REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2011 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

Strony 16 - 18 Pobierz pdf

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/52/UE z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej karboksyny jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/934/WE 

Strony 19 - 23 Pobierz pdf

REKLAMA

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/53/UE z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej dazometu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/934/WE 

Strony 24 - 27 Pobierz pdf

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/54/UE z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metaldehydu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję 2008/934/WE 

Strony 28 - 31 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 788/08/COL z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty siódmy zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez zmianę istniejących rozdziałów dotyczących stóp referencyjnych i dyskontowych oraz pomocy państwa udzielanej w formie gwarancji oraz poprzez wprowadzenie nowego rozdziału dotyczącego odzyskiwania pomocy państwa niezgodnej z prawem i ze wspólnym rynkiem, pomocy państwa dla produkcji kinematograficznych i innych produkcji audiowizualnych oraz pomocy państwa dla przedsiębiorstw kolejowych

Strony 32 - 78 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 222/2011 z dnia 3 marca 2011 r. ustanawiającego nadzwyczajne środki w odniesieniu do udostępniania pozakwotowego cukru i izoglukozy na rynku Unii z zastosowaniem obniżonej opłaty za przekroczenie kwoty krajowej w roku gospodarczym 2010/2011(  )

Strony 79 - 79 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady 2011/106/WPZiB z dnia 15 lutego 2011 r. dostosowującej środki przewidziane w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE oraz przedłużającej okres ich stosowania(  )

Strony 79 - 79 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Australią na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszącego się do zmian list koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w związku z ich przystąpieniem do Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Unią Europejską, z jednej strony, a Autonomią Palestyńską na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy, z drugiej strony, w celu dalszej liberalizacji handlu produktami rolnymi, przetworzonymi produktami rolnymi oraz rybami i produktami rybołówstwa, zmieniającego Eurośródziemnomorski przejściowy układ stowarzyszeniowy w sprawie wymiany handlowej i współpracy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy, z drugiej strony

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 388/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie maduramycyny amonu Îą jako dodatku paszowego u kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Alpharma (Belgium) BVBA) i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2430/1999 

Strony 3 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 389/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy, subtylizyny i alfa-amylazy jako dodatku paszowego dla kur niosek (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition) 

Strony 7 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 390/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty 

Strony 10 - 34 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 391/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 35 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 392/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni kwietnia 2011 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007

Strony 37 - 38 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 393/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski od dnia 1 do dnia 7 kwietnia 2011 r. w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych, oraz zawieszające składanie wniosków o takie pozwolenia

Strony 39 - 40 Pobierz pdf

Dyrektywa wykonawcza Komisji 2011/50/UE z dnia 19 kwietnia 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej karbetamidu jako substancji czynnej i zmieniająca decyzję Komisji 2008/934/WE 

Strony 41 - 44 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/013 PL/Podkarpackie - produkcja maszyn)

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 16/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze dla systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt(  )

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/79/WE z dnia 19 października 2009 r. zmieniającej decyzje 2006/679/WE oraz 2006/860/WE w zakresie technicznych specyfikacji interoperacyjności dotyczących podsystemów transeuropejskich systemów kolei konwencjonalnych i kolei dużych prędkości(  )

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Powiadomienie o wejściu w życie Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Japonii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 379/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [„Kiełbasa jałowcowa” (GTS)]

Strony 2 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 380/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. otwierające kontyngent taryfowy odnoszący się do pewnej ilości cukru przemysłowego w roku gospodarczym 2011/2012

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 381/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. wprowadzające odstępstwo od przepisów rozporządzenia (WE) nr 967/2006 w zakresie terminów powiadamiania o ilościach cukru przeniesionych z roku gospodarczego 2010/2011

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 382/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [„Kiełbasa myśliwska”(GTS)]

Strony 6 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 383/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 194/2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania i wzmocnienia środków ograniczających wobec Birmy/Związku Myanmar 

Strony 8 - 101 Pobierz pdf

REKLAMA