| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum przebywających za granicą

Na podstawie art. 9 ust. 10 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa sposób:

1) sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum przebywających za granicą i posiadających ważne polskie paszporty;

2) powiadamiania urzędów gmin o objętych spisem osobach stale zamieszkałych w kraju;

3) wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym;

2) Kodeksie wyborczym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.2)).

§ 3. [Weryfikacja danych dokonywana przez konsula]

Konsul weryfikuje dane zgłoszone przez osobę uprawnioną do udziału w referendum, wykorzystując dostępne mu bazy danych, lub może je sprawdzić we właściwych organach Rzeczypospolitej Polskiej, wykorzystując dostępne mu środki komunikacji.

§ 4. [Spis]

1. Spis sporządza się według wzoru spisu osób uprawnionych do udziału w referendum określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy.

2. Spis sporządza się w formie wydruku komputerowego albo pismem maszynowym lub ręcznym, w kolejności alfabetycznej nazwisk osób uprawnionych do udziału w referendum.

3. Karty spisu osób uprawnionych do udziału w referendum zapisuje się jednostronnie.

4. Dopuszczalne jest przyjęcie układu spisu odmiennego od określonego we wzorze, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem zamieszczenia wszystkich danych przewidzianych w tym wzorze.

5. W przypadku pracowników polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz ich rodzin w rubryce spisu osób uprawnionych do udziału w referendum „Adres zamieszkania” podaje się nazwę właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego.

6. Konsul podpisuje spis osób uprawnionych do udziału w referendum, opatruje go pieczęcią urzędową przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego używaną do tuszu oraz parafuje każdą jego kartę.

§ 5. [Aktualizacja spisu]

1. Do dnia przekazania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum przewodniczącemu obwodowej komisji do spraw referendum jest on aktualizowany przez dopisanie osoby uprawnionej na dodatkowej karcie spisu lub skreślenie jej ze sporządzonego spisu.

2. Aktualizacji podlegają oba egzemplarze spisu.

3. Do aktualizacji spisu stosuje się odpowiednio przepisy § 3 i § 4.

§ 6. [Wpisanie na dodatkowej karcie osób uprawnionych do udziału w referendum, które zostały pominięte w spisie]

1. Po sporządzeniu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum na dodatkowej karcie wpisuje się osoby uprawnione do udziału w referendum, które zostały pominięte w spisie, a których reklamacja w tej sprawie została uwzględniona przez konsula albo w przypadku których pominięcie nastąpiło w wyniku oczywistej omyłki.

2. W przypadku wpisania osoby uprawnionej do udziału w referendum na dodatkowej karcie spisu, w rubryce „Uwagi” umieszcza się adnotację określającą przyczynę wpisania tej osoby. Stosownie do okoliczności umieszcza się adnotację „reklamacja” albo „omyłka”.

§ 7. [Skreślenie ze spisu]

1. Ze spisu skreśla się osoby:

1) wobec których właściwy konsul wydał decyzję o ich skreśleniu ze spisu w wyniku reklamacji;

2) które zostały umieszczone w spisie w wyniku oczywistej omyłki;

3) niemające prawa udziału w referendum w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy;

4) którym wydano zaświadczenie o prawie do głosowania.

2. W przypadku skreślenia osoby uprawnionej do udziału w referendum ze spisu, w rubryce spisu „Uwagi” umieszcza się adnotację określającą przyczynę skreślenia. Stosownie do okoliczności wpisuje się: „reklamacja”, „omyłka”, „zawiadomienie – art. 3 ust. 2 ustawy” lub „zaświadczenie”.

3. Skreślenia, o których mowa w ust. 1, dokonuje się na obydwu egzemplarzach spisu.

§ 8. [Powiadomienie właściwego urzędu gminy o wpisie]

Konsul powiadamia właściwy urząd gminy o wpisaniu do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum lub wpisaniu na dodatkowej karcie spisu osoby stale zamieszkałej w kraju na zawiadomieniu sporządzonym według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy.

§ 9. [Sposób dokonania powiadomienia]

1. Powiadomienie, o którym mowa w § 8, konsul przekazuje z użyciem systemu teleinformatycznego służącego do sporządzenia i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, zapewniającego bezpieczeństwo przesyłanych informacji.

2. W wyjątkowych sytuacjach jest dopuszczalne przekazywanie powiadomienia, o którym mowa w § 8, z użyciem innych dostępnych środków komunikacji.

3. W przypadku powiadamiania urzędu gminy z użyciem środków komunikacji elektronicznej na powiadomieniu, o którym mowa w § 8, umieszcza się imię i nazwisko konsula, jego stanowisko oraz dane teleadresowe urzędu konsularnego.

§ 10. [Zaświadczenie o prawie do głosowania]

1. Zaświadczenie o prawie do głosowania wydaje się według wzoru zaświadczenia o prawie do głosowania określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy.

2. Konsul opatruje zaświadczenie podpisem oraz pieczęcią urzędową przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego używaną do tuszu.

3. Po wydaniu zaświadczenia konsul skreśla osobę uprawnioną do udziału w referendum ze spisu, a następnie umieszcza w rubryce spisu „Uwagi” adnotację „zaświadczenie”.

4. Zaświadczenie osoba uprawniona do udziału w referendum może odebrać osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz PESEL osoby uprawnionej do udziału w referendum.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać zaświadczenie osobie uprawnionej do udziału w referendum przesyłką rejestrowaną w placówce operatora pocztowego świadczącego usługi powszechne albo w inny sposób umożliwiający stwierdzenie odbioru.

§ 11. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum przebywających za granicą (Dz. U. Nr 74, poz. 674).

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: G. Schetyna


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1266).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044 i 1045.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »