REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1038 z dnia 27 czerwca 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/1039 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Generalnej Światowej Organizacji Handlu w sprawie wniosku Unii Europejskiejo przedłużenie zwolnienia WTO dotyczącego autonomicznego systemu preferencjiprzyznanego Bałkanom Zachodnim

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1040 z dnia 24 czerwca 2016 r. przyznająca Republice Włoskiej odstępstwo w odniesieniu do regionów Lombardia i Piemont na mocy dyrektywy Rady 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 3820)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/1041 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką i uchylająca decyzję (UE) 2015/300 (EBC/2016/18)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 ( Dz.U. L 149 z 20.5.2014 )

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1024 z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1025 z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2008 w odniesieniu do definicji grup włoków ramowych w niektórych obszarach geograficznych

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1026 z dnia 24 czerwca 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1027 z dnia 24 czerwca 2016 r. ustanawiające współczynnik przydziału mający zastosowanie do pozwoleń na wywóz określonych przetworów mlecznych do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1187/2009

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2016/1028 z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla ołowiu w stopach lutowniczych do połączeń elektrycznych przy czujnikach temperatury w niektórych urządzeniach

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2016/1029 z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla anod kadmowych w ogniwach Herscha do czujników tlenu używanych w przyrządach do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1030 z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Libanu w wykazie państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których państwa członkowskie dopuszczają przywóz żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 3778)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1002 z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości AMTT, dikwatu, dodyny, glufosynatu i tritosulfuronu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1003 z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości abamektyny, acekwinocylu, acetamiprydu, benzowyndiflupyru, bromoksynilu, fludioksonilu, fluopikolidu, fosetylu, mepikwatu, prochinazydu, propamokarbu, proheksadionu i tebukonazolu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1017 z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do nieorganicznych soli amonowych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1018 z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające po raz 246. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1019 z dnia 23 czerwca 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1020 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie maksymalnej ceny zakupu interwencyjnego w ramach drugiego indywidualnego zaproszenia do składania ofert na zakup odtłuszczonego mleka w proszku w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/826

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/1021 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie powołania, kompetencji, składu liczbowego i czasu trwania mandatu Komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/1022 z dnia 17 czerwca 2016 r. uchylająca decyzję 2010/401/UE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Cyprze

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/1023 z dnia 17 czerwca 2016 r. uchylająca decyzję 2010/289/UE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Słowenii

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1004 z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1005 z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do włókien azbestu (chryzotylowego)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1006 z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 255/2010 w zakresie przepisów ICAO, o których mowa w art. 3 ust. 1

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1007 z dnia 22 czerwca 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chlorku amonu jako dodatku paszowego dla przeżuwaczy innych niż jagnięta rzeźne, kotów i psów (posiadacz zezwolenia Latochema Co. Ltd)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA