reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 6 grudnia 2016 r.

w sprawie zakresu i rodzaju sprawozdań oraz trybu i terminów ich przekazywania w ramach realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358 oraz z 2016 r. poz. 1203 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) zakres i rodzaj sprawozdań sporządzanych przez:

a) instytucje pośredniczące, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zwanej dalej „ustawą” – w odniesieniu do priorytetów, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, oraz pomocy technicznej, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy,

b) lokalne grupy działania, o których mowa w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.2)), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013” – w odniesieniu do realizowanej operacji,

c) beneficjentów – w odniesieniu do realizowanej operacji;

2) tryb i terminy przekazywania sprawozdań, o których mowa w pkt 1.

§ 2. [Sporządzanie sprawozdań]

1. Sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, są sporządzane z podziałem na działania i poddziałania objęte priorytetami, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, oraz pomoc techniczną, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, których dotyczy sprawozdanie, i zawierają informacje w zakresie:

1) składanego sprawozdania oraz poszczególnych priorytetów, działań, poddziałań lub pomocy technicznej, w szczególności:

a) numer i nazwę priorytetu, działania i poddziałania,

b) numer sprawozdania i nazwę instytucji pośredniczącej sporządzającej to sprawozdanie;

2) realizacji priorytetów, działań, poddziałań lub pomocy technicznej, w szczególności dotyczące:

a) realizowanych operacji,

b) wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na poszczególne działania, poddziałania lub pomoc techniczną, według źródeł pochodzenia tych środków, zawierające zestawienie poniesionych wydatków oraz zrealizowanych płatności,

c) osiągniętych wskaźników właściwych dla danego działania lub priorytetu, wykorzystywanych w systemie monitorowania i ewaluacji, o którym mowa w art. 107 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.3)), zwanych dalej „wskaźnikami”;

3) działań podjętych przez instytucję pośredniczącą, mających na celu zapewnienie prawidłowej i skutecznej realizacji działań i poddziałań;

4) problemów związanych z przestrzeganiem Wspólnej Polityki Rybołówstwa przy realizacji działań i poddziałań oraz informacje o działaniach zaradczych podjętych w celu rozwiązania tych problemów;

5) podjętych czynności dotyczących informacji i promocji w odniesieniu do realizowanych działań i poddziałań.

2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, poza informacjami, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy, zawierają informacje w zakresie:

1) realizacji operacji, w szczególności dotyczące realizacji planu:

a) rzeczowego operacji,

b) finansowego operacji;

2) wypełnienia przez lokalną grupę działania obowiązków w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z operacją;

3) problemów, które powstały w związku z realizacją operacji;

4) przeprowadzonych w lokalnej grupie działania kontroli lub stwierdzonych nieprawidłowości;

5) realizacji wskaźników.

3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, poza informacjami, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy, zawierają informacje w zakresie:

1) realizacji operacji, w szczególności dotyczące realizacji planu:

a) rzeczowego operacji,

b) finansowego operacji;

2) wypełnienia obowiązków beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z operacją;

3) problemów, które powstały w związku z realizacją operacji, oraz przeprowadzonych u beneficjenta kontroli lub stwierdzonych nieprawidłowości;

4) realizacji wskaźników.

4. W przypadku informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i ust. 3 pkt 4, do sprawozdania dołącza się dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników zgodnie z umową o dofinansowanie, o której mowa w art. 11 pkt 4 ustawy.

§ 3. [Sprawozdania roczne i końcowe]

Sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 1, są sporządzane jako sprawozdania roczne i sprawozdania końcowe.

§ 4. [Przekazywanie sprawozdań]

1. Sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 1:

1) lit. a, instytucja pośrednicząca przekazuje instytucji zarządzającej w terminie do dnia 28 lutego każdego roku (sprawozdanie roczne);

2) lit. b, lokalna grupa działania przekazuje instytucji pośredniczącej w następujących terminach:

a) końcowe – wraz z wnioskiem o płatność końcową,

b) roczne – w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku przez cały okres realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanej przez społeczność, o której mowa w art. 2 pkt 19 rozporządzenia nr 1303/2013;

3) lit. c, beneficjent przekazuje instytucji pośredniczącej w następujących terminach:

a) końcowe – wraz z wnioskiem o płatność końcową,

b) roczne – w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku w okresie 5 lat po otrzymaniu płatności końcowej, chyba że w umowie o dofinansowanie, o której mowa w art. 11 pkt 4 ustawy, określono inny termin.

2. W przypadku gdy realizacja operacji rozpoczęła się przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie, beneficjent sporządza pierwsze sprawozdanie za cały dotychczasowy okres realizacji operacji.

§ 5. [Zgłoszenie uwag do sprawozdania]

1. W przypadku zgłoszenia przez instytucję zarządzającą uwag do sprawozdania przygotowanego przez instytucję pośredniczącą instytucja pośrednicząca, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia uwag, dokonuje poprawek lub uzupełnień, uwzględniających uwagi zgłoszone przez instytucję zarządzającą, i niezwłocznie przesyła poprawione lub uzupełnione sprawozdanie do instytucji zarządzającej.

2. W przypadku wystąpienia w sprawozdaniu przygotowanym przez instytucję pośredniczącą błędów pisarskich, rachunkowych lub innych oczywistych omyłek instytucja zarządzająca może je poprawić, informując instytucję pośredniczącą o wprowadzonych poprawkach.

3. W przypadku zgłoszenia przez instytucję pośredniczącą uwag do sprawozdania przygotowanego przez lokalną grupę działania lub beneficjenta lub w przypadku wystąpienia w tym sprawozdaniu błędów pisarskich, rachunkowych lub innych oczywistych omyłek przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

§ 6. [Forma przekazywania sprawozdań]

Sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 1, są przekazywane w formie pisemnej, w postaci papierowej, wraz z dokumentem elektronicznym zawierającym treść sprawozdania zapisanym na informatycznym nośniku danych w sposób umożliwiający edycję danych.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 200 z 26.07.2016, str. 140.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 229 z 03.09.2015, str. 16, Dz. Urz. UE L 14 z 21.01.2016, str. 43 oraz Dz. Urz. UE L 169 z 28.06.2016, str. 18.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Duże Odszkodowania

Kancelaria odszkodowawcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama