reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 11 kwietnia 2017 r.

w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej

Na podstawie art. 77 ust. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 281 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 32, 60 i 785) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki, którym odpowiadają kandydaci na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego oraz egzaminatorów Komisji;

2) sposób sporządzania i aktualizacji listy egzaminatorów, w tym skreślania egzaminatorów z tej listy.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Komisji – rozumie się przez to Centralną Morską Komisję Egzaminacyjną, o której mowa w art. 77 ust. 1 ustawy;

2) Konwencji STCW – rozumie się przez to Międzynarodową konwencję o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzoną w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201, z 1999 r. poz. 286 oraz z 2013 r. poz. 1092);

3) stanowisku kierowniczym – rozumie się przez to stanowisko zajmowane przez osobę, której głównym zadaniem jest organizowanie i kierowanie procesem pracy w wyodrębnionej jednostce organizacyjnej jako kierownik jednostki, członek kadry zarządzającej albo członek kadry kierowniczej średniego szczebla;

4) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.

§ 3. [Wymogi dotyczące kandydata na przewodniczącego Komisji]

Kandydatem na przewodniczącego Komisji może być osoba, która posiada:

1) wykształcenie wyższe – na poziomie jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933, 2169 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 777);

2) wiedzę w zakresie objętym Konwencją STCW oraz znajomość przepisów w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy;

3) dyplom na poziomie zarządzania, o którym mowa w Konwencji STCW;

4) co najmniej 6-letnią praktykę pływania, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku na poziomie zarządzania;

5) co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym związanym z gospodarką morską lub na stanowisku kierowniczym w morskich jednostkach edukacyjnych, o których mowa w art. 74 ustawy.

§ 4. [Wymogi dotyczące kandydata na zastępcę przewodniczącego Komisji]

Kandydatem na zastępcę przewodniczącego Komisji może być osoba, która spełnia kryteria wymienione w § 3 pkt 1–3, oraz posiada co najmniej:

1) 3-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej w morskich jednostkach edukacyjnych, o których mowa w art. 74 ustawy, lub

2) 3-letnią praktykę pływania na stanowisku na poziomie zarządzania.

§ 5. [Wymogi dotyczące kandydata na egzaminatora]

1. Kandydatem na egzaminatora przeprowadzającego teoretyczne egzaminy kwalifikacyjne może być osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe na poziomie jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym lub – w przypadku kandydata na egzaminatora przeprowadzającego egzaminy na poziomie pomocniczym lub w rybołówstwie morskim – wykształcenie średnie;

2) posiada wiedzę w zakresie objętym Konwencją STCW związaną z zagadnieniami objętymi egzaminem;

3) ukończyła szkolenie dla egzaminatora zgodne z programem szkolenia określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy;

4) posiada doświadczenie obejmujące co najmniej:

a) 3-letnią praktykę pływania na stanowisku na poziomie zarządzania, odpowiadającym zakresowi zagadnień, z którego jest przeprowadzany egzamin na poziomach zarządzania i operacyjnym, lub

b) 5-letnią praktykę pływania na stanowisku na poziomie operacyjnym, odpowiadającym zakresowi zagadnień, z którego jest przeprowadzany egzamin na poziomie pomocniczym, lub

c) 5-letnią praktykę pływania na statkach w rybołówstwie morskim – na stanowisku odpowiadającym zakresowi zagadnień, z którego jest przeprowadzany egzamin, lub

d) 5-letnią praktykę pływania na stanowisku na poziomie operacyjnym, odpowiadającym zakresowi zagadnień, z którego jest przeprowadzany egzamin na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej, lub

e) 5-letnią praktykę w pracy dydaktycznej w zakresie zagadnień objętych egzaminem, lub

f) 5-letnią praktykę w pracy w administracji morskiej na stanowisku bezpośrednio związanym z zagadnieniami objętymi egzaminem, lub

g) 5-letnią pracę w charakterze pilota morskiego, lub

h) 5-letnią praktykę pływania na jachtach morskich – na stanowisku odpowiadającym zakresowi zagadnień, z którego jest przeprowadzany egzamin, i patent kapitana jachtowego lub motorowodnego.

2. Kandydatem na egzaminatora przeprowadzającego praktyczne egzaminy kwalifikacyjne może być osoba, która spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz:

1) posiada wykształcenie wyższe na poziomie jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym lub – w przypadku ubiegania się o uprawnienia do przeprowadzania egzaminów praktycznych w żegludze krajowej lub rybołówstwie morskim – wykształcenie średnie;

2) ukończyła szkolenie dydaktyczne dla instruktora szkolącego i egzaminującego na symulatorach zgodne z programem szkolenia określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy;

3) posiada 5-letnią praktykę w przeprowadzaniu szkoleń na symulatorach w morskich jednostkach edukacyjnych na poziomie zgodnym z wnioskowanym zakresem uprawnień egzaminacyjnych lub 5-letnią praktykę pływania na stanowisku kapitana na statkach w żegludze międzynarodowej lub starszego oficera mechanika;

4) uczestniczyła w co najmniej 3 egzaminach jako obserwator oraz odbyła instruktaż z obowiązujących wymagań egzaminacyjnych.

3. Kandydatem na egzaminatora przeprowadzającego egzaminy kwalifikacyjne w języku angielskim może być osoba, która spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 lub 2, i posiada:

1) certyfikat językowy wydany przez instytucje stowarzyszone w Association of Language Testers In Europe (ALTE) co najmniej na poziomie 4 (C1) lub inny równoważny lub

2) dyplom ukończenia studiów, w których językiem wykładowym był język angielski, lub

3) co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej w prowadzeniu szkoleń w języku angielskim w zakresie zagadnień objętych egzaminem, lub

4) co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarce morskiej, w trakcie którego językiem roboczym był język angielski.

4. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 4, potwierdza zastępca przewodniczącego Komisji lub przewodniczący zespołu egzaminacyjnego albo – w przypadku egzaminów dyplomowych uznawanych za równoważne z egzaminami kwalifikacyjnymi na poziomie operacyjnym – przedstawiciel Komisji.

§ 6. [Wniosek o wpis na listę egzaminatorów]

1. Kandydat na egzaminatora składa do ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, za pośrednictwem przewodniczącego Komisji, wniosek o wpis na listę egzaminatorów, który zawiera:

1) imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej;

2) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3) informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach oraz praktyce i doświadczeniu zawodowym;

4) deklarację dotyczącą zakresu egzaminowania.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się kopie dokumentów poświadczających spełnienie wymagań, o których mowa w § 5.

§ 7. [Weryfikacja wniosków o wpis na listę egzaminatorów]

1. Wnioski, o których mowa w § 6, weryfikuje powołany przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej zespół składający się z co najmniej trzech osób posiadających wiedzę w zakresie objętym Konwencją STCW oraz znajomość przepisów w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy. Zespołem kieruje przewodniczący Komisji.

2. Członkowie zespołu, o którym mowa w ust. 1, są obowiązani do zachowania w tajemnicy danych osobowych kandydatów na egzaminatorów.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej jest administratorem zbioru danych osobowych kandydatów na egzaminatorów oraz egzaminatorów.

4. Dane osobowe kandydatów na egzaminatorów, którzy po weryfikacji wniosków nie zostali wpisani na listę egzaminatorów, zostają usunięte.

§ 8. [Wniosek o skreślenie egzaminatora z listy egzaminatorów]

Przewodniczący Komisji, po dokonaniu oceny przez zespół, o którym mowa w § 7 ust. 1, kieruje do ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej wniosek o skreślenie egzaminatora z listy egzaminatorów w przypadkach, o których mowa w art. 77 ust. 3a ustawy.

§ 9. [Przepis przejściowy]

1. Do wniosków o wpis na listę egzaminatorów, które zostały złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Wpisy na listę egzaminatorów dokonane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2, które wchodzą w życie po upływie 15 miesięcy od dnia ogłoszenia.2)

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej (Dz. U. poz. 1211), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1320 oraz z 2017 r. poz. 785).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria finansowo-rachunkowa Monika Zwolańska

Rachunkowość spółek i organizacji pozarządowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama