REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2018 roku

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2018/397 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie uruchomienia w Portugalii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/336 z dnia 8 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 748/2009 w sprawie wykazu operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE, poczynając od dnia 1 stycznia 2006 r., ze wskazaniem administrującego państwa członkowskiego dla każdego operatora statków powietrznych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2018/385 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii i państw członkowskich, oraz tymczasowego stosowania Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kirgiską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kirgiską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (Euratom) 2018/386 z dnia 16 października 2017 r. zatwierdzająca zawarcie, przez Komisję Europejską w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kirgiską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2018/387 z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 224/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Republice Środkowoafrykańskiej

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/388 z dnia 12 marca 2018 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/390 z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1419/2013 dotyczące uznawania organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, rozszerzenia zasad dotyczących organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, a także publikacji cen progowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/391 z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca decyzję 2013/798/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Środkowoafrykańskiej

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/392 z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2018/393 z dnia 12 marca 2018 r. zatwierdzająca, w imieniu Unii Europejskiej, zmianę protokołu między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Marokańskim

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1259 z dnia 19 czerwca 2017 r. zastępującego załączniki I, II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń ( Dz.U. L 182 z 13.7.2017 )

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014-2020

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/352 z dnia 8 marca 2018 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel” (ChNP)]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/353 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1145 w sprawie wycofania z obrotu niektórych dodatków paszowych dopuszczonych na podstawie dyrektyw Rady 70/524/EWG i 82/471/EWG oraz uchylenia nieaktualnych przepisów dopuszczających te dodatki paszowe

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/354 z dnia 8 marca 2018 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Irlandii

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2018/355 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie i uchylenia decyzji (WPZiB) 2017/682 (BiH/26/2018)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/343 z dnia 5 marca 2018 r. dotycząca przedłużenia Umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Federacyjną Republiką Brazylii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/344 z dnia 14 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających kryteria dotyczące metody wyceny różnicy w traktowaniu w przypadku restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/345 z dnia 14 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających kryteria dotyczące metodyki oceny wartości aktywów i zobowiązań instytucji lub podmiotów

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/346 z dnia 5 marca 2018 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/347 z dnia 5 marca 2018 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 jako dodatku paszowego dla prosiąt i loch oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1847/2003 i (WE) nr 2036/2005 (posiadacz zezwolenia Danstar Ferment AG reprezentowany przez Lallemand SAS)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/348 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie tymczasowego odstępstwa od reguł preferencyjnego pochodzenia ustanowionych w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/2446 w odniesieniu do rowerów dwukołowych i innych rowerów produkowanych w Kambodży w związku z korzystaniem, w ramach kumulacji, z części pochodzących z Malezji

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/349 z dnia 8 marca 2018 r. zmieniające po raz 282. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

REKLAMA