REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2018 roku

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/518 z dnia 26 marca 2018 r. ustanawiająca warunki dotyczące zdrowia zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni biorących udział w zawodach po wywozie czasowym do Indonezji, zmieniająca załącznik I do decyzji 93/195/EWG w odniesieniu do pozycji dotyczącej Indonezji i zmieniająca załącznik I do decyzji 2004/211/WE w odniesieniu do pozycji dotyczącej Indonezji w wykazie państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których dozwolony jest przywóz do Unii żywych koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 1725)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/506 z dnia 26 marca 2018 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [„Pražská šunka” (GTS)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/507 z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/508 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2018 r.

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady Europejskiej (UE) 2018/509 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie mianowania wiceprezesa Europejskiego Banku Centralnego

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/510 z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 1942)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Informacja dotycząca wejścia w życie umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Indii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/497 z dnia 21 marca 2018 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Marrone del Mugello” (ChOG)]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/498 z dnia 22 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 9

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/499 z dnia 20 marca 2018 r. ustanawiająca europejską infrastrukturę otwartych platform przesiewowych w dziedzinie biologii chemicznej - konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (EU-OPENSCREEN ERIC) (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 1482)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/500 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zgodności propozycji dotyczącej utworzenia kolejowego korytarza towarowego „Alpy-Bałkany Zachodnie” z art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 1625)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/501 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uznania Sułtanatu Omanu zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE w odniesieniu do systemów szkolenia marynarzy i wydawania im świadectw (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 1640)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/412 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zmiany dyrektywy 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazu uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na swoim terytorium ( Dz.U. L 68 z 13.3.2015 )

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji ( Dz.U. L 94 z 28.3.2014 )

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/480 z dnia 4 grudnia 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/760 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących finansowych instrumentów pochodnych służących jedynie zabezpieczeniu ryzyka, wystarczającej długości okresu działalności europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych, kryteriów oceny rynku potencjalnych nabywców i wyceny aktywów przeznaczonych do zbycia oraz rodzajów i właściwości rozwiązań dostępnych dla inwestorów detalicznych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/481 z dnia 21 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/482 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie maksymalnej ceny zakupu w ramach n-tego indywidualnego zaproszenia do składania ofert na zakup odtłuszczonego mleka w proszku w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2018/154

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/483 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w osiemnastym częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2018/484 z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 93/49/EWG w zakresie wymagań, jakie powinien spełniać materiał rozmnożeniowy niektórych rodzajów i gatunków palm (Palmae) w odniesieniu do organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2018/485 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Danii do wprowadzenia środka szczególnego stanowiącego odstępstwo od art. 75 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2018/486 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Węgier do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/487 z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Oesterreichische Nationalbank

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2018/488 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanego przez Królestwo Danii

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/489 z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca decyzję (UE) 2017/675 w sprawie środków mających na celu zapobieżenie wprowadzeniu do Unii wirusa pryszczycy z Algierii i Tunezji (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 1604)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/490 z dnia 21 marca 2018 r. uchylająca decyzję 2007/365/WE w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 1607)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA