REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2018 roku

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1083 z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniające wspólne działanie Rady 2008/851/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii

Strony 142 - 142 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1084 z dnia 30 lipca 2018 r. dotycząca aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu, i uchylenia decyzji (WPZiB) 2018/475

Strony 144 - 144 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1085 z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 147 - 147 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2018/1086 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wykonania decyzji (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 150 - 150 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1087 z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 152 - 152 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2018 Komitetu UPG ustanowionego we Wstępnej umowie o partnerstwie gospodarczym między Wybrzeżem Kości Słoniowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego Komitetu UPG [2018/1088]

Strony 158 - 158 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1063 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1064 z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1065 z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 w odniesieniu do automatycznego uznawania unijnych licencji załogi lotniczej oraz szkolenia w zakresie startu i lądowania

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1066 z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1067 z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję 2011/163/UE w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 4804)

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1068 z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 5121)

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego ( Dz.U. L 343 z 29.12.2015 )

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2018/1024 budżetu korygującego nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1059 z dnia 24 lipca 2018 r. ustanawiające zakaz połowów dobijaków i powiązanych przyłowów w wodach Unii obszaru zarządzania dobijakami 2r przez statki pływające pod banderą Danii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1060 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej trifloksystrobina, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1061 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej karfentrazon etylowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/1062 z dnia 16 lipca 2018 r. dotycząca stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu CETA utworzonego na mocy kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony w odniesieniu do przyjęcia regulaminu wewnętrznego przez Wspólny Komitet CETA i komitety specjalne

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 442/2011 ( Dz.U. L 16 z 19.1.2012 )

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady 2013/255/WPZiB z dnia 31 maja 2013 r. dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii ( Dz.U. L 147 z 1.6.2013 )

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014-2020

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/1047 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1048 z dnia 18 lipca 2018 r. ustanawiające wymogi dotyczące korzystania z przestrzeni powietrznej i procedury operacyjne dotyczące nawigacji w oparciu o charakterystyki systemów

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1049 z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA