REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2017 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/737 z dnia 26 kwietnia 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Dyrektywa Rady (UE) 2017/738 z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek w odniesieniu do ołowiu

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów ( Dz.U. L 160 z 17.6.2016 )

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprostowanie do regulaminu nr 10 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej [2017/260] ( Dz.U. L 41 z 17.2.2017 )

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/716 z dnia 10 kwietnia 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odniesieniu do wzorów formularzy, na których przedstawiane mają być informacje umieszczane w wykazach uznanych związków hodowców i przedsiębiorstw hodowlanych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/717 z dnia 10 kwietnia 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odniesieniu do wzorów formularzy świadectw zootechnicznych dotyczących zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/730 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/731 z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające wzory świadectw weterynaryjnych BOV-X, BOV-Y, BOV i OVI określone w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010, wzory świadectw GEL, COL, RCG i TCG określone w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/759 i wzór świadectwa dotyczącego produktów złożonych określony w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 28/2012 w odniesieniu do zasad dotyczących zapobiegania niektórym pasażowalnym encefalopatiom gąbczastym oraz ich kontroli i zwalczania

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/732 z dnia 25 kwietnia 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/733 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie stosowania w Republice Chorwacji przepisów dorobku Schengen dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/734 z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca decyzję 2013/184/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/723 z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 640/2014 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/724 z dnia 24 kwietnia 2017 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych produktów z włókien ciągłych szklanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/725 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej mezotrion, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/726 z dnia 24 kwietnia 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/727 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie uznania Czarnogóry zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE w odniesieniu do systemów szkolenia marynarzy i wydawania im świadectw (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 1815)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/728 z dnia 20 kwietnia 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/92/UE w sprawie nadzoru, kontroli zdrowia roślin i środków, które należy podejmować w odniesieniu do drewnianych materiałów opakowaniowych faktycznie stosowanych w transporcie określonych towarów pochodzących z Chin (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 2429)

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/729 z dnia 20 kwietnia 2017 r. dotycząca wniosku o odstępstwo złożonego przez Republikę Chorwacji zgodnie z art. 9 ust. 4 dyrektywy Rady 98/41/WE w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich Wspólnoty lub z portów państw członkowskich Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 2437)

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1255/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym o przepisy określające zawartość rocznych i końcowych sprawozdań z wdrażania, w tym wykaz wspólnych wskaźników ( Dz.U. L 337 z 25.11.2014 )

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/718 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Mołdawii w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa między Unią Europejską a Republiką Mołdawii w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/719 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/2192 w sprawie przydziału na okres czterech lat uprawnień do połowów w ramach Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/720 z dnia 21 kwietnia 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/721 z dnia 20 kwietnia 2017 r. dotycząca przedłużenia działania podjętego przez Szwecję w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktu biobójczego VectoBac 12AS zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 2435)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA