REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 12 maja 2014 r. w odniesieniu do standardowych wymagań w zakresie sprawozdawczości odnoszącej się do współfinansowanych przez Unię krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania określonych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych i uchylająca decyzję 2008/940/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 2976)

Strony 88 - 88 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 15 maja 2014 r. zezwalająca państwom członkowskim na rozszerzenie tymczasowych zezwoleń udzielonych na substancje czynne pinoksaden i meptyldinokap (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 3059)

Strony 114 - 114 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Stowarzyszenia UE-Chile w odniesieniu do zmiany załącznika XII do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, zawierającego wykazy chilijskich podmiotów, które udzielają zamówień zgodnie z postanowieniami części IV tytułu IV dotyczącymi zamówień publicznych

Strony 116 - 116 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 750/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U. L 212 z 7.8.2013)

Strony 122 - 122 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 491/2014 z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości ametoktradyny, azoksystrobiny, cykloksydymu, cyflutryny, dinotefuranu, fenbukonazolu, fenwaleratu, fludioksonilu, fluopyramu, flutriafolu, fluksapyroksadu, glufosynatu amonowego, imidachloprydu, indoksakarbu, MCPA, metoksyfenozydu, pentiopiradu, spinetoramu i trifloksystrobiny w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, z wyjątkiem kwestii związanych z readmisją

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w odniesieniu do kwestii związanych z readmisją

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 499/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 oraz (UE) nr 1306/2013 poprzez zmianę rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 500/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 poprzez zmianę rozporządzenia Komisji (WE) nr 288/2009 w odniesieniu do przyznawania pomocy na środki towarzyszące w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole”

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 501/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 poprzez zmianę rozporządzenia Komisji (WE) nr 826/2008 w odniesieniu do określonych wymogów związanych z produktami rolnymi objętymi dopłatami do prywatnego przechowywania

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 502/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do podstawy obliczania zmniejszeń stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do rolników ze względu na liniowe zmniejszenie płatności w 2014 r. oraz dyscyplinę finansową w roku kalendarzowym 2014

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 503/2014 z dnia 8 maja 2014 r. zatwierdzające nieznaczną zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Muscat du Ventoux (ChNP)]

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 504/2014 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej oleje roślinne/olejek cytronelowy

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 505/2014 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania barwników karmelowych (E 150a–d) w piwie i napojach słodowych

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 506/2014 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania arginianu etylowo-lauroilowego jako substancji konserwującej w niektórych produktach mięsnych poddanych obróbce cieplnej

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 507/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie stanowiska, które ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej na forum Międzynarodowej Organizacji Morskiej podczas 93. posiedzenia Komitetu Bezpieczeństwa na Morzu poświęconego przyjęciu poprawek do prawideł II-1/29, II-2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, III/20 konwencji SOLAS, Międzynarodowego kodeksu środków ratunkowych i kodeksu dotyczącego rozszerzonego programu kontroli z 2011 r.

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie uznania Chorwackiego Rejestru Statków zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009 w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 3014)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 maja 2014 r. zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji 2012/44/UE w sprawie przepisów mających zastosowanie do kontroli weterynaryjnych żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z państw trzecich do niektórych francuskich departamentów zamorskich (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 3053)

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 19 września 2012 r. w sprawie środków na rzecz ELAN d.o.o. SA.26379 (C 13/10) (ex NN 17/10) wdrożonych przez Słowenię (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 6345)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie pomocy państwa nr SA.23420 (11/C, ex NN40/10) wdrożonej przez Belgię na rzecz SA Ducroire (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 1497)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Wersja ogólnodostępna decyzji Urzędu Nadzoru EFTA nr 244/12/COL z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie pomocy na restrukturyzację przyznanej na rzecz Íslandsbanki (Islandia)

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

Wersja ogólnodostępna decyzji Urzędu Nadzoru EFTA nr 290/12/COL z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie pomocy na restrukturyzację przyznanej na rzecz Landsbankinn (Islandia)

Strony 121 - 121 Pobierz pdf

Wersja ogólnodostępna decyzji Urzędu Nadzoru EFTA nr 291/12/COL z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie pomocy na restrukturyzację udzielonej na rzecz Arion Bank (Islandia)

Strony 169 - 169 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 496/2014 z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej acekwinocyl, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA