Kategorie

Jak krok po kroku sprawdzić, czy biuro rachunkowe ma obowiązek raportowania schematu podatkowego

Jak krok po kroku sprawdzić, czy biuro rachunkowe ma obowiązek raportowania schematu podatkowego
Jak krok po kroku sprawdzić, czy biuro rachunkowe ma obowiązek raportowania schematu podatkowego
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy zobowiązujące podatników oraz podmioty ich obsługujące do raportowania o schematach podatkowych. W artykule objaśniamy, w jaki sposób działa mechanizm raportowania oraz w jakich sytuacjach obowiązek raportowania może obciążać biura rachunkowe.

Na wstępie warto zwrócić uwagę na fakt, że przepisy o raportowaniu schematów podatkowych zostały wprowadzone w dużo szerszym zakresie (w kierunku nałożenia na podatników i podmioty ich obsługujące daleko większych obowiązków), niż to przewiduje dyrektywa. Ponadto warto wskazać, że termin implementacji dyrektywy 2018/822 wprowadzającej obowiązek raportowania schematów do krajowych systemów prawnych państw Unii określono na 31 grudnia 2019 r. W Polsce stosowne przepisy obowiązują już od 1 stycznia 2019 r. Zapewne projektodawca przepisów (czyli MF) uznał, że dla finansów państwa korzystniejsze jest jak najszybsze wprowadzenie nowych rozwiązań. MF nie ukrywa bowiem, że podstawowym celem ich wprowadzenia jest zniechęcenie podatników do stosowania optymalizacji podatkowych.

Polecamy: INFORLEX Biuro Rachunkowe - Wszystko o zmianach w prawie i podatkach. Teraz 14 dni ZA DARMO!

Instytucja wyróżnia (nie licząc strony skarbowej) 3 grupy podmiotów:

1. Promotor - jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, w szczególności doradca podatkowy, adwokat, radca prawny, pracownik banku lub innej instytucji finansowej doradzającej klientom, również w wypadku gdy podmiot ten nie ma miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu na terytorium kraju, która opracowuje, oferuje, udostępnia lub wdraża uzgodnienie lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia (art. 86a § 1 pkt 8 O.p.). Tłumacząc powyższe na język polski - jest to pomysłodawca rozwiązań optymalizacyjnych.

2. Korzystający - jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której jest udostępniane lub u której jest wdrażane uzgodnienie, lub która jest przygotowana do wdrożenia uzgodnienia lub dokonała czynności służącej wdrożeniu takiego uzgodnienia (art. 86a § 1 pkt 3 O.p.). Inaczej mówiąc, jest to podatnik, któremu promotor proponuje dane rozwiązanie optymalizacyjne.

3. Wspomagający - jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, w szczególności biegły rewident, notariusz, osoba świadcząca usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowy lub dyrektor finansowy, bank lub inna instytucja finansowa, a także ich pracownik, która przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności, obszaru specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych czynności, podjęła się udzielić, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia (art. 86a § 1 pkt 18 O.p.). Innymi słowy jest to pomocnik operacji wdrażania (planowania) danego schematu podatkowego.

UWAGA!
Wspomagającymi w naszych krajowych realiach są głównie podmioty zawodowo prowadzące księgowość firm (doradcy podatkowi, biura rachunkowe itp.) oraz pracownicy pionów księgowych podatników.

Znowelizowane przepisy Ordynacji podatkowej nakładają na opisaną grupę podmiotów wiele obowiązków. Biorąc pod uwagę, że równolegle od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono do kodeksu karnego skarbowego (dalej k.k.s.) przepisy penalizujące niewłaściwe wypełnianie wymagań informacyjnych, warto ową materię przybliżyć.

 1. Przekazanie informacji o numerze schematu podatkowego

Zgodnie z art. 86d § 1 O.p., promotor (czyli pomysłodawca) lub korzystający (czyli podatnik) zlecający wspomagającemu (przykładowo właścicielowi biura rachunkowego prowadzącego księgowość korzystającego) wykonanie czynności pozostających w zakresie jego działania w odniesieniu do schematu podatkowego informują go pisemnie o nadanym przez szefa KAS numerze schematu podatkowego (NSP) tego schematu podatkowego, załączając potwierdzenie nadania NSP, najpóźniej w dniu poprzedzającym wykonanie tych czynności. Jeśli się tak stanie, problem z głowy. Na wspomagającym nie ciążą już żadne obowiązki.

 1. Gdy korzystający nie podał numeru schematu podatkowego

Sytuacja wspomagającego (biura rachunkowego) jest gorsza, jeśli wspomagający (biuro rachunkowe) nie otrzyma informacji o numerze schematu podatkowego, a wspomagający ma przesłanki podejrzewać, że zastosowany został schemat podatkowy. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, wspomagający powinien wykonać następujące działania.

Krok 1. Obowiązek przesłania informacji do zlecającego oraz szefa KAS

Wspomagający, który ma przesłanki podejrzewać, że w danej sprawie został zastosowany schemat podatkowy, ma obowiązek wystąpić z odrębnym pismem do promotora lub korzystającego o przekazanie mu pisemnego oświadczenia, że uzgodnienie nie stanowi schematu podatkowego. Taki obowiązek wynika z art. 86d § 2 pkt 2 O.p. Przepis ten stanowi, że:

jeżeli wspomagający przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych przez niego czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności, obszaru jego specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych przez niego czynności, powziął lub powinien był powziąć wątpliwości, że uzgodnienie, w odniesieniu do którego jest wspomagającym, może stanowić schemat podatkowy

- jest on obowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym powziął lub powinien był powziąć wątpliwości (…), wystąpić z odrębnym pismem do promotora lub korzystającego zlecających wykonanie czynności o przekazanie mu pisemnego oświadczenia, że uzgodnienie nie stanowi schematu podatkowego.

Dodatkowo, na mocy art. 86d § 3 O.p., w tym samym terminie wspomagający jest obowiązany podzielić się swoimi wątpliwościami z szefem Krajowej Administracji Skarbowej.

Jeśli wspomagający otrzyma oświadczenie od zlecającego wykonanie czynności, że uzgodnienie nie jest schematem podatkowym i na podstawie tej informacji wspomagający rozwieje swoje wątpliwości w zakresie kwalifikacji uzgodnienia jako schematu podatkowy, nie ma już dalszych obowiązków.

Krok 2. Wstrzymanie się z wykonaniem czynności

Oprócz przesłania stosownych pism do promotora, korzystającego oraz szefa KAS wspomagający może wstrzymać się z wykonaniem czynności w odniesieniu do uzgodnienia do dnia otrzymania:

 • pisemnego oświadczenia promotora lub korzystającego o tym, że uzgodnienie nie stanowi schematu podatkowego, lub
 • potwierdzenia nadania NSP, lub
 • informacji od promotora zawierającej opis schematu podatkowego oraz oświadczenie, że uzgodnienie nie ma jeszcze nadanego NSP.

Krok 3. Przekazanie informacji o schemacie podatkowym szefowi KAS

W myśl § 4 art. 86d O.p. w przypadku braku informacji o NSP wspomagający jest obowiązany przekazać szefowi KAS informację o schemacie podatkowym, jeżeli dostrzegł lub powinien był dostrzec, że uzgodnienie, w odniesieniu do którego jest wspomagającym, stanowi schemat podatkowy przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych przez niego czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności, obszaru jego specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych przez niego czynności. Wspomagający jest obowiązany do przekazania tej informacji w terminie 30 dni, licząc od następnego dnia po udzieleniu bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia schematu podatkowego.

Krok 4. Przekazanie informacji o schemacie - gdy zostałaby naruszona tajemnica zawodowa

Jeśli przekazanie informacji do szefa KAS o schemacie naruszałoby obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej i wspomagający nie został zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy przez korzystającego, jest on obowiązany niezwłocznie poinformować pisemnie korzystającego lub promotora zlecających mu czynności, że w jego opinii uzgodnienie stanowi schemat podatkowy, o którym należy przekazać informację szefowi KAS. Jednocześnie w terminie, o którym mowa w § 4 art. 86d (czyli w ciągu 30 dni od udzielenia wsparcia), wspomagający jest obowiązany zawiadomić szefa KAS o swoich ustaleniach. W piśmie do szefa KAS wspomagający ma obowiązek:

 • poinformować, że wystąpiła opisana sytuacja,
 • wskazać dzień, w którym dostrzegł, że uzgodnienie stanowi schemat podatkowy,
 • wskazać liczbę podmiotów, które poinformował o obowiązku przekazania informacji szefowi KAS.
 1. Sankcje za zaniedbanie obowiązków informacyjnych

Zaniedbanie obowiązków opisanych w pkt 2 może być karane na podstawie przepisów art. 80f kks. Zgodnie z tym przepisem ten, kto wbrew obowiązkowi:

 • nie przekazuje właściwemu organowi informacji o schemacie podatkowym albo przekazuje informacje po terminie, jak również
 • nie występuje do podmiotu zlecającego czynności z odrębnym pismem o przekazanie mu pisemnego oświadczenia, że uzgodnienie nie stanowi schematu podatkowego, lub robi to po terminie

- podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych, przy czym w przypadku czynów mniejszej wagi (niski stopień społecznej szkodliwości), sprawca podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.


 1. Jak zbadać, kiedy mamy obowiązek raportowania

Niewątpliwie nadmierna gorliwość w wypełnianiu przedstawionych wyżej obowiązków nie będzie służyła utrzymaniu dobrych relacji z klientem. Często bowiem może skutkować zbędną wizytą fiskusa. Dzisiaj klienta łatwo się pozbyć, a nie tak łatwo zdobyć. Pamiętajmy też, że płaci nam klient, a nie MF. Z tych też względów bardzo ważne jest ustalenie, czy w ogóle mamy (jako wspomagający) obowiązek raportowania.

Krok 1. Należy ustalić status podatkowy klienta

Po pierwsze, należy zbadać, czy klientowi można przypisać status kwalifikowanego korzystającego. Opisany obowiązek przekazania informacji o schemacie podatkowym nie powstaje bowiem, gdy schemat podatkowy dotyczy korzystającego, dla którego nie jest spełnione kryterium kwalifikowanego korzystającego, przy czym zastrzeżenie to nie dotyczy schematu podatkowego transgranicznego (art. 86a § 5 O.p.).

Definicję kwalifikowanego korzystającego zawiera przepis art. 86a § 4 O.p. Jest to podmiot którego:

- przychody lub koszty albo wartość aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym lub w bieżącym roku obrotowym równowartość 10 000 000 euro, lub

- udostępniane lub wdrażane uzgodnienie dotyczy rzeczy lub praw o wartości rynkowej przekraczającej równowartość 2 500 000 euro, lub

- jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 updof (art. 11a ust. 1 pkt 4 updop) z takim podmiotem.

Jeżeli takim podmiotem nie jest, to obowiązek informacyjny nie powstaje.

Krok 2. Należy ustalić swój status jako podmiotu wspomagającego

Po drugie, jeśli klient jest kwalifikowanym korzystającym, badamy, czy można nam przypisać status wspomagającego. Według definicji zawartej w art. 86a § 1 pkt 18 O.p., aby można było uznać dany podmiot za wspomagającego, winien on podjąć się udzielenia, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia.

Niewątpliwie zakres powyższych czynności jest bardzo szeroki. Można wszakże stwierdzić, że statusu wspomagającego nie nabywa podmiot prowadzący księgi oraz sporządzający deklaracje, informacje i zeznania podatkowe, jak również dokumentacje cen transferowych. Podobnie rzecz się ma w wypadku audytów podatkowych czy też reprezentowaniu klienta w postępowaniu podatkowym lub postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Inaczej może się przedstawiać sytuacja w wypadku doradztwa podatkowego (np. ocena przedstawionych przez klienta działań mających prowadzić do uzyskania korzyści podatkowej) czy też nawet sporządzania wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, gdy sprawa dotyczy przyszłych stanów faktycznych. Podobnie zaopiniowanie konstrukcji stworzonych przez inny pomiot (np. innego doradcę podatkowego) powoduje wystąpienie w roli wspomagającego - jeśli rzecz jasna mamy do czynienia ze schematem podatkowym.

Podkreślić tutaj trzeba, że status wspomagającego nabywa się poprzez aktywne działanie. Samo posiadanie wiedzy o schemacie podatkowym bez własnego uczestnictwa w jego tworzeniu czy też wdrażaniu nie powoduje obowiązku raportowania. Przepis art. 86a § 1 pkt 18 O.p. jasno stanowi: podjęła się udzielić.

Krok 3. Należy zbadać, czy dane uzgodnienie to schemat podatkowy

Jeśli nadal mamy wątpliwości, czy nie występujemy w charakterze wspomagającego, winniśmy zbadać, czy dane uzgodnienie (czyli czynności, które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego) stanowi schemat podatkowy.

W myśl art. 86a § 1 pkt 10 O.p. schemat podatkowy jest to uzgodnienie, które obejmuje jedno z poniższych sytuacji:

a) spełnia kryterium głównej korzyści (korzyść podatkowa jest główną lub jedną z głównych korzyści, którą podmiot spodziewa się osiągnąć w związku z wykonaniem uzgodnienia - art. 86a § 2 O.p.) oraz ma ogólną cechę rozpoznawczą wskazaną w art. 86a § 1 pkt 6 (np. promotor jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia, którego wysokość jest uzależniona od wysokości korzyści podatkowej wynikającej z uzgodnienia),

b) ma szczególną cechę rozpoznawczą wskazaną w art. 86a § 1 pkt 13 (np. ten sam dochód lub majątek korzysta z metod mających na celu unikanie podwójnego opodatkowania w więcej niż jednym państwie),

c) ma inną szczególną cechę rozpoznawczą wskazaną w art. 86a § 1 pkt 1 (np. dochody lub przychody nierezydenta, wynikające lub oczekiwane w związku z wykonaniem uzgodnienia, przekraczają łącznie w trakcie roku kalendarzowego kwotę 25 000 000 zł).

Krok 4. Uprzednie oświadczenie klienta jako informacja dla biura

Przypadki opisane w powyższych przepisach są rozliczne i wspomagający nie musi mieć do nich dostępu, co nie ułatwia mu zadania. Przepis art. 86d § 2 pkt 2 O.p. mówi wszakże, że wystarczy, aby wspomagający: powziął lub powinien był powziąć wątpliwości, że uzgodnienie, w odniesieniu do którego jest wspomagającym, może stanowić schemat podatkowy

- aby nałożyć na niego obowiązki informacyjne (gdy zlecający nie rozwieje jego wątpliwości).

W tej sytuacji najbardziej sensowne jest ujęcie problemu już na etapie przyjęcia zlecenia wykonania danej czynności doradztwa (lub podobnej), czy możemy mieć do czynienia ze schematem podatkowym. Ewentualne (pisemne) oświadczenie klienta w tym zakresie z pewnością by nie zaszkodziło. Jego niechęć do powyższego też byłaby znacząca.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 86a § 1 pkt 1, 3, 6, 8, 10, 13, 18, art. 86a § 2, 4, 5, art. 86d § 1, § 2 pkt 2, § 3 i 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 800; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 694

 • art. 80f ustawy z 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1958; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 694

 • art. 3 pkt 11 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2018 r. poz. 2193

 • dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z 25 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych - Dz.Urz. UE L z 5 czerwca 2018 r. poz. 139, str. 1

Ryszard Kubacki, doradca podatkowy, autor komentarzy książkowych i licznych publikacji z dziedziny podatków, prawa gospodarczego i karnego skarbowego

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Biura rachunkowe
  1 sty 2000
  24 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Własna księgowa czy zewnętrzne biuro rachunkowe?

  Księgowość. Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkami sprawozdawczości rachunkowej i podatkowej. Często wielu przedsiębiorców chce się skupić na swoich obszarach biznesowych, a kwestie księgowe powierzyć innemu podmiotowi. Wybór dostawców usług księgowych na rynku jest duży. Można się również zdecydować na zatrudnienie własnej księgowej. A może alternatywą będzie księgowość on-line? Podejmując decyzję, warto rozważyć wszystkie plusy i minusy każdego z rozwiązań.

  Czy biuro rachunkowe musi udzielić komornikowi informacji o klientach?

  Biuro rachunkowe a komornik. Wielu właścicieli biur rachunkowych dostaje od komornika wezwanie do złożenia wyjaśnień / udzielenia informacji o klientach swojego bura. Podstawą prawną na którą powołują się komornicy to art. 761 kodeksu postępowania cywilnego. Dostając takie wezwanie zastanawiają się, czy powinni udostępniać informacje dotyczące majątku i dochodu swoich klientów. W wezwaniu od komornika możemy przeczytać, iż wzywa on do udzielenia informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania oraz że za nieuzasadnioną odmowę udzielenia informacji może zostać nałożona grzywna do 2000,00 zł. Czy księgowi mogą odmówić komornikowi uzasadniając to tajemnicą zawodową lub nawet Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO? Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania właścicieli biur rachunkowych w tym zakresie.

  Nowoczesny księgowy w dobie cyfryzacji – konferencja 8-9 października w Warszawie

  Zmiany w podatkach i nieuchronna cyfryzacja biur rachunkowych

  Jak przygotować biuro rachunkowe na cyfrową księgowość?

  Biuro rachunkowe a cyfrowa księgowość. Zdecydowana większość polskich firm (prawie 65%) zleca prowadzenie księgowości zewnętrznym biurom rachunkowym. Pozwala to ograniczyć koszty zatrudnienia, wydatki na szkolenia i rekrutację pracowników czy przenieść odpowiedzialność za naliczanie podatków na biuro. Ostatnio pojawiła się jeszcze jedna ważna korzyść, wynikająca bezpośrednio z digitalizacji.

  Pranie pieniędzy – ważne zmiany dla biur rachunkowych od 31 lipca 2021 r.

  Pranie pieniędzy. Od 31 lipca 2021 r. na wszystkich biurach rachunkowych, a nie tylko zajmujących się usługowym prowadzeniem pełnej księgowości, będą ciążyć obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Sprawdź jakie wynikają z tego obowiązki.

  Czy księgowość jest kobietą?

  Tak, z pewnością w Polsce, gdzie w odróżnieniu od innych krajów, zawód księgowych został prawie całkowicie sfeminizowany. Czy oznacza to, że w pracy tej lepiej sprawdzają się panie?

  Przegląd zmian w VAT od 1 lipca 2021 r.

  Polecamy e-booka "Przegląd zmian w VAT od 1 lipca 2021 r.", czyli 11 zmian z krótkim i praktycznym komentarzem ekspertów INFORLEX. Pobierz bezpłatnie.

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych – merytoryczna wiedza i nowoczesne rozwiązania

  Współczesna księgowość to nie tylko słupki, faktury i żmudne wyliczenia na podstawie dokumentów dostarczanych przez klientów. Biura rachunkowe to nowoczesne przedsiębiorstwa szukające rozwiązań, które podwyższą jakość oferty, przyspieszą pracę, ale także sprawią, że usługi świadczone przez księgowe wkroczą na wyższy poziom. Zapraszamy na Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych, któremu patronuje medialnie Infor.pl.

  Humor biur rachunkowych - zabawne historie z życia księgowych

  W zawodzie księgowego, oprócz wymagających skupienia i wytężonej pracy chwil, bardzo często zdarzają się też sytuacje zaskakujące i komiczne, które przez długi czas wywołują uśmiech na twarzy. Z okazji przypadającego 9 czerwca Dnia Księgowego firma CashDirector S.A. zebrała zabawne historie z życia pracowników biur rachunkowych zrzeszonych w OSCBR (Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych) i udowadnia, że wbrew licznym stereotypom praca ta wcale nie musi być nudna.

  Kontrola biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

  Kontrola biur rachunkowych - przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Biura rachunkowe podlegają kontroli wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zasady tej kontroli są określone w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej u.p.p.p. lub ustawa).

  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML). Biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana

  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - biuro rachunkowe. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej u.p.p.p. lub ustawa) zawiera zamknięty katalog podmiotów zobowiązanych do wypełniania obowiązków przewidzianych ustawą, tj. instytucje obowiązane. Wśród nich są podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  OC biur rachunkowych w 2021 roku

  OC biur rachunkowych w 2021 roku. Ustawa o rachunkowości wprost nakłada na przedsiębiorców wykonujący działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. W 2021 r. minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia, wynosi 45 485 zł (jest zatem wyższa o niemal 3 tyś zł niż w 2020 r.).

  Wzór oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym

  Obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Identyfikacja i ocena ryzyka przez biura rachunkowe – wzór oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym.

  Umowa biura rachunkowego z klientem – na co zwrócić uwagę?

  Umowa biura rachunkowego z klientem. Przed podpisaniem umowy warto zwrócić uwagę na postanowienia sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz postanowienia niekorzystne dla biura rachunkowego. Co powinna zawierać umowa biura rachunkowego na prowadzenie ksiąg rachunkowych?

  Czy biuro rachunkowe musi mieć kasę fiskalną online?

  Kasa fiskalna online w biurze rachunkowym. Czy w związku z obowiązkiem stosowania kas fiskalnych online począwszy od 1 lipca 2021 r. biuro rachunkowe jest zobligowane do jej nabycia, czy też może zaniechać stosowania kasy fiskalnej?

  Biura rachunkowe objęte ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

  Biura rachunkowe a przeciwdziałanie praniu pieniędzy, ustawa AML. Monitorowanie i zgłaszanie podejrzeń o pranie pieniędzy będzie nowym obowiązkiem wszystkich biur księgowych.

  Biuro rachunkowe przyjazne rodzinie

  Kobiety na rynku pracy preferują pracodawców, którzy tworzą warunki dla zachowania równowagi między pracą, a życiem prywatnym, wychowywaniem dzieci. Dobrym przykładem takiej firmy jest wrocławska spółka GOBS, zajmująca się zaawansowaną obsługą księgową zagranicznych spółek.

  Jak stać się ekologicznym biurem rachunkowym?

  Biura rachunkowe a ekologia. Znaczenie ekologii w naszym życiu zdecydowanie rośnie. Spotykamy się z ekologiczną żywnością, kosmetykami, ograniczamy w naszych domach produkcję śmieci. Odnawialne źródła energii cieszą się dużą popularnością. W gospodarstwach domowych takie zmiany można wprowadzić w łatwy sposób. Jak sprawić, aby także biuro rachunkowe było bardziej eko?

  Kasa fiskalna w biurze rachunkowym - zwolnienie

  Kasa fiskalna w biurze rachunkowym. Czy biuro rachunkowe może zrezygnować ze stosowania kasy fiskalnej, gdy świadczone usługi nie stanowią doradztwa a kwota obrotu nie przekroczyła limitu 20 000 zł?

  Na co zwrócić uwagę przy wyborze biura rachunkowego?

  Jak wybrać biuro rachunkowe? Decyzja o podjęciu współpracy z biurem rachunkowym to ważny krok w rozwoju firmy. Aby jednak przyniósł korzyści, przedsiębiorca musi wybrać takiego usługodawcę, który nie tylko spełni oczekiwania zlecającego, ale też wyprzedzi je, proponując nowości technologiczne i innowacje wspierające współpracę.

  Technologie w księgowości – co zmieni się w 2021 r.?

  Księgowość a innowacje technologiczne. Technologie leżą już od lat u podstaw wielu działań biznesowych. W przypadku niektórych branż, również księgowości, czas pandemii tylko przyspieszył procesy digitalizacji. Sprawił też, że na rynku pojawiło się więcej innowacji usprawniających codzienną pracę. Należy do nich nie tylko rozwój oprogramowania wspomagającego działania księgowych, ale także blockchain, roboty w biurach, sprawniejsza obsługa klientów oraz outsourcing rachunkowości.

  Rekomendowane Biura Rachunkowe 2020

  Odpowiednio prowadzona księgowość w firmie to bardzo ważna sprawa.

  II Webinarium Ksiegowość 4.0 Przyszłość Biur Rachunkowych już 27 października

  Już po raz drugi, zainteresowani branżą biur rachunkowych i finansów będą mogli wziąć udział w bezpłatnym Webinarium Księgowość 4.0.

  Świadczenie usług księgowych na podstawie umowy ustnej

  Czy na podstawie umowy ustnej o świadczenie usług księgowo-kadrowych można ponosić odpowiedzialność? Okazuje się, że tak. O czym przekonała się księgowa, pozwana przez klienta, tj. spółkę, którą obsługiwała.

  Limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2021 r.

  Znamy już limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2021 r. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości występuje po przekroczeniu limitu przychodów w wysokości 2.000.000 euro. Dokonując przeliczenia, według średniego kursu euro z dnia 1 października 2020 r., limit ten wynosi 9.030.600 zł. Oznacza to, że jednostki, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczą ten limit, zobowiązane będą do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r.