REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 949

USTAWA

z dnia 21 kwietnia 2017 r.

o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o systemie informacji oświatowej]

W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927 i 1984 oraz z 2017 r. poz. 60 i 777) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. System informacji oświatowej stanowią baza danych systemu informacji oświatowej, zwana dalej „bazą danych SIO”, oraz system teleinformatyczny.”;

2) w art. 3:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w szkołach i placówkach oświatowych, dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz uczniów, słuchaczy, wychowanków i absolwentów szkół i placówek oświatowych;”,

b) w ust. 3 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) podmiocie zobowiązanym do przekazywania danych do bazy danych SIO – należy przez to rozumieć podmiot zobowiązany do przekazywania danych do:

a) Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 33,

b) bazy danych SIO do zbioru danych szkół i placówek oświatowych, o którym mowa w art. 40,

c) bazy danych SIO do zbioru danych jednostek, o którym mowa w art. 41,

d) bazy danych SIO do zbioru danych o uczniach, o którym mowa w art. 42,

e) bazy danych SIO do zbioru danych o nauczycielach, o którym mowa w art. 43.”;

3) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dane dotyczące lokalizacji przestrzennej szkół i placówek oświatowych oraz lokalizacji przestrzennej innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, w bazie danych SIO, są udostępniane z baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 i 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60), przy wykorzystaniu usług danych przestrzennych geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. poz. 489, z 2012 r. poz. 951 oraz z 2016 r. poz. 1250 i 2003), tworzonym i utrzymywanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.”;

4) uchyla się art. 5;

5) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:

„Art. 5a. 1. W przypadku:

1) szkół i placówek oświatowych posiadających filie,

2) specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i centrów kształcenia ustawicznego, w skład których wchodzą szkoły,

3) szkół i placówek oświatowych połączonych w zespół,

4) szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

– do bazy danych SIO są przekazywane dane przez odpowiednio szkołę, placówkę oświatową, zespół, zakład poprawczy albo schronisko dla nieletnich.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, baza danych SIO zawiera wyodrębnione zbiory danych dotyczące odpowiednio:

1) szkoły i placówki oświatowej oraz jej filii;

2) placówki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, i szkoły wchodzącej w skład placówki;

3) poszczególnych szkół i placówek oświatowych połączonych w zespół, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz szkół w tych zakładach i schroniskach;

4) danych wspólnych dla odpowiednio szkoły i placówki oświatowej oraz jej filii, placówki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, i szkoły wchodzącej w skład placówki, szkół i placówek oświatowych połączonych w zespół oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz szkół w tych zakładach i schroniskach.”;

6) w art. 6 uchyla się ust. 2;

7) w art. 7 w ust. 1:

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) określenie, czy szkoła ma ustalony obwód;”,

b) uchyla się pkt 19,

c) po pkt 28 dodaje się pkt 28a i 28b w brzmieniu:

„28a) informacja o planowanym otrzymywaniu na kolejny rok budżetowy dotacji, o której mowa w art. 80 ust. 3b i art. 90 ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

28b) informacja o przekazaniu prowadzenia szkoły w drodze umowy, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;”;

8) uchyla się art. 7a;

9) w art. 8 w pkt 1:

a) uchyla się lit. d,

b) lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) liczby osób niebędących uczniami danej szkoły lub placówki oświatowej korzystających z internatu, w tym liczby osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,”;

10) w art. 9 w pkt 2 w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) liczby uczniów korzystających z pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o której mowa w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz udzielanej w ramach programów przyjętych na podstawie art. 90t ust. 1 i art. 90u ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z określeniem świadczeń tej pomocy.”;

11) w art. 11 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Dane identyfikacyjne ucznia w bazie danych SIO obejmują imię, nazwisko i numer PESEL, a w przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL – imię (imiona), nazwisko, płeć, datę urodzenia, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz – jeżeli uczeń nie jest obywatelem polskim – kraj pochodzenia i dane dotyczące statusu ucznia:”;

12) w art. 14:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) miejsce zamieszkania ucznia, z wyjątkiem uczniów szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych;”,

b) uchyla się pkt 4,

c) pkt 26 otrzymuje brzmienie:

„26) uzyskanie karty rowerowej;”,

d) w pkt 31 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 32 w brzmieniu:

„32) informację o spełnianiu obowiązku szkolnego w szkole obwodowej.”;

13) w art. 23:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Dane dziedzinowe ucznia w związku z kontrolowaniem przez gminę spełniania obowiązku nauki obejmują:”,

b) w pkt 3a średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 4;

14) uchyla się art. 26a i art. 26b;

15) art. 28 otrzymuje brzmienie:

„Art. 28. Dane identyfikacyjne nauczyciela obejmują imię, nazwisko i numer PESEL, a w przypadku nauczyciela nieposiadającego numeru PESEL – imię (imiona), nazwisko, płeć, datę urodzenia, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz kraj pochodzenia.”;

16) art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Art. 30. Podmiot zobowiązany do przekazywania danych do zbioru danych szkoły lub placówki oświatowej, zbioru danych jednostki, zbioru danych nauczyciela i zbioru danych ucznia przekazuje dane do bazy danych SIO, w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym, z wyjątkiem danych, o których mowa w:

1) art. 8 pkt 1 lit. c, e–k i pkt 2–4, art. 9 pkt 2, art. 14 pkt 25, art. 20 pkt 1, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. j, pkt 1a lit. i, ust. 3 pkt 1 lit. g oraz pkt 2 lit. f;

2) art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g – w zakresie dotyczącym uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego;

3) art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c – w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych w zakresie dotyczącym wymiaru zatrudnienia;

4) art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 3 pkt 1 lit. e oraz ust. 4 pkt 5 – w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych;

5) danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.”;

17) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, zbiorach danych jednostek, zbiorach danych uczniów i zbiorach danych nauczycieli oraz terminy przekazywania do bazy danych SIO danych, o których mowa w:

1) art. 8 pkt 1 lit. c, e–k i pkt 2–4, art. 9 pkt 2, art. 14 pkt 25, art. 20 pkt 1, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. j, pkt 1a lit. i, ust. 3 pkt 1 lit. g oraz pkt 2 lit. f;

2) art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g – w zakresie dotyczącym uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego;

3) art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c – w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych w zakresie dotyczącym wymiaru zatrudnienia;

4) art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 3 pkt 1 lit. e oraz ust. 4 pkt 5 – w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych;

5) danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.”;

18) w art. 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku szkoły, której dane identyfikacyjne zostały wpisane do RSPO, w bazie danych SIO w zbiorze danych jednostek w zakresie właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej jest generowany komunikat o wpisaniu do RSPO tych danych.”;

19) w art. 36:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku zmiany danych objętych RSPO, w tym likwidacji szkoły lub placówki oświatowej, podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO przekazuje do RSPO aktualne dane, z tym że aktualne dane dotyczące numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej i strony internetowej szkoły, placówki oświatowej lub zespołu szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 10 i ust. 1a pkt 3, oraz aktualne dane, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 25 i ust. 1a pkt 5, a w przypadku szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego także aktualne dane, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 20 i 21 – przekazuje dyrektor szkoły, placówki oświatowej lub zespołu szkół i placówek oświatowych.”,

b) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W przypadku publicznej szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz niepublicznej szkoły lub placówki oświatowej, podmiot zobowiązany do przekazywania danych szkoły lub placówki oświatowej do RSPO przekazuje do RSPO aktualne dane w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania od organu prowadzącego, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 28a, które podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO przekazuje do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego.”;

20) uchyla się art. 39;

21) w art. 40:

a) w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania przedszkolnego – według form tej pomocy;

5) liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez szkołę, według klas, do których uczniowie uczęszczają, i form tej pomocy, oraz liczby uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom poza miejscem stałego zamieszkania, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, placówki doskonalenia nauczycieli, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego przekazują do zbioru danych danej placówki, poradni lub ośrodka także dane dotyczące ich organizacji i działalności.”,

c) uchyla się ust. 3–5;

22) w art. 41 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Gminy do zbiorów danych jednostek przekazują dane dziedzinowe dotyczące liczby uczniów, korzystających z pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o której mowa w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz udzielanej w ramach programów przyjętych na podstawie art. 90t ust. 1 i art. 90u ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – z określeniem świadczeń tej pomocy.”;

23) w art. 42 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) dane w związku z kontrolowaniem spełniania obowiązku nauki przez absolwentów szkoły podstawowej – gminy;”;

24) art. 44 otrzymuje brzmienie:

„Art. 44. 1. Szkoła lub placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe ucznia.

2. Dane identyfikacyjne ucznia podlegają weryfikacji z danymi osobowymi ucznia zawartymi w rejestrze PESEL.

3. W przypadku pozytywnej weryfikacji z rejestru PESEL do bazy danych SIO do zbioru danych uczniów jest przekazywane drugie imię (imiona), płeć, data i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo ucznia.

4. W przypadku negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia w zbiorze danych uczniów w bazie danych SIO jest generowana informacja o negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych tego ucznia.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, szkoła lub placówka oświatowa jest obowiązana niezwłocznie wyjaśnić stan faktyczny dotyczący niezgodności danych identyfikacyjnych ucznia z danymi osobowymi ucznia zawartymi w rejestrze PESEL.

6. W celu wyjaśnienia stanu faktycznego szkoła lub placówka oświatowa na podstawie posiadanej dokumentacji przekazuje kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia informację o braku pozytywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia z danymi osobowymi ucznia zawartymi w rejestrze PESEL. Na podstawie przekazanej informacji właściwy kierownik urzędu stanu cywilnego z urzędu dokonuje sprawdzenia danych zawartych w rejestrze PESEL zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657).

7. W informacji przekazywanej do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego, o której mowa w ust. 6, podaje się:

1) imię i nazwisko ucznia;

2) numer PESEL ucznia;

3) datę i miejsce urodzenia ucznia;

4) adres miejsca zamieszkania ucznia oraz adresy zamieszkania rodziców ucznia, jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia;

5) imiona i nazwiska rodziców ucznia;

6) podstawę prawną przekazania informacji, o której mowa w ust. 6.

8. Szkoła lub placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO komunikat o przekazaniu informacji, o której mowa w ust. 6, oraz zawiadamia o przekazaniu informacji rodziców albo pełnoletniego ucznia.

9. Właściwy kierownik urzędu stanu cywilnego zawiadamia o sposobie załatwienia sprawy, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, także szkołę lub placówkę oświatową, która przekazała informację, o której mowa w ust. 6.

10. Niezwłocznie po wyjaśnieniu stanu faktycznego szkoła lub placówka oświatowa ponownie przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne ucznia. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się.

11. Jeżeli szkoła lub placówka oświatowa nie przekazała ponownie do bazy danych SIO danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych ucznia zgodnie z ust. 10, co miesiąc, począwszy od dnia negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych tego ucznia, o której mowa w ust. 4, szkoła lub placówka oświatowa otrzymuje z bazy danych SIO informację o liczbie uczniów tej szkoły lub placówki oświatowej niezweryfikowanych pozytywnie, których dane są zgromadzone w bazie danych SIO. Informację taką otrzymuje także podmiot zobowiązany do przekazywania do RSPO danych tej szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 33.

12. W przypadku ucznia szkoły specjalnej zorganizowanej w podmiocie leczniczym przepisów ust. 5–11 nie stosuje się.

13. W przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL, szkoła lub placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne wraz z danymi dziedzinowymi tego ucznia.”;

25) w art. 44a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szkoła lub placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO dane dziedzinowe ucznia związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym, o których mowa w art. 12, po przedłożeniu przez rodziców ucznia w szkole lub placówce oświatowej opinii lub orzeczenia, o których mowa w art. 12, w celu objęcia ucznia wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi lub kształceniem specjalnym, oraz po pozytywnej weryfikacji danych dziedzinowych, o których mowa w art. 12, z danymi dziedzinowymi, o których mowa w art. 8 pkt 2 lit. e.”,

b) uchyla się ust. 3 i 4,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku negatywnej weryfikacji danych dziedzinowych, o których mowa w art. 12, szkoła lub placówka oświatowa jest obowiązana do wyjaśnienia stanu faktycznego oraz ponownego przekazania do bazy danych SIO tych danych. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.”;

26) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po przekazaniu przez szkołę lub placówkę oświatową do bazy danych SIO informacji o zakończeniu uczęszczania przez ucznia do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, zakończeniu nauki przez ucznia w szkole lub kolegium pracowników służb społecznych, zakończeniu przez ucznia kwalifikacyjnego kursu zawodowego w placówce kształcenia ustawicznego, placówce kształcenia praktycznego lub ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego albo ustaniu pobytu ucznia w placówce oświatowej, zbiór danych o uczniu w bazie danych SIO, z dniem przekazania tej informacji, staje się nieaktywny i nie może być zmieniany ani uzupełniany.”;

27) w art. 47 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Szkoła lub placówka oświatowa albo inna jednostka wykonująca zadania z zakresu oświaty przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe nauczyciela.

2. Do weryfikacji danych identyfikacyjnych nauczyciela z danymi osobowymi nauczyciela zawartymi w rejestrze PESEL przepisy art. 44 ust. 2–12 stosuje się odpowiednio.”;

28) w art. 48 w ust. 1 wyrazy „w lokalnej bazie danych SIO prowadzonej przez tę szkołę, placówkę lub jednostkę” zastępuje się wyrazami „w bazie danych SIO”;

29) art. 49 otrzymuje brzmienie:

„Art. 49. Przekazanie danych do bazy danych SIO jest równoznaczne z potwierdzeniem przez kierownika podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych SIO zgodności przekazanych danych ze stanem faktycznym i dokumentacją szkoły, placówki oświatowej lub innej jednostki wykonującej zadania z zakresu oświaty.”;

30) w art. 50 w ust. 1 skreśla się wyrazy „zakładów kształcenia nauczycieli i”;

31) w art. 51 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dostęp do danych niejawnych, o których mowa w ust. 1, ma podmiot zobowiązany do przekazywania danych szkoły lub placówki oświatowej do RSPO oraz szkoła lub placówka oświatowa, której dane te dotyczą.”;

32) art. 52 otrzymuje brzmienie:

„Art. 52. 1. Z bazy danych SIO mogą być pozyskiwane dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe uczniów oraz nauczycieli zgromadzone odpowiednio w zbiorach danych uczniów oraz zbiorach danych nauczycieli:

1) w zakresie określonym w art. 42 oraz art. 43, przez podmioty, które przekazały te dane;

2) w zakresie określonym odpowiednio w art. 53 i art. 55 oraz art. 57–59, przez podmioty uprawnione, o których mowa w art. 53 i art. 55 oraz art. 57–59.

2. Za pośrednictwem bazy danych SIO mogą być pozyskiwane z rejestru PESEL dane osobowe uczniów i dane osobowe nauczycieli przez podmioty uprawnione, o których mowa w art. 53 i art. 55 oraz art. 57–59, w zakresie określonym odpowiednio w art. 53 i art. 55 oraz art. 57–59.

3. Z bazy danych SIO mogą być pozyskiwane dane dziedzinowe szkół i placówek oświatowych oraz dane dziedzinowe jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty zgromadzone odpowiednio w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych oraz zbiorach danych jednostek, w zakresie określonym w art. 40 oraz art. 41, przez podmioty, które przekazały te dane.”;

33) uchyla się art. 56;

34) w art. 57:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „do lokalnych baz danych SIO”,

b) uchyla się ust. 5;

35) w art. 59 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) z rejestru PESEL – drugie imię (imiona), płeć, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo;”;

36) w art. 60 w ust. 1 skreśla się wyrazy „do lokalnej bazy danych SIO”;

37) w art. 61 uchyla się ust. 2;

38) w art. 62 uchyla się ust. 2;

39) w art. 64 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nazwę, nazwę skróconą, adres siedziby szkoły lub placówki oświatowej, typ szkoły albo rodzaj placówki oświatowej;”;

40) po art. 64 dodaje się art. 64a w brzmieniu:

„Art. 64a. 1. Prawo do pozyskania danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych uczniów i nauczycieli z bazy danych SIO przysługuje na wniosek:

1) sądom sprawującym w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania;

2) prokuratorom, Policji i innym organom uprawnionym do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania;

3) komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego;

4) organom administracji publicznej oraz państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach.

2. Organ, o którym mowa w ust. 1, we wniosku wskazuje:

1) imię (imiona), nazwisko i numer PESEL osoby, której wniosek dotyczy, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia oraz – jeżeli osoba nie jest obywatelem polskim – kraj pochodzenia;

2) zakres danych dziedzinowych dotyczących osoby, o której mowa w pkt 1;

3) postępowanie sądowe, postępowanie przygotowawcze, czynności wyjaśniające lub inne zadanie publiczne określone w odrębnych przepisach, uzasadniające pozyskanie danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych ucznia lub nauczyciela z bazy danych SIO.

3. Wniosek składa się do administratora bazy danych SIO.”;

41) art. 67 i art. 68 otrzymują brzmienie:

„Art. 67. Dostęp do bazy danych SIO jest uprawniony wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 68. 1. Do dostępu do bazy danych SIO są upoważnieni:

1) kierownik podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych SIO – w zakresie przekazywania danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych do bazy danych SIO, pozyskiwania danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych z bazy danych SIO oraz pozyskiwania danych z rejestru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO,

2) prezes regionalnej izby obrachunkowej – w zakresie, o którym mowa w art. 61,

3) rektor uczelni – w zakresie, o którym mowa w art. 62

– przez okres pełnienia funkcji, nie dłuższy niż 5 lat.

2. Osoby upoważnione, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do dostępu do bazy danych SIO odpowiednio:

1) pracownika lub pracowników jednostki, którą kierują, lub urzędu obsługującego daną jednostkę;

2) kierownika jednostki organizacyjnej podległej kierownikowi podmiotu, o którym mowa w ust. 1, lub przez niego nadzorowanej;

3) w przypadku jednostki samorządu terytorialnego – także kierownika jednostki obsługującej lub pracownika albo pracowników tych jednostek wyznaczonych przez ich kierowników.

3. Upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, udziela się na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat. Udzielenie upoważnienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Osoba upoważniona, o której mowa w ust. 1, w ramach posiadanego zakresu dostępu do bazy danych SIO, może w upoważnieniu, o którym mowa w ust. 2, określić zakres dostępu do bazy danych SIO odpowiednio do:

1) RSPO;

2) zbioru danych szkół i placówek oświatowych;

3) zbioru danych jednostek;

4) zbioru danych uczniów;

5) zbioru danych nauczycieli;

6) potwierdzania prawdziwości danych, o którym mowa w art. 50 ust. 3–7.”;

42) uchyla się art. 68a;

43) art. 69–76 otrzymują brzmienie:

„Art. 69. Warunkiem uzyskania dostępu do bazy danych SIO jest zalogowanie do systemu teleinformatycznego osoby upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 1 lub 2, za pomocą danych dostępowych, obejmujących niepowtarzalny identyfikator użytkownika SIO (login) i hasło.

Art. 70. 1. Dane dostępowe osobie upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 1, przyznaje:

1) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub osoba przez niego upoważniona – kierownikom innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego i jednostek obsługujących, kuratorom oświaty, prezesom regionalnych izb obrachunkowych oraz rektorom uczelni;

2) kurator oświaty lub osoba przez niego upoważniona:

a) wójtom gmin (burmistrzom, prezydentom miast), starostom powiatów i marszałkom województw,

b) przewodniczącym zarządów związków międzygminnych, związków powiatów oraz związków powiatowo-gminnych, jako kierownikom jednostek obsługujących, które obejmują wspólną obsługą szkoły i placówki oświatowe założone i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, w ramach związku międzygminnego, związku powiatów albo związku powiatowo-gminnego;

3) ministrowie oraz wójtowie gmin (burmistrzowie, prezydenci miast), starostowie powiatów i marszałkowie województw lub osoby przez nich upoważnione odpowiednio – dyrektorom szkół i placówek oświatowych, których dane identyfikacyjne są zobowiązani przekazać do RSPO, oraz kierownikom jednostek obsługujących, które obejmują wspólną obsługą szkoły i placówki oświatowe założone i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, w ramach jednostki organizacyjnej odpowiednio gminy, powiatu i samorządu województwa.

2. W przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w art. 68 ust. 2, dane dostępowe osobie upoważnionej przyznaje osoba udzielająca tej osobie upoważnienia, o której mowa w art. 68 ust. 1, pod warunkiem że sama posiada uprzednio przyznane dane dostępowe.

3. Udzielenie upoważnienia do przyznawania danych dostępowych dla osoby, o której mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Upoważnienia udziela się na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat.

4. Podmiot właściwy do przyznawania danych dostępowych lub osoba przez niego upoważniona, o której mowa w ust. 1, uzyskują dostęp do bazy danych SIO pod warunkiem, o którym mowa w art. 69. Przepisy ust. 2 i art. 71 stosuje się.

Art. 71. 1. W celu uzyskania danych dostępowych osoba upoważniona, o której mowa w art. 68 ust. 1 lub 2, składa w postaci elektronicznej wniosek o przyznanie danych dostępowych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i funkcję osoby, której mają być przyznane dane dostępowe, oraz w szczególności:

1) określenie typu użytkownika SIO:

a) podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO,

b) podmiot zobowiązany do przekazywania danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych do bazy danych SIO odpowiednio do zbiorów danych szkół i placówek oświatowych, zbiorów danych jednostek, zbiorów danych o uczniach lub zbiorów danych o nauczycielach,

c) podmiot uprawniony do pozyskiwania danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych uczniów i nauczycieli z bazy danych SIO, odpowiednio ze zbiorów danych o uczniach lub zbiorów danych o nauczycielach, lub danych osobowych z rejestru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO,

d) podmiot uprawniony do pozyskiwania danych dziedzinowych szkół i placówek oświatowych z bazy danych SIO ze zbiorów danych szkół i placówek oświatowych,

e) podmiot uprawniony do pozyskiwania danych dziedzinowych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty z bazy danych SIO ze zbiorów danych jednostek,

f) kurator oświaty,

g) regionalna izba obrachunkowa,

h) rektor uczelni;

2) nazwę użytkownika SIO;

3) okres, na jaki mają być przyznane dane dostępowe, nie dłuższy niż okresy, o których mowa w art. 68 ust. 1 lub 3;

4) w przypadku wniosku osoby upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 2 – imię, nazwisko i funkcję osoby, która udzieliła upoważnienia, wymienionej w art. 68 ust. 1, oraz wskazanie zakresu upoważnienia, o którym mowa w art. 68 ust. 4;

5) w przypadku wniosku o przyznanie danych dostępowych dyrektorowi szkoły lub placówki oświatowej – określenie organu prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową oraz numer RSPO szkoły lub placówki oświatowej;

6) klauzulę o zachowaniu tajemnicy w brzmieniu: „Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych objętych zakresem dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej, również po ustaniu zatrudnienia, oraz zachowania w tajemnicy informacji o ich zabezpieczeniu.”.

3. Wniosek może być uwierzytelniony przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

4. Podmiot właściwy do przyznawania danych dostępowych, o którym mowa w art. 70 ust. 1 oraz 2, sprawdza poprawność danych zawartych we wniosku, a w przypadku gdy wniosek nie został uwierzytelniony w sposób, o którym mowa w ust. 3 – sprawdza także tożsamość osoby, której wniosek dotyczy.

5. Dane dostępowe osobie upoważnionej są przyznawane po stwierdzeniu poprawności danych zawartych we wniosku, a w przypadku gdy wniosek nie został uwierzytelniony w sposób, o którym mowa w ust. 3 – także po potwierdzeniu tożsamości osoby, której wniosek dotyczy.

Art. 72. W przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 71 ust. 2, z wyjątkiem zmiany numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej, osoba, której przyznano dane dostępowe, składa niezwłocznie nowy wniosek o przyznanie danych dostępowych. Przepisy art. 70 i art. 71 stosuje się.

Art. 73. 1. Podmiot właściwy do przyznawania danych dostępowych, o którym mowa w art. 70 ust. 1 oraz 2, występuje niezwłocznie do administratora bazy danych SIO o zablokowanie dostępu do bazy danych SIO w przypadku:

1) przyznania danych dostępowych na podstawie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych;

2) odwołania z pełnionej funkcji, rozwiązania umowy o pracę lub wygaśnięcia mandatu osoby upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 1;

3) odwołania upoważnienia przyznanego osobie upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 2, albo zmiany zakresu upoważnienia, o którym mowa w art. 68 ust. 4;

4) odwołania upoważnienia przyznanego osobie upoważnionej do przyznawania danych dostępowych, o której mowa w art. 70 ust. 1;

5) o którym mowa w art. 85 ust. 6.

2. Administrator bazy danych SIO niezwłocznie blokuje dostęp do bazy danych SIO w przypadkach, o których mowa w ust. 1.

3. Wystąpienie o zablokowanie dostępu do bazy danych SIO, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię (imiona), nazwisko i funkcję osoby występującej;

2) imię (imiona), nazwisko, numer PESEL oraz funkcję osoby upoważnionej, której dostęp ma być zablokowany;

3) określenie typu i nazwy użytkownika SIO.

4. W przypadku zmiany na stanowisku dyrektora szkoły lub placówki oświatowej albo zespołu szkół lub placówek oświatowych, administrator bazy danych SIO blokuje dostęp do bazy danych SIO dotychczasowego dyrektora z dniem przekazania do RSPO informacji, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 26 albo ust. 1a pkt 6.

Art. 74. 1. Na wniosek osoby upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 1 lub 2, złożony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem okresu przyznania danych dostępowych, ważność przyznanych danych dostępowych może zostać przedłużona na kolejny okres. Przepisy art. 70 i art. 71 ust. 1 i 3–5 stosuje się.

2. Ważność danych dostępowych może zostać przedłużona na okres:

1) pełnienia funkcji, nie dłuższy niż 5 lat – w przypadku osoby upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 1;

2) nie dłuższy niż 5 lat – w przypadku osoby upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 2.

3. Wniosek o przedłużenie ważności danych dostępowych zawiera:

1) imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz funkcję osoby upoważnionej;

2) określenie typu i nazwy użytkownika SIO;

3) okres, na jaki ma być przedłużone przyznanie danych dostępowych.

Art. 75. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, procedurę przyznawania danych dostępowych, w tym szczegółowy zakres danych zawartych we wniosku o przyznanie danych dostępowych i sposób potwierdzania tożsamości osoby, której wniosek dotyczy, w przypadku gdy wniosek nie został uwierzytelniony w sposób, o którym mowa w art. 71 ust. 3. Rozporządzenie powinno uwzględniać prawidłową realizację przez użytkowników SIO obowiązków związanych z dostępem i użytkowaniem systemu informacji oświatowej.

Art. 76. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi ewidencję osób przyznających dane dostępowe, o których mowa w art. 70 ust. 1 oraz ust. 2, oraz ewidencję osób upoważnionych do dostępu do bazy danych SIO, o których mowa w art. 68 ust. 1 oraz 2, którym przyznano dane dostępowe.”;

44) uchyla się art. 77;

45) w art. 78 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, powstaje na podstawie automatycznie generowanej w bazie danych SIO informacji o przypadkach, w których nastąpiła próba nieuprawnionego dostępu.”;

46) uchyla się art. 79;

47) w art. 80 i art. 86 wyrazy „weryfikacji dostępu do bazy danych SIO” zastępuje się wyrazami „przyznawania danych dostępowych”;

48) art. 81 otrzymuje brzmienie:

„Art. 81. W celu wyjaśnienia stanu faktycznego i usunięcia nieprawidłowości minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może żądać przedłożenia przez kierowników podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do bazy danych SIO informacji i wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego oraz przeprowadzać kontrolę podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych SIO.”;

49) w art. 82:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kontroler przeprowadza czynności kontrolne po okazaniu kierownikowi kontrolowanego podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych SIO dokumentu tożsamości i imiennego upoważnienia.”,

b) w ust. 4:

– uchyla się pkt 1,

– w pkt 3 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 4;

50) art. 83 otrzymuje brzmienie:

„Art. 83. 1. W czynnościach kontrolnych przeprowadzanych przez kontrolera uczestniczy kierownik kontrolowanego podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych SIO lub osoba przez niego upoważniona.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu jest obowiązany zapewnić warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, przedstawić na żądanie kontrolera dokumenty i materiały, umożliwić przeprowadzenie oględzin procedur przetwarzania danych, a także zapewnić możliwość sporządzania lub przekazywania uwierzytelnionych kopii, odpisów i wyciągów z dokumentów oraz zestawień danych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.”;

51) w art. 84 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik kontrolowanego podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych SIO.”;

52) w art. 85:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kierownik kontrolowanego podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy danych SIO, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może zgłosić do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania umotywowane zastrzeżenia do zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku stwierdzenia potrzeby ponownego przeprowadzenia procedury przyznawania danych dostępowych minister właściwy do spraw oświaty i wychowania niezwłocznie zawiadamia o tym podmiot przyznający dane dostępowe, o którym mowa w art. 70 ust. 1 lub 2.”;

53) uchyla się rozdział 7;

54) w tytule rozdziału 8 skreśla się wyrazy „z lokalnych baz danych SIO”;

55) w art. 92 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli do zbioru danych ucznia w bazie danych SIO, który zawiera informację o uczęszczaniu ucznia do szkoły, zostanie przekazana informacja o rozpoczęciu przez ucznia nauki w innej szkole, w zbiorze tym jest generowany komunikat informujący o konieczności ustalenia szkoły, do której uczeń uczęszcza.”;

56) w tytule rozdziału 9 skreśla się wyrazy „i w lokalnych bazach danych SIO”;

57) w art. 93 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Za zgodą wyrażoną na piśmie:

1) rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia – dane tego ucznia, o których mowa w ust. 3, mogą być zanonimizowane po okresie dłuższym niż okres, o którym mowa w ust. 3;

2) nauczyciela – dane tego nauczyciela, o których mowa w ust. 4, mogą być zanonimizowane po okresie dłuższym niż okres, o którym mowa w ust. 4.

7. Wyrażając zgodę, o której mowa w ust. 6, odpowiednio rodzice ucznia, pełnoletni uczeń albo nauczyciel określają okres przechowywania niezanonimizowanych danych, o którym mowa w ust. 6.”;

58) uchyla się art. 94;

59) art. 95–97 otrzymują brzmienie:

„Art. 95. 1. Podmioty zobowiązane do przekazywania danych do bazy danych SIO przekazują dane za pomocą interfejsu systemu teleinformatycznego udostępnianego nieodpłatnie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. Dane do bazy danych SIO są przekazywane za pomocą aplikacji internetowej.

Art. 96. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może wyznaczyć jednostkę organizacyjną podległą temu ministrowi lub przez niego nadzorowaną do prowadzenia obsługi organizacyjno-technicznej funkcjonowania bazy danych SIO.

Art. 97. 1. SIO zapewnia zidentyfikowanie osoby fizycznej przekazującej dane do bazy danych SIO, pozyskującej dane dziedzinowe z bazy danych SIO oraz pozyskującej dane ze zbioru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO, która posiada dane dostępowe do bazy danych SIO, uzyskane po przeprowadzeniu procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych SIO.

2. Do zabezpieczenia poufności przekazywania danych do bazy danych SIO i pozyskiwania danych z bazy danych SIO wykorzystuje się mechanizmy szyfrowania danych.”;

60) uchyla się art. 98 i art. 99;

61) w art. 100:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje danych do bazy danych SIO lub przekazuje dane niezgodne z prawdą, podlega karze grzywny.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Administrator bazy danych SIO oraz podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO zawiadamia właściwe organy o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia czynów, o których mowa w ust. 1.”;

62) w art. 107 w ust. 7 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„którym przysługują dotacje na podstawie art. 80 ust. 2, 2aa, 2b, 2da, 2dc, 3, 3a, 3ae, 5 i 5b oraz art. 90 ust. 1b, 1ba, 1c, 2a, 2b, 2ca, 2d, 2ea, 2ec, 3, 3a, 4a i 4b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:”.

Art. 2. [Ustawa o systemie oświaty]

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) niepełnosprawnościach sprzężonych – należy przez to rozumieć występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną albo z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności;”;

2) w art. 14 po ust. 5a dodaje się ust. 5aa w brzmieniu:

„5aa. Opłaty, o których mowa w ust. 5, są pobierane do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.”;

3) w art. 14d po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przez dzieci w wieku do 5 lat, o których mowa w ust. 1, 3, 6 i 8, rozumie się dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.”;

4) w art. 22ae w ust. 5a w pkt 1 i w art. 22aga wyrazy „z autyzmem” zastępuje się wyrazami „z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera”;

5) w art. 44zu po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego nauczanego od klasy IV szkoły podstawowej, stanowiącego kontynuację nauczania tego języka w klasach I–III.”;

6) w art. 79a dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przez ucznia w wieku do 5 lat, o którym mowa w ust. 2, rozumie się ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat.”;

7) w art. 80 po ust. 2dc dodaje się ust. 2dd w brzmieniu:

„2dd. Przez ucznia w wieku do 5 lat, o którym mowa w ust. 2a, 2d i 2db, rozumie się ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat.”;

8) w art. 90 po ust. 2ec dodaje się ust. 2ed w brzmieniu:

„2ed. Przez ucznia w wieku do 5 lat, o którym mowa w ust. 1k, 1ka, 1l, 2c, 2e i 2eb, rozumie się ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat.”.

Art. 3. [Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego]

W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198, 1609 i 1985 oraz z 2017 r. poz. 730) w art. 28:

1) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki uczniom, którzy kończą 5 lat lub mniej w roku bazowym, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, niezwiązanych z wychowaniem i kształceniem specjalnym albo zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.”;

2) w ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) liczby dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego;”.

Art. 4. [Prawo oświatowe]

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 pkt 32 otrzymuje brzmienie:

„32) niepełnosprawnościach sprzężonych – należy przez to rozumieć występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną albo z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności;”;

2) w art. 10 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Minister Obrony Narodowej może udzielić organowi prowadzącemu szkołę, która prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących lub inwestycyjnych.”;

3) w art. 29 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „art. 159 ust. 1 i 3” zastępuje się wyrazami „art. 159 ust. 1–3”;

4) w art. 39 w ust. 4 w pkt 1 wyrazy „z niepełnosprawnością ruchową” zastępuje się wyrazami „z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją”;

5) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szkoła lub placówka może realizować eksperyment pedagogiczny, który polega na modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, w szczególności określone w art. 14 ust. 1 pkt 3–5.”;

6) w art. 96 w ust. 4 wyrazy „W szkołach” zastępuje się wyrazami „W szkołach podstawowych”;

7) w art. 107 w ust. 7 wyraz „wychowankami” zastępuje się wyrazem „uczniami”;

8) w art. 111 w pkt 3 skreśla się wyrazy „ustawy o systemie oświaty”;

9) w art. 127:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub szkoły.”,

b) ust. 17 otrzymuje brzmienie:

„17. Dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę oraz szkoły podstawowej, w której są zorganizowane oddziały przedszkolne – także dyrektor szkoły podstawowej organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w porozumieniu z organem prowadzącym.”;

10) w art. 132 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Laureat lub finalista turnieju oraz laureat lub finalista olimpiady tematycznej związanej z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, odpowiadających zawodowi nauczanemu w branżowej szkole I stopnia, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I stopnia i branżowej szkole II stopnia, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej branżowej szkoły II stopnia, jeżeli spełnią warunki, o których mowa w art. 135 ust. 1–3.”;

11) w art. 135 w ust. 4 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, tytułu laureata lub finalisty turnieju oraz tytułu laureata lub finalisty olimpiady tematycznej, o których mowa w art. 132,”;

12) w art. 154 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół i oddziałów, o których mowa w art. 137 ust. 1, oraz oddziałów dwujęzycznych, o których mowa w art. 139 ust. 1 – określa do końca stycznia organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową;”;

13) w art. 177 po wyrazach „do przedszkoli niepublicznych,” dodaje się wyrazy „oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej,”.

Art. 5. [Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe]

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 122 w ust. 2 w pkt 2 wyraz „zawarła” zastępuje się wyrazem „zawarł”;

2) w art. 164 w ust. 2 wyrazy „dotychczasowe przepisy dotyczące zasadniczych szkół zawodowych” zastępuje się wyrazami „przepisy dotyczące dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych”;

3) w art. 204:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół i oddziałów, o których mowa w art. 137 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, oraz oddziałów dwujęzycznych, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe – określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową;”,

b) w ust. 3 po wyrazach „do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej,” dodaje się wyrazy „a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół i oddziałów, o których mowa w art. 137 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, oraz oddziałów dwujęzycznych, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe,”;

4) w art. 291:

a) w ust. 1 w pkt 1 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) szkole podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;”,

b) w ust. 2 w pkt 1 i 2 po wyrazach „szkoły podstawowej” dodaje się wyrazy „ , z wyjątkiem szkoły podstawowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e”;

5) w art. 304 wyrazy „przepisy wydane” zastępuje się wyrazami „przepisach wydanych”;

6) w art. 308 w ust. 1 wyrazy „do czasu wygaśnięcia kształcenia w tych szkołach” zastępuje się wyrazami „i klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych w szkołach ponadpodstawowych do czasu wygaśnięcia kształcenia w tych szkołach i klasach”;

7) w art. 314 w ust. 2 wyraz „opiniujące” zastępuje się wyrazem „orzekające”;

8) po art. 317 dodaje się art. 317a w brzmieniu:

„Art. 317a. Do przyjmowania w roku szkolnym 2016/2017 dzieci i uczniów przybywających z zagranicy do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół, z wyjątkiem dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także placówek, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 94a ust. 6 ustawy zmienianej w art. 15 w brzmieniu dotychczasowym, z tym że zamiast odpowiednich przepisów ustawy zmienianej w art. 15 w brzmieniu dotychczasowym dotyczących przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek stosuje się odpowiednie przepisy rozdziału 6 ustawy – Prawo oświatowe.”;

9) w art. 337 w ust. 5 w pkt 5 wyrazy „29 lutego 2020 r.” zastępuje się wyrazami „31 sierpnia 2022 r.”;

10) w art. 345 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W kształceniu uczniów branżowej szkoły I stopnia będących absolwentami gimnazjum w latach szkolnych 2017/2018–2021/2022 mogą być stosowane podręczniki do danych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 337 ust. 5 pkt 5 i 6.”;

11) w art. 354 w części wspólnej wyrazy „do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach” zastępuje się wyrazami „i klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych w szkołach ponadpodstawowych do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach i klasach”;

12) w art. 361 w ust. 1 wyraz „Oddziały” zastępuje się wyrazem „Klasy”;

13) w art. 365 wyrazy „art. 47 ust. 3 pkt 4” zastępuje się wyrazami „art. 47 ust. 3 pkt 3”.

Art. 6. [Upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO]

Udzielone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO obowiązują do dnia upływu okresu ich ważności, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 72 i art. 73 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 7. [Działania mające na celu zapewnienie przekazywania danych do bazy danych SIO za pomocą aplikacji internetowej]

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podejmuje działania organizacyjno-techniczne mające na celu zapewnienie od dnia 24 lipca 2017 r. przekazywania danych do bazy danych SIO za pomocą aplikacji internetowej.

Art. 8. [Postępowania homologacyjne]

Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie przeprowadza się postępowania homologacyjnego, o którym mowa w art. 96 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, a postępowań homologacyjnych będących w toku nie kontynuuje się i ulegają one zakończeniu.

Art. 9. [Dane, które mogą być pozyskiwane z bazy danych SIO]

1. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 marca 2018 r. z bazy danych SIO mogą być pozyskiwane dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe uczniów oraz dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe nauczycieli zgromadzone odpowiednio w zbiorach danych uczniów oraz zbiorach danych nauczycieli, w zakresie, o którym mowa w art. 42 oraz art. 43 ustawy zmienianej w art. 1, przez podmioty, które przekazały te dane.

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, z rejestru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO mogą być pozyskiwane dane uczniów i nauczycieli przez podmioty uprawnione, o których mowa w art. 53 pkt 1 lit. a, art. 58 ust. 1 pkt 1 oraz art. 59 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w zakresie określonym odpowiednio w art. 53 pkt 1 lit. a, art. 58 ust. 1 pkt 1 oraz art. 59 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1.

3. W okresie, o którym mowa w ust. 1, z bazy danych SIO mogą być pozyskiwane dane dziedzinowe szkół i placówek oświatowych oraz dane dziedzinowe jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty zgromadzone odpowiednio w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych oraz zbiorach danych jednostek, w zakresie, o którym mowa w art. 40 oraz art. 41 ustawy zmienianej w art. 1, przez podmioty, które przekazały te dane.

Art. 10. [Numery REGON dotychczasowych szkół]

1. Szkoła powstała z dniem 1 września 2017 r. na podstawie art. 117 ust. 1–3, art. 162 ust. 1, art. 172 ust. 2, art. 174 ust. 2 i art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 60), zwanej dalej „ustawą wprowadzającą”, zachowuje dotychczasowy numer REGON.

2. Szkoła powstała z dniem 1 września 2019 r. na podstawie art. 129 ust. 13, art. 146 ust. 1, art. 152 ust. 1 i art. 184 ust. 1 ustawy wprowadzającej zachowuje dotychczasowy numer REGON.

3. Szkoła, do której włączono gimnazjum na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i 10, art. 182 ust. 1 pkt 2 i 4, art. 201 ust. 1 pkt 2, 4 i 6, ust. 2 pkt 2, 4, 6 i 8 oraz ust. 3 pkt 2, 4, 6 i 8 ustawy wprowadzającej, zachowuje dotychczasowy numer REGON.

4. Ośmioletnia szkoła podstawowa powstała z dniem 1 września 2017 r. na podstawie art. 191 ust. 1 ustawy wprowadzającej zachowuje numer REGON dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w art. 191 ust. 1 ustawy wprowadzającej.

5. Czteroletnie liceum ogólnokształcące powstałe z dniem 1 września 2019 r. na podstawie art. 193 ust. 1 ustawy wprowadzającej zachowuje numer REGON dotychczasowego liceum ogólnokształcącego, o którym mowa w art. 193 ust. 1 ustawy wprowadzającej.

6. Pięcioletnie technikum powstałe z dniem 1 września 2019 r. na podstawie art. 193 ust. 2 ustawy wprowadzającej zachowuje numer REGON dotychczasowego technikum, o którym mowa w art. 193 ust. 2 ustawy wprowadzającej.

7. Branżowa szkoła I stopnia powstała z dniem 1 września 2017 r. na podstawie art. 196 ust. 1 ustawy wprowadzającej zachowuje numer REGON dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, o której mowa w art. 196 ust. 1 ustawy wprowadzającej.

8. W przypadku, o którym mowa w art. 199 ustawy wprowadzającej, przepisy ust. 1–7 stosuje się odpowiednio.

Art. 11. [Informacja o szkołach przekazanych do prowadzenia w drodze umowy]

Jednostki samorządu terytorialnego do dnia 15 września 2017 r. przekażą do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych informację o szkołach przekazanych do prowadzenia w drodze umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, według stanu na dzień 31 sierpnia 2017 r.

Art. 12. [Przekazywanie do bazy danych SIO danych identyfikacyjnych nauczycieli]

1. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 19 września 2017 r. nie przekazuje się do bazy danych SIO danych identyfikacyjnych nauczycieli, o których mowa w art. 28 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz danych dziedzinowych nauczycieli, o których mowa w art. 29 ustawy zmienianej w art. 1.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazuje się do bazy danych SIO od dnia 20 września 2017 r. do dnia 20 października 2017 r. za okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 19 września 2017 r., z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e, g i j i pkt 1a lit. i, ust. 3 pkt 1 lit. c, e, g i pkt 2 lit. f oraz ust. 4 pkt 5, które przekazuje się za okresy określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 31 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 13. [Przepisy wykonawcze]

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów;

2) art. 22aga ustawy zmienianej w art. 2 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 22aga ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów;

3) art. 28 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 r., oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów;

4) art. 111 ustawy zmienianej w art. 4 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów;

5) art. 127 ust. 20 ustawy zmienianej w art. 4 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 127 ust. 20 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

Art. 14. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2017 r., z wyjątkiem:

1) art. 4 pkt 2 oraz art. 5 pkt 3, 4 i 7–10, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

2) art. 1 pkt 9 lit. a, art. 4 pkt 3 i 10–12, art. 5 pkt 1, 2, 5, 6 i 11–13, art. 7 oraz art. 8, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

3) art. 2 pkt 2, 3 i 6–8, art. 3 i art. 13 pkt 3, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia;

4) art. 2 pkt 1, 4 i 5, art. 4 pkt 1, 4–9 i 13 oraz art. 10 ust. 1, 3, 4, 7 i 8, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2017 r.;

5) art. 1 pkt 7 lit. c w zakresie pkt 28b, pkt 10, 13, 16, 17, 22 i 23, które wchodzą w życie z dniem 2 września 2017 r.;

6) art. 1 pkt 32, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.;

7) art. 10 ust. 2, 5 i 6, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA