REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2018 roku

Decyzja Rady (WPZIB) 2018/476 z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/477 z dnia 15 marca 2018 r. dotycząca zwolnień z rozszerzonego cła antydumpingowego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej na podstawie rozporządzenia (WE) nr 88/97 (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 1506)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/478 z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 1592)

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2018/479 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie krajowego programu pomocy długoterminowej dla rolnictwa w północnych regionach Szwecji (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 1622)

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

REKLAMA

Ogłoszenie dotyczące wejścia w życie Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Filipin, z drugiej strony

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/460 z dnia 20 marca 2018 r. zezwalające na wprowadzenie do obrotu florotanin z Eclonia cava jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/461 z dnia 20 marca 2018 r. zezwalające na rozszerzenie zastosowania wyciągu bogatego w taksyfolinę jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/462 z dnia 20 marca 2018 r. zezwalające na rozszerzenie zastosowania L-ergotioneiny jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2018/463 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie mianowania na stanowisko członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Zalecenie Komisji (UE) 2018/464 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie monitorowania metali i jodu w wodorostach morskich, halofitach i produktach na bazie wodorostów morskich

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/454 z dnia 14 marca 2018 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza atlantyckiego w obszarach 1 i 2B przez statki pływające pod banderą wszystkich państw członkowskich z wyjątkiem Niemiec, Hiszpanii, Francji, Polski, Portugalii i Zjednoczonego Królestwa

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/455 z dnia 16 marca 2018 r. ustanawiające dodatkowe obowiązki i zadania laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej ds. chorób ryb i skorupiaków i zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/456 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie etapów procedury konsultacji w celu ustalenia statusu nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2283 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2018/457 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Republiki Łotewskiej do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/458 z dnia 19 marca 2018 r. uchylająca wspólne stanowisko 97/193/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko osobom, które dokonały aktów przemocy podczas wypadków w Mostarze 10 lutego 1997 r.

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/459 z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca decyzję 2011/173/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Bośni i Hercegowinie

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylającego niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt („rozporządzenie w sprawie hodowli zwierząt”) ( Dz.U. L 171 z 29.6.2016 )

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/196 z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie dodatkowych ceł przywozowych na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki ( Dz.U. L 44 z 16.2.2018 )

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/409 z dnia 14 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 480/2009 ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych oraz decyzję (UE) 2015/1814

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/411 z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca dyrektywę (UE) 2016/97 w odniesieniu do daty rozpoczęcia stosowania przez państwa członkowskie środków transpozycji

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/412 z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca decyzję nr 466/2014/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/413 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wykonania art. 12 rozporządzenia (UE) nr 356/2010 wprowadzającego określone szczególne środki ograniczające wobec określonych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w związku z sytuacją w Somalii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/414 z dnia 9 stycznia 2018 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/UE odnośnie do wskazania określonych elementów wyposażenia morskiego, w przypadku których można korzystać z oznakowania elektronicznego

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/415 z dnia 16 marca 2018 r. określające dodatkowe obowiązki i zadania laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej ds. afrykańskiego pomoru koni oraz zmieniające załącznik II do dyrektywy Rady 92/35/EWG, załącznik II do dyrektywy Rady 2000/75/WE i załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA