REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2018 roku

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2018/1787 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmiany oraz przedłużenia obowiązywania decyzji 2010/96/WPZiB w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa ( Dz.U. L 293 z 20.11.2018 )

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprostowanie do zmian do Praktycznych przepisów wykonawczych do regulaminu postępowania przed Sądem ( Dz.U. L 294 z 21.11.2018 )

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do decyzji Rady (UE) 2018/1464 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie stanowiska, które ma być zajęte w imieniu Unii w Komitecie CETA ds. Zrównoważonego Rozwoju, utworzonego na mocy Kompleksowej umowy gospodarczo- handlowej między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, w odniesieniu do ustanowienia wykazów osób chętnych do pełnienia funkcji członków zespołów ekspertów na podstawie rozdziałów dwudziestego trzeciego i dwudziestego czwartego tej umowy ( Dz.U. L 245 z 1.10.2018 )

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1724 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego w celu zapewnienia dostępu do informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów, a także zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1726 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA), zmiany rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1077/2011

Strony 99 - 99 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1727 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) oraz zastąpienia i uchylenia decyzji Rady 2002/187/WSiSW

Strony 138 - 138 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1793 z dnia 20 listopada 2018 r. zatwierdzające zmianę dokumentacji technicznej napoju spirytusowego zarejestrowanego pod oznaczeniem geograficznym w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 110/2008, która spowodowała zmianę jego specyfikacji podstawowych [„Ron de Guatemala” (OG)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1794 z dnia 20 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/220 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1217/2009 ustanawiającego sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1795 z dnia 20 listopada 2018 r. ustanawiające procedurę i kryteria do celów stosowania badania równowagi ekonomicznej zgodnie z art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1796 z dnia 20 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: amidosulfuron, bifenoks, chloropiryfos, chloropiryfos metylu, klofentezyna, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, dimoksystrobina, fenoksaprop-P, fenpropidyna, lenacyl, mankozeb, mekoprop-P, metiram, nikosulfuron, oksamyl, pikloram, piraklostrobina, piryproksyfen i tritosulfuron

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1797 z dnia 19 listopada 2018 r. zmieniająca i aktualizująca decyzję (WPZiB) 2018/340 ustanawiającą listę projektów do zrealizowania w ramach PESCO

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Zmiany do Praktycznych przepisów wykonawczych do regulaminu postępowania przed Sądem

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) ( Dz.U. L 300 z 14.11.2009 )

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1784 z dnia 9 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 639/2014 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących praktyk w zakresie zazieleniania, określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1785 z dnia 15 listopada 2018 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1786 z dnia 19 listopada 2018 r. zatwierdzające zmianę specyfikacji produktu oznaczonego chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym „Chianti Classico” (ChNP)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1787 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmiany oraz przedłużenia obowiązywania decyzji 2010/96/WPZiB w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1788 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wsparcia Centrum Kontroli Broni Strzeleckiej i Lekkiej dla Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej (SEESAC) w realizacji regionalnego planu działania w sprawie zwalczania nielegalnego handlu bronią na Bałkanach Zachodnich

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1789 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wsparcia zwalczania nielegalnego handlu bronią strzelecką i lekką oraz rozprzestrzeniania takiej broni w państwach członkowskich Ligi Państw Arabskich

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1790 z dnia 16 listopada 2018 r. uchylająca decyzję 2002/623/WE ustanawiającą noty wyjaśniające w sprawie oceny zagrożenia ekologicznego przeprowadzanej dla organizmów zmodyfikowanych genetycznie (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 7513)

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2018/1791 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie mianowania dowódcy sił misji UE dla misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali) (EUTM Mali/2/2018)

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 października 2018 r. w sprawie składania i doręczania pism procesowych za pośrednictwem aplikacji e-Curia

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2018 Rady Stowarzyszenia UE-Tunezja z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia priorytetów strategicznych UE-Tunezja na okres 2018-2020 [2018/1792]

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy o współpracy między Unią Europejską a Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego w Afryce i na Madagaskarze (ASECNA), dotyczącej rozwoju nawigacji satelitarnej oraz zapewniania na rzecz lotnictwa cywilnego powiązanych służb w obszarze kompetencji ASECNA

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA