REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2017 roku

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/722 z dnia 20 kwietnia 2017 r. dotycząca przedłużenia działania podjętego przez Niderlandy w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktu biobójczego VectoMaxFG zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 2436)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/712 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia roku referencyjnego i programu danych statystycznych i metadanych do celów spisów powszechnych ludności i mieszkań przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 763/2008

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/713 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/714 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ósmym częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2017/715 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmian do załącznika II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) i załącznika XVII (Własność intelektualna) do Porozumienia EOG (rozporządzenie pediatryczne)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE ( Dz.U. L 43 z 21.2.2017 )

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/702 z dnia 4 kwietnia 2017 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Marche (ChOG)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/703 z dnia 5 kwietnia 2017 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Vitelloni Piemontesi della coscia (ChOG)]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/704 z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 891/2009 w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/705 z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/706 z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do działania uczulającego na skórę i uchylające rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1688

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/707 z dnia 19 kwietnia 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/708 z dnia 19 kwietnia 2017 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości, których dotyczą wnioski o pozwolenie na przywóz złożone w okresie od dnia 1 do dnia 7 kwietnia 2017 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 341/2007 na czosnek

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/709 z dnia 19 kwietnia 2017 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości objętych wnioskami o wydanie pozwolenia na przywóz i wnioskami o przyznanie uprawnień do przywozu złożonymi od dnia 1 do dnia 7 kwietnia 2017 r. oraz określające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonych na podokres od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2017 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 w sektorze mięsa drobiowego

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/710 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w odniesieniu do zmiany załącznika XX (Środowisko) do Porozumienia EOG (emisje CO2)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/711 z dnia 18 kwietnia 2017 r. dotycząca wniosku o odstępstwo złożonego przez Królestwo Danii i Republikę Federalną Niemiec zgodnie z art. 9 ust. 4 dyrektywy 98/41/WE w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich Wspólnoty lub z portów państw członkowskich Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 2371)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/698 z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1062/2014 w sprawie programu pracy, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/699 z dnia 18 kwietnia 2017 r. ustanawiające wspólną metodę obliczania masy sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE) wprowadzanego do obrotu w każdym państwie członkowskim oraz wspólną metodę obliczania masy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) wytworzonego w każdym państwie członkowskim

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/700 z dnia 18 kwietnia 2017 r. zmieniające po raz 266. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/701 z dnia 18 kwietnia 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/654 z dnia 19 grudnia 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 odnośnie do wymogów technicznych i ogólnych dotyczących wartości granicznych emisji i homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/655 z dnia 19 grudnia 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 odnośnie do monitorowania emisji zanieczyszczeń gazowych z silników spalinowych wewnętrznego spalania w trakcie eksploatacji zamontowanych w maszynach mobilnych nieporuszających się po drogach

Strony 334 - 334 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/656 z dnia 19 grudnia 2016 r. określające wymogi administracyjne dotyczące wartości granicznych emisji i homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628

Strony 364 - 364 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/693 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bitertanolu, chlormekwatu i tebufenpiradu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/694 z dnia 12 kwietnia 2017 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

REKLAMA