REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Regulamin nr 117 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon w odniesieniu do emisji hałasu toczenia i przyczepności na mokrych nawierzchniach lub oporu toczenia

Strony 3 - 63 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1173/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro

Strony 1 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1174/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie środków egzekwowania korekty nadmiernych zakłóceń równowagi makroekonomicznej w strefie euro

Strony 8 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych

Strony 12 - 24 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania

Strony 25 - 32 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1177/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu

Strony 33 - 40 Pobierz pdf

Dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich

Strony 41 - 47 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/88/UE z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniająca dyrektywę 97/68/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących silników wprowadzanych do obrotu według „formuły elastycznej” 

Strony 1 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1200/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 6 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1201/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 8 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1202/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1203/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1204/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 14 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1205/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 7 

Strony 16 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1206/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. ustanawiające wymogi dotyczące identyfikacji statków powietrznych do celów dozorowania w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej 

Strony 23 - 34 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1207/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. ustanawiające wymogi dotyczące skuteczności działania i interoperacyjności systemów dozorowania w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej 

Strony 35 - 52 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1208/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 288/2009 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom w placówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce w szkole”

Strony 53 - 56 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1209/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 57 - 58 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1168/2011 z dnia 25 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

Strony 1 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 

Strony 18 - 63 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

Strony 64 - 88 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1194/2011/UE z dnia 16 listopada 2011 r. ustanawiająca działanie Unii Europejskiej na rzecz Znaku Dziedzictwa Europejskiego

Strony 1 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1195/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1196/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1197/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty 

Strony 14 - 39 Pobierz pdf

REKLAMA