REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 486/2014 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie wycofania zatwierdzenia substancji czynnej tlenek fenbutacyny, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 487/2014 z dnia 12 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: Bacillus subtilis (Cohn 1872) szczep QST 713, identyczny ze szczepem AQ 713, klodinafop, metrafenon, pirymikarb, rimsulfuron, spinosad, tiametoksam, tolchlofos metylu i tritikonazol

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 488/2014 z dnia 12 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów kadmu w środkach spożywczych

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 489/2014 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 102/2012 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej rozszerzone na przywóz stalowych lin i kabli wysyłanych między innymi z Republiki Korei, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Republiki Korei

Strony 80 - 80 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 490/2014 z dnia 12 maja 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 84 - 84 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r., w odniesieniu do dostosowania protokołu 3 do tej umowy (definicja pojęcia „produkty pochodzące” i metod współpracy administracyjnej) w związku z przystąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 86 - 86 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG, dotyczącego zmiany Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

Strony 98 - 98 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG, dotyczącego zmiany Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

Strony 102 - 102 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 6 maja 2014 r. zmieniająca decyzję 2009/935/WSiSW w odniesieniu do wykazu państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia

Strony 104 - 104 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2014/270/WPZiB z dnia 12 maja 2014 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/231/WPZiB dotyczącą środków ograniczających wobec Somalii

Strony 106 - 106 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady 2014/271/WPZiB z dnia 12 maja 2014 r. wdrażająca decyzję 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

Strony 108 - 108 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 12 maja 2014 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu aglomeratu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 110 - 110 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) nr 432/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 43/2014 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów (Dz.U. L 126 z 29.4.2014)

Strony 112 - 112 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej (Dz.U. L 127 z 29.4.2014)

Strony 114 - 114 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) nr 476/2014 z dnia 12 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 477/2014 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Belgii

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie uruchomienia na Węgrzech zautomatyzowanej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2014/265/WPZiB z dnia 12 maja 2014 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 472/2014/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju (2015)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 473/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 poprzez uzupełnienie załącznika III do tego rozporządzenia o nowe mapy orientacyjne

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 474/2014 z dnia 8 maja 2014 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do 1,4-dichlorobenzenu

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 475/2014 z dnia 8 maja 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUBAM Libya/3/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. dotycząca przedłużenia mandatu szefa misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUCAP Sahel Niger/2/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie mianowania szefa misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Nigrze (EUCAP Sahel Niger)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

REKLAMA