REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2015 roku

Decyzja Komisji (UE) 2015/1091 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie środków SA.34191 (2012/C) (ex 2012/NN) (ex 2012/CP) wdrożonych przez Łotwę na rzecz A/S Air Baltic Corporation (airBaltic) (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 4552)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2015/1092 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie pomocy pa&#324;stwa SA.34824 (2012/C), SA.36007 (2013/NN), SA.36658 (2014/NN), SA.37156 (2014/NN), SA.34534 (2012/NN) wdro&#380;onej przez Grecj&#281; na rzecz National Bank of Greece Group zwi&#261;zanej z:<br clear="none"/> (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 5201)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

REKLAMA

Regulamin nr 95 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narod&oacute;w Zjednoczonych (EKG ONZ) &ndash; Jednolite przepisy dotycz&#261;ce homologacji pojazd&oacute;w w odniesieniu do ochrony os&oacute;b przebywaj&#261;cych w poje&#378;dzie w przypadku zderzenia bocznego [2015/1093]

Strony 91 - 91 Pobierz pdf

Umowa pomi&#281;dzy Uni&#261; Europejsk&#261; a Kr&oacute;lestwem Danii w sprawie w&#322;a&#347;ciwo&#347;ci s&#261;d&oacute;w oraz uznawania i&nbsp;wykonywania orzecze&#324; s&#261;dowych w sprawach cywilnych i handlowych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporz&#261;dzenie wykonawcze Rady (UE) 2015/1112 z dnia 9 lipca 2015 r. dotycz&#261;ce wykonania art.&nbsp;20 ust.&nbsp;1 i art.&nbsp;22 ust.&nbsp;1 rozporz&#261;dzenia (UE) nr 2015/735 w sprawie &#347;rodk&oacute;w ograniczaj&#261;cych w zwi&#261;zku z sytuacj&#261; w Sudanie Po&#322;udniowym

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporz&#261;dzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1113 z dnia 6 maja 2015 r. zmieniaj&#261;ce rozporz&#261;dzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niekt&oacute;rymi towarami, kt&oacute;re mog&#322;yby by&#263; u&#380;yte do wykonywania kary &#347;mierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poni&#380;aj&#261;cego traktowania albo karania

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporz&#261;dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1114 z dnia 9 lipca 2015 r. dotycz&#261;ce zezwolenia na stosowanie L-waliny wytwarzanej przez Escherichia coli jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk&oacute;w zwierz&#261;t oraz zmieniaj&#261;ce rozporz&#261;dzenie (WE) nr 403/2009 i rozporz&#261;dzenia wykonawcze (UE) nr 848/2014 i (UE) nr 1236/2014

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporz&#261;dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1115 z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej pirydat zgodnie z rozporz&#261;dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotycz&#261;cym wprowadzania do obrotu &#347;rodk&oacute;w ochrony ro&#347;lin, oraz w sprawie zmiany za&#322;&#261;cznika do rozporz&#261;dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporz&#261;dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1116 z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej lecytyny, zgodnie z rozporz&#261;dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotycz&#261;cym wprowadzania do obrotu &#347;rodk&oacute;w ochrony ro&#347;lin, oraz zmiany za&#322;&#261;cznika do rozporz&#261;dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Rozporz&#261;dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1117 z dnia 9 lipca 2015 r. ustanawiaj&#261;ce standardowe warto&#347;ci w przywozie dla ustalania ceny wej&#347;cia niekt&oacute;rych owoc&oacute;w i&nbsp;warzyw

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2015/1118 z dnia 9 lipca 2015 r. dotycz&#261;ca wykonania decyzji (WPZiB) 2015/740 w sprawie &#347;rodk&oacute;w ograniczaj&#261;cych w zwi&#261;zku z sytuacj&#261; w Sudanie Po&#322;udniowym

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1119 z dnia 22 czerwca 2015 r. wy&#322;&#261;czaj&#261;ca z finansowania Unii Europejskiej niekt&oacute;re wydatki poniesione przez pa&#324;stwa cz&#322;onkowskie z tytu&#322;u Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar&oacute;w Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 4076)

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1120 z dnia 8 lipca 2015 r. wy&#322;&#261;czaj&#261;ca poszukiwanie ropy naftowej i gazu w Grecji z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynuj&#261;cej procedury udzielania zam&oacute;wie&#324; przez podmioty dzia&#322;aj&#261;ce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i us&#322;ug pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 4512)

Strony 88 - 88 Pobierz pdf

Rozporz&#261;dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1100 z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie obowi&#261;zk&oacute;w sprawozdawczych pa&#324;stw cz&#322;onkowskich w ramach monitorowania rynku kolejowego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporz&#261;dzenie Komisji (UE) 2015/1101 z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniaj&#261;ce za&#322;&#261;czniki II i III do rozporz&#261;dzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i&nbsp;Rady w odniesieniu do najwy&#380;szych dopuszczalnych poziom&oacute;w pozosta&#322;o&#347;ci difenokonazolu, fluopikolidu, fluopyramu, izopyrazamu i pendimetaliny w okre&#347;lonych produktach oraz na ich powierzchni

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Rozporz&#261;dzenie Komisji (UE) 2015/1102 z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniaj&#261;ce za&#322;&#261;cznik I do rozporz&#261;dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do usuni&#281;cia z unijnego wykazu niekt&oacute;rych substancji aromatycznych

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Rozporz&#261;dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1103 z dnia 8 lipca 2015 r. dotycz&#261;ce zezwolenia na stosowanie beta-karotenu jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunk&oacute;w zwierz&#261;t

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Rozporz&#261;dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1104 z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniaj&#261;ce rozporz&#261;dzenie wykonawcze (UE) nr 237/2012 w odniesieniu do nowej postaci alfa-galaktozydazy (EC 3.2.1.22) wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) i&nbsp;endo-1,4-beta-glukanazy (EC 3.2.1.4) wytwarzanej przez Aspergillus niger (CBS 120604) (posiadacz zezwolenia Kerry Ingredients and Flavours)

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

Rozporz&#261;dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1105 z dnia 8 lipca 2015 r. dotycz&#261;ce zezwolenia na stosowanie preparatu Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 i Enterococcus faecium DSM 21913 jako dodatku paszowego dla kurcz&#261;t odchowywanych na kury nioski i podrz&#281;dnych gatunk&oacute;w drobiu z wyj&#261;tkiem niosek oraz zezwolenia na stosowanie tego dodatku paszowego w wodzie do pojenia kurcz&#261;t rze&#378;nych, a tak&#380;e zmieniaj&#261;ce rozporz&#261;dzenie wykonawcze (UE) nr 544/2013 w odniesieniu do maksymalnej zawarto&#347;ci tego dodatku paszowego w mieszankach paszowych pe&#322;noporcjowych oraz jego kompatybilno&#347;ci z kokcydiostatykami (posiadacz zezwolenia Biomin GmbH)

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Rozporz&#261;dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1106 z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniaj&#261;ce rozporz&#261;dzenia wykonawcze (UE) nr 540/2011 i (UE) nr 1037/2012 w odniesieniu do warunk&oacute;w zatwierdzenia substancji czynnej izopyrazam

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

Rozporz&#261;dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1107 z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej Salix spp cortex zgodnie z rozporz&#261;dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotycz&#261;cym wprowadzania do obrotu &#347;rodk&oacute;w ochrony ro&#347;lin, oraz w sprawie zmiany za&#322;&#261;cznika do rozporz&#261;dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Rozporz&#261;dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1108 z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej ocet, zgodnie z rozporz&#261;dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotycz&#261;cym wprowadzania do obrotu &#347;rodk&oacute;w ochrony ro&#347;lin, oraz w sprawie zmiany za&#322;&#261;cznika do rozporz&#261;dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

Rozporz&#261;dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1109 z dnia 8 lipca 2015 r. ustanawiaj&#261;ce standardowe warto&#347;ci w przywozie dla ustalania ceny wej&#347;cia niekt&oacute;rych owoc&oacute;w i&nbsp;warzyw

Strony 78 - 78 Pobierz pdf

Rozporz&#261;dzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1110 z dnia 8 lipca 2015 r. ustalaj&#261;ce wsp&oacute;&#322;czynnik przydzia&#322;u, jaki nale&#380;y stosowa&#263; do ilo&#347;ci obj&#281;tych wnioskami o wydanie pozwolenia na przyw&oacute;z, z&#322;o&#380;onymi od dnia 26 czerwca do dnia 3 lipca 2015 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporz&#261;dzeniem (WE) nr 969/2006 dla kukurydzy

Strony 80 - 80 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1111 z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zgodno&#347;ci przed&#322;o&#380;onego wsp&oacute;lnie przez zainteresowane pa&#324;stwa cz&#322;onkowskie wniosku dotycz&#261;cego przed&#322;u&#380;enia kolejowego korytarza towarowego Morze P&oacute;&#322;nocne&ndash;Morze Ba&#322;tyckie z art.&nbsp;5 rozporz&#261;dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 4507)

Strony 82 - 82 Pobierz pdf

REKLAMA