REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2018 roku

Decyzja Rady (UE) 2018/1663 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Komitetu ds. Opracowywania Norm w Żegludze Śródlądowej oraz na forum Centralnej Komisji ds. Żeglugi po Renie w odniesieniu do przyjęcia europejskich standardów w zakresie kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/1664 z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Lietuvos bankas

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2018/1665 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanego przez Wielkie Księstwo Luksemburga

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/1666 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie mianowania dwóch członków i pięciu zastępców członków Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę Portugalską

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2018/1667 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Królestwo Niderlandów

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1668 z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do wpisu dotyczącego Stanów Zjednoczonych Ameryki w wykazie państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz żywych, schłodzonych, mrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 7207)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1669 z dnia 6 listopada 2018 r. uchylająca decyzję 2006/80/WE przyznającą niektórym państwom członkowskim odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy Rady 92/102/EWG w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 7239)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1624 z dnia 23 października 2018 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i standardowych formularzy i szablonów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1066

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/1653 z dnia 6 listopada 2018 r. wykonujące rozporządzenie (UE) 2017/2063 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/1654 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) 2017/1509 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1655 z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/2382 w sprawie ustanowienia Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1656 z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2017/2074 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2018/1657 z dnia 6 listopada 2018 r. dotycząca wykonania decyzji (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1648 z dnia 29 października 2018 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek ksylooligosacharydów jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1649 z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do usunięcia z unijnego wykazu niektórych substancji aromatycznych

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1650 z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie wpisów dotyczących Kanady, Rosji i Stanów Zjednoczonych w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium niektórych produktów drobiowych, w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/1651 z dnia 31 października 2018 r. ustalająca wysokość wkładów wpłacanych przez państwa członkowskie na rzecz Europejskiego Funduszu Rozwoju, w tym trzeciej raty za 2018 r.

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1637 z dnia 13 lipca 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie procedur dotyczących jednostek nadzorczych oraz ich właściwości

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1638 z dnia 13 lipca 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych doprecyzowujących sposób zapewnienia adekwatności i weryfikowalności danych wejściowych, jak również procedury nadzoru wewnętrznego i weryfikacji, których posiadanie przez podmiot przekazujący dane musi zapewnić administrator kluczowego lub istotnego wskaźnika referencyjnego, jeżeli dane wejściowe są przekazywane przez jednostkę operacyjną

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1639 z dnia 13 lipca 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych doprecyzowujących elementy kodeksu postępowania opracowywanego przez administratorów wskaźników referencyjnych, które opierają się na danych wejściowych pochodzących od podmiotów przekazujących dane

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1640 z dnia 13 lipca 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych doprecyzowujących wymogi dotyczące zarządzania i kontroli obowiązujące podmioty nadzorowane przekazujące dane

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1641 z dnia 13 lipca 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych doprecyzowujących informacje, które mają być udostępniane przez administratorów kluczowych wskaźników referencyjnych lub istotnych wskaźników referencyjnych, na temat metody stosowanej do wyznaczania wskaźnika referencyjnego, wewnętrznego przeglądu i zatwierdzania metody oraz na temat procedur wprowadzania istotnych zmian w metodzie

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1642 z dnia 13 lipca 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych służących doprecyzowaniu kryteriów, które właściwe organy muszą uwzględniać przy ocenie, czy administratorzy istotnych wskaźników referencyjnych muszą stosować określone wymogi

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1643 z dnia 13 lipca 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych doprecyzowujących treść oświadczenia dotyczącego wskaźnika referencyjnego publikowanego przez administratora wskaźnika referencyjnego oraz przypadki, w których wymagana jest aktualizacja tego oświadczenia

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1644 z dnia 13 lipca 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających minimalny zakres porozumień o współpracy z właściwymi organami państw trzecich, których ramy prawne i praktyki nadzorcze uznano za równoważne

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

REKLAMA