REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2017 roku

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/811 z dnia 10 maja 2017 r. zatwierdzająca zmieniony plan przedłożony przez Belgię w celu zatwierdzania zakładów do wewnątrzunijnego handlu drobiem i jajami wylęgowymi na podstawie dyrektywy Rady 2009/158/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 2947)

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2016/2360 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy nabycia i usług wzajemnych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki ( Dz.U. L 350 z 22.12.2016 )

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/791 z dnia 26 kwietnia 2017 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Stupavské Zelé (ChNP)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/792 z dnia 5 maja 2017 r. ustanawiające tymczasowy zakaz połowów karmazynów na obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/793 z dnia 10 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 180/2008 w odniesieniu do przedłużenia okresu, na jaki zostało wyznaczone laboratorium referencyjne UE ds. chorób koni innych niż afrykański pomór koni

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/794 z dnia 10 maja 2017 r. zatwierdzające ditlenek krzemu Kieselguhr jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/795 z dnia 10 maja 2017 r. zatwierdzające pirogeniczny, syntetyczny i amorficzny, poddany obróbce powierzchniowej ditlenek krzemu w postaci nanocząsteczkowej jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/796 z dnia 10 maja 2017 r. zatwierdzające dichlofluanid jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 21

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/797 z dnia 10 maja 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/798 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie upoważnienia do rozpoczęcia negocjacji z rządem Japonii dotyczących umowy o współpracy w zakresie polityki konkurencji między Unią Europejską a rządem Japonii

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/799 z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie mianowania trzech członków i dwóch zastępców członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę Cypryjską

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/800 z dnia 8 maja 2017 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 2899)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/801 z dnia 8 maja 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/715 określającą środki w odniesieniu do niektórych owoców pochodzących z niektórych państw trzecich w celu zapobieżenia wprowadzeniu do Unii i rozprzestrzenianiu się na jej terytorium organizmu szkodliwego Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 2894)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/802 z dnia 10 maja 2017 r. niezatwierdzająca PHMB (1600; 1.8) jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 5

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich dokumentów ( Dz.U. L 100 z 12.4.2017 )

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/786 z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do definicji mączki rybnej i oleju z ryb

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/787 z dnia 8 maja 2017 r. ustalające minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony morlesza bogara na północno-wschodnim Atlantyku

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/788 z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1243/2014 ustanawiające zasady, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 508/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w odniesieniu do informacji, które mają być przekazywane przez państwa członkowskie, jak również do zapotrzebowania na dane oraz synergii między potencjalnymi źródłami danych

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/789 z dnia 8 maja 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/790 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG, dotyczącego zmiany załącznika XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/781 z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie wycofania zatwierdzenia substancji czynnej keton metylowo-nonylowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/782 z dnia 5 maja 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/783 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG, dotyczącego zmiany załącznika IV (Energia) do Porozumienia EOG (trzeci pakiet energetyczny)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/784 z dnia 25 kwietnia 2017 r. upoważniająca Republikę Włoską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 206 i 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i uchylająca decyzję wykonawczą (UE) 2015/1401

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/785 z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia stosowania w napędzanych przez konwencjonalny silnik spalinowy samochodach osobowych wysokosprawnych 12-woltowych zespołów silnikowo-prądnicowych jako technologii innowacyjnej umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

REKLAMA