 i 2-83 dochodzi do punktu 2-84, od którego rozpoczęto opis.

Rejon 2

Obręb 2 m. Mrągowo – ark. mapy nr: 223.234.101.2, 223.234.102.1

Granica biegnie od punktu 2-2057 w kierunku wschodnim i przez punkt 2-614 dochodzi do punktu 2-68, w którym skręca na południe, i przez punkty: 2-69, 2-70 dochodzi do punktu 2-618. W tym miejscu skręca na zachód i dochodzi do punktu 2-617, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu 2-616. Z tego miejsca biegnie na zachód i dochodzi do punktu 2-642, w którym załamuje się na północ, i dochodzi do punktu 2-612, gdzie skręca na zachód, i dochodzi do punktu 2-611. W tym punkcie skręca na południe i dochodzi do punktu 2-2218, w którym skręca na zachód, i przez punkty: 2-643, 2-648, 2-649, 2-650 dochodzi do punktu 2-651, gdzie załamuje się na północny zachód, i dochodzi do punktu 2-656. W tym punkcie skręca na północny wschód i przez punkt 2-658 dochodzi do punktu 2-2215, w którym skręca na wschód, i przez punkt 2-2216 dochodzi do punktu 2-2217. W tym miejscu skręca na północ i dochodzi do punktu 2-2057, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Morąg

Obręb Kruszewnia – ark. mapy nr 1

Granica biegnie od punktu 375b w kierunku południowym i dochodzi do punktu 2820. Tu skręca na południowy wschód i przez punkty: 2819, 2817, 2822 dochodzi do punktu 2812. Dalej biegnie na południowy zachód i przez punkty: 1607, 618 dochodzi do punktu 1606, w którym skręca na północny zachód, i przez punkt 174 dochodzi do punktu 2814. Stąd biegnie na północ i dochodzi do punktu 1003, w którym skręca na północny wschód, i przez punkty: 2821, 1004 dochodzi do punktu 1792. Tu skręca na wschód i dochodzi do punktu 375b, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Lidzbark Warmiński

Obręb 1 m. Lidzbark Warmiński 1 – ark. mapy nr 212.424.144

Granica biegnie od punktu 1-595 w kierunku zachodnim i przez punkty: 1-596, 1-599, 1-598, 1-592 dochodzi do punktu 1-591. W tym punkcie skręca na północ i przez punkt 1-600 dochodzi do punktu 1-590, w którym zmienia kierunek na wschodni, i dochodzi do punktu 1-95. Tutaj skręca na południe i przez punkt 1-304 dochodzi do punktu 1-595, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Ostróda

Rejon 1

Obręb 6 m. Ostróda – ark. mapy nr: 222.343.051.1, 222.343.051.2, 222.343.051.3 i 222.343.051.4

Granica biegnie od punktu 6-1351 w kierunku północnym i przez punkt 6-1352 dochodzi do punktu 12-15. Tu skręca na zachód i przez punkty: 6-1154, 6-1146, 6-1147, 6-1148 dochodzi do punktu 12-1. Dalej biegnie na południe i dochodzi do punktu 12-14, w którym skręca na wschód, i przez punkt 6-1350 dochodzi do punktu 6-1351, od którego rozpoczęto opis.

Rejon 2

Obręb 6 m. Ostróda – ark. mapy nr: 222.343.051.4, 222.343.052.3 i 222.343.053.2

Granica biegnie od punktu 6-49 w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 6-48. Tu skręca na północ i dochodzi do punktu 12-5, z którego kieruje się na zachód, i przez punkty: 12-6 i 12-12 dochodzi do punktu 12-7. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 6-50, w którym skręca na wschód, i przez punkt 12-1 dochodzi do punktu 6-49, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Olsztyn

Kompleks STOMIL

Rejon 1

Obręb 80, 81, 98 m. Olsztyn

Granica biegnie od punktu 80-494 linią łamaną na północny wschód i przez punkty: 80-503, 80-502 dochodzi do punktu 80-501, gdzie skręca na wschód, i przez punkty: 80-493, 80-498, 80-497 dochodzi do punktu 80-496. Tu skręca na południowy wschód i linią łamaną przez punkty: 80-387, 80-386, 80-385, 80-384 dochodzi do punktu 80-383, w którym skręca na południe, i dochodzi do punktu 80-291. Tu skręca na wschód i przez punkty: 80-382, 80-381 dochodzi do punktu 80-214, gdzie skręca na południowy wschód, i linią łamaną przez punkty: 80-213, 80-212, 80-211, 80-210 dochodzi do punktu 80-209. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 80-30, w którym skręca na wschód, i przez punkty: 80-29, 80-28, 80-27 dochodzi do punktu 81-45. W tym punkcie skręca na południowy wschód i linią łamaną przez punkty: 81-46, 81-47, 81-48, 81-49, 81-50, 81-51, 81-52, 81-53, 81-54, 81-55 dochodzi do punktu 81-11, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 81-10. W tym punkcie skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 149-282, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu 149-283. W tym punkcie skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 149-284, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 149-285. W tym punkcie skręca na południowy wschód i przez punkty: 149-286, 149-287 dochodzi do punktu 149-18, w którym skręca na południe, i dochodzi do punktu 149-19. W tym punkcie skręca na południowy wschód i przez punkt 149-20 dochodzi do punktu 149-60, w którym skręca na południowy zachód, i linią łamaną przez punkty: 149-59, 149-58, 149-57, 149-56, 149-55, 149-54, 149-53, 149-52, 149-51, 149-316 dochodzi do punktu 149-50. Z tego punktu biegnie na zachód i przez punkt 149-49 dochodzi do punktu 149-48, w którym skręca na północny zachód, i przez punkty: 149-215, 149-47 dochodzi do punktu 81-22. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 81-21, w którym skręca na północny zachód, i linią łamaną przez punkty: 81-268, 81-295, 81-296, 81-420, 81-297 i 81-298 dochodzi do punktu 81-299. Tu skręca na zachód i dochodzi do punktu 81-316. Tu skręca na południe i przez punkty: 81-379, 81-312 dochodzi do punktu 81-405, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu 81-404, gdzie skręca na południe, i dochodzi do punktu 81-381. W tym punkcie skręca na zachód i przez punkty: 81-382, 81-383 dochodzi do punktu 81-384. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 81-321, w którym skręca na południe, i przez punkty: 81-322, 81-323, 81-324, 81-325, 81-326, 81-327, 81-328 dochodzi do punktu 81-30. Tu skręca na południowy zachód i przez punkty: 81-31, 81-32, 81-329, 81-330 dochodzi do punktu 81-331, w którym skręca na północny zachód, i przez punkty: 81-332, 81-333, 81-183, 81-334, 81-335, 81-184, 81-336, 98-13, 98-12 dochodzi do punktu 98-1835. Tu skręca na południowy zachód i przez punkty: 98-1836, 98-1837, 98-1838, 98-1839, 98-1840 dochodzi do punktu 98-1841. Tu skręca na zachód i przez punkty: 98-1842, 98-1843 dochodzi do punktu 98-1844, w którym skręca na północny zachód, i przez punkty: 98-1845, 98-1846, 98-3, 98-2, 98-1, 81-33 dochodzi do punktu 81-34. Tu skręca na północny wschód i przez punkty: 81-36, 81-37, 81-38, 81-39, 81-40, 81-41, 81-42, 81-43, 81-44, 80-54 dochodzi do punktu 80-296, w którym skręca na wschód, i przez punkty: 80-295, 81-1, 80-446, 81-2, 80-441 dochodzi do punktu 80-440. Tu skręca na północ i przez punkty: 80-491, 80-439, 80-438, 80-495, 80-437 dochodzi do punktu 80-494, od którego rozpoczęto opis.

Rejon 2

Obręb 81, 84, 94, 134, 149 m. Olsztyn

Granica biegnie od punktu 84-133 na południowy wschód przez punkty: 84-400, 84-136, 84-399, 84-139, 84-401, 84-278, 84-46, 84-45 i 84-44 do punktu 84-43. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez punkty: 84-42, 84-41, 84-40 dochodzi do punktu 94-45, w którym skręca na południowy wschód, i przez punkty: 94-44, 94-43, 94-42 dochodzi do punktu 94-41. Tu przecina bocznicę kolejową i w linii prostej dochodzi do punktu 94-47. Z tego punktu biegnie na południowy wschód i przez punkty: 94-55, 94-56, 94-57 dochodzi do punktu 94-58, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu 94-59. W tym punkcie skręca na północny wschód i przez punkt 94-60 dochodzi do punktu 94-61, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu 94-62. Stąd biegnie na wschód i dochodzi do punktu 94-63, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 94-64. Z tego punktu biegnie na wschód i przez punkty: 94-70, 94-71, 94-72, 94-73, 94-74, 94-75 dochodzi do punktu 94-81. W tym punkcie skręca na południe i przez punkt 665.08-36 dochodzi do punktu 665.08-35, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu 665.08-34, gdzie skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 101.94-113. Z tego punktu biegnie na zachód i dochodzi do punktu 665.08-33, w którym skręca na północny zachód, i przez punkt 665.08-32 dochodzi do punktu 101.94-111. W tym punkcie skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 665.08-31, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu 665.08-30. W tym punkcie skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 665.08-29, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu 665.08-28, gdzie skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 665.08-27, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu 665.08-26. W tym punkcie skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 101.134-8875, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu 101.134-8874. Tu skręca na południowy zachód i przez punkty: 101.134-8873 i 101.134-8872 dochodzi do punktu 101.134-8871. W tym punkcie skręca na północny zachód i przez punkty: 134-208, 134-209, 134-210, 134-8878, 134-4041, 134-4042, 134-4043, 134-4044, 134-4045, 134-4046 dochodzi do punktu 134-4047, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 134-158, gdzie skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 134-44. W tym punkcie skręca na południe i dochodzi do punktu 134-43, w którym skręca na zachód, i przez punkt 134-42 dochodzi do punktu 134-41, gdzie skręca na południowy zachód, i przez punkt 134-40 dochodzi do punktu 149-8694. W tym punkcie skręca na północny zachód i przez punkty: 149-8693, 149-8692 dochodzi do punktu 149-8691, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 149-8689. Tu skręca na północny zachód i przez punkt 149-8690 dochodzi do punktu 149-8688, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu 149-8687. W tym punkcie skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 149-8686, w którym skręca na północny wschód, i przez punkt 134-11 dochodzi do punktu 134-10. Z tego punktu biegnie na północny zachód i dochodzi do punktu 134-9, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 84-55. W tym punkcie skręca na północny wschód i przez punkt 84-54 dochodzi do punktu 84-53, w którym skręca na północny zachód, i przez punkt 84-275 dochodzi do punktu 84-274. W tym punkcie skręca na północny wschód i przez punkty: 84-276, 84-277, 84-327, 84-290, 84-291 dochodzi do punktu 84-247, w którym skręca na północny zachód, i przez punkty: 84-246, 84-425, 84-382, 84-245, 84-419, 84-244, 84-243, 84-242, 84-326, 84-241 dochodzi do punktu 84-380, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu 84-379. W tym punkcie skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 84-378, z którego biegnie na północ, i przez punkt 84-199 dochodzi do punktu 84-198. Z tego punktu biegnie na północny wschód i przez punkty: 84-197, 84-196, 84-195, 84-431 dochodzi do punktu 84-133, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks Jesienna

Obręb 13 m. Olsztyn – ark. mapy nr 25-80-7.a-1

Granica biegnie od punktu 13-35 w kierunku południowo-wschodnim i przez punkt 13-12 dochodzi do punktu 13-11. Tu skręca na południowy wschód i biegnąc poprzez punkt 13-10, dochodzi do punktu 13-9, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim. Dalej biegnie linią łamaną, kolejno poprzez punkty: 13-8, 13-33, 13-32, 13-31, 13-30, 13-29, 13-28, osiągając punkt 13-27. W tym punkcie odchyla się w kierunku północno-wschodnim i biegnąc przez punkty: 13-26, 123-3577, 13-34, dochodzi do punktu 13-35, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Mława

Kompleks LG

Obręb 10 m. Mława – ark. mapy nr: 242.234.14, 242.234.19

Obręb 11 m. Mława – ark. mapy nr 6

Granica biegnie od punktu 10-10037 linią łamaną w kierunku północno-zachodnim i przez punkty: 10-7258, 10-7224, 10-7223, 10-7030, 10-7028 dochodzi do punktu 10-7027, w którym skręca na północny wschód, i linią łamaną przez punkty: 10-7031, 10-7034, 10-7036, 10-7038, 10-7040, 10-7041, 10-8045, 10-7043, 10-7045, 10-10002, 10-6996, 10-6997, 10-6998, 10-6999, 10-7000, 10-7001, 10-7002, 10-7003, 10-7004, 10-7005, 10-7006, 10-7007, 10-7008, 10-7009, 10-7060, 10-7061, 10-7062, 10-7063, 10-7064, 10-7065, 10-7066, 10-7067, 10-10041, 10-10431, 10-7069, 10-7070 dochodzi do punktu 10-7071. Tu skręca na południowy wschód i linią łamaną przez punkty: 10-7110, 10-7118, 10-7343, 10-37992 dochodzi do punktu 10-37985, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i linią łamaną przez punkty: 10-37984, 10-37983, 10-37982 dochodzi do punktu 10-34601. Z tego miejsca biegnie dalej w kierunku południowo-wschodnim i przez punkt 10-34602 dochodzi do punktu 10-10168. Dalej biegnie w kierunku zachodnim i przez punkt 10-34604 dochodzi do punktu 10-39030. W tym miejscu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przez punkt 10-7533 dochodzi do punktu 10-7532. Tu skręca na północny zachód i linią łamaną przez punkty: 10-7502, 10-7505, 10-7511, 10-7509, 10-7508, 10-7506 dochodzi do punktu 10-7475, skąd biegnie na południowy zachód, i dochodzi do punktu 10-7442, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 10-7441. Z tego miejsca biegnie linią łamaną na południowy zachód i przez punkty: 10-10122, 10-10121, 10-10120 dochodzi do punktu 10-26847, w którym skręca na północny zachód, i przez punkt 10-26846 dochodzi do punktu 10-26845. Tu skręca na południowy zachód i biegnie przez punkty: 10-26843, 10-19435 do punktu 10-10084, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i linią łamaną przez punkty: 10-19431, 10-10131, 10-19108, 10-19107, 10-10132, 10-19106, 10-10133, 10-19105, 10-19434, 10-19104, 10-19103 dochodzi do punktu 10-26513. Z tego miejsca biegnie linią łamaną na północny wschód i przez punkty: 10-26512, 10-26511 dochodzi do punktu 10-26509, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 10-26508. Tu skręca na północny wschód i linią łamaną przez punkty: 10-26507, 10-18699, 10-10136, 10-19442, 10-19443 dochodzi do punktu 10-10037, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Nowe Miasto Lubawskie

Kompleks Makuszyńskiego

Rejon 1

Obręb 10 m. Nowe Miasto Lubawskie – ark. mapy nr 3

Granica biegnie od punktu 10-429 w kierunku południowo-wschodnim, dochodząc do punktu 10-430, w którym załamuje się na południe, i biegnie dalej, osiągając punkt 10-432. W tym punkcie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 10-279, a następnie odchyla się na zachód i dochodzi do punktu 10-392. Tu załamuje się pod kątem prostym na północ i linią łamaną przez punkty: 10-391, 10-431 dochodzi do punktu 10-429, od którego rozpoczęto opis.

Rejon 2

Obręb 10 m. Nowe Miasto Lubawskie – ark. mapy nr 4

Granica biegnie od punktu 10-439 w kierunku południowo-wschodnim kolejno przez punkty: 10-438, 10-437, 10-436, dochodząc do punktu 10-435. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 10-137, w którym ulega załamaniu w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie dalej przez punkty: 10-134, 10-133, 10-132, dochodząc do punktu 10-131. Z tego punktu biegnie na południe, dochodząc do punktu 10-139, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i przechodząc kolejno przez punkty: 10-169, 10-164, 10-161, 10-160, dochodzi do punktu 10-159. W punkcie tym ostro załamuje się na północ i przechodząc przez punkt 10-81, dochodzi do punktu 10-439, od którego rozpoczęto opis.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ARKANA

Profesjonalna obsługa prawna firm i porady prawne dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »