REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1122 z dnia 11 lipca 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/1123 z dnia 17 czerwca 2016 r. określająca stanowisko, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej we właściwych komitetach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w odniesieniu do wniosków dotyczących poprawek do regulaminów ONZ nr 9, 11, 13, 13-H, 14, 16, 30, 41, 44, 49, 54, 55, 60, 64, 75, 78, 79, 83, 90, 106, 113, 115, 117, 129 i 134, propozycji zmian do ogólnych przepisów technicznych ONZ nr 15 i 16, wniosków dotyczących nowego regulaminu ONZ w sprawie układów wspomagania hamowania (BAS), w sprawie elektronicznej kontroli stateczności (ESC), w sprawie systemów monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) oraz w sprawie instalacji opon, wniosku dotyczącego nowych ogólnych przepisów technicznych ONZ w sprawie procedury pomiaru emisji dla pojazdów dwu- lub trzykołowych wyposażonych w silnik spalinowy oraz wniosku dotyczącego nowej specjalnej rezolucji nr 2 (S.R.2) dotyczącej poprawy wdrażania globalnego porozumienia z 1998 r.

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2016/1124 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte przez państwa członkowskie w imieniu Unii Europejskiej w ramach Stałej Komisji Eurocontrolu w odniesieniu do decyzji, jakie mają zostać przyjęte w sprawie scentralizowanych usług

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2016/1125 z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanego przez Republikę Portugalską

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji (UE) 2016/1126 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie pomocy państwa SA.35484 (2013/C) (ex SA.35484 (2012/NN)) dotyczącej działań kontrolnych w zakresie ogólnej ochrony zdrowia zgodnie z ustawą w sprawie mleka i tłuszczu (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1878)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1112 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Tunezji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1113 z dnia 8 lipca 2016 r. zmieniające po raz 248. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1114 z dnia 8 lipca 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1115 z dnia 7 lipca 2016 r. określająca format do celów przekazywania przez Europejską Agencję Chemikaliów informacji dotyczących funkcjonowania procedur na mocy rozporządzenia (UE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4141)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1116 z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniająca decyzje wykonawcze (UE) 2015/1500 i (UE) 2015/2055 dotyczące środków ochronnych i szczepień przeciwko chorobie guzowatej skóry bydła w Grecji (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4157)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2016/1117 z dnia 15 czerwca 2016 r. skierowane do Republiki Greckiej w sprawie szczególnych pilnych środków, jakie Grecja powinna zastosować w związku ze wznowieniem przekazywania na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2016 Komitetu ds. Transportu Lądowego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 10 czerwca 2016 r. dotycząca systemu opłat od pojazdów stosowanego w Szwajcarii w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. [2016/1118]

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Decyzja nr 2/2016 Komitetu ds. Transportu Lądowego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 10 czerwca 2016 r. zmieniająca załącznik 1 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie kolejowego i drogowego transportu towarów i osób [2016/1119]

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1076 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1075 z dnia 23 marca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających treść planów naprawy, planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz grupowych planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, minimalne kryteria, które właściwy organ ma poddać ocenie w odniesieniu do planów naprawy i grupowych planów naprawy, warunki udzielenia wsparcia finansowego w ramach grupy, wymagania wobec niezależnych rzeczoznawców, umowne uznanie uprawnień do umorzenia i konwersji, procedury i treść wymogów dotyczących powiadomienia i obwieszczenia o zawieszeniu oraz sposób funkcjonowania kolegiów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1103 z dnia 24 czerwca 2016 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w dziedzinie jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1104 z dnia 24 czerwca 2016 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w dziedzinie jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach dotyczących skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1105 z dnia 7 lipca 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji (UE) 2016/1106 z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2016/1107 z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany wspólnego działania 2005/889/WPZiB ustanawiającego Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2016/1108 z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniająca decyzję 2013/354/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1109 z dnia 6 lipca 2016 r. dotycząca wniosku o odstępstwo złożonego przez Włochy zgodnie z art. 9 ust. 4 dyrektywy Rady 98/41/WE w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich Wspólnoty lub z portów państw członkowskich Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4137)

Strony 66 - 66 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2016/1110 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie monitorowania obecności niklu w paszach

Strony 68 - 68 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2016/1111 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie monitorowania obecności niklu w żywności

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1093 z dnia 6 lipca 2016 r. zatwierdzające propionian didecylometylopoli(oksyetylo)amonu jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA