| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

z dnia 21 września 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej (Dz. U. poz. 1446), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 września 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej (Dz. U. poz. 1502).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 września 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej (Dz. U. poz. 1502), które stanowią:

„§ 2. 1. W uczelni publicznej, która w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia realizuje program naprawczy, za dzień stwierdzenia straty netto przyjmuje się dzień podpisania przez rektora sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego.

2. Szczegółowa diagnoza stanu finansów uczelni, sporządzona przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przez uczelnię, o której mowa w ust. 1, nie wymaga ponownego sporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.".

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: wz. A. Bobko

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 21 września 2017 r. (poz. 1847)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
1)

z dnia 5 października 2011 r.

w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej

Na podstawie art. 100a ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.3) 1. Przy opracowywaniu programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej, zwanego dalej „programem naprawczym”, bierze się pod uwagę straty netto z okresu nie dłuższego niż ostatnie 5 lat, wykazane w sprawozdaniach finansowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości, zbadanych przez biegłego rewidenta.

2. Za dzień stwierdzenia straty netto przyjmuje się dzień podpisania przez rektora sprawozdania finansowego.

§ 2. 1. Opracowanie programu naprawczego obejmuje jego przygotowanie przez uczelnię publiczną oraz uchwalenie przez senat tej uczelni.

2. Rektor przedkłada ministrowi nadzorującemu uczelnię publiczną uchwalony przez jej senat program naprawczy, w terminie 14 dni od dnia jego uchwalenia.

§ 3. 1. Program naprawczy określa:

1) szczegółową diagnozę stanu finansów uczelni publicznej;

2) działania planowane w celu zrównoważenia kosztów działalności uczelni publicznej z jej przychodami wraz z harmonogramem ich wdrażania;

3) uzasadnienie wyboru zastosowanych środków naprawczych.

2. Program naprawczy realizowany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych nie obejmuje działania uczelni jako jednostki wojskowej lub jednostki organizacyjnej właściwej służby.

§ 4. Szczegółowa diagnoza stanu finansów uczelni publicznej zawiera w szczególności:

1) analizę stanu funduszy, z uwzględnieniem faktycznej dostępności wykazywanych środków;

2)4) analizę źródeł i miejsc powstawania przychodów i kosztów;

3)4) informację o poziomie należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych;

4) analizę stopnia wykorzystania majątku ruchomego i nieruchomego, ze wskazaniem składników majątku, które nie są dostatecznie wykorzystane;

5)5) ocenę realnych źródeł i skali możliwego zwiększenia przychodów i zmniejszenia kosztów;

6) analizę stanu zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń w uczelni – w podziale na grupy pracowników, w tym:

a) analizę stopnia dostosowania stanu zatrudnienia do realizowanych przez uczelnię zadań,

b) szczegółową analizę obciążeń dydaktycznych grupy nauczycieli akademickich;

7) (uchylony).6)

§ 5. 1. Opis działań planowanych w celu zrównoważenia kosztów działalności uczelni publicznej z jej przychodami zawiera w szczególności plan:

1) działań zmierzających do zwiększenia przychodów uczelni;

2) optymalizacji kosztów w poszczególnych grupach ujętych w planie rzeczowo-finansowym;

3) dostosowania poziomu zatrudnienia i wynagrodzeń w poszczególnych grupach pracowników uczelni do zakresu i skali realizowanych przez nią zadań, z uwzględnieniem:

a) zwiększenia zakresu lub skali realizowanych zadań, przy zapewnieniu przychodów umożliwiających co najmniej pokrycie kosztów realizacji tych zadań lub

b) redukcji wynagrodzeń lub zatrudnienia;

4) dostosowania posiadanego majątku ruchomego i nieruchomego do rodzaju i skali realizowanych zadań oraz uzasadnionego zapotrzebowania uczelni, z uwzględnieniem sposobu rozporządzenia niedostatecznie wykorzystywanymi składnikami majątku;

5) redukcji zadłużenia, tak aby na koniec okresu realizacji programu naprawczego relacja sumy zobowiązań krótkoterminowych i krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych ujmowanych w pasywach do sumy aktywów obrotowych i środków trwałych w budowie, wynikających z bilansu, o którym mowa w art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089), nie przekraczała poziomu 1,0.

2. Dla każdego działania określa się szczegółowy harmonogram wdrażania wraz z terminami realizacji kolejnych etapów oraz ostatecznym terminem zakończenia jego wdrażania.

3.7) Harmonogram wdrażania działań, o których mowa w ust. 1, uwzględnia konieczność osiągnięcia efektów programu naprawczego w okresie nie dłuższym niż do końca roku, w którym upływają 3 lata od dnia uchwalenia programu naprawczego.

§ 6. Uzasadnienie wyboru zastosowanych środków naprawczych zawiera:

1) opis co najmniej jednego alternatywnego wariantu programu naprawczego;

2) porównanie poziomu i struktury ryzyka dla poszczególnych wariantów programu naprawczego oraz ocenę tych wariantów;

3) uzasadnienie dokonania wyboru wskazanego wariantu programu naprawczego;

4) źródła finansowania programu naprawczego, z uwzględnieniem przewidywanych wpływów i wydatków w czasie realizacji programu naprawczego.

§ 7. 1. Rektor jest odpowiedzialny za realizację programu naprawczego.

2. Rektor może wyznaczyć pełnomocnika do spraw programu naprawczego albo osoby odpowiadające za realizację poszczególnych działań, o których mowa w § 5 ust. 1.

3. Rektor składa senatowi uczelni publicznej sprawozdanie z realizacji programu naprawczego co najmniej raz na kwartał.

§ 8. Rektor w imieniu senatu uczelni publicznej przedkłada ministrowi nadzorującemu tę uczelnię sprawozdanie okresowe z wykonania programu naprawczego, obejmujące co najmniej:

1) sprawozdanie z wykonania działań planowanych w celu zrównoważenia kosztów działalności uczelni z jej przychodami, z uwzględnieniem terminowości ich wykonania;

2) szczegółową diagnozę stanu finansów uczelni, z uwzględnieniem zmian wynikających z realizacji programu naprawczego;

3) ocenę efektywności stosowanych środków naprawczych.

§ 9. 1. Senat uczelni publicznej może uchwalić aktualizację programu naprawczego w celu zapewnienia jego większej efektywności, w tym przyspieszyć wdrażanie działań, o których mowa w § 5 ust. 1, lub zastosować alternatywne środki naprawcze.

2. Rektor przedkłada ministrowi nadzorującemu uczelnię publiczną aktualizację programu naprawczego w terminie 14 dni od dnia jej uchwalenia.

§ 10. W przypadku osoby pełniącej obowiązki rektora, której minister nadzorujący uczelnię publiczną powierzył zadania dotyczące opracowania i wdrożenia programu naprawczego, o której mowa w art. 100a ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, przepisy § 2–6 oraz § 8 i 9 stosuje się odpowiednio.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1933, 2169 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 777, 858, 859, 1321, 1428 i 1530.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 września 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej (Dz. U. poz. 1502), które weszło w życie z dniem 1 października 2016 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) Przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dobrzycka

salon i sklep internetowy 9design

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »