| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 lutego 2015 r.

w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 i 1822) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) tryb kierowania do wojskowych pracowni psychologicznych oraz sposób i tryb wydawania orzeczeń psychologicznych;

2) zakres badań psychologicznych, którym jest poddawana osoba, która zgłosiła chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej;

3) tryb odwoływania się od orzeczeń psychologicznych;

4) sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychologicznymi oraz wzory stosowanych dokumentów i orzeczeń.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) pracownia psychologiczna – wojskową pracownię psychologiczną, regionalną wojskową pracownię psychologiczną lub Centralną Wojskową Pracownię Psychologiczną;

2) dokumentacja badań psychologicznych – dokumentację indywidualną i dokumentację zbiorczą;

3) orzeczenie – orzeczenie psychologiczne;

4) organ kierujący – wojskowego komendanta uzupełnień.

§ 3. [Dokumentacja indywidualna]

1. Dokumentację indywidualną stanowią:

1) skierowanie na badania psychologiczne, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) karta badania psychologicznego;

3) orzeczenie psychologiczne, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

4) odwołanie od orzeczenia psychologicznego, w przypadku jego wniesienia.

2. Dokumentację zbiorczą stanowi rejestr osób badanych.

§ 4. [Skierowanie na badania]

Osobę, która zgłosiła chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej, kieruje się na badania psychologiczne do wojskowej pracowni psychologicznej albo regionalnej wojskowej pracowni psychologicznej, właściwej ze względu na zasięg jej działania określony w przepisach o wojskowych pracowniach psychologicznych.

§ 5. [Orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań albo istnienie przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej]

1. Na podstawie wyników badań psychologicznych psycholog wydaje orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań albo istnienie przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

2. Orzeczenie sporządza się w trzech egzemplarzach:

1) jeden egzemplarz otrzymuje osoba, która zgłosiła chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej;

2) jeden egzemplarz otrzymuje wojskowy komendant uzupełnień;

3) jeden egzemplarz przechowuje się w pracowni psychologicznej, w której przeprowadzono badania psychologiczne.

3. Osoba, która zgłosiła chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej, potwierdza odbiór orzeczenia na egzemplarzu pozostającym w aktach pracowni, w której przeprowadzono badania psychologiczne.

§ 6. [Badania psychologiczne]

Badania psychologiczne osoby zgłaszającej chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej obejmują ocenę:

1) sprawności intelektualnej;

2) cech osobowości;

3) sprawności psychomotorycznej;

4) poziomu dojrzałości emocjonalnej i społecznej.

§ 7. [Odwołanie od orzeczenia]

1. Od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji osobie badanej oraz organowi kierującemu przysługuje odwołanie.

2. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem pracowni psychologicznej, która wydała orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia, odpowiednio do:

1) właściwej ze względu na zasięg działania regionalnej wojskowej pracowni psychologicznej – w przypadku odwołania od orzeczenia psychologicznego wydanego przez wojskową pracownię psychologiczną;

2) Centralnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej – w przypadku odwołania od orzeczenia wydanego przez regionalną wojskową pracownię psychologiczną.

3. Pracownia psychologiczna, za pośrednictwem której wnoszone jest odwołanie, przekazuje kopię indywidualnej dokumentacji psychologicznej odpowiednio do pracowni psychologicznej, o której mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

4. Orzeczenie wydaje się w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania odwoławczego, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania, odpowiednio przez pracownię psychologiczną, o której mowa w ust. 2.

5. Badanie odwoławcze obejmuje:

1) przeprowadzenie badania odpowiednio w pracowni, o której mowa w ust. 2;

2) analizę kopii indywidualnej dokumentacji psychologicznej, o której mowa w § 3 ust. 1.

6. Orzeczenie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.

§ 8. [Ponowne badania psychologiczne]

1. W przypadku wydania orzeczenia stwierdzającego istnienie przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej ponowne badania psychologiczne mogą być przeprowadzone po upływie roku od dnia wydania ostatniego orzeczenia.

2. Orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do pełnienia zawodowej służby wojskowej jest ważne rok od dnia wydania.

§ 9. [Przechowywanie dokumentacji badań psychologicznych]

1. Dokumentację badań psychologicznych przechowuje się w warunkach organizacyjnych i technicznych uniemożliwiających dostęp osobom nieupoważnionym oraz zapewniających jej ochronę przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem.

2. Dokumentację badań psychologicznych przechowuje się w pracowniach psychologicznych przez okres 20 lat, licząc od dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego w niej wpisu. Po upływie tego okresu dokumenty podlegają zniszczeniu przez komisję powołaną decyzją kierownika pracowni psychologicznej.

3. W przypadku niszczenia dokumentacji badań psychologicznych sporządza się protokół zawierający:

1) wykaz numerów ewidencyjnych niszczonych kart badań psychologicznych oraz imiona i nazwiska osób, których te karty dotyczą;

2) imienny skład członków komisji, o której mowa w ust. 2, wraz z ich podpisami.

4. Protokoły zniszczenia przechowuje się w pracowniach psychologicznych przez okres 20 lat, licząc od dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym dokonano zniszczenia.

5. W przypadku likwidacji pracowni psychologicznej dokumentacja badań psychologicznych przekazywana jest do następcy prawnego lub do właściwego państwowego archiwum wyodrębnionego organów i jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, w rozumieniu przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia1).

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej (Dz. U. Nr 150, poz. 1214), które utraciło moc na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1355).

Załącznik 1. [WZÓR – SKIEROWANIE NA BADANIA PSYCHOLOGICZNE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 4 lutego 2015 r. (poz. 245)

Załącznik nr 1

WZÓR – SKIEROWANIE NA BADANIA PSYCHOLOGICZNE

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE]

Załącznik nr 2

WZÓR – ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »