REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 497/2014 z dnia 14 maja 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania adwantamu jako substancji słodzącej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 498/2014 z dnia 14 maja 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komitecie ds. Handlu ustanowionym w Umowie o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia regulaminu wewnętrznego Komitetu ds. Handlu, regulaminu wewnętrznego i kodeksu postępowania dla arbitrów, ustanowienia list arbitrów i listy ekspertów należących do grupy ekspertów oraz przyjęcia regulaminu wewnętrznego dla grupy ekspertów w dziedzinie handlu i zrównoważonego rozwoju

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 470/2014 z dnia 13 maja 2014 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz szkła solarnego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 471/2014 z dnia 13 maja 2014 r. nakładające ostateczne cła wyrównawcze na przywóz szkła solarnego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie UE nr 468/2014 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające ramy współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a właściwymi organami krajowymi oraz wyznaczonymi organami krajowymi w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego) (EBC/2014/17)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 469/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2157/1999 w sprawie uprawnień Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji (EBC/1999/4) (EBC/2014/18)

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich oraz tymczasowego stosowania dodatkowego protokołu do Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Protokół dodatkowy do Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 421/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającego dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, w celu wprowadzenia w życie do 2020 r. porozumienia międzynarodowego w sprawie stosowania jednego międzynarodowego środka rynkowego do emisji z międzynarodowego lotnictwa (Dz.U. L 129 z 30.4.2014)

Strony 177 - 177 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 422/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. dostosowującego ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur (Dz.U. L 129 z 30.4.2014)

Strony 178 - 178 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 492/2014 z dnia 7 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w odniesieniu do zasad odnawiania pozwoleń na produkty biobójcze w procedurze wzajemnego uznawania

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 493/2014 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 102/2012 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej rozszerzone na przywóz stalowych lin i kabli wysyłanych między innymi z Republiki Korei, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Republiki Korei

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 494/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 136/2004 w odniesieniu do warunków przywozu oraz do wykazu krajów, o których mowa w art. 9 tego rozporządzenia

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 495/2014 z dnia 13 maja 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 6 maja 2014 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych, w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Banque centrale du Luxembourg

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie zmiany decyzji 2008/411/WE w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 3 400–3 800 MHz na potrzeby systemów naziemnych zapewniających usługi łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 2798)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 478/2014 z dnia 12 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 147/2003 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Somalii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 479/2012 z dnia 12 maja 2014 r. wdrażające rozporządzenie (WE) nr 560/2005 nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 481/2014 z dnia 4 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do przepisów szczególnych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach programów EWT

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 482/2014 z dnia 4 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 114/2013 w odniesieniu do średniego indywidualnego poziomu emisji CO2 producenta Great Wall Motor Company Limited w 2010 r.

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 483/2014 z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do biegunki świń wywoływanej delta- koronawirusem w odniesieniu do wymagań w zakresie zdrowia zwierząt dotyczących wprowadzania do Unii pochodzących od świń krwi i osocza krwi suszonych rozpyłowo przeznaczonych do produkcji paszy dla świń utrzymywanych w warunkach fermowych

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 484/2014 z dnia 12 maja 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do hipotetycznego kapitału kontrahenta centralnego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 485/2014 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Bacillus pumilus QST 2808, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

REKLAMA