REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2018 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/238 z dnia 15 lutego 2018 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 5′-rybonukleotydów disodowych, 5′-guanylanu disodowego i 5′-inozynianu disodowego jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/239 z dnia 15 lutego 2018 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie N-metyloantranilanu metylu i metyloantranilanu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt z wyjątkiem ptaków

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/240 z dnia 15 lutego 2018 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie trimetyloaminy, chlorowodorku trimetyloaminy i 3-metylobutyloaminy u wszystkich gatunków zwierząt z wyjątkiem kur niosek oraz benzenu 2-metoksyetylu, 1,3-dimetoksybenzenu, 1,4-dimetoksybenzenu i 1-izopropylo-2-metoksy-4-metylobenzenu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/241 z dnia 15 lutego 2018 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie piperyny, 3-metyloindolu, indolu, 2-acetylopirolu i pirolidyny jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/242 z dnia 15 lutego 2018 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie heks-3(cis)-en-1-olu, non-6-en-1-olu, okt-3-en-1-olu, non-6(cis)-enalu, heks-3(cis)-enalu, hept-4-enalu, octanu heks-3(cis)-enylu, mrówczanu heks-3(cis)-enylu, maślanu heks-3-enylu, heksanianu heks-3-enylu, izomaślanu heks-3(cis)-enylu, cytronellolu, (-)-3,7-dimetylo-6-okten-1-olu, cytronellalu, 2,6-dimetylohept-5-enalu, kwasu cytronellowego, octanu cytronellylu, maślanu cytronellylu, mrówczanu cytronellylu, propionianu cytronellylu, 1-etoksy-1-(3-heksenyloksy)etanu i izowalerianianu heks-3-enylu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/243 z dnia 15 lutego 2018 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 3-hydroksybutan-2-onu, pentano-2,3-dionu, 3,5-dimetylo-cyklopentano-1,2-dionu, heksano-3,4-dionu, octanu sec-butan-3-onylu, 2,6,6-trimetylocykloheks-2-eno-1,4-dionu i 3-metylonona-2-,4-dionu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/244 z dnia 15 lutego 2018 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie acetonu wanililu i 4-(4-metoksyfenylo)butan-2-onu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt oraz odmowy udzielenia zezwolenia dla 1-fenyloetan-1-olu

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/245 z dnia 15 lutego 2018 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie mentolu, d-karwonu, octanu mentylu, d,l-izomentonu, 3-metylo-2-(pent-2(cis)-enylo)cyklopent-2-en-1-onu, 3,5,5-trimetylocykloheks-2-en-1-onu, d-fenchonu, alkoholu fenchylowego, octanu karwylu, octanu dihydrokarwylu oraz octanu fenchylu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt

Strony 87 - 87 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/246 z dnia 15 lutego 2018 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie tlenku linalolu jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt z wyjątkiem ryb

Strony 105 - 105 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/247 z dnia 15 lutego 2018 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 2,4,5-trimetylotiazolu, 2-izobutylotiazolu, 5-(2-hydroksyetylo)-4-metylotiazolu, 2-acetylotiazolu, 2-etylo-4-metylotiazolu, 5,6-dihydro-2,4,6,tris(2-metylopropylo)4H-1,3,5-ditiazyny oraz chlorowodorku tiaminy jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt

Strony 109 - 109 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/248 z dnia 15 lutego 2018 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 2,3-dietylopirazyny, 2,5 lub 6-metoksy-3-metylopirazyny, 2-acetylo-3-etylopirazyny, 2,3-dietylo-5-metylopirazyny, 2-(sec-butylo)-3-metoksypirazyny, 2-etylo-3-metoksypirazyny, 5,6,7,8-tetrahydrochinoksaliny, 2-etylopirazyny oraz 5-metylochinoksaliny jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt

Strony 120 - 120 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/249 z dnia 15 lutego 2018 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie tauryny, beta-alaniny, L-alaniny, L-argininy, kwasu L-asparaginowego, L-histydyny, D,L-izoleucyny, L-leucyny, L-fenyloalaniny, L-proliny, D,L-seryny, L-tyrozyny, L-metioniny, L-waliny, L-cysteiny, glicyny, glutaminianu monosodowego i kwasu L-glutaminowego jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt oraz jednowodnego chlorowodorku L-cysteiny jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt z wyjątkiem kotów i psów

Strony 134 - 134 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/250 z dnia 15 lutego 2018 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 2-furoinianu metylu, disiarczku bis-(2-metylo-3-furylu), furfuralu, alkoholu furfurylowego, 2-furanometanotiolu, acetotiolanu S-furfurylu, disiarczku difurfurylu, siarczku metylu furfurylu, 2-metylo-3-furanotiolu, disiarczku metylu furfurylu, disiarczku metylu 2-metylo-3-furylu oraz octanu furfurylu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt

Strony 166 - 166 Pobierz pdf

Regulamin nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 i M3 w zakresie ich budowy ogólnej [2018/237]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2018/264 z dnia 19 lutego 2018 r. ustalające wysokość opłat produkcyjnych oraz współczynnik obliczania opłaty dodatkowej w sektorze cukru na rok gospodarczy 1999/2000 oraz ustalające wysokość opłat produkcyjnych w sektorze cukru na rok gospodarczy 2000/2001

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/265 z dnia 16 lutego 2018 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych „Squacquerone di Romagna” (ChNP)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/266 z dnia 19 lutego 2018 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę („Thym de Provence” (ChOG))

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/267 z dnia 19 lutego 2018 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/268 z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/269 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w siedemnastym częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/270 z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Central Bank of Cyprus

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/271 z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Włoską

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/272 z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Centrum Badań Biologii Morskiej - konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (EMBRC-ERIC) (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 826)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/49 z dnia 11 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 501/2013 w następstwie przeglądu pod kątem „nowego eksportera” na podstawie art. 11 ust. 4 i art. 13 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 ( Dz.U. L 7 z 12.1.2018 )

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w kwestiach dotyczących wyłączenia niektórych organów publicznych i banków centralnych państw trzecich, okoliczności wskazujących na manipulację na rynku, progów powodujących powstanie obowiązku podania informacji do wiadomości publicznej, właściwych organów do celów powiadomień o opóźnieniach, zgody na obrót w okresach zamkniętych oraz rodzajów transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze podlegających obowiązkowi powiadomienia ( Dz.U. L 88 z 5.4.2016 )

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

REKLAMA